nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Ӟечкыласьком тӥледыз калыккуспо нылкышно нуналэн!
Nők dicsérete

Szép csokrot kötöttünk nőolvasóinknak: van benne zene, fordítás, nyelvtani csemegék és etimológiai érdekességek. Férfiolvasóink pedig mostantól fogva olyan nőismerőseiket is fel tudják köszönteni nőnapon, akiket eddig nem.

Fejes László | 2015. március 8.
|  

Udmurt könnyűzenével már többször is foglalkoztunk a Rénhíreken. Még (h)őskorunkban bemutattuk a We are the Champions udmurt változtatát, majd a Buranovói nagyik Party for everybody! Dance! című eurovíziós versenyművét le is fordítottuk. Megmutattuk, hogyan eszkábálnak házilag klippeket legnagyobb slágereikhez, és hogyan válik a nemzeti ébredés eszközévé a rap (és mi közük ehhez a magyaroknak). Ezek az írások mind az udmurt könnyűzenei élet különleges produkcióival foglalkoztak, de nem derült ki belőlük, hogy milyen is az udmurt könnyűzenei álet általában, milyen egy tipikus udmurt sláger.

Ideje tehát egy ilyen számot is bemutatni, és ennek kiváló apropójául szolgál a nemzetközi nőnap. Az egyik legismertebb és legnépszerűbb, ugyanakkor az egyik legtipikusabb udmurt sláger ugyanis éppen az udmurt nőt dicséri (és itt most elsüthetnénk, hogy de az egész tejiparra vonatkozik, ha itt nem kelthetne furcsa, nem kívánatos asszociációkat is).

A számmal érdemes megismerkedni azért is, mert a klippjében tipikus (dél)udmurt népviseletet és udmurt házbelsőt láthatunk. A szám előadója Andrej Uraskin, aki 1960-ban született, és gyerekkora óta rendszeresen fellép. Baskíriában, az ufai színházi szakközépiskolában végzett, jelenleg ő az Udmurt Állami Színház igazgatója.

Сайкытлэсь но сайкыт синъёсыд, Nagyon tiszták a szemeid,
Муспотон пальышась ымдурыд. Elbűvölően mosolygósak ajkaid.
Чеберед но, визьмыд но уно, Szépséged is, bölcsességed is sok,
Вирсэрлы тон, удмурт нылкышно. Nagyszerű vagy, udmurt nő.
   
Мылкыдыд но тынад туж шуныт A kedved is jó,
Сюлэмад ӟырдытэз но тырмыт, A szíved is tűzzel teli,
Лыз инмысь пӧсь шунды кадь дуно, Drága vagy, mint kék égen az izzó nap,
Сабырлы тон, Камдор нылкышно. Tiszteletreméltó vagy, Káma-menti nő.
   
Чильпасько, керттӥсько киосыд, Csipkét vernek, kötnek-horgolnak kezeid,
Учкиськод — чилекто ужъёсыд. Ha ránézel, ragyognak munkáid.
Кырӟанэд котькытын но дуно, Dalod mindenhol drága,
Ушъямон тон, удмурт нылкышно. Dicsérendő vagy, udmurt nő.
   
Чагырлэсь но чагыр инбаммы, Ragyogó kék az egünk,
Мед вордскоз на шудо нуналмы. hadd legyen vidám a napunk.
Со понна, ой, кӧня тыршоно, Ezért, ó, hogy mennyit kell igyekezni,
Тодӥськод тон, Камдор нылкышно. Te tudod, Káma-menti nő.
   
Киямы ке туннэ нунымы, Ha ma kezünkben a babánk,
Озьыен сяськая улонмы. Kivirágzik vele az életünk.
Ма быдӟа тон кузё, паймоно, Hogy micsoda gazdaasszony vagy, csodálatra méltó
Шӧдӥськод-а, удмурт нылкышно? Érzed-e, udmurt nő?

Látható, hogy a szöveg nem kifinomultan filozofikus, inkább szinte zavarba ejtően egyenes, bántóan áradozó. Van azonban néhány olyan játék a szövegben, melyet még a nyersfordításban is nehéz érzékeltetni. A második versszakban például csupa hőre forróságra utaló kifejezést találunk: a nő kedve szó szerint ’meleg’, a szíve tüzességgel teli, a nap pedig forró. A harmadik versszak első két sorában pedig hasonló mássalhangzók bukkannak fel, játékos csilingelést adva a soroknak.

Udmurt nő tpikus udmurt ház előtt hétköznapi viseletben
Udmurt nő tpikus udmurt ház előtt hétköznapi viseletben
(Forrás: Wikimedia Commons / Ломаев Владислав Владимирович / CC0)

Az udmurt kifejezéseknek csak a megközelítőleges kiejtését adjuk meg, bizonyos – magyarok által amúgy is nehezen megkülönböztethető – hangokat összemosunk.

A dal kapcsán érdemes közelebbről is megvizsgálni néhány szerkezetet, mely magyar szemmel érdekes lehet. Az udmurtban nincs a mellékneveknek felsőfokuk, helyette olyan szerkezeteket használnak, mint a ваньмызлэсь (но) пичи [vanymizles (no) picsi], szó szerint ’mind(en)hez képest (is) kicsi, mind(en)nél kisebb’. Az ilyen szerkezetekben a melléknév nem középfokban áll, mint a magyarban, hanem alapfokban. Egy másik, hasonló funkciójú szerkezete a пичилесь но пичи [picsiles no picsi] ’a kicsihez képest (is) kicsi, a kicsinél is kisebb’ – azaz ’rendkívül kicsi, a legkisebb’. A dal szövegében az utóbbi szerkezet kétszer is felbukkan. Először rögtön az első sorban: сайкытлэсь но сайкыт [szajkitles no szakit] ’tisztánál is tisztább, nagyon tiszta, a legtisztább’; majd a negyedik versszak első sorában: чагырлэсь но чагыр [csagirles no csagir] ’kéknél is kékebb, ragyogó kék, a legkékebb’.

Kék ég a Káma felett
Kék ég a Káma felett
(Forrás: Wikimedia Commons / Yan.gorev / CC BY-SA 3.0)

Míg ezekben a szerkezetekben az ismétlődés feltűnhet akkor is, ha egy kukkot sem tudunk udmurtul, egy másik jelenség már aligha ötlik szembe. Az udmurtban ugyanis, akárcsak a magyarban, számos esetben elmaradhat a névszói állítmány mellől a létige (kopula):

Кырӟанэд котькытын но дуно
[kirdzsaned kotykitin no duno]
Dalod mindenhol drága

Ebbe a mondatba, akárcsak a magyarban, be sem lehet tenni a létigét. De néhány olyan mondatszerkezetbe sem, ahol a magyarban berakhatjuk, bár nem kötelező:

Киямы1 ке2 туннэ3 нунымы4
[Kijami ke tunne nunimi]
Ha2 ma3 kezünkben1 (van) a babánk4

Vannak olyan esetek is, amikor a magyarban kötelező a létige, az udmurtban viszont nem lehet kirakni:

Вирсэрлы тон, удмурт нылкышно.
[virszerli ton, udmurt nilkisno]
Nagyszerű vagy, udmurt nő.

Bár a két mondat egymásnak szinte szó szerinti fordítása, a magyar vagy ige helyén az udmurtban a тон ’te’ személyes névmás névmás áll. Míg a magyarban csak jelen idő kijelentő módban, ott is csak harmadik személyben maradhat el (a vagyok, vagy, vagyunk, vagytok soha nem hagyható el), addig az udmurtban ilyen alakok nincsenek is (múlt időben pedig ugyanaz az alak használatos minden számban és személyben, csak a jövő időben van rendes ragozás). Harmadik személyben viszont, ha hangsúlyozni szeretnénk a létezést, ki lehet tenni a вань [vany] ’van, vannak’ kopulát:

Мылкыдыд1 ке2 вань3, кырӟа4!
[milkidid ke vany, kidzsa]
Ha2 van3 kedved1, énekelj4!

Эшъёсы но, тушмонъёсы но вань.
[esjosi no, tusmonjosi no vany]
Barátaim is, ellenségeim is vannak.

A korábbi példákból feltűnhet még egy magyar szemmel szokatlan dolog: a ’ha’ jelentésű ке [ke] kötőszó az udmurtban sosem állhat a mondat elején: általában a mondat belsejében, tipikusan az első szerkezeti egység után, vagy ritkábban a mondat végén áll.

Végül szenteljünk egy kis figyelmet a dal legfontosabb szavának! A нылкышно [nilkisno] ’nő’ szó két tagból álló összetétel: a ныл [nil] jelentése ’(valakinek a) lány(a)’ (tehát az angol daughter megfelelője). Korábban ’lány’ (angol girl) jelentésben is használták, de ebben a jelentésben ma a belőle képzett нылаш [nilas] használható. Hasonló a helyzet a ’fiú’ esetében: a ’fia’ пи [pi], a ’fiú’ пияш [pijas]. Egyébként mindkét szó ősi eredetű, az uráli нылnek nincs megfelelője a magyarban, a finnugor пи megfelelője pedig a magyar fi, fiú. A кышно [kisno] jelentése önálló használatban ’nő’.

A dalnak rendkívüli népszerűségének köszönhetően több feldolgozása is van. Az alábbi feldolgozás közelebb áll az „autentikus népi” előadásmódhoz – már amennyire ilyenről beszélhetünk.

Végül pedig lássuk, hogyan köszönthetjük udmurt nőismerőseinket a nemzetközi nőnap alkalmából.

Ӟечкыласько (тонэ/тӥледыз) калыккуспо нылкышно нуналэн![dzsecskilasko (tone/tilediz) kalikkuszpo nilkisno nunalen]
Gratulálok (neked/nektek~Önnek~Önöknek) a nemzetközi nőnap alkalmából!

Nőolvasóinknak mi is boldog nőnapot kívánunk!

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
3 szeverna 2015. március 9. 21:03

picsi-kicsi, vany-van : érdekes egyezések. Érdekes cikk,máskor is olvasnék hasonlót rokon népekről (kisebbekről is,mint az udmurt) amibe csempésznek némi nyelvtant,nyelvészetet.

2 lcsaszar 2015. március 8. 17:44

@mederi: Jajj...!

1 mederi 2015. március 8. 10:47

-Szeritem "n(y)íl(ó)/--> nyúló/ -->növendék( -->nevendék)/-kis-nő"..

Mondják magyarul azt is, hogy

"nyíló virágszál(a)"=> valakinek a "nagy lánya".

Úgy tűnik, hogy a "nyíl(ó)-kis-nő" -ben az "ny"=> "n", a "nő"=> "no" lett..:)

Információ
X