nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
A bor nem válik vízzé
Mi bizonyítja, hogy a magyar nyelv finnugor?

A nyelvrokonság azt mutatja meg, hogy az adott nyelv mely nyelvből származik – egyes elemei azonban idővel kicserélődhetnek, sőt, az elemek túlnyomó többsége is kicserélődhet. Felmerülhet a kérdés, hogy ilyenkor miként derítjük ki, hogy honnan is származik a nyelv.

Fejes László | 2012. augusztus 22.
|  

Tamás nevű olvasónk a következő kérdésekkel fordult hozzánk:

A kérdésem a magyar nyelv eredetével kapcsolatos. Szóval többször is vitatkoztam már ismerőseimmel a témáról, és valahogy sosem sikerül meggyőznöm őket a magyar nyelv finnugor származásáról. Ők amellett kardoskodnak, hogy a magyar nyelv ótörök eredetű, és semmi köze a finnugor nyelvekhez (legutóbb már odáig jutottunk, hogy szerintük a finnugor nyelvekbe csak a hanti manysi magyar nyelv tartozik, a finn meg az észt csak uráli, és hogy már a finnugor nyelv is egy török-uráli keveréknyelv volt).

A lényeg, hogy jó érveket is hoztak fel, és nem igazán látok tisztán mostanság: egyrészt ott vannak a nyelvtani hasonlóságok (agglutináló nyelvek, magánhangzó harmónia, birtoklást kifejező ige hiánya stb.) amelyek mind a finnugor, mind pedig a török nyelvek jellemzői. Másrészt ott vannak a rokon szavak. Tulajdonképpen az egyetlen érv amit a finnugor származás mellett találtam kizárólag az az, hogy több a finnugor alapszó mint a török eredetű.

Kérdésem az, hogy van-e még valami, ami a finnugor nyelvrokonságot bizonyítja, vagy az egész kimerül a szavak számában? A másik, hogy mi az oka a nyelvszerkezeti hasonlóságoknak a két nyelvcsalád között?  A kérdés azért is érdekes, mert kezd politikai érzete is lenni a dolognak sajnos, így alámosva a tudományt. Sajnos már arra is volt példa, hogy valakire azt mondják hogy magyarellenes, csak azért mert a finnugor származást vallotta.

Tulajdonképpen valahol abszurd, hogy ilyen kérdéseket kapunk, hiszen a választ oktatni illene az iskolában – ha másért nem, azért, mert mint olvasónk levelének utolsó bekezdése is bizonyítja, a kérdés valóban izgatja az embereket, sőt, identitásuk fontos részének tartják a választ. Természetesen azonban nem az olvasónk hibája, hogy a kérdést itt és nekünk kell feltennie, hiszen nem sokan lehetnek, akik megfelelő választ tudnak adni. A probléma ott van, hogy már az iskolai tankönyvek is rengeteg sületlenséget tartalmaznak, lehetetlen belőlük megérteni, hogy tulajdonképpen mi is a nyelvrokonság bizonyítéka.

Mielőtt a részletekbe belemennénk, az utolsó bekezdéssel kapcsolatban érdemes néhány szót szólni. Vannak, akik tudományos kérdésekben érzelmi vagy politikai (a kettő gyakran ugyanaz) alapon próbálnak állást foglalni, ezért a másikról is azt feltételezik, hogy hasonlóan tesznek. Általános recept nincs arra, hogy ezekkel mit kezdjünk, de ha egyébként értelmes emberek, fel lehet tenni a kérdést: miféle politikai (gazdasági, kulturális stb.) haszna vagy kára származik a magyarságnak attól függően, hogy finnugor nyelvet beszél-e vagy sem. Ha ugyanis komolyan azt képzeli, hogy Trianon revíziója (a székelyföldi autonómia megadása, az IMF szigorúsága, a forint árfolyama stb.) attól függ, hogy sikerül-e a világgal elfogadtatnunk a magyar nyelv sumér (török, marsi stb.) eredetét, akkor aligha érdemes vele komoly vitába bocsátkozni. Ha viszont belátja, hogy a kérdésnek ilyen szempontból semmilyen jelentősége nincs, aligha ragaszkodhat ahhoz az álláspontjához, hogy valaki a finnugor rokonság hirdetésével bármi módon ártani tud a magyarságnak.

Mítoszok a nyelv szerkezetéről

A nyelv szerkezetével kapcsolatban rengeteg tévhit terjeng. Vannak, akik úgy képzelik, hogy a nyelvnek van valamilyen magva, szelleme, lényege vagy logikája, amiből kibontakozik a szerkezete, és hogy ez a nyelv minden szintjén megnyilvánul. Ez valójában tévedés. A nyelv különböző területein ugyan találhatunk szabályszerűségeket, mintákat, de más területeken másokat találunk.

Ha különböző nyelveket hasonlítunk össze, a nyelv szerkezetének mindig csak valamilyen tulajdonságát ragadjuk ki. Az egyik ilyen tulajdonság az úgynevezett morfológiai típus – gyakran a laikusok ezt nevezik a nyelv szerkezetének (természetesen ebben nem kevéssé ludas a közoktatás és az ismeretterjesztő irodalom). A szavak és a nyelvtani elemek közötti viszonyok alapján három alaptípust különböztetnek meg:

  1. Ha a nyelvtani viszonyokat, kategóriákat önálló szavak fejezik ki, és a „tartalmas szavak” nem ragozódnak, izoláló (elszigetelő) nyelvekről beszélünk.
  2. Ha a nyelvtani viszonyokat a szón belül, de jól elkülöníthető elemekkel fejezzük ki, akkor agglutináló (ragozó, ragasztó) nyelvekről beszélünk.
  3. Ha a nyelvtani viszonyokat a szón belül fejezzük ki, de jól el nem különíthető elemek segítségével, akkor flektáló (hajlító) nyelvekről beszélünk.

Ezen kívül szokás még poliszintetikus és inkorporáló (bekebelező) nyelvekről beszélni: az előbbiekben nagyon sok nyelvtani viszony fejezhető ki egy-egy szóalakban, az utóbbi típusban pedig több „tartalmas” elem is kerülhet egy-egy szóba. Ezek azonban tekinthetőek az agglutináló aleseteinek is.

A nyelvek besorolásával azonban rengeteg probléma van. Először is, ezek a kategóriák nem valósulnak meg tisztán. A magyart például agglutináló nyelvnek szokás mondani, hiszen gazdag esetragozása van, és ezek toldalékai jól elkülönülnek a tőtől és más toldalékoktól. Ugyanakkor a névutós szerkezetek izoláló jellegűek. Hasonlóképpen az igeidő kifejezése is változó: a múlt időben agglutináló jellegű toldalékolást használunk (fut-ott), a jövő időben viszont izoláló jellegű segédigés szerkezetet (futni fog). A feltételes módot jelen időben toldalékkal (fut-na), múlt időben segédszóval (futott volna) fejezzük ki. A létige ragozásában flektáló vonásokat figyelhetünk meg (vagy, van, vol-t, lesz, légy stb.) Lehet, hogy egy nyelv nem ragozza a névszókat, de közben gazdag igeragozása van stb.

Hasonló szerkezetek, de eredetük sokféle
Hasonló szerkezetek, de eredetük sokféle
(Forrás: Wikimedia Commons / Just Tin / CC BY 2.0)

Mindenesetre könnyen kitalálható, hogy ha a világ nyelveit ebben a 3–5 típusba próbáljuk beletuszkolni, és azt feltételezzük, hogy ez valamit mond a származásukról is, akkor emögött csak az az előfeltevés állhat, hogy a világon 3–5 nyelvcsalád van. Márpedig ezt nincs okunk feltételezni, sőt. Nyilvánvaló, hogy teljesen különböző eredetű nyelvek is kerülhetnek azonos kategóriába. Az igazság az, hogy a nyelvek szerkezetének (sem a morfológiai típusnak, sem egyebeknek) nincs közük a nyelvek származásához.

Könnyű ezt belátni, ha összevetünk néhány olyan nyelvet, melyek egyértelműen rokonok. Az oroszt például tipikusan flektáló nyelvnek tartják, elsősorban gazdag névszóragozási rendszere miatt – a bolgár viszont inkább izoláló nyelv. A kettő rokonságát még a laikus is felismeri, és a kölcsönös érthetőség is megvan, főleg a mindennapi szókincsben. Hasonló a helyzet a finn és az észt között: a finnt tipikus agglutinálónak mondják, az észt viszont erősen flektáló vonásokat is mutat. De összehasonlíthatjuk az angolt és a németet is: az utóbbiban fontos szerepe van a névelők és a melléknevek ragozásának, míg az előbbiben ilyesminek nyoma sincs.

Az igazság az, hogy a nyelvek története során bármilyen tulajdonságuk megváltozhat. Azzal is szembe kell néznünk, hogy azok a „tipikus finnugor (uráli) tulajdonságok”, amelyeket a tankönyvek és az ismeretterjesztő könyvek emlegetnek, a több (időnként a legtöbb) rokon nyelvre nem jellemzőek. Így például a finnugor nyelvek jelentős részében nincs magánhangzó-harmónia (más néven hangrendi illeszkedés), nincsenek mindenhol birtokos személyragok, nincs mindenhol gazdag esetrendszer (az északi hantiban például a főnévnek csak 3 esete van), és a nyelv morfológiai típusa is jelentősen megváltozhatott: a már említett észten kívül például az északi szamojéd nyelvek is inkább izolálók.

A magyar és a török nyelvek látszólagos hasonlósága annak is köszönhető, hogy a különbségeket figyelmen kívül hagyják. Nem szokott például előkerülni az a tény, hogy a török nyelvek a tagadást jellemzően toldalékokkal fejezik ki. Természetesen önmagában ez a különbség nem cáfolná a rokonságot (a finnugor nyelvek többségében például segédigékkel fejezik ki a tagadást, ami magyarra szintén nem jellemző), de a torzítást jól mutatja.

Birtoklást kifejező ige (ha ez egyáltalán nyelvtani, és nem szókincsbeli tulajdonság) éppen a magyar legközelebbi rokonaiban, a hantiban és a manysiban van. Mi több, tulajdonképpen van a magyarban is (bír vmivel, birtokol vmit, sőt, rendelkezik vmivel), legfeljebb általában nem ezeket használjuk. Könnyen beláthatjuk, hogy a helyzet könnyen megváltozhat, ha egyre gyakrabban kérdezzük, hogy Rendelkezel autóval? ahelyett, hogy Van autód?, ezzel is közelebb fogunk kerülni legközelebbi rokonainkhoz.

A nyelvrokonságból tehát éppúgy nem következnek tulajdonságok, ahogyan az embereknél sem: egy magas, vékony, szőke, okos, ámde rosszindulatú ember testvére is lehet alacsony, kövér, fekete, jóindulatú, ámde buta. Azt pedig nyilván nem is kell magyarázni, hogy ha két magas, vékony, szőke, okos, ámde rosszindulatú emberrel találkozunk, tudjuk, hogy ők nem feltétlenül rokonai egymásnak.

A szókincs szerepe a nyelvrokonságban

Tamás azt írja, hogy az egyetlen érv, amit a finnugor rokonság mellett talált, az az, hogy több a finnugor alapszó (tőszó?), mint a török. Ez azonban önmagában nem bizonyíték, mondhatni: semmit nem jelent. Ha például a török uralom még mindig tartana, biztosan jóval több török szó került volna a magyarba – ettől azonban még mindig nem lennénk törökebbek, pláne nem törökök.

Ahogyan az, hogy egy nyelv milyen nyelvcsaládba tartozik, nem határozza meg alapvető nyelvtani, szerkezeti tulajdonságait, ugyanúgy nem mond sokat szókincsének összetételéről. A nyelvrokonság azt mutatja meg, hogy az adott nyelv mely nyelvből származik – egyes elemei azonban idővel kicserélődhetnek, sőt, az elemek túlnyomó többsége is kicserélődhet. Felmerülhet a kérdés, hogy ilyenkor miként derítjük ki, hogy honnan származik a nyelv.

Szerencsénkre Tamás nem kérdezett rá, hogy miként lehet bizonyítani a szavak azonos eredetét. Erről még egy legalább ilyen hosszú cikket lehetne írni, és még mindig csak a felszínt kapargatnánk – mindenesetre a kulcsszó itt a szabályos hangmegfelelés.

Ilyenkor kerül elő a bűvös szó, az alapszókincs. Az alapszókincsbe azok a szavak tartoznak, amelyeket a leggyakrabban használunk, és amelyek kevésbé kultúrafüggőek. Ilyenek az alapvető cselekvések nevei (eszik, iszik, alszik, megy stb.), a testrésznevek, a számnevek stb. Gyakran ide sorolják az állat- és növényneveket, az időjárási jelenségek neveit stb., de ezekkel már óvatosabbnak kell lenni, hiszen más vidékre való költözéskor ezek is könnyebben változhatnak. Fontos arra is emlékezni, hogy egyes szavak kikerülhetnek az alapszókincsből (például ha egy korábbi ’megy’  jelentésű szót már csak ’lassan megy, vánszorog’ jelentésben használnak), vagy be is kerülhetnek oda (például ha egy korábbi ’lassan megy, vánszorog’ jelentésű szót a semleges  ’megy’ jelentésben kezdenek használni). Ilyen módon az alapszókincsbe bekerülhetnek jövevényszavak is, az eredeti szavak pedig elveszhetnek belőle. Összességében azonban az alapszókincs jelentős része sokáig megőrződik (ha az egyik része el is veszik, le is cserélődik, mások megmaradnak), és így a nyelveket sokszor meglehetősen nagy biztonsággal lehet nyelvcsaládokba csoportosítani.

Azt, hogy a magyar nyelv finnugor (pontosabban uráli), és nem török, pontosan innen lehet tudni. Pontosan ez volt az ugor–török háborúnak is a lényege: Budenz felismerte, hogy hiába van olyan sok szó a magyarban, melynek török megfelelői vannak, a finnugor nyelvekkel kapcsolatba hozható szavak rétege ősibb. A magyar nyelv tehát a finnugor alapnyelvből származik, de később meglehetősen erős török hatás is érte. Az azonban, hogy egy nyelv melyik nyelvcsaládba tartozik, pontosan azt jelenti, hogy mely nyelvekkel azonos származású, és nincs köze ahhoz, hogy milyen és milyen mértékű hatás érte.

És itt egy pillanatra vissza kell kanyarodnunk a nyelvtanhoz. Mert amíg a nyelv puszta szerkezeti vonásai nem sokat mondanak a rokonságról, addig a konkrét elemek igen. A magyarról például tudjuk, hogy az igei és a birtokos személyragok kapcsolatba hozhatóak az uráli nyelvek hasonló elemeivel, sőt, a személyes névmásokkal is. Hasonlóképpen kimutatható a rokonság más toldalékok esetében is (természetesen a toldalékok funkciója, akárcsak a szavak jelentése, változhat; sőt, arra is van példa, hogy egy nyelv toldalékának a másik nyelvben önálló szó felel meg), ellenben a törökkel csak néhány képző közös: ezek jövevényszavakban kerültek a magyarba, és analógiás úton kezdték más tövekhez is hozzátenni őket – ahogyan például ma a nyilvánvalóan latin eredetű -ista, -izmus képzőkkel is hozhatunk létre új szavakat: nyestista, nyestizmus.

Török elemek és finnugor eredet

Térjünk még vissza egy gondolat erejéig ahhoz, hogy Tamás mit ír:

szerintük a finnugor nyelvekbe csak a hanti manysi magyar nyelv tartozik, a finn meg az észt csak uráli, és hogy már a finnugor nyelv is egy török-uráli keveréknyelv volt

Kissé megmosolyogtató az az álláspont, mely szerint a finn nem is finnugor nyelv, de nem is ez a lényeg. Tamás vitapartnerei nyilván belebonyolódnak a terminusokba de a lényeg az, hogy úgy képzelik, eredetileg két alapnyelv volt: az uráli és a török. Ezeknek vannak tiszta folytatóik: az egyiknek a finn és az észt (illetve feltehetően azok a nyelvek, amelyeket a tudomány a finn-permi ágba sorol, tehát a többi finnségi nyelv mellett a számi (lapp), a mordvin, a mari, az udmurt és a komi is), a másiknak meg azok a nyelvek, amelyeket a tudomány is török nyelveknek tart. Azokat a nyelvek viszont, amelyeket a tudomány ugor nyelveknek nevez (ők pedig finnugornak), szerintük e kettő keveredésével keletkeztek. Mivel az e felfogást alátámasztó érvekről Tamás nem számol be, részleteiben ezzel nem tudunk vitába szállni: legyen elég annyi, hogy a tudomány ezt nem támasztja alá. (Félő, hogy csak annyiról van szó, hogy a vitapartnerek hallottak valamit az obi-ugorok lovas hagyományairól, ezért őket hajlandóak szegről-végről rokonoknak elfogadni.)

Ha a finnugor és a törökségi nyelvek kapcsolatát vizsgáljuk, arra az eredményre jutunk, hogy az ugor korban a magyarok és az obi-ugorok ősei még nem érintkeztek törökökkel. Később külön-külön találkoztak velük, de különböző helyszíneken, különböző időpontokban és különböző török népekkel. Az obi-ugorokat nem érte olyan erős török hatás, mint a magyarokat – legalábbis azokat, akik máig fennmaradtak, nem. Ezzel szemben a Volga-Káma-vidéken élő finnugor népek szorosan érintkeztek a törökökkel, és ez nyelvüknek mind szókincsében, mind nyelvtanában jelentős nyomokat hagyott. Ilyen szempontból tehát a marik, az udmurtok vagy a mordvinok még közelebb is állnak hozzánk, mint az obi-ugorok.

Még mindig bor
Még mindig bor
(Forrás: Wikimedia Commons / tutu / CC BY-SA 2.0)

Mivel a nyelvbe folyamatosan bekerülhetnek olyan elemek, melyek nem az alapnyelvből származnak, és ez a nyelv radikális átalakulásához vezethet (melynek eredményeképpen egy nyelv inkább hasonlíthat egy másik nyelvcsalád tagjaihoz, mint saját rokonaihoz), egyes nyelvészek erősen kritizálják a nyelvcsalád fogalmát. Ennek a kritikának azonban csak akkor van alapja, ha önkéntelenül is összefüggést keresünk a nyelv jellemzői és nyelvcsaládba sorolása között. A klasszikus felfogás szerint viszont ha egy deci borhoz fokozatosan szódát adunk, akkor a kémiai anyagok aránya csak fokozatosan változik, de alapjában véve mindig ugyanarról a borról lesz szó, bármeddig is növeljük a szóda arányát. A bor tehát nem válik vízzé. (A szólást persze – vérrel – pont az ellenkező értelemben használjuk.)

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
1 fakir 2012. augusztus 22. 22:16

Azért Pusztay megközelítése se rossz!

www.nytud.hu/publ/Pusztay_NOL.html

2 Fejes László (nyest.hu) 2012. augusztus 22. 23:05

@fakir: Jaj, dehogynem! :D

3 tenegri 2012. augusztus 23. 00:55

" Az oroszt például tipikusan izoláló nyelvnek tartják"

Itt egy kis elírás lesz :)

4 Fejes László (nyest.hu) 2012. augusztus 23. 09:07

@tenegri: Jajbizony! Köszi!

5 Grant kapitány 2012. augusztus 23. 09:45

Most ez olvasható: "Az oroszt például tipikusan flektáló nyelvnek tartják, elsősorban gazdag névszóragozási rendszere miatt", de az orosz névszóragozás miért is nem agglutináló?

6 Sultanus Constantinus 2012. augusztus 23. 09:50

Sajnos sokszor az a probléma az ilyen "vitapartnerekkel", hogy eleve az összehasonlító nyelvészet módszereit nem fogadják el (persze a legtöbbjük semmit sem ért a nyelvészethez). Innentől kezdve pedig nincs az az érv, amellyel meg lehetne győzni őket, mert "ne vicceljenek már a nyelvészek azokkal a csillagos alakokkal", "honnan is tudnák, hogy ilyen szó létezett", blablabla.

A másik, amit én még a cikkbe beleírtam volna. Nem lehet kizárni, hogy az uráli és a vitatott altaji nyelvek közös eredetűek, de nyilván bizonyítani sem. Mert bármi lehet, csak az időben nem tudunk idáig visszakövetkeztetni.

7 Sultanus Constantinus 2012. augusztus 23. 09:55

Ja még annyit, hogy ma is léteznek olyan, rokontalannak tartott nyelvek, amelyeknek más nyelvekkel, nyelvcsaládokkal való rokonságát valószínűleg azért nem tudták igazolni, mert az alapelemeik is annyira megváltoztak. Vannak olyan feltételezések, miszerint pl. a japán egy altaji-ausztronéz keveréknyelv lenne.

8 Fejes László (nyest.hu) 2012. augusztus 23. 09:58

@Grant kapitány: Például azért, mert a szám- és esetjelölés teljesen egybeolvad. Az oroszban nincs értelme pl. arról beszélni, hogy mi a többes szám jele...

@Földönkívüli: Persze, de kizárni azt sem lehet, hogy gyakorlatilag a világ összes nyelve egyetlen nyelvből ered. Amiről nem lehet beszélni, arról nem érdemes beszélni. :)

9 Grant kapitány 2012. augusztus 23. 11:19

@Fejes László (nyest.hu): Ha amiatt flektáló egy nyelv, amit írsz, ti. hogy egy toldalékmorféma gyakran több jelentést sűríthet, akkor a magyart is joggal lehetne ilyen alapon flektálónak nevezni, mert teljes mértékben ez jellemzi az igeragozást (személy-szám egybeolvadása) és a birtokviszony kifejezését is (birtokos személyjel).

Érdekes módon viszont a cikk csak a létige ragozásában említ flektáló vonásokat. Miért?

10 Fejes László (nyest.hu) 2012. augusztus 23. 11:34

@Grant kapitány: A felvetés részben jogos, de a szám-személy egybeolvadásokat nem szokták ide vonni. Ilyenkor arra szoktak hivatkozni, hogy a ’mi’ az nem ’több én’, azaz tulajdonképpen szemantikailag nem többes számról van szó.

A magyarban ennél sokkal jobb példák vannak arra, hogy miért nem lehet egyszerűen agglutináló nyelvnek tekinteni, remélem, egyszer lesz kapacitás egy erről szóló cikkre is. A létige csupán egy példa erre (és őszintén szólva nem is a legjobb, mert ez elintézhető annyival, hogy egy egy lexémára vonatkozó kivétel, más példák viszont hosszasabb magyarázatot igényeltek volna, és alapjában véve nem erről szól a cikk).

Egy flektáló nyelv valóban attól flektáló nyelv hogy egy morféma több „jelentést” is sűríthet, de ez nem csak a toldalékmorfémákra igaz. Orosz példánál maradva: е́ха-ть ’menni, utazni’, е́д-у ’megyek, utazom’, езжа́-й ’menj, utazz’ (a kötőjel itt most nem morfémahatárt jelöl, csak azt, hogy mi a tipikus végződés).

Ami az oroszt illeti,

11 Grant kapitány 2012. augusztus 23. 11:46

@Fejes László (nyest.hu): "a szám-személy egybeolvadásokat nem szokták ide vonni. Ilyenkor arra szoktak hivatkozni, hogy a ’mi’ az nem ’több én’, azaz tulajdonképpen szemantikailag nem többes számról van szó."

Erről hol lehetne bővebben olvasni?

12 lhi 2012. augusztus 23. 12:12

Amikor valaki valamely tudománytalan elmélettel jön, nem a tudományossal szoktam válaszolni, hanem egy másik tudománytalant tolok elé (pl. a törökistát megkérdezem, szerinte miért török és nem sumer vagy etruszk a magyar nyelv), hogy arra vezessem rá, az ő "módszerével" nemcsak az ő álláspontját lehet "bizonyítani", hanem kellő képzelőerővel kb. mindent. Egyszer valakinek levezettem, hogy a magyar voltaképpen kínai, mert a "magyar" (madzsar) és a "zhong ren" szavak gyöke némi szófejtéssel ugyanaz. Bizonyítsa be nekem, hogy nem így van - vagy tanul egy kis módszertant, vagy legalább odáig eljut, hogy az ő kedvenc elmélete nem is olyan biztos.

Befogadóbbaknak próbálom elmagyarázni, hogy nem egyes szótöveket kell fejtegetni (és nem a mai állapotból kiindulni, hanem a legrégebbi ismertből), hanem rendszerszintű összehasonlításokat kell végezni, mert a lehetőségek száma véges, ergo egy-egy megoldás több nyelvben is előfordulhat, amiely egybeesés önmagában még nem jelent semmit - pl. attól, hogy a magyar is és a latin is (a habeo mellett) dativusz+létigével fejezi ki a birtoklást, a magyar még nem újlatin nyelv.

13 Fejes László (nyest.hu) 2012. augusztus 23. 13:08

@Grant kapitány: Hát, én nem emlékszem olyanra, ahol ezt nagyon fejtegetnék. Egyébként több nyelv kétféle ’mi’-t különböztet meg: az inkluzív, azaz bennfoglaló mi-t (azaz te/ti is), illetve az exkluzív (kizáró) mit (azaz de te/ti nem). Ez is elég jó érv amellett, amit írtam.

Annak, hogy ilyenkor inkább számszemély, mint szám és személy kategóriáról beszélnek, az is az oka, hogy a nyelvek ezeket általában egyetlen elemmel jelölik, nagyon ritka, hogy ezek elkülöníthetőek.

@lhi: Ez se rossz, csak ettől legfeljebb megrendül a hitük abban, amit eddig hittek, de nem fognak többet tudni. Másfelől ne felejtsük el, hogy a legtöbb emberi szintén érzelmi okokból „hisz” a finnugor rokonságban, csak mert számára szimpatikus vagy tekintélyes emberek ezt mondják. Azért nagyon kevesen vannak, akik közvetlenül ismerik a bizonyítékokat. :)

14 Galván Tivadar 2012. augusztus 23. 14:57

@Fejes László (nyest.hu): "az exkluzív (kizáró) mi (azaz de te/ti nem)": Tkp. itt lenne az ideje, hogy ezt a magyarban is bevezessük.

15 Grant kapitány 2012. augusztus 23. 15:24

@Fejes László (nyest.hu): "Hát, én nem emlékszem olyanra, ahol ezt nagyon fejtegetnék."

És olyanra, ahol kicsit? Vagy honnan jött ez a gondolat?

@Fejes László (nyest.hu): "Egyébként több nyelv kétféle ’mi’-t különböztet meg: az inkluzív, azaz bennfoglaló mi-t (azaz te/ti is), illetve az exkluzív (kizáró) mit (azaz de te/ti nem). Ez is elég jó érv amellett, amit írtam."

Nem értem, hogy mitől lenne ez érv amellett, amit írtál. A "többesszám"-nak nem feltétlenül kell az egyesszámú főnévvel jelölt dolgokból jelölnie az egynél többet. Ha így lenne ahogy mondod, akkor mondjuk a csak többesszámú főneveket, mint például a "javak"-at nem nevezhetnénk többesszámúaknak, mert az esetükben nem értelmezhető, hogy minek a többes számát jelölik.

Egyébként mindettől függetlenül még ha a szám/személyt egyetlen kategóriának is tekintenénk, a magyar igék közismerten a tárggyal is egyeznek, ami azt jelenti hogy még így számolva is két különböző nyelvtani információt kódolnak a ragjaik (számszemély + határozottság).

16 Hunszabír 2012. augusztus 23. 15:25

Semmi.

A magyar nyelv ősnyelv, ezt pedig a párizsi Sorbonne bizonyította be PC-s ősetimon vizsgálattal, (állítólag). Írjatok nekik!

www.english.paris-sorbonne.fr/the-university/contact-us/

17 Hunszabír 2012. augusztus 23. 15:30

Egy nép identitását nem a nyelve határozza meg, több szegmens játszik. A magyar minden tekintetben szumír-szkíta párhuzamokkal bír, ugyanis a génjeink, a nyelv, az antropológia, a kultúra a mondáink, ezt bizonyítják.

Ettől még lehetett a finnekkel egy közös őshaza, ami egy ősnyelvű, halász-vadász népeket rejteget, ez mindent figyelembe véve csak a Gravetti kultúra lehetett. Az a kultúra pedig a mezolitikum idején bomlott fel. (13 000-11 000) éve. A déli R1a1 marker jöhet CSAK szóba, mint közös. hiszen az északibb TAT már a 10. századiakban is csak 4,5%volt...

michelangelo.cn/download/08_Genetics/hungarian_genetics_magyar_genet

18 Ed'igen 2012. augusztus 23. 15:54

@Hunszabír: Lehet, hogy egy népet valóban nemcsak a nyelve "határozza meg," de a hozzászólókat mindenképpen minősíti az, hogy miképpen használják a magyar nyelvet. Ha valaki csak igen nehezen értelmezhető magyar mondatokat ír le, akkor sajnos az érvelését sem lehet minden esetben komolyan venni.

19 Fejes László (nyest.hu) 2012. augusztus 23. 16:05

@Grant kapitány: Nekem úgy rémlik, hogy Havas Ferenc említi a finn, az észt és a magyar tipológiai összehasonlításáról írt művében, de szerintem ő sem mond többet. Erre biztosan emlékszem – hacsak nem tévedek. :)

A példa csak azt bizonyítja, hogy a személyes névmásoknál a többes szám úgy lehet többértelmű, ahogy más névszóknál nem – ez bizonyítja, hogy szemantikailag különbözik.

A javak egy egészen más probléma. www.nyest.hu/hirek/plurale-tantum

20 Roland2 2012. augusztus 23. 16:25

Akik a török nyelvekkel való rokonságot a magyarban lévő török eredetű szavak számával próbálják alátámasztani,elfelejtik vagy figyelmenkívül hagyják,h. a szláv szóátvételek száma jóval nagyobb azoknál ( sőt,majdnem megközelíti az uráli-finnugor rétegét { !! } ).

"Fontos arra is emlékezni, hogy egyes szavak kikerülhetnek az alapszókincsből ( (.....) vagy be is kerülhetnek oda" Ha úgy vesszük ( már mint alapszókincs = leggyakrabban használt szavak ) ,tkp. már idegen- vagy nemzetközi szavak is az alapszókincs részét képezik,pl. busz,autó,film,kóla,tv,metró,stb. Ilyen szempontból sztem az alapszókincset egyaránt alkotják ősi - mint a cikkben említett szavak - és új ( újabban átvett ) szavak is.Tehát ebből kiindulva az alapszókincs nem csak ősi szavakból áll.

21 Fejes László (nyest.hu) 2012. augusztus 23. 18:30

@Roland2: Lehet, hogy a busz vagy a kóla gyakran használt szavaink, de ezek nagyon érzékenyek a kulturális, gazdasági és technikai változásokra. Pl. míg egy budapesti ember rengetegszer mondja, hogy metró, egy vidékinél évek múlhatnak el úgy, hogy soha ki nem ejti. A kéz, a három vagy a megy esetében ilyesmiről szó sem lehet.

22 Hunszabír 2012. augusztus 23. 18:46

@Roland2:

Az ős- török (ogúr) szavak száma 1700

a finnugornak mondottaké max 600

a szláv egyezések nagy többsége egyben szumír, török , uráli egyezés, ergo ők vették át, vagy ők is "mi" voltunk!

slave, sclavus, windisch mind rabszolgát jelent, a szlávok megjelenése kru 127-re tehető.

23 Avatar 2012. augusztus 23. 19:35

@Galván Tivadar: A "magunkfajták" nem pont ezt jelentette?

@Hunszabír: Írj nekik te, hogy szeretnél kérni egy pontos hivatkozást az erről szóló tanulmányukra. Ők biztos tudják mi is az a "hivatkozás"...

Több szegmens játszik, de a magyar kimondottan "nyelvében élő" nemzet.

A magyar nép szkíta kultúrájának maradványait már csak nagyítóval lehet fellelni(, hasonlóan akárcsak a hantik egykori lovas kultúráját; ők se mindig éltek erdei vadászokként)...

A sumír kultúra hatásait meg inkább csak belemagyarázni lehet...

Már a keresztény kultúra szerepe is erősen megrogyott a nemzeti identitásban.

Öltözhet valaki tetőtől talpig piros-fehér-zöldbe, ha nem tud magyarul beszélni, kétséges, hogy mennyire tekinthető a magyar nemzethez tartozónak.

Az alapszavaink, nyelvi szerkezeteik pedig a finnugor népekével mutatnak erősebb kapcsolatot, nem a sumerokkal, nem a nyelvük rekonstruálására alkalmas nyelvi emlékek nélkül eltűnt szkítákkal, és hunokkal, de még csak nem is a törökökkel...

24 Hunszabír 2012. augusztus 23. 19:40

kahvi, valkoinen, keltainen, sininen, vihreä, punainen.

fekete, fehér, sárga, kék, zöld, piros.

Sarı ırka ait, mavimsi, yeşil, kırmızı kahve, beyaz,.

A magyar színeket kicsit összekevertem és finnül, törökül írtam le. Érdekes, hogy van olyan szín ami törökül és finnül ugyanaz, de magyarul tök más.

kahvi-kahve-fekete

de van türk nyelv ahol kara a szó.

25 Hunszabír 2012. augusztus 23. 19:42

@Avatar:

A szumír-szkíta kultúra nyomait Istvánig bírtuk.

26 tenegri 2012. augusztus 23. 20:10

@Hunszabír: "kahvi-kahve-fekete"

Jó példát mutattál, hogy lehet keverni a szezont a fazonnal :) Csak nem a Google fordítót használtad? :) A finn kahvi és a török kahve jelentése nem 'fekete' (mint szín), hanem 'kávé' (ezért is hasonlók, hisz ugyanazon nemzetközi szó átvételei), a magyar fekete meg csak úgy jön ide mint 'fekete(kávé)'.

27 tenegri 2012. augusztus 23. 20:27

@Hunszabír: A "Sarı ırka ait"-ból is csak a sarı a 'sárga' persze, a többi kicsit mást jelent :)

28 siposdr 2012. augusztus 23. 22:19

Tisztelettel érdeklődöm, hogy a hunyt elméjű szabírok ámokfutásának miért kell teret biztosítania ennek a jobb sorsra érdemes honlapnak?

29 seta92 2012. augusztus 23. 22:56

@siposdr: A hülyék pörgetik a kommenteket, ez pörgeti a látogatottságszámlálót, ez emeli a honlap hirdetési értékét + a hirdetők számát = több pénzhez jut a nyest.

De amúgy miféle zagyvaság ez: " A klasszikus felfogás szerint viszont ha egy deci borhoz fokozatosan szódát adunk, akkor a kémiai anyagok aránya csak fokozatosan változik, de alapjában véve mindig ugyanarról a borról lesz szó, bármeddig is növeljük a szóda arányát." Ha a borhoz szódát adunk, az nem marad bor, hanem fröccs lesz. Ha a kékhez sárgát adunk, az zöld lesz, ha lóhoz szamarat adunk, öszvér lesz stb. A keveredés (a nyelvek keveredése is) új minőséget hoz létre, hiába lehet benne megtalálni az eredeti összetevőket. A magyar tehát nem csak finnugor eredetű, hanem török, szláv, latin stb. is, pont mint ahogy a hivatkozott linken írják. Ráadásul akkor, amikor mondjuk (feltételezzük, hogy létezett, és nemcsak a rekonstrukció egyszerűsíti alapnyelvvé) egy finnugor nyelvbe beépül egy iráni vagy egy török réteg, onnantól maga az egész nyelv mint rendszer lesz más. (A rendszer egy pontjának megváltozása magának az egész rendszernek a megváltozását jelenti.) Ugyan nagyon nem szerencsés, de ismerős lehet Saussure sakktábla hasonlata: egy lépés után már egy másik állásról kell beszélnünk, tök mindegy mi volt az előző, annak már nincs hatása a mostanira. Azaz pl. a török elemek elemeknek a finnugorok közé keveredése egy immár nem CSAK finnugor nyelvet eredményez, bármilyen fájó ezt a finnugristáknak elfogadni.

30 Fejes László (nyest.hu) 2012. augusztus 23. 23:08

@siposdr: Úgy véljük, hogy a tolerancia egyik próbája, hogy elviseljük-e azokat is, akik – véleményünk szerint – ostobaságokat beszélnek. Nem hiszem, hogy korrekt megoldás lenne bárkit kitiltani azért, vagy kommenteket törölni azért, mert nem értünk velük egyet. Hova vezetne ez? Amíg valaki kulturáltan, másokat nem sértegetve, nem a párbeszédet lehetetlenné tevő mennyiségben, törvénytelenségeket el nem követve kommentel, addig semmilyen alapunk nincs fellépni ellene. A legjobb, amit tenni lehet, ha valakinek a megjegyzései nem tetszenek, hogy ignoráljuk.

@seta92: „A hülyék pörgetik a kommenteket, ez pörgeti a látogatottságszámlálót, ez emeli a honlap hirdetési értékét + a hirdetők számát = több pénzhez jut a nyest.” Picit naivan látod ezt a kérdést.

Egyébként éppen ez a lényeg. A nyelvcsaládba való sorolás arról szól, hogy eredetileg mi volt a pohárban, nem arról, hogy most mi van benne. Ezt pontosan így kell felfogni: ezért nem érdemes rajta raplizni, és ezért nem szabad túl nagy jelentőséget tulajdonítani annak, hogy egy nyelv melyik nyelvcsaládba tartozik.

31 Hunszabír 2012. augusztus 24. 13:17

@siposdr:

Mert mi tálaljuk az igazságot, ti pedig ha mondanivalótok van akkor ott a szerkesztőség e mail címe, a kommentelés pedig érveléseken és cáfolatokon alapul, aki pedig [moderálva]

32 Hunszabír 2012. augusztus 24. 13:19

@tenegri:

Így van sárga szavunk ezzel rokon, de mi a helyzet a finn-török egyezésekkel amelyek magyarul teljesen mást jelentenek?

33 Hunszabír 2012. augusztus 24. 14:02

@Fejes László (nyest.hu):

Az a gond, hogy még 1 érvet vagy ellenérvet sem írtál le. Így nem te vagy toleráns, hanem veled azok. Az pedig , hogy ide nem illő kommentekért nem figyelmeztetted a sértegetőimet egyértelműen kettős mércéd ismérve. Azért nem tiltasz ki, mert nem tudsz! Írtam, hogy ha kell más városból jön a kommentem bemásolása, kijátszandó az IP-t, amit egyéb iránt proxyval is lehet zavarni. Az internet előnye a lenyomozhatóság, hátránya az információáradat. Ma már csak az idióták hisznek finnugor őshazában, és a rosszakarók. A nyelvi kapcsolatok, nem jelentenek kulturális vagy genetikai kontaktot is!

34 tenegri 2012. augusztus 24. 14:16

@Hunszabír: Milyen finn-török egyezésekre gondolsz és hogy értelmezendő, hogy "magyarul teljesen mást jelentenek"?

35 Hunszabír 2012. augusztus 24. 14:19
36 tenegri 2012. augusztus 24. 14:30

@Hunszabír: Szerintem nem jól veszi ki magát, ha trollkodással és a honlap működési normáinak szándékos felborításával fenyegetőzől, s a kettős mércézés sem igazán állja meg a helyét. Bementél egy kocsmába, ahol aztán ezerrel provokálni kezdted a jelenlévőket és látványosan figyelmen kívül hagytad a helyi és nem helyi társalgási etikett több elemét. Ezek után visszás, ha amiatt panaszkodsz, hogy a provokációd sikerrel járt, neked beszólogatnak, a beszólogatókat pedig miért nem dobják ki veled együtt. Összességében szerintem a háborús mentalitásodból kellene visszavenned és mindjárt kevesebb elutasítással találkoznál. Nem értem miért tekintesz minden kérdést megvívandó háborúnak, minden szembejevőt legyőzendő és földbe taposandó ellenségnek. Lazíts!

37 tenegri 2012. augusztus 24. 14:35

@Hunszabír: Megnéztem, de nem látom, hogy ez hol világítaná meg mire gondoltál.

38 tenegri 2012. augusztus 24. 14:41

@Hunszabír: " A nyelvi kapcsolatok, nem jelentenek kulturális vagy genetikai kontaktot is!" - Ugyanezzel a véleménnyel - mint a tudományban általánosan elfogadott állásponttal - a nyest számtalan cikkében találkozhattál, bővebben is kifejtve. Ahogy azzal is, hogy hányféle szempont határozhatja meg, hogy ki milyen csoport(ok)hoz tartozónak vallja magát vagy tartják őt mások, s hogy éppen ezen szempontok sokasága miatt mennyire megfoghatatlan és becsapós dolog tud lennie csoportok eredetéről beszélni vagy azt vizsgálni.

39 siposdr 2012. augusztus 24. 16:40

@Fejes László (nyest.hu): Kedves Uram!

Megpróbálok szíves jótanácsával élni és ignorálni. Bár ez a 31. és a 33. hozzászólás után - pláne ebben a nagy hőségben - egy kissé nehezebben megy, mint máskor.

40 Hunszabír 2012. augusztus 24. 17:05

@tenegri:

Nem neked címeztem, úgyhogy majd az érintett válaszát várom.

A troll az, aki nem bizonyít csak minősít. Én bizonyítok, van, hogy tévedek, van, hogy nem. Betartom a játékszabályt,de elvárom, hogy a szabályok mindenki másra is vonatkozzanak!

41 Hunszabír 2012. augusztus 24. 17:06

Az pedig nem fenyegetés, hogy a szkíta-hun-sumér eredet mindvégig jelen lesz a fórumon, mivel ez az eredetünk.

42 Fejes László (nyest.hu) 2012. augusztus 24. 18:21

@Hunszabír: Akkor tiltalak le, amikor akarlak. A toleranciánkat bizonyítja, hogy még nem tettük meg. Nehogy azt hidd, hogy azért, mert váltogatod az IP-címeidet meg a felhasználóneveidet, nem tudjuk, hogy te vagy az. Legfeljebb azt tudod elérni, hogy radikálisabban lépjünk fel. Rajtad múlik, hogy megtanulod-e kulturáltan kifejteni a véleményedet, vagy azt fogod tapasztalni, hogy ugyan néhány órára fel tudsz tenni bármilyen baromságot, de utána úgyis nyomtalanul eltűnik. Elgondolkozhatsz azon, melyik számodra a hatékonyabb – ehhez persze előbb tisztázd magadban, hogy mi is a célod.

43 nemtulnehez 2012. augusztus 25. 10:22

@Hunszabír:

"Az pedig nem fenyegetés, hogy a szkíta-hun-sumér eredet mindvégig jelen lesz a fórumon, mivel ez az eredetünk."

A magyarok valojaban elmagyarosodott ciganyok akiket a Kozep-Europai klima kefeheritett(nem mindegyiket). Ezt Cioba (osciganymagyar nev) csavo ketsegen felul bebizonyitotta. Menny es keresd meg a konyvet a konyvtarban. Ha nem hiszed egy hulye naci vagy.

44 menasagh 2012. augusztus 25. 11:07

@nemtulnehez:

Na és mondja, a fehérítő klíma mi szerint válogatott ?

45 zegernyei 2012. augusztus 25. 13:25

Másokkal ellentétben Para-Kovács még nem kapott agylágyulást ebben a hőségben:

"Őstörténetet hazudni praktikus dolog, tartást és önbecsülést ad a magyarnak, legalábbis annak a halmaznak, melynek fő jellemzője a korlátoltság, a leárnyékoltság és/vagy az átlagosnál kisebb nemi szerv." (A magyarság húszezer éve. Hócipő XXIV/17. (2012. VIII. 22. 8. oldal)

46 don B 2012. augusztus 25. 16:21

@Fejes László (nyest.hu): A tolerancia szép és fontos dolog, de szomorú, sőt keserves tapasztalataim (több, szívemnek kedves fórum gusztustalan pusztulása) arra intenek, hogy megjegyezzem, a trolloknak az a fajtája, amelyik itt több példányban is működni kezdett, végtelen kitartással, munkabírással és korlátlan idővel rendelkezik, és tántoríthatatlan. A nyest záros határidőn belül keresztet vethet a kommentelési funkciójára, erre az eddig remekül működő szolgáltatására. Már most egy kínszenvedés...

47 horner 2012. augusztus 25. 16:24

@don B: Kikre célzol, hogy trollkodnak? Hogy próbálják igazolni annak a böszmeségnek az ellenkezőjét, hogy a magyar finnugor, illetve a szlávok és germánok őslakosok a magyarság ősi földjén? Az ilyen nem trollkodás, csak helyes felvilágosítás.

48 don B 2012. augusztus 25. 16:29

@horner: Lassú vagy. Három perc válaszidő, ezen még javítanotok kell.

49 horner 2012. augusztus 25. 16:31

@don B: Te meg 5 perccel később reagáltál. Mit számít ez? Nekem van, hogy órákkal később válaszolnak.

50 nemtulnehez 2012. augusztus 25. 17:47

@menasagh: Az okosabbja arnyekba huzodott

51 Árpád fejedelem 2012. augusztus 28. 12:31

@horner:

A finnugor hipotézis rossz. A szlávok eredete nem tisztázott, jelenlétük a Medencében valamely rokonkultúra segédnépeként vagy "gonoszabbak" szerint (rabszolgák) értelmezhető. A horvát nép szarmata vezetőkkel bírt, a lengyel is. Az oroszok Rurikjai hunok, bár itt finnugorokra is jellemző N1c1 Y-DNS igazolt! Az ukrán, belarusz nép az orosz egy "vadhajtása", ők olyanok mint nekünk a csángók...A bolgár nép a magyarral azonos, de a köznépük szláv volt. Esetünkben a vezérek Árpád népe és a köznép griffes indások is magyarok.

52 Árpád fejedelem 2012. augusztus 28. 12:36

Figyelembe véve a magyarságra jellemző ethnokultúrális szempontokat, csak a szkíta-sumér eredet játszik. Aztán lehet ezeket tovább boncolgatni, hogy ők kiktől származtak.

53 maxval 2012. augusztus 28. 12:59

@Árpád fejedelem:

A bolgár "alternatív" "tudosók" szerint szinte az összes ázsiai nép bolgár, de Európa nagy részén is a bolgárok élnek 30-40 ezer éve, pl. a hunok a bolgárság egyik ága, sőt a Kínát is a bolgárok alapították.

A magyarok pedig ugyanezen "tudósok" szerint a hunok egyik elfajzott mellékága, mely elfelejtette bolgárságát. Már maga a "magyar" szó is bolgár, hiszen jelentése "Madara", ez egy település Bulgáriában. Magyarok = madarai bolgárok, akik elfelejtették eredetüket.

Marha vicces különböző országokban tanulmányozni a helyi "alternatívok" irományait, sokszor tök ugyanazt mondják!

54 fakir 2012. augusztus 28. 13:12

Nem vagyok nyelvész. Laikus kérdések,

Mekkora a "távolság" a finn és a magyar nyelv között?

Mekkora pl a "távolság" a szamojéd nyelvek és a magyar között?

Úgy értem előfordulhat e az az állapot, hogy esetleg nyelvtanilag közelebb állunk mondjuk a finnhez, de pl. szókincsében viszont a szamojéd nyelvekhez "húzunk"? Egyáltalán, hogyan lehet a "távolságot/rokonságot" pontosan mérni?

55 maxval 2012. augusztus 28. 13:22

@fakir:

"Mekkora pl a "távolság" a szamojéd nyelvek és a magyar között?"

Kb. mint az angol és a hindi között.

"Mekkora a "távolság" a finn és a magyar nyelv között?"

Kb. mint a angol és az orosz között.

56 Árpád fejedelem 2012. augusztus 28. 13:22

@maxval:

A magyar főág, mert ősi kapcsolatokkal bír. A sumer, pelazg vagy etruszk és hurri legközelebbi rokona a magyar.

A hun és magyar közös tőről fakadt és 545-ben volt az utolsó egyesülés. Javaslom a könyveidet télen használd és ne olvasásra!

57 Fejes László (nyest.hu) 2012. augusztus 28. 13:23
58 maxval 2012. augusztus 28. 13:25

@Árpád fejedelem:

Ugyanezt mondják a bolgár "tudósok" is csak, ők meg eleve a bolgár nép ágairól beszélnek, pl a sumérok a bolgárság egy ága. A hunok meg szintén a bolgárok egy később ága. A bolgár alternatívok eleve hamisnak tartják a "hun" szót, mert elfedi a tényt, hogy a hunok színbolgárok.

59 Árpád fejedelem 2012. augusztus 28. 13:51

@maxval:

A bolgár és magyar ugyanaz, ők a kutrigur mi az utrigur szövetség, melyeket Kürt vagy Kubrát egyesít. Az ő királyaik is Atillától származtak, de pl a Rurikidák is. A köznép különböző. A mai Bulgária területén szlávok és trák féle népek éltek, 7 törzsben. A Medencében pedig magyarok hatalmas létszámban.

60 menasagh 2012. augusztus 28. 14:07

A származás az egy elég pontos kifejezés, meghatározza hogy ki, mi honnan ered. Tehát ha a magyar, a hun a bolgártól eredne akkor azt nem titkolná, hanem dicsekedne vele akár a szkítákkal....szóval ez az út nem járható.

61 Avatar 2012. augusztus 28. 19:06

@Árpád fejedelem: Tehát ha valamely két nép vezetőit (igazolatlan legendák alapján) közös ősre lehet visszavezetni, akkor az a két nép is azonos???? Akkor a magyarok azonosak a spanyolokkal is, hiszen a Habsburgok idején egyértelműen közös eredetűek voltak a királyaink, csupán a köznép volt különböző... :)

62 nemtulnehez 2012. augusztus 28. 23:05

@Avatar: Nemcsak vezetokrol van szo.. Fothi Erzsebet munkaja alapjan a ket nep(o-bolgar es honfoglalo) egy es ugyanaz. Tudtommal regeszeti szempontbol is nagy a hasonlosag. Ami a nyelvet illeti, vsz. mindketto torokul gagyogott:D

63 Avatar 2012. augusztus 29. 14:13

@nemtulnehez: Fóthi Erzsébet nem egészen ezt állította. Azt nem vitatom, hogy a két nép sokáig egymás mellett élt, aminek a hatása a tárgyi kultúrában is megnyilvánult. De az óbolgár nyelvnem azonos az ómagyarral, és igen sokszor épp egymás ellen csatázott a bolgár és a magyar nép, tehát megkülönböztették magukat egymástól.

64 nemtulnehez 2012. augusztus 29. 15:12

@Avatar:

Fothi emlitette a hasonlo targy kulturat is, igen, de foleg a magyarok es o-bolgarok antropologiai rokonsaga mellett ervelt. Az is lehetseges hogy a ket nep egy es ugyanaz:D

Termeszetesen az o-bolgar nyelv nem azonos az o-magyarral, de szerintem a honfoglalok o-bolgar vagy mas torok nyelvet beszeltek. nem o-magyart. Lenyegeben nincs ellentmondas a nyelveszet es Fothi megallapitasai kozott.

VEguls is, a lenyeg benne van a 61-es hozzaszolasodban, ha a magyarnyelvuek vezetoi o-bolgarok voltak ez nem jelenti hogy ok is azok.

65 LA 2012. szeptember 3. 09:29

Néhány észrevételem van a cikkben foglaltakkal kapcsolatban. Ilyen például az, hogy a jövő idejű igeragozás izoláló lenne. Alapvető tévedésnek tartom, ami abból ered, hogy az ősi, kihalt nyelveket kevesen ismerik, és ma már természetesnek tűnik, hogy jövő idejűségnek lenni kell. Valójában nagyon sok ősi nyelvben egyáltalán nincs jövő idő, azt a jelen idővel fejezik ki, legfeljebb különböző időhatározókkal pontosítják, hogy később bekövetkező cselekvésről van szó. Így a magyarban sincs jövő idejű igeragozás. A "megy" szó egyaránt jelent jelen időt is jövő időt is. A "Péter oda megy" kifejezés a még meg nem történt eseményről is szólhat. Az "oda fog menni" egy brutálisan csúnya magyartalanság (ami azonban már nagyon rögzült, sokan egyáltalán nem érzik annak, és általában ezt használja mindenki, ezt lehet egy idegen származású nyelvi jelenség rögzülésének nevezni).

Az "alapszókincs" sajnos valóban bűvös szó, a szó szoros értelmében, racionális tartalom nélkül. Az úgynevezett alapszókincs is kicserélődhet, ami jól érzékelhető a létező és tanulmányozható pidgin és kreol nyelvek szókincseiben. Sőt egy közlekedő nyelves (areális) kreolizáció során éppen az alapszókincs megy át a kreolizálódó nyelvbe, mivel ezek a leggyakrabban használt kifejezések, amelyek szükségesek a küllönnyelvű népességek egymás közti kommunikációjához. Így aztán az egész alapszókincsre alapozott nyelvcsaládos nyelvelméletek puszta légvárak. A hantik és manysik például a magyarral rokoknítható alapszókincsükhöz és bizonyos nyelvszerkezeti jellemzőikhez egy erőteljes kreolizációval is hozzájuthattak valamikor a kora középkorban, egyáltalán nem feltétlenül egy magyarral közös ősből származnak.

A "hangtörvényes" kulcsszó ugyanebbe a kategóriába tartozik. Ez egy XIX. századi téveszme, ami mára dogmává vált, és a nyelvészet nem képes elvonatkoztatni ettől. Pedig a hangváltozások éppenséggel nem egy nyelv belső logikájából fakadnak, hanem idegen hatásokat mutatnak. A hangváltozások általában az egymással hallásra összekeverhető zöngés-zöngétlen, felpattanó és sziszegő mássalhangzópárok között figyelhetők meg, amelyeket egy idegen ajkú népesség hibás kiejtéssel vesz át, majd rögzül. Ezért a szabályos hangváltozások az esetek nagy részében nem a nyelven belüli fejlődést mutatják, és nem a nyelvcsaládok kialakulásának útját jelentik, hanem épp ellenkezőleg, az idegen hatások megjelenését.

A fentiek miatt (persze ez a zanzásított összefoglaló korántsem alkalmas az álláspontom bizonyítására, talán még arra sem, hogy érthető legyen, mire gondolok) az egész nyelvcsaládos nyelvtörténeti modell elfogadhatatlan számomra. Van néhány genetikus nyelvcsalád, mint például a latin nyelvek. De itt is a latin nyelv változása nem egy belső fejlődés eredménye, hanem a különböző germán és kelta nyelvek hatása. Nem véletlen, hogy a hangtörvények alkalmazásával a latin nyelvek alapján még a jül ismert klasszikus latin nyelvet sem lehet rekonstruálni. Ezért minden úgynevezett ősnyelvi rekonstrukción csak csendben mosolygok magamban.

66 Fejes László (nyest.hu) 2012. szeptember 3. 09:45

@LA: 1. Mi az, hogy „ősi nyelv”?

2. „ Így a magyarban sincs jövő idejű igeragozás. A "megy" szó egyaránt jelent jelen időt is jövő időt is.” Keveri a fogalmakat. A jövő idő a fentiekben a nyelvtani formára vonatkozik. Természetesen a formailag múlt idejű alakok is vonatkozhatnak a jövőre („Ha megírtad a leckét, nézheted a tv-t”), és formailag jövő idejűek is vonatkozhatnak a múltra („Azt ígérte, hogy el fog jönni, de nem jött”).

3. „Az "oda fog menni" egy brutálisan csúnya magyartalanság (ami azonban már nagyon rögzült, sokan egyáltalán nem érzik annak, és általában ezt használja mindenki, ezt lehet egy idegen származású nyelvi jelenség rögzülésének nevezni)” Magyartalanság az, ami idegen a magyar nyelvszokástól. Ha egy szerkezetet magyar anyanyelvűek tömegesen használnak, akkor az per definitionem nem lehet magyartalanság.

4. „Az úgynevezett alapszókincs is kicserélődhet, ami jól érzékelhető a létező és tanulmányozható pidgin és kreol nyelvek szókincseiben.” A pidzsin és kreol nyelvek egy teljesen sajátos fejlődést mutatnak. Ilyesmit a magyar nyelv történetében nincs okunk feltételezni. Kétségtelen, hogy az alapszókincs képlékeny fogalom, és óvatosan kell bánni vele, de nem igaz, hogy használhatatlan.

5. „A hantik és manysik például a magyarral rokoknítható alapszókincsükhöz és bizonyos nyelvszerkezeti jellemzőikhez egy erőteljes kreolizációval is hozzájuthattak valamikor a kora középkorban, egyáltalán nem feltétlenül egy magyarral közös ősből származnak.” Igen, és az is lehet, hogy az emberiség a Marsról települt át a Földre – csak egyelőre nem találtunk adatokat, amik ezt alátámasztanák. Az ellenkezőjére annál többet.

6. „A "hangtörvényes" kulcsszó ugyanebbe a kategóriába tartozik. Ez egy XIX. századi téveszme, ami mára dogmává vált, és a nyelvészet nem képes elvonatkoztatni ettől. ” Éppen ellenkezőleg. Ma sokkal nagyobb kritikával kezelik, pl. nem beszélnek kivételnélküliségről.

7. „Pedig a hangváltozások éppenséggel nem egy nyelv belső logikájából fakadnak, hanem idegen hatásokat mutatnak.” Tévedés.

8. „A hangváltozások általában az egymással hallásra összekeverhető zöngés-zöngétlen, felpattanó és sziszegő mássalhangzópárok között figyelhetők meg, amelyeket egy idegen ajkú népesség hibás kiejtéssel vesz át, majd rögzül.” Tévedés, l. pl.

www.nyest.hu/hirek/angol-maganhangzo-csuszka

9. „Ezért a szabályos hangváltozások az esetek nagy részében nem a nyelven belüli fejlődést mutatják, és nem a nyelvcsaládok kialakulásának útját jelentik, hanem épp ellenkezőleg, az idegen hatások megjelenését.” Két nyelvváltozat elkülönülése elindulhat úgy is, hogy az egyiket erős külső hatás éri (vagy mindkettőt különböző)

10. „Nem véletlen, hogy a hangtörvények alkalmazásával a latin nyelvek alapján még a jül ismert klasszikus latin nyelvet sem lehet rekonstruálni. ” Valóban nem véletlen. Az ok az, hogy az újlatin nyelvek a vulgáris latinból, és nem a klasszikusból származnak. Rekonstruálni pedig a felbomlást közvetlenül megelőző állapotot lehet.

11. „az egész nyelvcsaládos nyelvtörténeti modell elfogadhatatlan számomra” Megjegyzéseiből látszik, hogy a „nyelvcsaládos nyelvtörténeti modell”-t (azaz az összehasonlító nyelvtörténetet) nem ismeri, tehát elfogadni és elutasítani sem tudja. Amit elutasít, az valami zavaros kép, amibe torz formában beszűrődtek a tudomány állításai is. Természetesen abban egyet kell értenünk, hogy ezt elutasítja.

67 LA 2012. szeptember 3. 10:12

@Fejes László (nyest.hu): Valami hasonló válaszra számítottam. Ez azonban nem alkalmas hely ennek megvitatására.

68 szigetva 2012. szeptember 3. 10:31

@LA: Légy őszinte magadhoz! Nem a hely nem alkalmas…

69 elhe taifin 2012. szeptember 3. 10:53

@LA:

"Pedig a hangváltozások éppenséggel nem egy nyelv belső logikájából fakadnak, hanem idegen hatásokat mutatnak."

Ez nagyon érdekes. Elmagyaráznád nekem, hogy pl a japánban milyen idegen hatásra lett a szó eleji p hangból Φ , majd h (kivéve u előtt) ?

70 Sultanus Constantinus 2012. szeptember 3. 11:05

@Fejes László (Nyest.hu) & @LA:

"10. „Nem véletlen, hogy a hangtörvények alkalmazásával a latin nyelvek alapján még a jül ismert klasszikus latin nyelvet sem lehet rekonstruálni. ” Valóban nem véletlen. Az ok az, hogy az újlatin nyelvek a vulgáris latinból, és nem a klasszikusból származnak. Rekonstruálni pedig a felbomlást közvetlenül megelőző állapotot lehet."

Én ezt annyival kiegészíteném, ne feledjük, hogy a "klasszikus latin" valójában egy mesterségesen létrehozott normanyelv, amely nem követte a beszélt nyelv változásait. A "vulgáris latin" volt valójában az a latin, amit beszéltek mindig is. Az természetesen magától értetődik, hogy egy beszélt nyelvből kialakult nyelvváltozatokat nem mindig lehet egy kidolgozott írott nyelv alapján rekonstruálni.

71 LA 2012. szeptember 3. 11:48

@szigetva: Tényleg. Hogy erre nem is gondoltam...

72 Fejes László (nyest.hu) 2012. szeptember 3. 13:10

@Földönkívüli: Hát ez picit bonyolultabb kérdés. A klasszikus latin viszonylag stabilan tükrözi a beszélt nyelvet – csak éppen nem a saját koráét, hanem azét, amikor a normái kialakultak. Ebből az időből viszont kevés szöveg maradt fenn. Persze később erre is hatott a beszélt nyelv, tehát nem tisztán őrzi azt a korai állapotot.

Ezzel szemben a vulgáris latin lényegében nem is egy változat, hanem több változat összefoglaló neve, hiszen a különböző területeken, illetve a különböző társadalmi csoportokban ennek eltérő változatai éltek.

De ez mindig fennáll, pl. kétezer év múlva az angol leszármazottaiból nem a Rigó utcai változatot lehetne rekonstruálni.

73 bloggerman77 2012. szeptember 3. 13:59

@Földönkívüli:

"Én ezt annyival kiegészíteném, ne feledjük, hogy a "klasszikus latin" valójában egy mesterségesen létrehozott normanyelv, amely nem követte a beszélt nyelv változásait. A "vulgáris latin" volt valójában az a latin, amit beszéltek mindig is."

**

Mivel a régi rómaiak nem foglalkoztak mesterséges nyelvek gyártásával, tehát eléggé necces azt mondani a klasszikus latinra, hogy azt nem beszélte senki. De, beszélte, a kései köztársaságkorban, meg a korai császárkorban, (ez az un. "Aranykor"). Ennek a kornak a köznyelvi latinja "nemesedett" irodalmi nyelvi normává klasszikus latin formájában.

A "vulgáris" latin ennek átalakuló köznépi változata, már a Kr.u. 2-3. századtól, de leginkább a 4. századtól, amire az egyes provinciák helyi nyelvei is hatással voltak szubsztrátumként.

74 gonzoid 2012. szeptember 3. 20:32

Tudomásom szerint van a magyar nyelvben jövő időt kifejező igeragozás: az -and, -end.

Pl. a "menni fog" helyett sokkal szebb ( = tömörebb és szabályosabb) változat a "menend"; vagy a "lenni fog" összetétel "lesz" alakja helyett logikusabb az, hogy "leend" stb. Sajnos mostanra már felváltotta ezt a másik szerkezet.

75 Fejes László (nyest.hu) 2012. szeptember 3. 22:49

@gonzoid: A 18. századból teccett érkezni?

76 arafuraferi 2012. szeptember 4. 22:23

@Fejes László (nyest.hu): Ott volt vala. És tetszett volt neki ez. De miután visszamenend a jövendőbe, elkezdé terjeszteni azt. Jól vagyon ez így, nekem is tetszék e beszéd.

77 LA 2012. szeptember 5. 09:27

@gonzoid: Lásd "leendő"... Dehát hiába minden, a nyelvészet belemerevedett a XIX. századi dogmáiba. A teológia módszertanához hasonlóan felállítottak egy érvrendszert, és csak az a "bizonyíték", ami abba belefér, aki valami más módon kívánja megközelíteni a kérdést, automatikusan tudománytalan vagy "torz tudományosságú". Ha mondok egy ellenérvet magára a dogmára, akkor arra az a válasz, hogy a dogma szerint nem jól gondolkodom. Érdemi eszmecserére gyakorlatilag sosem kerülhet sor. Ezért értettem egyet Szigetvával, miszerint nem csak a hely nem alkalmas...

78 LA 2012. szeptember 5. 10:48

kieg: Azt elfelejtettem hozzátenni, hogy persze a "leendő" az -andó, -endő képzővel magyarázható inkább, mint a jövőidőképzéssel.

79 szigetva 2012. szeptember 5. 10:58

@LA: Akkor még egyszer: érdemi eszmecserére akkor kerülhet sor, ha a két fél legalább az adatok egy részét ismeri. Nem elméletekről, nem dogmákról van szó. Te pl. azt állítottad, hogy csak azért tekinthető a jövő idő alapkategóriának, mert feledésbe merültek az „ősi nyelvek”, amelyekben nem volt ilyen. Nem árulod el, mely nyelvekre gondoltál. Ami még rosszabb, nem tudod, hogy egy csomó mai nyelvben sincs jövő idő (pl. a japánban, vagy észak-nyugat USA- és Kanada-beli indián nyelvekben). A magyarban vagy az angolban sincs jövő idő. A latin mintára alkotott nyelvtanok persze úgy érzik, ebbe a rubrikába is be kell valamit írni, ezért oda írják, hogy "menni fogok" meg "I will go", mert a magyarok meg az angolok ilyesmivel utalnak arra, hogy valami a jövőben fog történni. De ahogy mondod, máshogy is lehet, pl. "megyek" vagy "majd megyek", ezek mindegyike formálisan jelen idejű (ahogy a "fogok" is az!). A "lesz" sem jövő idejű, mert ha az lenne, akkor mi a "lett"? Ez pont olyan, mint hogy az oroszban két szó van a kékre: синий [szinyij] és голубой [goluboj], a magyarban meg egy. Ez nem jelenti azt, hogy a magyar ne tudná megkülönböztetni a két színt, az első lehetne mondjuk _világos kék_ vagy _égszínkék_, csakhogy ezek összetett szavak. Pont, mint a „magyar” jövő idő.

Ha végignézed Fejes László pontjait, láthatod, hogy nem elméleti, dogmatikai kérdésekben mond neked ellent, hanem adatokban, ha úgy tetszik, tényekben. Hol vannak a te ellenadataid, ellentényeid, ellenbizonyítékaid?

80 gonzoid 2012. szeptember 5. 15:46

@LA: Lehet, hogy rosszul tudom (ebben az esetben a szakember majd kijavít), de a beálló melléknévi igenév -andó/-endő képzője már eleve egy összetétel eredménye, ami éppen ebből áll: egyfelől a jövő idő ragja (-and/-end), majd ehhez illesztve a folyamatos melléknévi igenév (-ó/-ő) képzője. Más szóval a "leendő" éppen ugyanaz, mint ami a "levő", csak jövő időben.

81 gonzoid 2012. szeptember 5. 17:23

Hasonlóképp: "jövendő" és "jövő" - az első a jövő idejű, a második a jelen idejű alak.

82 LA 2012. szeptember 5. 21:40

@szigetva: Mivel egyes ősi nyelvekben jártasabb vagyok, mint egyes mai nyelvekben, nem az általam nem beszélt japánra hivatkoztam. De mivel egyébként is általános jelenség a jövő idő hiánya, ez talán nem annyira probléma. (Ha már annyira fontos, például az anatóliai nyelveket említeném.) Ám amit leírtál, az alapján igazából nem is tudom, miért kell ezen problémázni. Jövő idejű igeragozás nincs a magyarban, ennyit állítottam. Vagy talán van? A rettenetes "menni fog" jövő időben a segédige jelenti a jövőidejűséget, de a ragozása a jelen idejű igeragozást követi. Tehát nincs jövő idejű igeragozás. Mi van ebben olyan, amit feltétlenül vitatni kell?

A többivel kapcsolatban: egyetlen úgynevezett tényt sem olvastam a válaszban. Csak olyasmiket, hogy az ellenvetésemre egyből egy jellegzetes kútmérgezés következett (jöhettek a Marsról is, ugyebár, mert én legalább akkora lehetetlenséget írtam), és ennek bizonyítása csak annyi, hogy sok bizonyíték van rá. Mik ezek a bizonyítékok? A jelenleg érvényes nyelvelméletek. Ezeket bizonyította már valaki? Nem! Egzakt módon sosem lehet bizonyítani, a XIX. századi tudósok hatalmas tévedése volt, hogy a humán tudományok éppúgy egzakt törvényekkel írhatók le, mint a természettudományok. Ennek következménye a "hangtörvény", vagyis a szabályos hangváltozások dogmája. A szabályos hangváltozások nyilván jól modelleznek bizonyos folyamatokat, de nem kizárólagosan, és nem feltétlenül adja meg minden nyelv belső fejlődésének okát.

Ha azonban a bizonyítékok kétségbe vonhatók, attól kezdve azok nem bizonyítékok, csak érvek. Hogy a konkrét ügynél maradjak: soha, senki sem bizonyította, hogy az úgynevezett alapszókincs az úgynevezett alapnyelvekből kell származzon. Ez egy feltevés, amit arra használnak, hogy a nyelvcsaládokat felállíthassák, majd e prekoncepció lesz a bizonyíték is arra, hogy a nyelvcsaládok léteznek. Tipikus körkörös érvelés. Semmilyen valós alappal nem lehet elutasítani azt a feltételezést, hogy legalább a nyelvcsaládok egy része areális úton jött létre. Ha pedig ezt elfogadjuk, akkor máris ott tartunk, hogy a genetikus nyelvcsaládok csak akkor bizonyíthatók, ha azt a történészek eredményei is megerősítik. Vagyis a FU vagy IE nyelvcsaládok egy közös protonyelvből származtatása nem bizonyítékokon alapul, hanem egy circulus vitiosuson alapuló nyelvészeti feltevésen.

Csakhogy ennek az ellenkezője zajlik. A történészeknek a nyelvészek után kell kullogniuk. László Gyulát idézném, aki szerint a nyelvészek nélkül sose jutott volna eszükbe a magyarok rokonságát épp ott keresni, ahol most muszáj azt keresni. És Sinor Dénest is idézhetem, aki szerint a nyelvészet eredményeit a történelemre alkalmazni csak a lehető legnagyobb elővigyázatossággal lehetne. Mégis az őstörténet most épp arról szól, hogy a négyezer éves IE nyelvemlékeket (most nem számolom ide az anatóliai nyelveket) még hatezer évvel megelőző nyelvállapotokat rekonstruálnak. A klasszikus latint nem lehet rekonstruálni, csak a szétválás előtti latint, alig másfél évezreddel ezelőtt és jól ismert nyelvek birtokában (bár azt is erősen kétlem), de a csillagos protonyelvekből visszakövetkeztetett három-négy lépcsős csillagos protonyelvek szilárd bizonyítékot jelentenek a nyelvészeknek. És ha a történészek ellent mernek mondani, akkor jaj nekik. Mert a történeti elméletek csak arról szólhatnak, amit a nyelvészi légvárak prekoncepcionálnak.

83 LA 2012. szeptember 9. 11:38

@elhe taifin: Mondasz egy példát egy olyan hangváltozásra, ami valószínűleg a nyelv belső fejlődésének eredménye. És??? Ez talán azt jelentené, hogy akkor minden hangváltozás így megy? Elárulom, nem.

Csak egy példa a keleti és nyugati örmény dialektusok léte. A nyugati egyértelműen török hatásra olyan hangváltozásokon ment át, amelyek látszólag a szabályos hangváltozásnak megfelelőek. Van tehát egzakt példa arra, hogy a hangváltozás nem feltétlenül egy nyelv belső fejlődésének eredménye, sőt ez tisztább, mint a hozott példa, ami arra utal, hogy inkább a külső hatás az, ami a szabályos hangváltozásokat produkálja. A keleti viszont megmaradt abban az állapotában, ahogyan 2700 évvel korábban az urartui nyelvet beszélték (már amennyire az jelenleg ismert), mindenesetre a szabályos hangváltozások szükségszerűségét és rendszeres időközönként bekövetkeztét cáfolóan. De hogy ne a levegőbe beszéljek:

keleti → nyugati

b → p

p → b(!)

g → k

k → g(!)

d → t

t → d(!)

c → dz

dz → cs

ʧ → ʤ

A legkevésbé sem beszéltem a levegőbe, amikor azt állítottam, hogy a szabályos hangváltozás inkább jelenti valamely idegen hatás beépülését, mint valami belső logikából fakadó módosulást. Egyébként még nem is hallottam vagy olvastam logikus magyarázatot arra, miért is kéne egy nyelvnek csak úgy, magától hangváltozáson átmenni.

84 elhe taifin 2012. szeptember 9. 11:57

@LA: Pont arra kérdeztem rá, hogy milyen idegen hatás eredménye lehet ez szerinted....vagy akkor ezek szerint ez mégis egy belső fejlődés eredménye?

85 LA 2012. szeptember 9. 12:39

@elhe taifin: Nem igazán értem, ezt honnan szűrted le. Pont az ellenkezőjét próbáltam leírni. A "belső fejlődés" eredménye egy majd' 3000 évig változatlan hangzókészlet, ami egy külső hatásra viszonylag rövid idő alatt átalakult, miközben a hatáson kívüli népességnél továbbra sem változott egy dekát sem.

86 szigetva 2012. szeptember 9. 12:58

@LA: Fejes László mondott (#66): az angol magánhangzók elcsúszásának nem ismert külső oka (de a magyarokénak se). Sőt általában jellemző a nyelvekre, hogy a hosszú magánhangzók feszesednek és záródnak, a rövidek meg lazulnak és nyílnak (William Labov, 1994, Principles of Linguistic Change, Blackwell).

87 LA 2012. szeptember 9. 13:22

@szigetva: És ha az angol magánhangzó tolódásnak nem ismert a külső oka, az azt jelenti, hogy minden nyelv hangeltolódásai külső ok nélkül mennek végbe? Az angol egy gyorsan változó nyelv, ezt mindenki tudja. Más nyelvek nem változnak olyan gyorsan. Fejes László ugyanabban a válaszában azt is leírta, amit én taglaltam, miszerint egy nyelv differenciálódhat úgy is, hogy egy részét külső hatás éri, vagy mindkettőt más. Az általam bemutatott példa pont erre vonatkozik, ami jól mutatja, hogy a szabályos hangváltozás nem feltétlenül egy nyelv belső fejlődéséből következő jelenség.

Azonban én úgy tapasztalom, hogy a protonyelvek rekonstruálása során abbóll indulnak ki, hogy a hangváltozás szükségszerűen bekövetkező dolog, holott nem az. A magyar nyelvben például az elmúlt ezer évben semmiféle hangváltás nem tapasztalható a mássalhangzók körében, ezért semmi ok nincs azt feltételezni, hogy korábban volt. Ezt csak azért kell feltételezni, mert a FU-nyelvrokonságot másképp nem lehet bizonyítani. Ezért kérik számon mindig a hangmegfeleltetést azokon a szórokonításokon, amik egymáshoz "túlságosan hasonló" szóalakokra vonatkoznak. Ha valami nagyon hasonlít a másikhoz, akkor az már nem is lehet rokon ezen elméletek szerint, legfeljebb szóátvétel.

88 szigetva 2012. szeptember 9. 15:16

@LA: Nem jelenti az, de te egy példát kértél (#83). Vicces, hogy teszel egy állítást („a hangváltozások éppenséggel nem egy nyelv belső logikájából fakadnak, hanem idegen hatásokat mutatnak” (#65)), majd amikor rámutatunk, hogy nem így van, akkor azzal jössz, hogy de van külső hatásra történő hangváltozás is, miközben ezt senki nem tagadta.

Annyira nem vagyok otthon a magyar nyelvtörténetben, de mintha egy dzs → gy változás lett volna. Napjainkban pedig az intervokális zöngés zárak spirantizációja folyik. Aztán volt az ly → j is.

„Az angol egy gyorsan változó nyelv, ezt mindenki tudja.” Azért valami forrást adhatnál. (Merthogy van az a mítosz, hogy az angolok nem értik Shakespeare-t, de bezzeg a magyarok értik Balassit, vagy kit, remélem, nem erre alapozod az állításod. Ld. seas3.elte.hu/delg/publications/modern_talking/kapcsateresztekmester

89 Fejes László (nyest.hu) 2012. szeptember 9. 16:04

@arafuraferi: Sajnos erre nem tudok mást mondani, mint hogy képmutatás. Elég megnézni akár te saját hozzászólásaidat, ezeket az alakokat nem használod, ezek a formák nem részei a mai magyar nyelvnek, a tiédnek sem. Ettől persze még tetszhet, de tetszhet az olasz, a japán vagy a kecsua is, attól még nem lesz az anyanyelved.

90 Fejes László (nyest.hu) 2012. szeptember 9. 16:10

@gonzoid: Történetileg ugyanaz, de valójában nem. Eltekintve néhány kivételtől, mint a leendő és a jövendő, csak a tárgyas igéknek van ilyen formájuk, és a velük jelzett szó a finit ige tárgyának felel meg, míg a folyamatos melléknévi igenévnél az alany.

A fiú olvas.

az olvasó fiú (de: *az olvasó könyv)

az olvasandó könyv (de: *az olvasandó fiú)

A futból nincs futandó, de ha igekötős alakja tárgyasan (is) használható, akkor lehet: a lefutandó táv.

91 Fejes László (nyest.hu) 2012. szeptember 9. 16:38

@LA: „ ahogyan 2700 évvel korábban az urartui nyelvet beszélték (már amennyire az jelenleg ismert)” Na és honnan ismert? Hangfelvételekről? Ha maradtak is nyelvemlékek, honnan tudod, hogy azok jelei milyen hangokat jelöltek?

„A nyugati egyértelműen török hatásra olyan hangváltozásokon ment át” Reméltem, h hozzászólásodból kiderül, h miért egyértelmű. Általában akkor szoktak egyértelmű hatásokról beszélni, ha az egyik nyelv fonémarendszere a másik jellemzőit veszi át. A példáidból azonban az derül ki, hogy a zöngések zöngétlenedtek, a zöngétlenek zöngésültek. Maga a mássalhangzórendszer nem változott, tehát érthetetlen, hol lenne itt az idegen hatás. Arról nem is szólva, hogy ilyen változások nincsenek: csak valamilyen közbelső, harmadik fokon át mehettek végbe. Ami még zavarba ejtőbb: amit, leírsz, nem felel meg a tényeknek. Valójában arról van szó, hogy indoeurópai örökségként háromféle zárhang volt: zöngés (d), zöngés hehezetes (dh) és zöngétlen hehezetes (th). A nyugati örményben az utóbbi kettő a zöngétlen formában egybeesett, maradt a d és a th. A keletiben viszont a hehezetlen d zöngétlenedett, és így t, th és dh van. Ebből következik, hogy valóban van olyan hogy a keletiben zöngés van, a nyugatiban zöngétlen (d : t), és olyan is, hogy a keletiben zöngétlen, a nyugatiban zöngés (th : dh), de semmi olyasmi nincs, amit leírsz. Mi több, mivel a törökben egyáltalán nincs hehezetesség, ez biztos nem török hatás. Azt vélhetnénk annak, ha a hehezetesség megszűnt volna.

Tkp. azért szomorú ez az egész, mert tényleg egy csomó változás van, amelyik más nyelvek hatására megy végbe. Szerinted mindegyik, mégsem tudtál rá egyetlen példát sem hozni. Ráadásul állítólag az „ősi” nyelvekhez értesz. Csak nem az örményre gondoltál? Mert elég egy picit wikipédiázni, h kiderüljön, h ahhoz nem.

92 szigetva 2012. szeptember 9. 18:45
93 LA 2012. szeptember 9. 19:07

@Fejes László (nyest.hu): Nem az örményre gondoltam, sőt azt sem állítottam, hogy azokban a bizonyos ősi nyelvekben perfekt lennék. Valami sántít az utánam keresgélésben.

94 elhe taifin 2012. szeptember 10. 04:40

@LA:

"82 LA 2012. szeptember 5. 21:40

@szigetva: Mivel egyes ősi nyelvekben jártasabb vagyok, mint egyes mai nyelvekben"

95 El Vaquero 2012. szeptember 10. 18:27

Laikusként sose értettem, hogy a nyelvészeknek miért ennyire szívügye ez a finnugor téma, ahogy a magyarság eredete, őshaza, honfoglalás. Mi van ha mégse finnugor a magyar? Ha mégis, az min változtat? Releváns akármire nézve az, ha kiderülne, hogy az eddig feltételezett őshaza máshol volt, vagy a magyarok máshonnan származnak? Sokkal hasznosabb lenne a mai nyelvvel, vagy annak a jövőjével foglalkozni.

96 Fejes László (nyest.hu) 2012. szeptember 10. 20:22

@El Vaquero: A finnugor téma már régen nem a magyarság története miatt szívügye a nyelvészeknek, ezen csak a laikusok lovagolnak. A nyelvek története, változásának módja viszont rendkívül sokat elárul az emberről (mondhatni: az Emberről).

Ilyen alapon egyébként sok dolgot megkérdőjelezhetünk, mi értelme egyáltalán a történelem kutatásának, sőt, nem csupán az irodalom kutatásának, de az irodalomnak is stb.

97 fakir 2012. december 13. 21:35

Egy érdekes hozzászólás egy másik fórumról:

"Nem szeretném eldönteni a finnugor származásvitát, mert nem lehet eldönteni a jelenlegi ismereteinkkel. Maga Hajdú Péter is leírta egyik könyvében, hogy a nyelvtudomány önmagában nem képes igazolni a rokonságot, csak a nyelvrokonságot. Kétségtelen, hogy nagyon sok nyelvtani rokonság van a finnugor nyelvekkel, de ugyanazok a sajátosságok, amelyeket érvként felhoznak a finnugor-uráli származáselmélet mellett, szinte egytől egyig megvannak a honfoglalás kori török nyelvekben is. A hangzókészletünk pedig egyértelműen - gondoljunk csak az ö és ü hangok meglétére - a törökös vonást erősítik.

A finnugrizmussal a legnagyobb baj nem az, hogy vannak követői és hirdetői, hanem az, hogy a követői kizárnak minden más elméletet és minden vitát, s a velük egyet nem értőkkel úgy viselkednek, mintha azok szellemi fogyatékosok lennének.

Az pedig már csak hab a tortán, hogy egykori elnökünk, Göncz papa köszönetet mondott az ukránoknak, hogy elődeik átengedték területükön a honfoglaló magyarságot. Ha az ukránok elődei abban az időben már ott voltak, akkor a társadalomszerveződés alacsonyabb fokán kellett állniuk, mert másképpen ott honfoglaló őseink nem jutottak volna át. A honfoglalás előkészítését több évig tartó nagyon komoly szervező munkának kellett megelőznie. Ajánlom elolvasásra Padányi Viktor Dentu-magyaria c. művét, amely ebben a témában szerintem alapmű."

Vajon helyesen érvvel???

98 fakir 2012. december 13. 21:49

Továbbá mit mond erre a nyelvész?

"Nem a délen élő nagyszámú nép (nem merem töröknek nevezni, mert nem tudjuk, hogy az volt-e) vette át a finnugor nyelvet, hanem a finnugor kisnépek vették át a magyar nyelvet, hisz kicsi a nagytól tanul."

Elképzelhető ilyesmi? Mondjuk Délnyugat Szibéria területén, egy nagyobb számú "törökös" magyar népcsoport hatott az északabbi finnugorokra (esetleg oda vissza alapon és/vagy egyfajta szimbiózis) és a magyar nyelv szolgált lingua franca-ként?

99 Roland2 2012. december 14. 11:21

@Fejes László (nyest.hu): Az csak a véletlen műve vagy a rokonságból adódik,h. a magyar, észt és finn beszéd hanglejtése,dallama között felfedezhetünk hasonlóságot ?

100 Fejes László (nyest.hu) 2012. december 14. 14:25

@Roland2: Hát erre inkább külön cikkben válaszolok.

101 menasagh 2014. május 13. 20:32

" Azt, hogy a magyar nyelv finnugor (pontosabban uráli), és nem török, pontosan innen lehet tudni."

Hát ezt nem értem, ha legtöbb szavunk török eredetű vagy most újabban szláv akkor hogy a fészkes fenébe lehet annak a szóragozása töve vagy akármije finnugor ?

102 ganajtúrós bukta 2015. február 7. 18:59

Én sosem értettem mi szükség van az ilyen vitákra, veszekedésekre? Miért ne lehetne mind a kettő igaz? Egyszerre turáni (azaz hun, szkíta és talán sumer stb.) és egyszerre finn-ugor? hu.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%A1l-altaji_nyelvcsal%C3%A1d

Illetve ha jól tudom az itt élőkkel nem volt katonai összecsapás akikkel Árpádék találkoztak. Kivéve természetesen az itt élő szlávokat akiket "szépen megkértek" a távozásra.

Lehetséges, hogy ők is magyarul beszéltek az itt élők (késői avarok és talán a székelyek) mint ahogy a Gesta Hungaronum állítja?

www.youtube.com/watch?v=ZbAG8vmUXdw

Vajon hogy lehet az, hogy idekerül egy kis népcsoport, akiket kergetnek a besenyők és felveszi mindenki a kárpátokban nyelvüket, aztán pedig végig rabolják, és pusztítják az összes európai országot? Köztük a Frank birodalmat (a sötét középkor szuperhatalmát) is kirabolják és még a Morvai birodalmat is legyőzik? Vajon miért fogadták el az itt élők Árpádékat a vezetőjüknek? Lehetséges, hogy Árpád (még ha nincs is fen maradt írott forrás) azért fogadták el mert a legendáik alapján el kellet őt? Mondjuk visszatudta vezetni a családfáját egy nagy királyra?

Szép estét! :)

www.youtube.com/watch?v=2Vf48D5ONa4

103 szigetva 2015. február 7. 21:55

@ganajtúrós bukta: Két nyelv nem szokott összeolvadni, azért.

104 mederi 2015. február 8. 12:40

@szigetva: 103-ra

hu.wikipedia.org/wiki/Kreol_nyelv

És hasonló tipusú "nyelvi ötvözetek" visszamenőleg végigtekinthető módon, az év tíz- és százezredek alatt többször is újra ötvöződtek és szerintem jól elkülöníthetők, mert nyelvi rétegeket hoztak létre, hasonlóan a geológiai változások során keletkezett rétegekhez.. :)

105 ganajtúrós bukta 2015. február 8. 12:52

@mederi: LOL. Pont ezt a linket akartam írni én is. :) Sokak szerint az angol is ide tartozik.

Illetve kiegészítés képpen: hu.wikipedia.org/wiki/Pidzsin_nyelv

(Ez kreol amikor nem anyanyelvként használják)

Én nem szeretnék vitatkozni senkivel (persze szivesen olvasom a normális kritikát) nem vagyok nyelvész, nem azért írtam, csak egy lehetséges történelmi alternatívát mondtam. Ami szerintem logikusabb mint ami most elfogadottabb.

hu.wikipedia.org/wiki/Kett%C5%91s_honfoglal%C3%A1s

Nekem mind 1, hogy finnugor-e vagy sumer...

106 mederi 2015. február 8. 13:21

@mederi:

Pl.

a "kéz" szó eredete..

szótő: ha "Ké-**"

Változatok a magyarban:

kél (-->kel(-és)), kér(-és), kép(-es), kés(-es), kéz(kez-es), kész(-ít-és, -ül-őd-és), *kém(-lel), kén(-es), kék(-es), kény(-es), stb..

A "kék" mivel önmagában melléknév, az -es toldalékkal gyengülő a jelentéstartalma de megmaradt melléknévnek, az önmagában főnév jelentésűek vagy melléknevesülnek, vagy további jelentésbővüléssel határozóvá válnak. Az önmagukban igék főnévvé válnak..

Úgy gondolom, hogy az "-es, -as, -ós, -ös" toldalékokkal szabályosan változó ("átbillenő") szavak már a toldalékosodás előtt léteztek, és nem változtattak nagyobb mértékben alakot (pl. kéz--kezes, kél---kelés).

A kéz szavunk a fentieket alapul véve, nagy valószínűséggel toldalékolás előtti állapotú..

A "ke-l-(e)szt/ ke-l-(e)dt" és a

"ke-r-(e)szt/ ke-r-(e)dt" késztetés-eredmény szópárok

a "kel" és a "kér" szótövekre szabályosan utalnak, amik úgy gondolom, hogy a "kéz" szónak is alapul szolgálhatnak, ha a "-re-" kikopott belőlük..

Ma is van "Keszt-hely" nevű városunk és "kedt-->kedd" valamint

"kedt-ő(s)--->kettő" élő szavaink, amik utalnak a "-re-" kikopására. A "-re-" feltehetően eredetileg nem tartozott össze, de később mégis úgy viselkedett, sőt önállósult (ismétlődést fejez(ett) ki pl.: "re-meg")..

107 szigetva 2015. február 8. 14:24

@ganajtúrós bukta: „Sokak szerint az angol is ide tartozik.” Igen, van ilyen elképzelés: en.wikipedia.org/wiki/Middle_English_creole_hypothesis , de hogy sokan osztanák, az kétséges. Az angol ma is germán nyelv, amire nagy román hatás irányult. De ez a szókincsen kívül kevéssé mutatkozik. A magyar kreolságára nem ismerek komoly elképzeléseket (persze attól még lehetnek, várom a hivatkozásokat).

108 Sultanus Constantinus 2015. február 8. 14:43

@ganajtúrós bukta: @szigetva: Sőt, vannak, akik szerint az újlatin nyelvek is kreol nyelvek. Persze szintén nincsenek sokan. akik ezt támogatják.

109 menasagh 2015. február 8. 15:20

@mederi:

A kéz szó eredete...:)

Olyan hogy kéz nem volt...szerintem mert az é-s rövid változat egy elég fiatal. Ellenben lehetett keze, mert ha megkáttak egy kezet nem azt mondták ni egy kéz, vagy megkérdezték mi az nem azt válaszilták ez egy kéz hanem inkáb ez valakinek a keze...

110 menasagh 2015. február 8. 15:25

elsiettem...

még csak azt szerettem volna leírni, hogy szerintem régebb nem volt ilyen célirányis egyedi meghatározás hogy ez egy kéz ez egy fa ez egy akármi hanem ez valaminek a valamije keze fejeorra stb.

...és mivel a róvésban nem szerepelt szóvégi magánhangzó ezért alakultak ki a mostani rövid változatok.

111 ganajtúrós bukta 2015. február 8. 16:10

@szigetva: Oké. Igazad van! Tényleg nincsenek olyan sokan! Bocs, rosszul fogalmaztam :)

Én nem azt akartam mondani, hogy kreol lenne a magyar vagy ehhez hasonló...

Csupán annyi, hogy mi van akkor ha igaz mind a Gesta Hungaronum, mind a finnugor nyelv elmélet. Írtam is linkeket ezzel kapcsolatban.

112 szigetva 2015. február 8. 17:18

@ganajtúrós bukta: A magyar nyelv finnugor. A magyar nép eredetéről a nyelvészek nem akarnak semmit mondani.

113 Krizsa 2015. február 8. 17:21

Abban az értelemben, ahogy a finnes-legészakibb nyelveknek a magyarhoz köze van, Eurázsia ókelta nyelvéhez sokkal több volt a közük. Utána, mivel egy korábbi jégkorszak idején, ők is jártak a délvidéken, az afro-sémi nyelvekhez is több közük van, mint a magyarhoz.

A kelta nyelvcsalád őshazája ugyan szintén a KM volt, de... már régen északabbra mentek el.

Figyelem, a finnes-északiakról leválasztom az ugornak (urálinak) nevezett nyelveket, amelyek csak az utolsó jégkorszak felmelegedési időszakában szóródtak egészen a távolkeletig. A magyar nyelv a KM-ben utoljára maradó közös proto-szlávmagyar leszármazottja.

A magyar nyelv, a több hullámban délre vándorlások és visszaérkezések következtében, a szláv nyelvcsaládon kívül még a sémi nyelvekre hasonlít. (Az utolsó magyar-rokon nyelvű visszatérők az avarok voltak.)

Tehát a finnes-északiak - az ókeltán keresztül - leginkább az u.n. indoeurópai nyelveknek a rokonai. Ennek az a titka, hogy a latin nyelv és maguk a latinok is - eredetileg kelták voltak.

Az ugor (urali) nyelvek már késői elszármazók a KM-ből - az eurázsiai nyelvfejlődés ragozó szektorához tartoznak. Ezek minden fontosabb nyelvfejlődési szakaszon, minden "keveredésen" átmentek már. Ezek a nyelvek (a finnes-északiakkal ellentétben) már minden rokonhangot is (C, B, F, G, Z) felvettek, de még a kifejezetten újkori nyelvtani jelenségeknek is a birtokába jutottak. Ez az oka annak, hogy valamennyire a magyarhoz is hasonlítanak.

A finnugor nyelvcsalád a német nyelvészet által – mondvacsinált "termék" volt.

A nyelvcsaládra jellemzőnek tartott kritériumok ugyanis, a P-F, K-H, T-Z cserék, stb. - megvizsgáltam - mind működnek a héberre is. S ott még magyarázatot is kapnak. Sőt, markánsabban érvényesek finn-héber, mint finn-magyar viszonylatra. (E vizsgálatról szóló tanulmányomat is megtalálod a honlapomon:

gyoknyelveszet.gportal.hu/gindex.php?pg=36188178

Minderre azért nem "jött rá" az ind. történeti nyelvészet, mert a sémi nyelvcsaládot (egyáltalán semelyik nyelvcsaládot semelyik másikkal) egyszerűen nem hajlandók összehasonlítani. Véletlenül? Nem. Már régen, valszeg 100 éve, már a német nyelvészek is rájöttek, hogy ez a nyelvcsaládokra való felosztás teljes bukását jelentené.

114 Kormos 2015. február 8. 19:16

@Krizsa: "egy korábbi jégkorszak idején, ők is jártak a délvidéken" - Ezt kizárólag a mai szótárak elemzéséből találtad ki? Azzal ugye tisztában vagy, hogy ez olyan, mintha a január elsejei hányásomból találnád ki, hogy milyen sorrendben ettem meg őket előző este.

"ugornak (urálinak) nevezett nyelveket" - Ha esetleg tisztában volnál azzal, hogy mit állít az általad kritizált tudomány, akkor legalább annyival kevesebb baromságot írnál: az uráli nyelvcsalád a finnugorból és a szamojédből áll, a finnugor pedig a finn-permiből és az ugorból.

"A magyar nyelv a KM-ben utoljára maradó közös proto-szlávmagyar leszármazottja." - Aha. És akkor nálunk veszett ki a három nyelvtani nem, vagy náluk jelent meg varázsütésre? Ők vették át a latinosan csengő szam, szi, jeszt, szmo, szte, szu típusú létigét (sum, es, est, sumus, estis, sunt), vagy mi loptuk valahonnan ezt a vol-, van, cuccot? Komolyan, ekkora baromságot ritkán hallani, de hogy te egy büdös szláv nyelv nem sok, annyit sem ismersz, az ziher.

"A finnugor nyelvcsalád a német nyelvészet által – mondvacsinált <termék> volt." - Vagy esetleg ismerhetnéd a finnugor nyelveket és nem beszélnél badarságokat.

"A nyelvcsaládra jellemzőnek tartott kritériumok ugyanis, a P-F, K-H, T-Z cserék, stb. - megvizsgáltam - mind működnek a héberre is." - Ennek a mondatnak nincsen értelme. Nincs olyan, hogy "A nyelvcsaládra jellemzőnek tartott kritériumok ugyanis, a P-F, K-H, T-Z cserék, stb." Valószínűleg valamit nem tudtál értelmezni abból, amit egy maximum középiskolás tankönyvben olvastál valamiről, amit eleve nem értettél, de ha ismernél finnugor nyelveket, már megértetted volna.

"Minderre azért nem <jött rá> az ind. történeti nyelvészet" - Továbbra sem vagy tisztában azzal, hogy miről beszélsz. Az indoeurópai történeti nyelvészet az indoeurópai nyelvek történetével foglalkozik. A sémi nyelvek történetével - bármily meglepő is számodra - a sémi történeti nyelvészet foglalkozik. És most kapaszkodj meg, a finnugor nyelvekével pedig a finnugor nyelvészet. Na most, ha csak kósza fingod is volna a nyelvtudomány kutatási területeiről, akkor tudnád, hogy a különböző specifikus nyelvészetek folyamatosan összehasonlítják egymással a különböző nyelvcsaládok nyelveit, így sikerül nyelvrokonságra bukkanni, amikor az lehetséges, és jövevényszavakra, areális hatásokra is ugyanígy: így állt össze hosszú-hosszú idő és sok-sok összehasonlítás végeredményeképpen a nyelvészet mai képe a nyelvekről. És ha akár csak kósza fingod is volna a nyelvtudomány kutatási történetéről, akkor ezt is tudnád. És ha csak kósza fingod is volna a nyelvészet jelenlegi helyzetéről, tudnád, hogy milyen viták zajlanak komoly szakemberek között efféle témákról... és azt is, hogy milyenek nem, mert van, ami egyszerűen baromság. Például amit te csinálsz.

"ez a nyelvcsaládokra való felosztás teljes bukását jelentené." - Miért bukna a nyelvcsaládokra való felosztás attól, hogy vissza lehet őket vezetni közös ősre. A finnugor és a szamojéd nyelvcsalád sem bukott meg, csak mert vissza lettek vezetve urálira. És a finn, meg a permi nyelvcsalád sem bukott meg, amiért vissza lettek vezetve finnugorra.

115 Krizsa 2015. február 9. 05:49

Requiem: Barrikádra, barrikádra!

Ron-tása törtránk-a dú-ló vihar-nak,

or-dashad á-radata ke-elt elle-nünk!

Vesz-tünkre es-küdtek ádázha-talmak,

stud-tukegy é-leten át ke-ell küzde-nünk.

El-ő-reu-tól-sóha-lá-loscsa-tánk-ra,

baj-társa gá-hát-ramert most győz-ni kell

(-lene)!

116 Freejoco 2015. február 28. 18:14

Nem tudom honnan veszi a cikk írója ,hogy a török nyelvekben nincsenek,vagy csak alig vannak a magyar nyelvben is meglévő hasonló képzők .Az újtörök nyelvekben,de különösen az ótörök nyelvekben(jellemzően a csuvasos típúsúakban se szeri se száma az egyezéseknek,amelyet a finn-(ugor?) nyelvekre nem lehet elmondani,a rengeteg ősi alapszó egyezésről nem is beszélve .Egyáltalán mi az ,hogy "ugor nyelvek",mert ilyen nincs,ez egy nyelvészek által kitalált mesterséges fogalom.A Zaich féle etimológiai szótárban meg olyan finnugornak(sic!) magyarázott szavak vannak,amelyek a nyelvváltozás törvényeit maximálisan elfogadva is nevetségesek,és legtöbbször más altáji nyelvekből kényelmesen levezethetőek.Természetesen azok a szavak,toldalékok,amelyek az uráli nyelvekből "normálisan" ki lehet bogozni,azokat mind a "törökösök",mind a laikusok is elismerhetik,én is.

117 Krizsa 2015. február 28. 19:44

@Freejoco: Az egy (de csak az egy!) mássalhangzót tartalmazó képzők / ragok minden eurázsiai ragozó és sémi nyelvben pontosan vagy nagyjából ugyanazt jelentik. Ezért TERMÉSZETES az, hogy a törökféle, szláv, német, magyar, héber, finn stb. nyelvekben is. Pontosan ugyanazt jelenti pl. az -xs (az x bármilyen magánhangzó): milyen? váll-as, cukr-os, jog-os, stb.

Ugyanazt jelenti az -xsz /-xz: mit tevő? pákász, cukrász, foltoz, boltoz (a toldalékolt szó eltérő szófajú is lehet).

Az -xl és az -xr mindig igeképző: okol, vakar - jó, de ha "bokor", az mit csinál? Igen, bök-ár, sok bökő. Hát azért ezt sem lehet azonnal kitalálni, meg nem is biztos, hogy így van!

Látjuk, hogy ez nem ilyen egyszerű. Gyakran egyáltalán nem is értjük az alapszót (még a saját nyelvünkön sem). A (gyök)nyelvészetet persze nem lehet pár sorban elmagyarázni, még pár hónap alatt sem, de mégis valamennyit, ízelítőnek...

Ha érdekel a téma, írjál 3-4 magyar, orosz, német (héber) szót (ezeken a nyelveken tudok) és akkor konkrétan kielemzem őket. Nemcsak egy rag / képző lehet e szavak végén, hanem több is. Én majd szétszerelem őket, és csak utána elemzem - hogy a toldalékok a különböző nyelvekben is legtöbbször ugyanazt jelentik.

118 smith 2015. május 11. 12:40

Baráthosi Balogh Benedek

A HUNOK HÁROM

VILAGBIRODALM

Ajánlom mindenki figyelmébe a fenti könyvet.

Főleg azoknak, akik még mindig tévhitben élnek, és ezzel együtt a magyarság eredetét, őseinek dicsőségét felejtik, s tiporják sárba!

119 ganajtúrós bukta 2015. július 10. 17:33

Kicsit jobban beleástam magamat a témába szabadidőmben.

(Mivel mindenki váltig állította, hogy a magyar nyelv finnugor.)

Nekem az lenne a kérdésem, hogyan lehetséges az, hogy számos alapszó a magyar nyelvben török eredetű, ha a magyar finnugor?

pl.

apa - azerül: ata

anya - azerül: ana

tenger - üzbégül: tengri

Illetve még számos török eredetű "jövevényszó" van a magyar nyelvben ami alapszónak is könnyedén elmegy...

pl. sár, szél, sárga, kék, piros, Isten, ég, térd, boka, gyomor, köldök, gyaláz, bátor, törvény

hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k_j%...ak_a_magyar_nyelvben

Egyáltalán honnan lehet tudni, hogy ezek jövevény szavak?

Mi bizonyítja ezt?

Miből tudták ezt megállapítani?

Elnézést, hogy ilyen alapvető dolgokat kérdezek, de szerintem érthető a fentiek után, hogy szkeptikusan kezdtem hozzáállni a finnugor nyelv rokonsághoz.

Kérem az oldal szerkesztőjét vagy egy nyelvészt válaszolja meg a kérdéseimet. Vagy legalább adjon egy linket amiben korrekt választ találok ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban.

120 Krizsa 2015. július 10. 19:47

@ganajtúrós bukta: Majd a "szakértők" válaszolnak... talán..

Az összehasonlító történeti gyöknyelvészet szerint már a nyelvcsaládok 15o éves (rég elavult) szétválasztása is tökéletesen tudománytalan. Először minden nyelvet minden mással össze kell vetni és csak azután levonni a következtetéseket.

Az eurázsiai nyelveknek (azért csak eurázsiai, mert a többit semennyire nem ismerem), mind van közük egymáshoz. De nem a 6ooo éves múltból, hanem időtlenül régebbi közös korszakból.

A finnugor (finnes-északi külön és belső-ázsiai külön) nyelveknek is van közük a magyarhoz (is). A finnes-északiaknak ugyan nem sok, mert már több, mint 1o ezer évvel ezelőtt váltak külön...

121 LvT 2015. július 10. 21:03

@ganajtúrós bukta: Az alapszókincshez vö. hu.wikipedia.org/wiki/Alapszókincs ill. www.nyest.hu/hirek/mi-a-csoda-az-az-alapszokincs — Az alapszókincs mellett egyébként ugyanolyan fontosak a közös nyelvtani alapok és toldalékok. A két aspektust együtt vö. mek.oszk.hu/04800/04868/index.phtml

Azt egyébként senki sem mondja, hogy az alapszókincs nem változik, hanem az az állítás, hogy ezeket szükséges vizsgálni, még az ezen kívüliek nem adnak megfelelő alapot következtetés levonására. Az alapszókincs is csak az egészében értékelhető: hiába találunk egyezéseket itt a török nyelvekkel, ha a zöme ennek ellenére uráli (finnugor vagy ugor) kapcsolatokkal bír.

A példáidból a <tenger> nyilvánvalóan nem az alapszókincs része, hiszen ha feltesszük, hogy kialakulhat kontinens belsejében alapnyelv (és miért ne tételezhetnénk fel), akkor annak nyelvéből nyilvánvalóan hiányozni fog. A színnevek alapszókincshez való viszonyához vö. www.nyest.hu/hirek/szinvak-volt-e-homerosz .

A magyar <apa> és az azeri <ata> messzebb áll egymástól ahhoz, hogy rokonságba lehetne keverni. Az alapszókincsen kívül vannak még jellegzetes lexikai rétegek. Ilyen pl. az a szókincs, amivel a csecsemő, majd a kisgyermek a fejlődése során találkozik: ezt gyermeknyelvnek, ill. dajkanyelvnek nevezzük. Az ide tartozó szavak rokonság nélkül is hasonlóak, mert a csecsemő korlátozott fogalmat is mer fel, és korlátozott hangkészlete van annak kifejezésére. Azért az <anya>, <apa>, <atya>, <papa>, <mama> stb. szavak alakja és jelentése mindenütt hasonló. Az azeri <ata> és a magyar <atya> mellé tehetjük így a latin <atta>, a gót <atta>, a délnémet <Ätti> szavakat, valamit a <-c> kicsinyítő képző elvétele után az orosz <отец> (otyec) szót is a többi szláv megfelelővel stb.

Hasonló a helyzet az magyar <anya>-val és a török <ana>-val is, mindamellett, hogy ennek jelentős uráli rokonsága is van: www.uralonet.nytud.hu/uewww/eintrag.cgi?id_eintrag=15 . Tehát ha nem is tartanánk gyermeknyelvi szónak, akkor is ezer évekkel ezelőtti kapcsolatról van szó, és agy a magyar ezt már az urálsi felmenőjétől örökölte.

Egyébként a találtad Wikipedia-lista eléggé megbízhatatlannak tűnik. A <piros> pl. belső magyar képzés hangfestő tőből (nem török eredetű). Az <ég> ’égbolt’ finnugor eredetű: www.uralonet.nytud.hu/eintrag.cgi?id_eintrag=879 Stb.

Ha már etimológiát akarsz nézni, akkor javaslom [egyelőre] ezt: www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tinta/TAM...9_Etimologiai_szotar

>> Mi bizonyítja ezt? <<

Ez a kérdésed szemben áll a bevezető megállapításoddal: „Kicsit jobban beleástam magamat a témába szabadidőmben.” javaslom pl., hogy ásd be még inkább magad azzal, hogy a Nyest keresőjébe beírod a „nyelvrokonság” szót és a találati lista cikkeit elolvasod. (A kérdésedre a választ teljes mélységében egyébként 1-2 féléves egyetemi kurzus adja meg. Vagy ennyi ideig tartó önálló „beleásás”. Nincs könnyű út a tudáshoz. A nem tudást és a szkepszist pedig érdemes megkülönböztetni.)

122 ganajtúrós bukta 2015. július 11. 19:22

@LvT: Értem. Köszönöm a hosszadalmas választ. Jó, igen talán egy kicsit túlzás volt azt állítani, hogy beleástam magam. Hát mondjuk úgy, hogy csak a felszínen, tudtam. Az alapszókincsről pl. nem gondoltam volna, hogy abban a színek nem biztos, hogy benne vannak. Meg mondjuk az apa és anya szóról. tenger szónál volt egy kis gyanúm, hogy az talán még sem a része, ha nem olyan területen alakul ki egy nyelv aminek a közelében nincs tenger...

Abból a tudásból amivel rendelkeztem a nyelvészettel kapcsolatban tényleg nem lehetett egykönnyen eldönteni, hogy finnugor vagy török lenne.

Átfogom nézni ezzel kapcsolatban a bizonyítékokat amiket küldtél, (meg a másik félnek az álláspontját, érvelését is.)

............

Más: ez bár nem nyelvészeti kérdés inkább történelmi.

Professzor László Gyula elmélete mennyire hihető? Tehát, hogy nem volt finnugor őshaza?

Illetve az uráli nyelv az amolyan lingua france (közvetítő nyelv) lehetett a pusztai népek között?

www.youtube.com/watch?v=tf_dqdRlZSU

Van erről valami komoly kutatás?

Halottam valamit, hogy a finnek kivették a tankönyvekből a finnugor őshaza elméletét.

Mit mond ezzel kapcsolatban a genetika? A finnugor népek valóban nem közeli rokonai egymásnak? Illetve van valami Tat c nevű allél is.

Az nem pont bizonyítja azt, hogy egy népcsoportól származnak a finnek, szamojédok észtek stb.?

123 tenegri 2015. július 11. 20:47

@ganajtúrós bukta: "tenger - üzbégül: tengri"

A 'tenger' üzbégül dengiz (ez egyébként valóban összefügg a magyar tenger szóval és nagyjából az összes török nyelvben megvan, de z-vel és nem r-rel - az r-es alak vmilyen bolgár-török nyelvből került a magyarba, de az egyetlen ma ide tartozó csuvasból mára már eltűnt), amire tengri-ként gondolhattál, az az üzbégben tangri és 'isten' jelentésű (ez is általános török szó).

Valójában ezt a török-finnugor dolgot már vagy 150 éve lemeccselték elég egyértelmű eredménnyel és a nyelvészek azóta sem gondolják, hogy bármi változott volna ebben a viszonylatban - a magyar nyilvánvalóan nem török nyelv. Van több török jövevényszóréteg meg tipológiai hasonlóság, de semmi több. Még a legelvetemültebb turkológusok közt sem találsz olyat, aki a török nyelvekhez sorolná a magyart, s a magyarhoz képest nagyságrenddel több és nyilvánvalóbb törökkel egyeztethető elemet tartalmazó nyelveket (pl. mongol) sem tart senki töröknek, de még a távolabbi rokonságukat (altaji nyelvek) sem sikerült bizonyítani, pedig azzal is jó ideje próbálkoznak sokan.

124 mederi 2015. július 11. 22:28

Nekem nehezen emészthető, hogy hogyan lehet az, hogy egy toldalékoló nyelv, mint a magyar, a kezdetekben más (hangtanilag megfejthető módon időben változó) szótövekkel, esetleg hosszabbakkal mint a mai, indult fejlődésnek..

Ráadásul pl. a "kéz/ (köz)/ kés/ kész" a szó végén gyanusan "egy tőről (ké-) fakadó szavak".

Az alábbi egy szótagú szavaink pl. a finnben mind több szótagúak..

haj

héj

has

ház

hoz

húz

hal

hál

ház

kor

kör

kéz

kés

kész

köz

kár

kér

kél

kar

kúr..

Lehet szerintem az is, hogy szótöveink időben nagyon kevéssé változtak a toldalékok és ragok "fedettségében"..

125 Krizsa 2015. július 12. 06:05

@mederi: Amit, ma már szándékosan (mert már tudják) letagad a nyelvészet, hogy a ragozás előtt minden nyelv flektált. De még nem a mai "nyelvtaqnozás" céljából, hanem csak a mássalhangzó vázak értelménenek a differenciálására: haj, háj, héj, hij!

A ragozás csak ezután lett. Először a kétszótagúak "jöttek össze". Idáig együtt fejlődtek a nyelvek (az euró-északafrikai közös szubsztrátnyelv néhány területi változata).

Csak ezután kezdett az ősnyelv "feljebb" láncragozni, délen meg,

a feláramló afrikaiak masszív flektáló hatása alatt a magánhangzók hajlítgatását fejleszteni tovább a kétszótagúakra is. Meg a szófajok elkülönítésére is - szóval a nyelvani funkciók kifejlesztésére.

126 Krizsa 2015. július 12. 06:17

@Krizsa: Nagyszerű volt a meglátásod! Hogy az "ősfinn" MÉG korábban ragozott, mint a földrajzilag középtájon kifejlődött ősmagyar. Ha tudnám a nevedet, belevennem a most átírás alatt levő könyvembe, hogy ez a felismerés tőled van.

127 ganajtúrós bukta 2015. július 12. 16:58

@tenegri: Jogos! Hülyeséget mutatott elsőre a google fordító!

Köszönöm a helyesbítésedet! :)

Viszont szeretnék én magam is személyesen meggyőződni arról, hogy a magyar finnugor nyelv-e vagy pedig van valami komoly alapja az alternatív elméleteknek. Mind ezt természetesen a tudományos módszerekkel akarom belátni, hogy kinek van igaza.

Bár az valószínűleg finnugor ha az MTA és a nyelvészek többsége szerint finnugor...

Mindegy én azért meggyőződöm magam is.

Amúgy az ilyen viták lassan tényleg kezdnek vérre menni és vallási kérdéssé fajulni; biztos szeretnék lenni kinek van igaza...

Szerintem ezzel nincs baj, ha az ember nem hinni akar hanem szkeptikusan áll a dolgokhoz bármelyik állítással kapcsolatban és bizonyítékok után kutat.

128 Krizsa 2015. július 12. 18:07

@ganajtúrós bukta: Idézlek: "...ezt természetesen a tudományos módszerekkel akarom belátni."

Mit nevezel tudományos módszernek? Mert ha az INTÉZMÉNYESEN éppen (éppen 15o éve, mikor még Darwint sem ismerték el) elfogadott tudományt, akkor maradsz a tekintély (vagyis az erőszak) tiszteletnél.

1. Ha a hivatalos nyelvtudomány (HNy )kijelenti, hogy ők csak max. 6ooo évre látnak vissza a nyelvek fejlődés történetében, akkor szerintük eleve nem lehet tudományos módszer az, amelyik ennél sokkal többre lát vissza. (Pusztán a nyelvek mai "megjelenséből" következtetve vissza.)

2. Ha a HNy kijelenti, hogy ők csak írásleletekből tudnak bármit visszaigazolni, akkor nyíltan hazudik, mert az egész finnugor nyelvcsaládnak (a magyaron kívül) nincs 4oo évesnél ídősebb írása. SEMMILYEN írása nincs, és 4oo éves is csak az egyetlen finn nyelvnek van.

3, Ha a HNY eleve, több, mint 1oo éve eldöntötte, hogy a nyelveket nyelvcsaládokra osztja fel - és sehol nem tanítják még azt sem, hogy milyen alapon - akkor soha nem fogja a "kulcsfigurákat" az észak-afrikai és a "fenti"-sémi nyelveket összevetni semmilyen más nyelvcsald nyelveivel, pedig enélkül egyetlen nyelvcsalád kialakulását sem lehet megérteni. Mert az eurázsiai nyelvek kohója, mindegyiké, a Földközi-tenger övezetében volt.

4. Ha a HNy 6ooo évvel régebbre már lezárja a nyelvek kutat-HATÓ-ságát, akkor milyen alapon zárja ki az általa fantáziált alapnyelvekből a mezőgazdaság, tüziipar, fémmegmunkálás, kerámia, fejlett állattenyésztés, építészet szókincsét, (ezekkel biztosan ÍRÁS is járt együtt, csak már nem maradt fenn)

amikor 6ooo évvel ezelőtt már mindez régesrég és nagyon sok helyen megvolt.

Ha feltételezi (helyesen), hogy a jeges északon mindez nem volt meg, vagy csak kis részben, akkor honnan a fenéből veszi azt, hogy akár a finn ősnyelve is pont ott lett volna 6-1o.ooo éve (meg még régebben) ahol ma, a jeges északon? Mióta tudják biztosan, hogy pont ott vannak? Arról egy szó sem esik.

5. Ha a finnes- és északi kisnyelvekből hiányzik a B, C, G, F, Z - nem vált szét az S/Sz két hangra és soha nem lehet szókezdő a D sem (mert sokkal később érkezett hozzájuk), akkor milyen alapon veszi ezeket egy nyelvcsaládba a magyarral?

6. Ha a nyelvek mai értelemben vett nyelvtani szerkezete semmi esetre nem régebbi, mint (a legfejlettebbeknek) kb. 3ooo éves, akkor milyen alapon veszi bele a nyelvek összehasonlításába a modern nyelvtani jelenségeket? (Pl. a szófajok elkülönülését (lekopott szóvégek???, ugyanmár hiszen azt csak szófaji elkülönülés okozta -

az igeidők mai elkülönülését, ami nemrégen még nem volt / vagy nem teljes, a tárgyas ragozást?

a flektáló, ragozó, izolált stb. nyelvtípusokat hogyan különítheti el, mint fontos nyelvcsalád jellemzőket, amik nyilvánvaló. hogy egymásból egymásba folytak át, stb.)

Lehetne még sorolni...

129 Fejes László (nyest.hu) 2015. július 12. 18:35

@ganajtúrós bukta: „Professzor László Gyula elmélete mennyire hihető? Tehát, hogy nem volt finnugor őshaza?”

Érdekes, a tudománytörténet nem tud arról, hogy László Gyula ilyesmit állított volna. Arról viszont igen, hogy még a finnugor őshaza helyét is megpróbálta meghatározni.

renhirek.blogspot.hu/2010/07/laszlo-gyul...eti-munkassaga2.html

Ill. ennek kritikájáról: www.nyest.hu/renhirek/a-finnugor-oshaza-hajdu-peter-szerint

130 ganajtúrós bukta 2015. július 12. 22:34

@Fejes László (nyest.hu): Igaz. Akkor félreértettem a videót amit linkeltem.

131 ganajtúrós bukta 2015. július 12. 22:37

@Krizsa:

Én ezt tekintem mérvadónak, tudományos módszerek alatt:

hu.wikipedia.org/wiki/Tudom%C3%A1nyos_m%C3%B3dszer

132 Pierre de La Croix 2015. július 12. 22:49

@ganajtúrós bukta: Nézd, a videó címe az, hogy "László Gyula régészprofesszor a finnugor elmélet hamisságáról".

Eközben mind tudományos, mind ismeretterjesztő tevékenységében a finnugor elmélet és az őshaza-kutatás nagy szerepet játszott.

Magyarán egy hülye idióta egy közcsatornában leadott műsorból alapvető vágási ismeretekkel kiemelt egy részletet, amelyet a tekintélyre való érveléssel (érvelési hibával) úgy állít be, hogy neki van igaza.

finnugor.elte.hu/fgrtszhnlp/LGyeaKLpdf.pdf

a.te.ervelesi.hibad.hu/tekintelyre-hivatkozas

133 Krizsa 2015. július 12. 23:33

@ganajtúrós bukta: A Wikipedia cikkét én túl általánosnak tartom - mert mindenről igyekszik szólni, aki / ami a tudomány filozófiában eddig mérvadó volt. A természettudományok tudomány voltának kritériumait elsősorban azért nem lehet alkalmazni a nyelvtudományra, mert ott kísérleteznek -

itt meg nyelvi tények: ADATOK vannak - és pont.

Az már részletkérdés, de nagyon fontos részletkérdés, hogy egy múltbeli nyelvre hogyan lehet visszakövetkeztetni?

A hivatalos TÖRTÉNETI (én csak azzal foglalkozom) nyelvtud. szerint csak múltbeli írásos adatokból lehet - de az legtöbb esetben egyáltalán nincs nekik (finnugor nyelvészet).

Szerintem meg, a múltbeli források NEMLÉTE, illetve más nyelvcsaládoknál a nem biztosan hiteles voltuk miatt, minden erre támaszkodó igyekezet kétséges. Kétséges, hogy tudományos volna. (Lásd a magyar nyelvnek a sokkal több hangot jelölő rovásírásról a 22 betűs latin készletre való átállasa, ami a nyelvi adatok értékelhetőségét már eleve homályba burkolja.

Szóval én a Wiki cikke helyett a TÖRTÉNETI nyelvtudományra korlátozott tudományosság kritériumait követelem, amit még senki sehol nem fogalmazott meg.

Az én módszertanomat tehát semmiféle tudományos fórum nem képes elbírálni - minaddig - amíg nem ismerkedik meg vele. S ez kb. annyi tanulást venne igénybe, mint bármely más tudományág alapjainak a megismerése. MINIMUM hónapokat, részletesen pedig 2-3 évet.

134 szigetva 2015. július 14. 00:06

@Krizsa: „Az én módszertanomat tehát semmiféle tudományos fórum nem képes elbírálni - minaddig - amíg nem ismerkedik meg vele.” Namost ugyanez igaz a nyelvészetre is, amit ennek ellenére folyamatosan bírálsz (rágalmakkal, félreértett tételek álcáfolataival), miközben nem sikerült megismerkedned vele.

135 Pierre de La Croix 2015. július 14. 08:55

@szigetva: Nem érted te Krizsát: azért írogat már ide évek óta, hogy mi világosítsuk már fel erről brahiból, mert nem kívánhatjuk tőle, hogy ha már annyi, de annyi szót összeszedett a gyöknyelvészeti szótárához,* még ezzel is külön foglalkozzon. Hát nem becsüljük mi meg a hatalmas és áldozatos munkáját, kérdem én? (Az, hogy a tágabban értelmezett tudományos alapjai is hiányoznak neki, az elhanyagolható részletkérdés, hiszen olyan szépen klappol minden. Legalábbis GÉKI és a hangok a fejében ezt mondják neki, tehát biztos igaz.)

*sőt - az Interneten fellelhető más, nem "mainstream" forrásokból, amelyeket konzervatívabb tudományos kutatók egyszerűen csak hülye marhaságoknak hívnak - még a finnugor "összeesküvés" tarthatatlanságát is bebizonyította. Az ő hibája-e, hogy nem fért hozzá egyetlen tudományos közleményhez sem? (Költői kérdés, ezért nem veszem figyelembe a közönség hangos IGEN! bekiabálásait) Hiszen mint tudjuk, Izraelben sincsenek közkönyvtárak vagy könyvtárközi kölcsönzés (a gyöknyelvészeti munkája és a foglalkozása mellett pedig erre tényleg nincsen semmi ideje.)

:D

136 Pierre de La Croix 2015. július 14. 08:55

@Krizsa: Na ja, a nyelvészet már csak ilyen burzsuj áltudomány. :)

137 Galván Tivadar 2015. július 14. 09:15

@Pierre de La Croix: " Hát nem becsüljük mi meg a hatalmas és áldozatos munkáját, kérdem én?"

Nem.

138 GéKI 2015. október 27. 19:10

@Fejes László (nyest.hu):

"Ha viszont belátja, hogy a kérdésnek ilyen szempontból semmilyen jelentősége nincs, aligha ragaszkodhat ahhoz az álláspontjához, hogy valaki a finnugor rokonság hirdetésével bármi módon ártani tud a magyarságnak."

Ellenben azzal a tudóssal aki szerint a "hun - magyar" mondák, és mesék, viszont nemzetrontó erejűek....

139 GéKI 2015. október 27. 19:17

@Fejes László (nyest.hu):

"...de ha egyébként értelmes emberek, fel lehet tenni a kérdést: miféle politikai (gazdasági, kulturális stb.) haszna vagy kára származik a magyarságnak attól függően, hogy finnugor nyelvet beszél-e vagy sem."

" de ha egyébként értelmes emberek, fel lehet tenni a kérdést: miféle politikai (gazdasági, kulturális stb.) haszna vagy kára származik a magyarságnak attól függően, hogy hun - magyar mondákat és meséket olvasi fel a gyerekeinek..."

140 GéKI 2015. október 27. 19:20

@Fejes László (nyest.hu):

"Sajnos már arra is volt példa, hogy valakire azt mondják hogy magyarellenes, csak azért mert a finnugor származást vallotta."

"Sajnos már arra is volt példa, hogy valakire azt mondják hogy nemzetrontó, csak azért mert a hun - magyar kontinuitást vallotta.”

141 GéKI 2015. október 27. 19:23

@Fejes László (nyest.hu):

"Ha viszont belátja, hogy a kérdésnek ilyen szempontból semmilyen jelentősége nincs, aligha ragaszkodhat ahhoz az álláspontjához, hogy valaki a finnugor rokonság hirdetésével bármi módon ártani tud a magyarságnak."

"Ha viszont belátja, hogy a kérdésnek ilyen szempontból semmilyen jelentősége nincs, aligha ragaszkodhat ahhoz az álláspontjához, hogy valaki a hun - magyar rokonság hirdetésével bármi módon ártani tud a magyarságnak."

142 arafuraferi 2015. október 27. 19:41

@GéKI: Még ahhoz is hülye vagy, hogy felfogd a kérdést. Ha csöppel több eszed lenne, mint a GÉKI 1.0 elfuserált szoftvernek, akkor a finnugort nem a hunnal cserélnéd föl, hanem a "tudományosan igazolt"-tal. Mert semelyik népnek nem árt saját nyelvének tudományosan igazolt rokonsága.

143 Untermensch4 2015. október 27. 23:30

@GéKI: ""...de ha egyébként értelmes emberek, fel lehet tenni a kérdést: miféle politikai (gazdasági, kulturális stb.) haszna vagy kára származik a magyarságnak attól függően, hogy finnugor nyelvet beszél-e vagy sem."

" de ha egyébként értelmes emberek, fel lehet tenni a kérdést: miféle politikai (gazdasági, kulturális stb.) haszna vagy kára származik a magyarságnak attól függően, hogy hun - magyar mondákat és meséket olvasi fel a gyerekeinek...""

A hun vonal szép és kényelmes, dicső múlt - kipipálva, mi vagyunk az egyetlen és legigazibb hunok, éljen a mi, lóra, szablyára, fokosra és odasózunk ha beszólnak. Mondjuk a hunok, úgy nagy- és középhatalmi szinten meg mérhetőség szempontjából eléggé kiradírozódtak a történelemből, oda kéne figyelni a nagy öröm közepette nehogy pórul járjunk...

Ellenben a finnugoroknál van lehetőség összehasonlító mérésre. A keleti végeken... nem túl szépen muzsikálnak, az orosz dominancia lassú vízként partot mos. A finnek és az észtek viszont igen talpraesettnek tűnnek az utóbbi száz évben. Csináltak pl olyat amire amúgy mi is vágyunk csak nem sikerült annyira, eléggé beleálltak az orosz medve arcába hogy az fájjon neki. Meg úgy politikai és gazdasági hasznok felmutatásában is jeleskednek, kedvezőtlenebb kiinduló gazdasági alapokkal és mostohább időjárással együtt. Persze nem túl boldogító olyanokhoz hasonlítgatni magunkat akik valamit jobban csinálnak. Boldogabbak lehetünk ha olyan versenybe szállunk csak be ahol biztosan miénk a győzelem, az hogy nincs más induló, vagy csak egy aki halott, nem számít, csak a "megérdemelt" aranyérem, lehetőleg születési jogon megérdemelve, abban hogy megszülettünk már biztosan nem győz le senki, az befejezett múlt.

144 arafuraferi 2015. október 28. 02:01

@Untermensch4: "Mondjuk a hunok, úgy nagy- és középhatalmi szinten meg mérhetőség szempontjából eléggé kiradírozódtak a történelemből, " A rokonítás következetlensége miatt ez így nem teljesen igaz. Tehát keveredik a rokonság és teljes azonosítás, hisz egyrészt a hunok mi magunk vagyunk, másrészt részben (székelyek) mi vagyunk, harmadrészt a rokonaink is voltak.

"Persze nem túl boldogító olyanokhoz hasonlítgatni magunkat akik valamit jobban csinálnak. " Ugye nem gondolod komolyan, hogy annyira furfangos a gondolkodása a finnugorságtól eleve gutaütést kapóknak, hogy túl frankók a nyelvrokonok, nehogy még velük hasonlítsanak össze a végén? Sokkal inkább érvényes az rájuk, hogy nem képesek helyesen felmérni azt, hogy kívülálló népek mitől tekintenek egy másik népet nagynak a mai korban.

145 Krizsa 2015. október 28. 05:18

@GéKI: Hát itt már minden szempontból minden lenullázódott. Úgy értem, hogy a Nyesten. Amíg "nyelvészeti" volt a zagy, addig mindig ki tudtam venni belőle valami kis morzsát, persze negatív értelemben: mit és hogyan érdemes megcáfolni? Hogy milyen kór-eredetű múlt századi hasgörcsökből gyűlt halomba az ind. történeti nyelvészet.

Dehát itt semilyen nyelvészet nincs már. Még befülledt se.

Ahol már eljutnak az ösztönvilágig, "alá" Freud, meg a tesztjeik... Na jó, azért figyelem, meg hozzá-d is szólok... ha lesz mihez.

146 GéKI 2015. október 28. 06:46

@Untermensch4:

"...hun - magyar mondákat és meséket olvas fel a gyerekeinek"

Mutasd már meg nekem - légyszi - hol fedezted fel ebben a "dicső múltkeresést" - már megint.

Lassan olyan leszel mint Móriczka... aki mindig arra gondol...

A tudomány mai állása szerint a magyar nyelv, az uráli nyelv-családhoz tartozik, a magyar népmesék, legendák, mondák, egy jó része azonban a sztyeppei hagyomány megőrzője, a népzene az keleti irányba is mutat. Én erre gondoltam, amikor megírtam a mondatpárhuzamokat...

Én oly hülyeségről, hogy az észtek, vagy a hunok a "tökösebbek" nem írtam semmit.... ez körbehuggyozás... nem írtál semmit, vele... majd ha én effélét akarok írni, azt majd én magam megteszem... nem kell neked kitalálnod, hogy én mire gondoltam... majd azt én leírom, ha akarom... maradjunk annyiban...

147 GéKI 2015. október 28. 06:48

@arafuraferi:

Ezt most csak neked:

Téged úgy képzellek el, mint Sid a Jégkorszak-filmek eszement lajhárja. Elképzelem amint lázas sietséggel magad körül, toporogva hajtogatod:

Látjátok, fiúk, hogy megmondtam neki!....Látod szigetva, látod nadivereb, látod kincse…ugye megmondtam neki…jól megmondtuk neki… csakúgy dübörgünk…

148 GéKI 2015. október 28. 06:59

@Fejes László (nyest.hu):

Mindketten tudjuk, hogy kinek, melyik publikációjához írtam a mondatpárhuzamokat. Remélem, egyszer te is észreveszed majd, hogy ki is az, aki itt kettős játékot játszik! Egészen biztos vagyok benne, hogy egyszer még bánni fogod, hogy amikor erre felhívtam a figyelmedet, akkor az indulataidat, rajtam vezetted le, és nem azzal, hogy írsz egy „placebóról” – hoz hasonló tisztességes cikket.

149 GéKI 2015. október 28. 07:05

@Krizsa:

Amióta a RENHÍREK a NYEST- re költözött, és az kikerült a Fejes kezéből - és bekerült egy másvalaki kezébe - ( nézd meg a publikációk számát ) azóta NINCS... és egyre kevesebb.

Amióta meg a "főszerkesztő" - beáll az "arafúraferik" mögé...???

150 Fejes László (nyest.hu) 2015. október 28. 07:43

@GéKI: „Amióta a RENHÍREK a NYEST- re költözött, és az kikerült a Fejes kezéből - és bekerült egy másvalaki kezébe”

1. A Rénhírek sosem volt „a kezemben”, minden esetben a szerzők szabad együttműködésén alapult.

2. Amennyi vezető szerepem volt a Rénhírekben (témaegyeztetés, a cikkek ellenőrzése stb.), annyi ma is van, és mindig is megvolt.

3. Ha kevesebb cikkem jelenik meg a Rénhíreken, az azért van, mert a nyestre is írok.

4. Mivel a Rénhíreken a cikkek nagy része szerzői álneveken jelenik meg, fogalmad sem lehet arról, mennyi mögött állok valójában én.

Ez az egész pedig jól mutatja, mennyire hajlamos vagy az összeesküvés-elméletekre, és mennyire rosszul csinálod.

151 Krizsa 2015. október 28. 07:54

@GéKI: Na, én meg elmegyek kifizetni a kis számlákat - mindig azonnal. Egyszer, vagy 6 évvel ezelőtt a többszörös hitelkártyák, stb. miatt, amiket nem követtem, hogy merre, meddig, elzárták nekem a villanyt (két napra). Na azóta nekem se hitelkártyám, sem tartozásom nincs. Kápém van (kevés, de van:-). A kertészkedéstől, és a rengeteg naptól meg vasegészségem van.

Kellene ugyan egy MAGYAR nyelvészeti honlap - de ez, ebben a felállásban... az MTA a felelős.

152 nadivereb 2015. október 28. 08:05

@Krizsa: a gyökörködés mellé még pont egy Krizsa mindennapi életéről szóló blog hiányzott. Köszönjük a hiánypótlást.

153 nadivereb 2015. október 28. 08:20

@Krizsa: egyébként szeretném felhívni a figyelmed erre:

"A tudomány mai állása szerint a magyar nyelv, az uráli nyelv-családhoz tartozik" (GéKI #146)

Hümm. Ez biztos kellemetlen érzés lehet.

154 szigetva 2015. október 28. 09:30

@nadivereb: Ez rendszeres jelenség, a nemi életéről is tájékoztatta már azokat az őrülteket, akik olvassák a kommentjeit. Egy pszichológus talán tökéletes diagnózist tudna a kommentjei alapján felállítani.

155 GéKI 2015. október 28. 11:05

@Fejes László (nyest.hu):

Én nem tudhatom - és nem is érdekel - hogy neked mi a valódi neved.

Nyilván csak a @Fejes László (nyest.hu): - álnéven írott cikkeid számát tartom nyilván a RENHÍREK - rovatban - és erről is beszéltem.

Még az is lehet, hogy a (@zegernyeit is te írod)...

Nem keresek én semmien "összeesküvést" - ha tényleg ezt gondolod...nagyon félreértesz valamit.

Már egyszer elmondtam - csak nem figyelsz ( mert dolgozol ) - hogy egy fogadásból vagyok itt - egyszerűen képtelen voltam elhinni, valakinek, hogy valóban az a hangnem uralkodik a finnugrisztika körül, amit a "placebóban" te is kifogásoltál...

Azóta viszont már tudom, hogy sajnos igaza volt...megtapasztaltam... nem örülök neki...

Én ugyan tényleg "kiprovokálom néha"...de ugye azt, nem tagadhatod, hogy ez a hangnemet, sajnos nem csak nekem van fenntartva... mert ha így lenne, nagyon szégyenleném magam...de sajnos nem így van...

Én most itt, megígérem, hogy nem provokálok többet...eltelt az egy év...kíváncsi leszek, mi fog történni...

Mert ha itt - csak én voltam a rossz szellem - akkor itt ettől kezdve - béke lesz... semmi hülyézés... időnként azért, majd benyomom a statisztikát...

156 GéKI 2015. október 28. 11:22

@Fejes László (nyest.hu):

Nézd meg a ( 152-154 ) kommenteket!

Ők nem szőnek "összeesküvést" - ők azok akiket szívesen látsz?... akik nem tolják az arcodba, ha hibázol...ők lennének azok akikre nekem hasonlítanom kellene...ők lennének azok akikre szükséged van mint olvasókra, és mint kommentelőkre?... rájuk lenne szüksége a finnugrisztikának... ?... ők azok akiknek nem takarod ki a nevét... ők azok akiknek első szóra válaszol a főszerkesztő...

Valamit ... nagyon, de nagyon félreértesz a világból...ha a fentiekre IGEN... a válaszod.

Nem akarok én "semmit jól csinálni" - mióta fölismertem hogy ki is az a @zegernyei... meg a honti... így kisbetűkkel...

157 Fejes László (nyest.hu) 2015. október 28. 13:55

@GéKI: „Én most itt, megígérem, hogy nem provokálok többet”

Előre is köszönjük.

158 Kormos 2015. október 28. 13:55

A nyelvok morfológiai típusainak kérdését itt elég problémásnak tartom. Mármint a cikkben. Két különböző felosztás keveredik, vagy a szerző keveri össze őket, vagy a megfogalmazás zavaros annyira, hogy teljesen félreérthető, mindenesetre egyszerű nyelvezettel: az, hogy egy nyelv izoláló, agglutináló, inkorporáló vagy flektáló, a jelentések kapcsolásának morfológiai eszköze szerint csoportosítja a nyelveket (önálló szavak, toldalékok, bekebelezett szavak vagy a szó megváltoztatása). Ezzel szemben az, hogy a nyelv analitikus, szintetikus vagy poliszintetikus, a jelentéstömörítés MÉRTÉKE szerinti csoportosítás (nincs, van, nagyon van). Az analitikus azt jelenti, hogy a nincs egynél több jelentés egy szóban, így az izoláló és az analitikus nyelvek csoportja értelemszerűen egybeesik. DE izoláló attól lesz egy nyelv, hogy a viszonyokat különálló, izolált szavakkal fejezi ki, míg analitikus attól, hogy egy szó csak a saját lexikai jelentését közvetíti (mivel nem kaphat toldalékot és nem változhat meg). Az agglutináló és flektáló nyelvek egyaránt szintetikusak, mert lehet egy szóban egynél több jelentés. Viszont ennek más lehet a módja. Például a magyar "farkasok" és a német "Wölf" a szintetikusság azonos foka: egy lexikai jelentés és egy többesszámú minőség ugyanabban a szóban. DE a farkasok agglutináló szerkezet, mivel a szó töve és a többes szám jelölője elválasztható egymástól (farkas-ok). A Wölf flektáló szerkezet, mert ilyesmire nincs lehetőség. Ez a szó egyszerűen az egyesszámú Wolf párja, ami csak így van és kész, nincs benne mit szétválasztani. Egy poliszintetikus nyelv nagyon sok jelentést tömörít egy szóban, de nem szól a fáma arról, hogy ezt hogyan teszi. Az inkorporáló egész szavakat tesz a toldalékok közé, de nem garantált, hogy poliszintetikus is lesz a végeredmény. A magyar nyelv se nem poliszintetikus, se nem inkorporáló, de szemléltetni mindent lehet benne, szóval félszakszerűen, de közérthetően: a "látlak" mondjuk poliszintetikus szerkezet, mert alany (én) és tárgy (téged) is van benne. De inkorporáló csak akkor lenne, ha ezt mondjuk úgy fejeznénk ki, hogy "telátok", vagy "látteek" vagy "látokte", azaz, ha az egyébként önálló szavakat oktrojálnánk bele. Emellett a -lAk flektáló toldalék, mert nem lehet szétszedni "én" illetve "téged" jelentésű részekre. Ugyanígy flektáló a teljes magyar tárgyas igeragozás, miközben a jelentéstömörítésük poliszintetikus, miközben a magyar nyelvre egyik sem igaz, mert egyik tulajdonság sem kiterjedt benne. Uff.

159 benzin 2015. október 28. 14:45

@Kormos: Találkoztál már azzal a nagy furcsa formájú billentyűvel a betűktől jobbra ? Csodákat tesz a szöveg olvashatóságával, egyszer próbáld ki !

160 Kormos 2015. október 28. 14:57

@benzin: Találkoztam már vele, csak nem Nokia 2700c készüléken, amelyen a betűktől jobbra főleg a mutató ujjam töve található, a betűk pedig valójában számok. Egyéb kérdés?

161 Kormos 2015. október 28. 14:58

@benzin: Találkoztam már vele, csak nem Nokia 2700c készüléken, amelyen a betűktől jobbra főleg a mutató ujjam töve található, a betűk pedig valójában számok. Egyéb kérdés?

162 Untermensch4 2015. október 28. 17:59

@GéKI: Eddig úgy tűnik hogy a személyes háborúidat két fronton vívod. Egyrészt egy-egy konkrét személy ellen, morális megfontolásból (ahol az indok számít mert a módszerekben te sem vagy válogatós bár másokban kritizálod ugyanezt), másrészt a nagybetűs finnugrizmus ellen. Utóbbi azért vicces mert támadod a nyelv-kultúra-genetika összemosását mint a "finnugrizmus" hibáját de magad is ilyen összemosás révén kívánod kiütni a magyar nyelv finnugor származását, belemosva a vitába a másik két területet. Ami miatt kimúltnak tekinted a budenz-sztorit, te azt használva akarsz "győzni". Értékelve ravaszságodat (pl #146), ez a paradoxon nem működhet. Nem tudsz másokat arra kényszeríteni hogy ugyanaz legyen a szövegértésük módja mint neked. Elég empátiád és kommunikációs érzéked viszont nincs hogy mindenkinek a szövegértelmezési stílusához igazodva meggyőző legyél, főleg ilyen, visszaolvasható írott formában. Az "érvelési" (valójában meggyőzési) módszered nagyon jól működhet élőbeszédben de így leírva ezt a "kötözködést" váltja ki.

163 Untermensch4 2015. október 28. 18:03

@arafuraferi: "...nagy- és középhatalmi szinten..." :) Nyilván valamennyire rokonaik vagyunk, a teljes azonosítást tartom hülyeségnek. Többek vagyunk, csak pillanatnyilag a középhatalmi szint alatt. :)

164 arafuraferi 2015. október 28. 18:23

@GéKI: "Én erre gondoltam, amikor megírtam.... " Az egész cikk a nyelvről szól, az idézett részlet is.

@GéKI: "...eltelt az egy év..." Még egy év, és megkapod az index komment-jogsit. Most még túl korai lenne. Ha ott is lehúzol egy évet, akkor nehézsúlyú kommentelő leszel (ez csak az idegeidre vonatkozik, nem a majdani minőségre, azt te alakítod, de elképzelhető, hogy az indexen felerősödik az összeesküvéshajlam, főleg ha rákapsz a "miért nem jó a finnugor.."ra) .

165 Krizsa 2015. október 28. 18:36

@GéKI: Kösz. Utánanéztem, habár eddig is szkeptikus voltam:-). Szóval jól gondoltam.

166 arafuraferi 2015. október 28. 18:37

@Untermensch4: Lesz még Amerika magyar gyarmat.:-)

167 Untermensch4 2015. október 28. 19:09

@arafuraferi: Véletlenül kétértelmű lett. Ahogyan a skandinávok is többek a vikingeknél (pusztán a történelem haladásával járó változások/fejlődés okán), úgy mi sem a "hun 1.0" verzión futunk. És a mostani környezetben nem érjük el a középhatalmi szintet, ahogy a vikingektől sem rettegnek európa vízparton élő népei. De a történelem halad tovább, nem zárhatunk ki újabb fordulatokat. :) Az USA megalakulásakor meglehetősen periférikus terület volt, még a szomszédos rézbőrűek is komoly veszélyt jelentettek rá csak nem tudták összehangolni magukat. :)

168 GéKI 2015. október 28. 20:05

@Krizsa:

Küldök egy linket.

www.academia.edu/17318204/Szabados_Györ...I._Szeged_2015._3_15

Szabados ebben a publikációban azt fejtegeti, hogy a 7.-12. században a „magyar nyelvűek” legalább három tömbben éltek a kelet európai sztyeppén, és több hullámban érték el a KM – et. Vagyis ha fennmaradt mint nyelv, akkor azt sok embernek kellett beszélnie.

Erre a megállapításra, sajnos csak igen kevés nyelvi adat mutat, de azért vannak apróságok, amik igen fontosak… a történeti tények azonban egyre erősebbek.

Egy kis idézet:

„Mivel a magyar–kabar kétnyelvűséggel nem az egész magyarságnak kellett „megküzdenie”, hanem csak a legnyugatabbi néprésznek, ezért még erőteljesebben fogalmazódik meg a magyar nyelvi dominancia eredetének kérdése. Mikor és hány hullámban érkezhetett be Közép-Európába az a nyelvközösség, ami végül „magyar” elnevezéssel jutott uralomra?”

Nyelvészként ugyan „reménytelen” eset vagyok… na de történészként

:)

169 GéKI 2015. október 28. 20:25

@Untermensch4:

"magad is ilyen összemosás révén kívánod kiütni a magyar nyelv finnugor származását"

Légy szíves és ne erőlködj, az én analizálásommal. Aki azt sem vette eddig észre, hogy a "finnurizmust" épen a finnugisztika védelmében definiáltam - annak nem fog menni, a GéKI - figura gondolati értelmezése.

Van egy mondásom:

A finnugrizmus a finnugrisztika élősködője, művelői pedig a finnurisztikus, mint finnugrista fenekén a betyárkörte.

Ha ezt megértetted akkor beszélhetünk. Megakartalak kímélni attól, hogy összegyűjtsd a kommentjeimet, de úgy látom hogy mégis szükséged van rá, ha meg akarod érteni az álláspontomat.

"leírva ezt a "kötözködést" váltja ki."

Ez sem igaz - mivel nem csak velem szemben használják ezt a hangot, hanem egymás közt is...a múltkor épen ezen ment fel a pumpám a @szigetva: kapcsán...

170 GéKI 2015. október 28. 20:30

@Krizsa:

Bár tudom, hogy neked ez nem oly fontos, - nekem viszont igen - de Szabados ebben az írásban azt is fejtegeti, hogy a László Gyula féle "kettős honfoglalás" - egyáltalán nem biztos, hogy meg vagyon cáfolva - mint azt egyes finnugisztikusok állítják...

171 GéKI 2015. október 28. 20:37

@Untermensch4:

Ellentétben veled – csak röviden!

Én minden eddigi kommentemben arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy a RENHÍREK egyes publikációi, nem a finnugrisztika tudományos állításait közvetíti, hanem egy aktuálpolitikai célok érdekében megfogalmazott blődli. Kissé durvábban „kocsmabaromkodás” – történelmi köntösben.

A magyar nyelv finnugorságához - vagy másságához - ennek semmi köze.

172 Krizsa 2015. október 28. 20:41

@GéKI: Dehogynem érdekel, kösz. Nem engedte magát kiprintelni (a cikk), de már elolvastam. Majd jövök...

173 szigetva 2015. október 28. 20:58

@GéKI: Nagyon a bögyödben van ez a komment. Nekem meg az volt igen visszatetsző, amikor többször is erről olvashattunk itt.

174 Krizsa 2015. október 28. 21:54

@GéKI: A Szabados cikkel jórészt egyetértek, kivéve a Julinus témát, amről már részletesen megírtam a kétségeimet. 1. Valójában a pápa küldte őket a tatárokat kikémlelni. Attól még a szabadidejükben a magyarokat is kereshették? Jó. 2. De nincs olyan, hogy többszáz év mulva pontosan ugyanaz a nyelv maradt. (A sémiék miért maradhatnak többezer év mulva is? – csak a gyökvázaik maradtak, az értelmükkel együtt, nagyrészt, nem a nyelv.) 3. NEM számolt be (nem is ő maga, csak aki feljegyezte, mikor? később, emlékezetből? – a párbeszédekről, környezeti tárgyak nevei, témák magyarul, szóval nincs magyar SZÖVEG.

Tovább. Nagyrészt egyetértek Szabadossal, mert nekem is ez ugyanez jött ki – az összehasonlító nyelvészetből.

Megpróbálom a lehető legegyszerűbben:

1. A magyarban egy-egy hangnak (ma) csak egy betűje van. De a „hisztériásan” (vallásosan) nyelvőrző hébernek az írásban is megvannak a korábban-később használt betűi mind. Nem zavarja, ha kettő is van (T, V, K, sőt a H-ból három. A magyar Cs=TS, Gy=DJ vagy GJ, Ly=LJ / LI, Ny=NJ / NI, Ty=TJ/ TI ugyan nincs nekik önálló betűként, de a kiejtésben megvan, és az írás azt is visszaigazolja nekem, hogy pontosan mik az összetevőik.

Visszaigazolja az ismert hangváltozásokat is.

A magánhangzókból (mindegy, hogyan jelölik), mindegyikből kettő van: torok- és a „rendes”, amit mi ismerünk: a lágy magánhangzók. A torokhangok az ősiek. Ezekből lettek, a teljes lelágyulás előtt Európa diftongusai, a finntől az angolig. Nem a héberből, az csak megőrizte őket – hanem valami sokkal régebbi szubsztrátnyelvből.

2. Mivel a héberben minden magánhangzóból 2 van, amikor ezek – nem mind, nem mindegyikbe – betolakodnak a GYÖKVÁZ mássalhangzói közé, bizony nem marad ugyanaz a tő- /alapszó jelentése. Vagy kicsit más lesz, vagy nagyon más. EZEN AZ ALAPON különítek el a héberben 4 nyelvi réteget. (Négyszeres jelentős nyelv-keveredést-gazdagodást.)

Namármost: a magyarból ebből (ugyanaz a) 3 nyelvi réteg van. Honnan tudom? A magyar-héber rokonszavak, kb. 2o gyökváznál 3 közös csoportba válnak szét – mindegyik a párjához.

Tehát a héber nyelv őse is európai szubsztrátnyelv. Valszeg ős-kelták vitték le. Tehát a magyar nyelv őse is volt a délvidéken (a proto-finn is, de az sokkal előbb).

175 Krizsa 2015. október 28. 22:52

Néha előfordul, hogy olyan összegezéseket írok ide, amit még máshova nem. Sem a könyvem nincs (mert a most készülő 2. kiadás) még nincs kinyomtatva - de a honlapmon sincs.

Szóval figyelj oda: minden nyelvészettel kapcsolatos írásom copyright. Akárhol van.

176 elhe taifin 2015. október 29. 03:29

@Krizsa:

"minden nyelvészettel kapcsolatos írásom copyright."

De hát nincsenek is ilyen írásaid!

Áltudományos ugyan dögivel van, de az meg kinek kell?

177 GéKI 2015. október 29. 06:37

@szigetva:

Az egészen biztos, hogy tőlem, soha nem olvashattál effélét, mert a magyar nyelv, finnugorságával, vagy bármi másságával, kapcsolatban, soha nem írtam semmit - mivel nem is értek hozzá. Ez ügyben - néhányszor már elnézést is kértem a @Krizsától. Amiről most is beszélgetünk vele, - részemről - az legfeljebb a nyelv fennmaradásának lehetséges okai, és az ebből esetlegesen - kikövetkeztethető történeti tények.

Nem a magyar nyelv finnugorsága vagyon megkérdőjelezve, hanem annak hordozóinak kiléte, és mibenléte, azok története, életminősége, elsősorban persze abban a korban, amiről nincsenek írott történeti, és írott nyelvi forrásaink. ( Krizsa ezt a nyelvészet felől én a történészet felől próbálom megközelíteni ) Uszkve úgy iu. 1000 - ig.

Szabados és Pusztay arról beszél, hogy a megmaradás oka a meglehetős nagy népességben keresendő. A @zegernyei "maffiamodelje" pedig egy törpe kissebség durva erőszakaként állítja be a nyelvmegmaradást. Ilyen modell azonban nem igen volt a történelemben, ellenben a "sok lúd disznót győz" - elvével, amellyel viszont igen gyakran találkozunk.

A maffiamodell, az olyan mintha a Rákóczy kurucait, 48-honvédeit, vagy 56-felkelőit - arról ítélnénk meg - néhányan ezt meg is megteszik - hogy volt köztük néhány gazember, aki köztörvényes bűnöket követett el - lásd @zegernyei hivatkozása Szent Wiboradát meggyilkolására.

Tisztességes ember azonban mégsem ezek alapján ítélkezik, az említett eseményekről.

A honfoglalásként aposztrofált eseménysor, lényege, hogy egy sztyeppei típusú hatalom, politikai egységet hozott létra a KM - ben, és ez a politikai egység - magyar nyelvűvé vált. A kérdés az, hogy hogyan és miféle módon?

Hogy ezt a nyelvet - milyen nyelvcsaládhoz sorolja a nyelvészet - az ebből a szempontból teljesen közömbös - ez is leegyszerűsítés persze...

178 Fejes László (nyest.hu) 2015. október 29. 08:22

@GéKI: „ Ilyen modell azonban nem igen volt a történelemben” Közép- és Dél-Amerikában úgy terjedt el a spanyol, hogy közben nem volt tömeges spanyol bevándorlás. DE Észak-Amerikában sem az angol anyanyelvű bevándorlók tömegei tették a legfontosabb nyelvvé az angolt.

„A maffiamodell, az olyan mintha a Rákóczy kurucait, 48-honvédeit, vagy 56-felkelőit - arról ítélnénk meg - néhányan ezt meg is megteszik - hogy volt köztük néhány gazember, aki köztörvényes bűnöket követett el” Ebből is látszik, mennyire nem érted, miről van szó. Ma a maffia azért bűnözői csoport, mert az állammal áll szemben. (Na jó, már ahol, de alapjában véve ezt értjük rajta.) Zegernyei viszont arról beszél, hogy maga az állam működött úgy, mint ma a maffiák.

Ennek már csak azért sem szabadna meglepetésnek lennie, mert a liberális demokrácián kívül többé-kevésbé minden állam olyan, hogy nem a választók tudatos döntései, hanem valaki(k)nek a kénye-kedve szerint működik.

179 GéKI 2015. október 29. 08:49

@szigetva:

A "maffia modell" tehát sem nem tudományos - a legtöbb finnugrista legalábbis cáfolja, az erőszakos kissebség terrorjának lehetőségét - sem nem erkölcsös... mert tagadja a magvalósult cél politikai komolyságát. Röviden, tudománytalan, és erkölcstelen. A kiindulási alap pedig azt bizonyítja, hogy a maffiamodell, egy szűk, elit politikai céljainak kiszolgálása érdekében íródott.

Ha ez az írás egy politikaorientált, portálon jelenik meg, senkinek nem lehet kifogása - kinek a papné...!

Egy népszerű tudományos oldalon - főleg egy szakembertől - azonban, alkalmas a tájékozatlan olvasók félrevezetésére. Hisz az impresszum szerint ez itt a tudományos álláspontok közvetítésére hivatott hely, és nem egy kísérleti nyúl ketrec...

Az pedig kifejezetten, visszataszító, hogy a cikk szerzője - bár álnéven ír - de azért a legtöbb olvasó számára világos, hogy mi is az ő civil foglakozása... ezért az a képzet társul mögé, hogy egy komoly tudós...de sajnos - legalább is, amit a RENHÍREKEN publikál - az nem tudomány...

A magyar nyelv megmaradásában nem tekinthető relevánsnak néhány, valóban megtörtént, köztörvényes bűncselekménynek is nevezhető esemény... egy elismert történész pedig egészen biztosan nem állíthat ilyent... Csak szándékosan… ki tudja, miféle célok érdekében…

180 GéKI 2015. október 29. 09:02

@Fejes László (nyest.hu):

"Ennek már csak azért sem szabadna meglepetésnek lennie, mert a liberális demokrácián kívül többé-kevésbé minden állam olyan, hogy nem a választók tudatos döntései, hanem valaki(k)nek a kénye-kedve szerint működik."

Vannak akik meg azt állítják, hogy a demokrácia is a kissebség terrorja a többség felett.

A "választók tudatos döntése" - annak a médiának a manipulációja - amely valaki(k)nek a kénye-kedve szerint működik.

181 GéKI 2015. október 29. 09:10

@Fejes László (nyest.hu): ( 178 )

"Ebből is látszik, mennyire nem érted, miről van szó."

182 szigetva 2015. október 29. 09:27

@GéKI: Érdemes ránézni, hogy mire vonatkozik egy-egy komment. Az én 154-esem pl. nadivereb 152-esére, ami viszont Krizsára. Tehát én is róla beszéltem.

183 GéKI 2015. október 29. 09:28

@Fejes László (nyest.hu):

Liberális demokrácia

Ha ez alatt azt az ideális állapotot érted, amikor az állam működése valóban a választók tudatos döntésén múlik - és te ebben szeretnél élni - remélem nem okozok meglepetést azzal ... hogy én is...

184 benzin 2015. október 29. 09:30

@Fejes László (nyest.hu): "Közép- és Dél-Amerikában úgy terjedt el a spanyol, hogy közben nem volt tömeges spanyol bevándorlás. DE Észak-Amerikában sem az angol anyanyelvű bevándorlók tömegei tették a legfontosabb nyelvvé az angolt."

Nem jó a példa. Amerikában nem tűntek el genetikailag a bevándorlók, és maradtak csak az őslakosok, itt ez a helyzet. A másik, hogy amerikában számtalan helyi nyelv megmaradt, itt ugye nem ha a honfoglalók által hozott magyar nyelvet feltételezünk, pedig a számaránya a helyieknek lényegesen nagyobb volt.

Amerikában a misszionáriusok is terjesztették a nyelvet, meg egyáltalán a 16.-18. századi viszonyokat a honfoglalás korával összehasonlítani eléggé tudománytalannak tűnik.

185 Krizsa 2015. október 29. 09:37

A Wikipedia / más ismeretterjesztő irodalom / hivatalos nyelvészet által terjesztett két tudománytalanság a sémi nyelvekről:

1. hogy szerintük a sémi torokmagánhangzók nem is magánhangzók, hanem „gégezárhang”, valami mássalhangzó féle, megazisten (tudja, mekkora blődség).

Pláne egy kurucinfo színvonalú cikket is olvastam, hogy a héber torokhang, az szerinte, a „hányás előtti pillanatra emlékeztető” öklendező hang.

Ha ez mind hozzánemértés, illetve parasztvakítás, akkor valójában mik azok a torokmagánhangzók? A sémi (pl. a héber) torok m. a gége mélyebb szakaszáról induló, tátott szájjal kiejtett, háttér-morgós hang. Aminek már van (de még alig van) a, á, e, é, i, o, u SZÍNEZETE. Tehát nix ajakkerekítés, nyelvmozgatás megegyebek. A száj, ajak, nyelv mozgatások, mivel tátott szájjal ejtjük őket, még csak a távoli jövőben, a lágy magánhangzók kiejtésében lesznek megálmodva. Érted, nyelvész? A tátott száj belseje gyakorlatilag (majdnem) béna – a torok dolgozik.

2. ostobaság Azt terjesztik, hogy a SÉMI (és így a héber) mássalhangzó gyökvázak HÁROM mássalhangzóból állnak.

Nem, hanem: 1, vagy 2-ből (amik a természetes ragozó nyelvekben is ugyanúgy gyökvázak),

vagy 3-ból, ritkábban még 4-ből is – amik leginkább csak a sémi nyelvekben gyökvázak.

Ha 1, akkor az olyan, mint a magyarban az ÁR, ÉR, ÍR, ŐR, ÚR, ŰR sorozat (a magánhangzó van elől). Vagy mint a -RA, RÁ, RÍ (sír), RÓ (mássalhangzó van elől).

Ha 2, akkor olyanok, mint a magyarban pl. a szar, szár, szer, szérű, szór, szőr, szúr, szűr sorozat. Ha 3, akkor olyanok, mint a magyar P/F-R – itt az ismert hangváltozás is megvan – farag, pereg, féreg, fireg-forog, pörög.

Na, de ilyenekből, hogy 3 mássalhangzóra is flektáljon a nyelv, a finnben és a magyarban már csak néhány (archaikus) sorozat készült. Miért? Mert a 2. mássalhangzó után a láncragozók a sémi-féléktől eltérő nyelvfejlődési irányba fordultak. A láncragozást azonban teljesen összezavarta volna nekik a flektálás folytatása. (De az 1 és 2 mássalhangzós „sorozatok”, amiket a magyar 450 gyökváznak kb. fele már kitermelt, már készen voltak, azok mind fennmaradtak!!). Tehát a ragozók, a 2. mássalhangzó után ABBAHAGYTÁK a flektálást.

A sémi nyelveknél azonban, amik ma is nagyon keveset ragoznak, a flektálás még a 3 és a 4 (olyanok is vannak) mássalhangzó vázakra is továbbgördült. Még később pedig a nyelvtani megoldásokat is pl. a szófajok elkülönítését, a ragozások helyettesítését is a flektálással oldották meg.

***

A 4 héber nyelvi réteg – kontra – 3 magyar nyelvi réteg következik.

186 GéKI 2015. október 29. 09:47

@szigetva:

Nem érdekel! - a magyarázkodásod!

A 154 - ed... védhetetlen...és ostoba...

Mondjuk azt, hogy "kicsúszott a billentyűzetedből"... ez a maximum... a béke kedvéért...

187 GéKI 2015. október 29. 09:56

@benzin:

"meg egyáltalán a 16.-18. századi viszonyokat a honfoglalás korával összehasonlítani eléggé tudománytalannak tűnik."

Attól még lehetne tudományos - csak az állítás, nyilvánvalóan nem igaz - ezért nem is lehet tudományos.

188 szigetva 2015. október 29. 10:02

@GéKI: Oké, ha téged nem érdekelnek a tények (ti. amit a 154-ben állítok Krizsáról, az tény), akkor tényleg hagyjuk.

189 GéKI 2015. október 29. 10:11

@szigetva:

Az "efféle tények" - egészen biztosan nem érdekelnek!

190 szigetva 2015. október 29. 10:20

@GéKI: Engem se, épp ezért róttam fel Krizsának, hogy ilyesmivel traktál. (Lassan azért elismerhetnéd, hogy benézted, miről beszélek.)

191 Fejes László (nyest.hu) 2015. október 29. 10:31

@GéKI: „Vannak akik meg azt állítják, hogy a demokrácia is a kissebség terrorja a többség felett.”

Ez az illiberális demokrácia.

@benzin: „Amerikában nem tűntek el genetikailag a bevándorlók, és maradtak csak az őslakosok, itt ez a helyzet.” Milyen kutatási eredményekre alapozod ezt? De még ha igaz is, ez bőven magyarázható azzal, hogy itt a bevándorlás óta több mint ezer év telt el, melyet még számtalan népirtás és népmozgás követett, míg Amerikában jóval kevesebb idő telt el, és nem voltak nagy kataklizmák.

„amerikában számtalan helyi nyelv megmaradt” A magyarázat ugyanez. Egyébként itt is megmaradt a szláv, persze csak akkor, ha nem akarod bemesélni, hogy csak utólag vándoroltak be szlávok...

192 GéKI 2015. október 29. 10:44

@Fejes László (nyest.hu):

"hogy csak utólag vándoroltak be szlávok..."

Ez attól is függ, hogy hová?

Tóthkomlósra pl. egészen biztos, hogy később... de az is lehet, hogy csak "visszafoglaták" a területet...

@Fejes László (nyest.hu):

"A 'liberális demokrácia" - is a kissebség terrorja a többség felett.”

SZDSZ - MSZP ( 1994-2010 )

193 mondoga 2015. október 29. 10:44

@Krizsa: "A Wikipedia / más ismeretterjesztő irodalom / hivatalos nyelvészet által terjesztett két tudománytalanság a sémi nyelvekről:

1. hogy szerintük a sémi torokmagánhangzók nem is magánhangzók, hanem „gégezárhang”, valami mássalhangzó féle, megazisten (tudja, mekkora blődség)."

Ostoba liba, attól, hogy te képtelen voltál évtizedeken át megtanulni valamit, az még nem elégséges érv a gagyi blődségek terjesztésére.

Bármilyen héber nyelvkönyvbe belenézel, mindegyik ugyanazt tartalmazza (már ha egyáltalán ilyen mélységben foglalkozik a nyelvvel) - fajtól, nemtől, vallástól függetlenül:

www.slideshare.net/joabeilon/hebrew-alphabet-glottal-stops

4/16 sz. lapon, külön keretben direkt neked kiemelik:

GLOTTAL STOPS ARE CONSONANTS

Meg is hallgathatod, meg is tanulhatod, legalább nem leszel negyven év múltával is nevetséges.

194 Sultanus Constantinus 2015. október 29. 10:49

@Kormos: Így igaz. Ezt a kétféle csoportosítást sajnos rendszeresen keverik mindenhol, lexikonokban, szakirodalomban stb. Én pl. romanisztkai szakirodalomban olvastam, hogy "a latin szintetikus volt, az újlatin nyelvek analitikusak", ami hülyeség... Mindkettő szintetikus, csak az utóbbiakban valóban több az analitikus szerkezet, mint az előbbiben. A nem- és számbeli egyeztetés és a viszonylag bonyolult igeragozás eleve kizárja ezt, ráadásul ha az igéhez tapadó névmási simulószókat toldalékokként elemezzük (van, aki azoknak elemzi, ez a kérdés nyitott), akkor még inkorporáló szerkezetek is vannak (pl. sp. acérca(te)melos 'hozd azokat közelebb hozzám').

Ami a toldalékokként való kategorizálás ellen szól, az az ún. "három szótagos ablak" törvény, amely azt mondja ki, hogy egy szó lexikális hangsúlya (mindegy, hogy összetett vagy egyszerű szó) csak az utolsó három szótag valamelyikére eshet. Ha a simulószókat toldalékoknak tekintjük, akkor viszont az ilyen alakulatok felrúgják ezt a szabályt, tehát ezek nem egyszavasak (csak egybeírják őket, ami megint más kérdés).

195 Krizsa 2015. október 29. 10:50

@GéKI: A 194 szigetva, és előtte a 154, idézem: "Ez rendszeres jelenség, a nemi életéről is tájékoztatta már azokat az őrülteket, akik olvassák a kommentjeit. Egy pszichológus talán tökéletes diagnózist tudna a kommentjei alapján felállítani."

EZ JELLEMTELENSÉG, és mivel én itt IS, mint mindenhol, a valódi nevemmel szerepelek, a személyi jogaim lábbal tiprása.

A Nyest számtalan cikket közölt már az interszex témában (tavaly).

Nyilván ilyen helyen szóltam hozzá a "szex"-hez. Hogy a nemkívánatos terhességeket, a saját tapasztalataim alapján bármiféle antibébi, megstb. nélkül, csak a pózok változtatásával is meg lehet oldani (AHOGY ŐSEINK sokezer éve, meg pl. az arabok ma is) teszik. Nekem ezekkel a módszerekkel a fertilis korom 11 év volt, de csak 19 évemtől 51-ig) összesen 4, mind meg is született terhességem lett. Amiket óriási örömmel vállaltam is.

Szigetva hozzászólása tehát, a nyilván TAVALYI hozzászólásomra, egyre, vagy többre? de mindig a szexes témájú cikkek alatt - jellemtelenség volt.

196 mondoga 2015. október 29. 10:51

@GéKI: Végre egy normális hivatkozás! Az efféle cikkeken érdemes rágódni, de nem látom, hogy a tudományosság igényével kezelnéd a témát, téged csak a bulvár érdekel? :-)

197 GéKI 2015. október 29. 11:03

@mondoga:

Az - a nagy büdös helyzet, hogy itten, egy bulvár író (@zegernyei) cikkei mögé kommentelek. Stílust, a stílushoz....stílusosan...

:)

198 mondoga 2015. október 29. 11:04

@GéKI: Ha összeszarod magad, a MagyarBálint-féle maffia-modell akkor is tudományos, számos követője van, legalább féltucatnyi más államalakulatra alkalmazták már, mondhatni, rövid idő alatt elterjedt a szaktudományos zsargonban. Csak tájékozódnod kellene, de akkor oda lenne a játékszered. :D

199 szigetva 2015. október 29. 11:07

@Krizsa: Attól, hogy itt jellemtelenségről üvöltözöl, még tény marad, hogy ha épp nem a csak általad nagyra tartott „nyelvészeti” felismeréseidet hajtogatod, akkor a magánéletedről számolsz be. Ezt nem hiányolta nadivereb, és ezt tartom nagyon gáznak én is.

A név felvállalásáról: én pont annyira felismerhető vagyok a nicknevemről, mint te, de már ezt is megbeszéltük, tehát kár újra és újra előhozakodni vele.

200 mondoga 2015. október 29. 11:09

@GéKI: Ez itt éppen egy Fejes-cikk... :D

Értem én, hogy téged csak a kocsmabaromkodás érdekel, a többséget viszont nem. Csak jelzem, ne hogy má' azt higgyed, hogy miattad járnak ide... :D

201 Krizsa 2015. október 29. 11:13
202 benzin 2015. október 29. 11:14

@Fejes László (nyest.hu): "Milyen kutatási eredményekre alapozod ezt?"

Raskó-Csányi. A mai népesség összefoglaló adatai ebben is szerepelnek, de számtalan kutatás van rá, a neten a familytreedna.com-nak is van már statisztikailag értékelhető mennyiségű mintája a mai népességre.

A X. századi köznépi sírok sem uráli környéki populációra utalnak, azok balkáni eredetűek, az a génkészlet amiről egyáltalán feltételezhető, hogy keletről, akár az urál környékéről származott annyira minimális még a X. századi sírokban is, hogy gyakorlatilag kizárhatjuk, hogy a honfoglalók hozták a nyelvünket. 252 fegyveres sír van, 940 lovas temetkezés, a köznépi sírok genetikailag eltérnek ezektől. És nem csak genetikailag, tudjuk, hogy a köznép más jellegű neveket is adott, nyelvünkön érthetőeket főleg, az a honfoglaláskori köznép amelyről Raskó állítja, hogy itteni eredetű, semmiféle uráli eredetet nem lehet neki feltételezni se.

És a források ezt alátámasztják, lásd Kézai a köznép eredetéről.

203 benzin 2015. október 29. 11:17

@Fejes László (nyest.hu): "Egyébként itt is megmaradt a szláv, persze csak akkor, ha nem akarod bemesélni, hogy csak utólag vándoroltak be szlávok..."

Már miért akarnám ? nyilvánvalóan itt éltek, számtalan helyen. Viszont a korai helynévanyagban számtalan nyelvünkön érthető helynév is van, olyan helyeken ahol van honfoglaláskori, késő avar népesség is, honfoglaló viszont nem járt ! Sőt, egész megyék vannak ahol vannak adatok, hogy a nyelvünket beszélték a 11. században, de honfoglalónak nyoma sincs !

204 GéKI 2015. október 29. 11:20

@mondoga:

Tájékoztass! - légyszi!

205 mondoga 2015. október 29. 11:31

@GéKI: Elég ocsmány módon "érvelsz".

A zegernyei által is több forrásból összegyűjtött honfoglalás története nem a maffia-modellből következik, az a szemlélet, hogy a nyelvet a honfoglaló magyarság hozta a KM-be, politikai, vallási, stb. nézettől függetlenül általános, elenyésző kisebbség gondolja ennek az ellenkezőjét. (Zárójelben felhívom a figyelmedet a "kisebbség" szó AkH szerint való helyes írásmódjára, ami persze nem jelenti azt, hogy az itteni liberálisok ne néznék el neked a libsimódi kissebbség alakot, de ez nem jelenti azt, hogy a Czunyi-modell alapján ne javasolnák a megbuktatásodat. :D)

Ezzel nem azt akarom mondani, hogy feltétlenül a többségnek van igaza, magam se gondolom, hogy pl. a Kristó-féle modell (és érvelés) helytálló volna, de Kristónak tudtommal semmi köze nem volt az orbáni rendszerhez... :-)

206 mondoga 2015. október 29. 11:39

@benzin: Nem mintha Fejes L. nézetét osztanám ebben a kérdésben, de az érv nem tűnik elég erősnek, mert a honfoglalás korának népességéről nincs megbízható általános képünk (nagyon kevés a minta), arról nem is beszélve, hogy a honfoglalók akár jelentős számban is hordozhattak olyan géneket, amelyeket - szintén hibás általánosítással - a korábbi KM-lakókhoz rendelünk.

207 mondoga 2015. október 29. 11:41

@GéKI: Dolgozz meg a tudásért! :D

Csak üsd be a gugiba: "mafia state" v. hasonlót...

208 Krizsa 2015. október 29. 11:44

@mondoga: Azon, hogy az egész náci perepuccs emberirtó csürhe volt, nem változtat, hogy emberirtó csürhe volt.

209 Fejes László (nyest.hu) 2015. október 29. 11:47

@benzin: „honfoglaló viszont nem járt” Ezt ugyan mivel tudod igazolni. És mondjuk melyik megye az, ahol honfoglaló „nem járt”?

210 GéKI 2015. október 29. 11:53

@mondoga:

Egyszer a @zegernyei is "kioktatott" a - lesz - helyes leírásáról, mert nagy siettében "lessz" - t írtam. Aztán a Fejes az egyik cikkében meg arról értekezett, hogy a "lesz" az tulajdonképen "tudománytalan", mert hogy mindenki - két sz - el ejti.

Na, ezért nem vagyok én nyelvész... itt minden lehetséges... meg annak az ellenkezője is...

:)

@mondoga:

"A zegernyei által is több forrásból összegyűjtött honfoglalás története nem a maffia-modellből következik"

Nem bizony... én is ezt állítom... ezt a formulát, csak az álltudományos munkásságában van mersze használni... a kollégái ezért máshol kiröhögnék... lehet, hogy így is megteszik...

Sőt még azt is eltudom, képzelni, hogy téged meg Ő röhög ki, amiért képes vagy ezt a politikai ökörködését komolyan venni...

:)

211 GéKI 2015. október 29. 12:03

@mondoga:

Miután érvelni akartál a "féltucat követővel" - viszont egyetlen egyet sem tudtál bemutatni, így úgy értekelem, hogy - blöfföltél! Mivel pedig én ezt észrevettem - a póker szabályai szerint akkor te fizetsz...

212 mondoga 2015. október 29. 12:09

@benzin: A Kristó-féle érvelés ellentmondásaira, tarthatatlanságára már én is többször utaltam, de - emlékeim szerint - itt még semmilyen választ nem kaptam. A KM helynévanyagára való hivatkozás egyszerűen hamis.

Ha kevés a megbízható adat, akkor a cáfolathoz is kevés, sőt, elvileg a cáfolathoz több adatra volna szükség.

Nincs semmilyen elfogadható magyarázat a TA helynévanyagának magyarázatához, nevezetesen ahhoz, hogy a feltételezett rövid idő alatt hogyan válhattak ezek a helynevek általánosan használatosakká - különös tekintettel a leggyakrabban idézett (a fehérvári hadiúttal kapcsolatos) részletre. Itt a római korból származó létesítményről van szó, amelynek elnevezése feltételezhetően nemzedékről nemzedékre öröklődött. Egy újonnan betelepülő csoport a saját - a feltételezés szerint a KM-ben akkor még ismeretlen - nyelvén ilyen struktúrájú, bonyolult elnevezést kreált? Valószerűtlen és valószínűtlen...

213 mondoga 2015. október 29. 12:14

@GéKI: Csak egy idézet az elérhető sok közül:

"In a mafia state, high government officials actually become integral players in, if not the leaders of, criminal enterprises, and the defense and promotion of those enterprises' businesses become official priorities. In mafia states such as Bulgaria, Guinea-Bissau, Montenegro, Myanmar (also called Burma), Ukraine, and Venezuela, the national interest and the interests of organized crime are now inextricably intertwined."

www.foreignaffairs.com/articles/2012-04-20/mafia-states

214 mondoga 2015. október 29. 12:19

@GéKI: Előbb kell ébredned... :-)

úgy értem, ha minden áron valamiféle versenynek tekinted és nyerni akarsz

te eddig itt csak vesztettél, csak magadnak húztad be a nyerést jelző strigulákat...:D

215 GéKI 2015. október 29. 13:03

@mondoga:

Már megbocsáss, de itt arról volt szó, hogy a "maffiamodell" a magyar nyelv megmaradására lett kidolgozva. Te azt ígérted, hogy ennek modellnek már "féltucatnyi" követője van. Te meg "bedobtál" egy névsort, amiben felsorolnak néhánymai államot - amikről valaki kijelentette, hogy "maffiarendszerben" - működik.

Ugye nem akarsz madárnak nézni! Mi köze ennek a nyelvmegmaradás @zegernyei féle maffiamodelljéhez...

Te még le sem feküdtél, amikor én már ébren voltam...

:)

216 mondoga 2015. október 29. 13:49

@GéKI: "Már megbocsáss, de itt arról volt szó, hogy a "maffiamodell" a magyar nyelv megmaradására lett kidolgozva."

Nem. Ezt csak te fogtad rá.

A mafia-modell létezik, pontosan abban az értelemben, ahogy azt M.B. is használta, erre mutattam példát.

Az csak egy együgyű, de aljas mocskolódási kísérlet, hogy ezt úgy próbálod bemutatni, mint elszigetelt, magyar liberálisokra jellemző, máshol ismeretlen fogalmat, amit aztán zegernyei is felhasznált.

Az érvelésed hazugságon alapul, a módszer pedig a M.B. által mafia-modellnek nevezett rendszer bolsi örökségű mószerolós propagandájának módszere - amit a nyesthez és más hasonló fórumokhoz beépült leépült ügynökök használnak. :-)

217 mondoga 2015. október 29. 14:05

@Krizsa: Irreleváns mocskolódási kísérlet helyett tanulj a rabbitól héber nyelvet, megadtam a linket, de van száz másik is...

218 GéKI 2015. október 29. 14:41

@mondoga:

Talán megbocsátod nekem, ha uriemberként, most megköszönem a témában kifejtett aktivitásodat, és fájó szívvel elbúcsúzom tőled.

219 mondoga 2015. október 29. 15:26

@GéKI: Viszont köszönöm, remélem, távolléted tartós lesz! :-)

220 Untermensch4 2015. október 29. 15:55

@GéKI: "A maffiamodell, az olyan mintha a Rákóczy kurucait, 48-honvédeit, vagy 56-felkelőit - arról ítélnénk meg - néhányan ezt meg is megteszik - hogy volt köztük néhány gazember, aki köztörvényes bűnöket követett el"

Egyik fajta túlzás sem jó. Sem a "mind hősök", sem a "mind bűnözők". Persze lehet magyarázni hogy jogilag bűnözők voltak a "törvényes" államhatalom szemszögéből és persze utólag a mi szemszögünkből hősök de az igazság úgy mint pontos adat az lenne ha mindenkiről lehetne tudni hogy ki-ki mi volt egyénenként. Akik migránsként a törököknél, iszlamizálva folytatták a harcot a '48-as ellenség ellen azok bizonyos "aktuálpolitikai" hangnemben ma "hazaárulók" is lehetnének hiszen volt képük kivándorolni csak azért mert nem tetszett nekik a kormány... amire ők pont nem szavaztak...

Ha válogatsz a tények között az torz képet ad.

221 nadivereb 2015. október 29. 17:48

@mondoga: Dehogy lesz. Már a 155.-ben belengette, hogy

"Én most itt, megígérem, hogy nem provokálok többet...eltelt az egy év...kíváncsi leszek, mi fog történni...

Mert ha itt - csak én voltam a rossz szellem - akkor itt ettől kezdve - béke lesz... semmi hülyézés... időnként azért, majd benyomom a statisztikát..."

Aztán meggondolta magát, kiürült a nyugtató a szervezetéből vagy simán csak eluralkodott rajta a személyiségzavara éa folytatta az inkoherens racsítást.

222 benzin 2015. október 29. 18:01

@Fejes László (nyest.hu): „honfoglaló viszont nem járt” Ezt ugyan mivel tudod igazolni.

Mondjuk azzal, hogy nincs hozzájuk köthető leletanyag ?

A nyugat dunántúl nagy része ilyen.

De vehetünk más példát is, itt van pl. Soroksár. Anonymous Gestájában úgy szerepel ezzel a nyelvünkön érthető elnevezéssel, mint olyan település ami már áll a honfoglalók megérkezésekor:

"Néhány nappal később Árpád vezér meg összes főemberei közös elhatározással, egyetértéssel és szabad akarattal kivonultak a szigetről, és tábort ütöttek Soroksáron túl a Rákos vizéig."

Anonymous jelzi a honfoglaló névadású településeket gestájában, itt viszont nem teszi, persze tévedhetne, de Soroksár szerepel a legkorábbi Anonymous előtti helynévanyagban 1067-ben ajándékozzák el.

Ez és a leletek alátámasztják Anonymous adatát, mert megvannak a település maradványai, honfoglaláskori népesség és késő avarkori is van, honfoglaló viszont nincs, illetve összesen 1 db.

Soroksár csak egy példa, jópár ilyen van.

Ez józan ésszel a honfoglalás előtti "magyar" nyelvűség bizonyítéka, de nyakatekert logikával, minden ellenkező tény ellenére persze ki lehet hozni, hogy nem így van, és a honfoglalók hozták a nyelvet.

223 GéKI 2015. október 29. 19:12

@Untermensch4:

Hát Tábornok az nem leszel az biztos! Aki ennyire elveszik a részletekben - hogy minden katonáról tudni akarja hogy " ki-ki mi volt egyénenként" - az képtelen a nagyobb összefüggések felismerésére.

Valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy - Aki meglátja minden egyes katona halálában a tragédiát... abból soha nem lesz tábornok.

Természetesen egyik fajta túlzás sem jó... éppen ezért bírálom a "maffiamodellt" - mert szélsőségesen túlzó álláspont... de azért figyelj tovább...!.... nem lehet tudni...

224 Untermensch4 2015. október 29. 19:50

@GéKI: Volt pár francia tábornok akik még az egyik, katonáik által használ fegyvert sem ismerték fel egy hadgyakorlaton amikor elvittek egyet a közelükben. Nem a zseniális látásmódjuk mentette meg a seregüket a következő háborúban a schliefen-tervtől...

Ha egy szélsőségesen túlzó álláspontot ellentétesen szélsőséges túlzással támadsz akkor mégis mire figyeljek?

225 Krizsa 2015. október 29. 19:54

A 4 héber nyelvi réteg – kontra – 3 magyar nyelvi réteg következik. Példának az SZR gyököt vesszük. Szar, szár, szer, szérű, szír (nép), szór, szőr, szúr, szűr.

1. Az első, a legrégibb héber nyelvi réteget – ennél a gyökváznál! – a „régi” Sz betű jellemzi, és a szóban van torok magánhangzó (nagy betű) is. Rokonítjuk őket magyar megfelelőikkel:

SZÁR – héber rokonszava: szarúA = kinyújtott

(Puszta)-SZER (település), SZÉRŰ, -szerű (olyan) – szarú’A = elterülő

SZŐR / -szer, -szor, -ször – héber rokonszava: sze’Ár = szőr

SZŰR (kabát) – sze’Ár = szőr (persze szőrméből készül).

SZÍR (asszír) – sza’Ír = szőrös pasi.

A héber-magyar fonetikus átírási rendszeremben az ’ apró szünetjellel SVÁ hangocskát jelölök. Az mi? Kiejtésben nagyon rövid ö / e. Erre kapta fel a fejét a nemrég (nem elékszem a nicknévre) kötekedő. Hogy nahát, pontosan az a gégezár-mássalhangzó, amiről ő beszél. Hát nem. Vagy felőlem a SVÁ gégezárnak is nevezhető, de utána jön a tátott szájjal, mélyből előmorgó ȧ. Ami, különösen utolsó magánhangzóként, pont hosszú is szokott lenni. Akkor gégezárhang nem lehet. Mássalhangzó sem lehet? Az sem, mert egy felismerhető a / á-ról van szó. Tehát tökéletesen mindegy, hogy gégezárnak, vagy csak egy svá-nak nevezzük a kis szünetjelemet, mert NEM ez a torokmagánhangzó, hanem az utána következő hang.

Közben jobban utánanéztem: NINCS is megegyezés a hivatalos nyelvészetben, hogyan kellene fonetizálni a sémi nyelveket más nyelvre. Na ugye.

2. A második nyelvi réteg, ami megfelel a magyar második nyelvi rétegének. A héberben az újabb (de az is ókori) sz hang jellemzi, viszont van a szóban ősi torok magánhangzó is.

SZÓR, SZÉRIA (ez nem magyar szó, nem baj) – sze’Ér = szétszórta

4. A harmadik nyelvi réteget – ennél a gyöknél – a héberben a régi sz betű jellemzi, torokhang már nincs a szóban. SZER (eszköz) / SZERV – szír = tövis és fazék (az agyagfazéknak régen földbe szúrható tüskéje is volt, nehogy felboruljon a kajával).

3. A negyedik héber nyelvi réteget – ennél a gyöknél – az jellemzi, hogy az Sz betű az újabb változat, és nincs torokhang a szóban.

SZÚR – szír = tövis

SZARU / SZARV – szaráv = tüske

SZAR – szár = eltávozott.

A magyarban a 3.-4. héber nyelvi rétegét – a rokonszavak segítségével – már nem lehet elkülöníteni. (A tüskét a héberben kétféleképpen is lehet írni, az „eltávozó” meg nyugodtan lehet „szétszóródó” is...)

Utoljára maradt a magyar meg-SZŰR – aminek nincs rokonszava. A héber szinen = megszűr, de annak nem SzR a váza. Habár mégis érezzük, hogy szűrni valami szőrzeten keresztül lehetett.

Régies, nem is rokonszavunk, csak érdekes a héber szar = rosszkedvű.

226 shanditiredum 2015. október 29. 20:05

"dunántúl"

a dunántúlon volt pannonia.

de jászok is éltek ott (és ezért az inkább csak római határvidék volt)

lásd Municipium iasorum

en.wikipedia.org/wiki/Municipium_Iasorum

.

és ott éltek a dunántúlon az ó-keresztények.

nem véletlen, h ott vannak a szabad- nevezetű városok.

:

Zobodycha Ószombat

Zumbotel (vsz. Szabadhely/Szombathely) NagySzombat Tyrnavia > Trnava

Zumbothel Ryma-Zumbath Rimaszombat

Forum Sabbathe Szombathely Szepesszombat

Scarabetense > Szabaria Szombathely

Bakonyszombathely

Muraszombata Muraszombat

Szombatfa

Szabar

Zalaszabar

Székelyszabar

Kisszabadka

Zabadka Szabadka Subotica

...

Szabadhely Sumbuth

Szabadfalu Sabacz Zabalcz Szabálcs

Szombatság

Zombata Alsószombatfalva

...

ezekben az országokban a magyar szabad- és szombat-nevű településeken kívül

Szlovéniában NINCS

Horvátországban (Saborsko?) NINCS

Szerbiában (Szabács?) NINCS

SE SUBOTA, SE SLOBODA nevezetű település!

.................

www.heiligenlexikon.de/ActaSanctorum/4.Juni.html

S. Rutilus seu Rustulus, Martyr Sabariæ in Panonia.

Sancti duo Socii, Martyres Sabariæ in Panonia.

Quirinus Episcopus, Martyr Sisciæ in Pannonia. (az alábbiak szerint Szabariaban végezték ki)

"sanctum corpus Quirini Episcopi et Martyris afferentes, secum deduxerunt. Quem

via Appia milliario tertio sepelierunt in basilica Apostolorum Petri et Pauli, ubi aliquando

jacuerunt, et ubi S. Sebastianus Martyr Christi requiescit, in loco qui dicitur Catacumbas:"

"offertur ei beatus Quirinus Episcopus, quem Praeses ad urbem Sabariensem ad audiendum censuit repedari."

epa.oszk.hu/01600/01613/00011/pdf/zm_11_2002_295-302.pdf

lásd még:

Acta martyrum (Thierry Ruinart)

books.google.sk/books?id=Kd_Tg9pppQkC&pg...scarabetensi&f=false

Veritas religionis christianae et librorum quibus innititur contra...

books.google.sk/books?id=edBXbhC-vwEC&pg...scarabetensi&f=false

A History of the most distinguished martyrs: in various ages and countries

books.google.sk/books?id=24BUAAAAYAAJ&pg...ia%20martyrs&f=false

227 shanditiredum 2015. október 29. 20:14

"szlávok"

:

a horvátok és a szerbek elődei 638-ban vándoroltak le (bizánci hívásra) a Visztula környékéről.

228 GéKI 2015. október 29. 20:53

@Fejes László (nyest.hu):

„A klasszikus felfogás szerint, viszont ha egy deci borhoz fokozatosan szódát adunk, akkor a kémiai anyagok aránya csak fokozatosan változik, de alapjában véve mindig ugyanarról a borról lesz szó, bármeddig is növeljük a szóda arányát. A bor tehát nem válik vízzé.”

Ez nem klasszikus felfogás, hanem a minden szempontból tudománytalan „homeopátia” elve.

A vér nem válik vízzé – ennek a mondásnak a fent idézetthez semmi köze. Annak kifejezésére mondják, hogy mindenki inkább húz a rokonaihoz, mint idegenekhez, inkább a rokonait segíti. A magyarban viszont van egy másik jelentése, s ez sokkal gyakoribb az előzőnél: senki sem tagadhatja meg alaptermészetét, ill. régi szokásait, vagyis senki sem tagadhatja meg önmagát.

Vagyis a két mondásnak - nincs semmien ellentétes értelme.

229 Irgun Baklav 2015. október 29. 21:33

@GéKI: „Ez nem klasszikus felfogás, hanem a minden szempontból tudománytalan »homeopátia« elve.”

Finnugor ügyekben általában nem értünk egyet egymással, de ezúttal kivételesen igen.

Ez a hasonlat nekem már első olvasásra sem tetszett (ha szóda megy a borhoz, nálam az már legfeljebb csak fröccs lehet, nem bor), és tényleg a homeopátia egyik bizarr elve jut az embernek eszébe róla („minél jobban higítod, annál hatásosabb” - ne zavarjon senkit, hogy milliárdszoros hígítással az már kb. „tiszta víz” lesz).

Más kérdés, hogy a nyelvek hígulása nem olyan, mint a boré. Bizonyos alapvonások nem vagy csak nagyon nehezen hajlamosak a lecserélődésre (alapszavak), más vonatkozások meg könnyen változnak. Pl. a szakszavak közé szinte minden modern európai nyelvbe számos görög-latin (vagy ahogy Krizsa is mondaná, műlatin) kifejezés került, de attól még nem lesz ugyanolyan (vagy akár rokon) az angol és a magyar nyelv, hogy a szarkómát mindkét nyelvet beszélő orvosok hasonlóan nevezik.

230 nadivereb 2015. október 29. 22:16

@Irgun Baklav: szerintem a hasonlat itt mindössze annyit jelent, hogy ahogy a bor sem változik át mássá (pl. vízzé) a hígítástól (a rizling marad rizling, az alkohol js alkohol), legfeljebb kevesebb lesz belőle egységnyi anyagban, úgy a finnugor nyelv se alakul át mássá attól, hogy a szókincs egy része (akár nagy része) lecserélődik valami mássá: maga a nyelv eredete ugyanaz marad, csak nehezebb lesz kimutatni.

Szerintem se a legsikerültebb hasonlat, én is felhúztam rajta a szemöldököm, de ennél többet beleolvasni szerintem nem kell. (Homeopátiáról meg nyilván nincs szó, egyáltalán.)

231 Irgun Baklav 2015. október 29. 23:04

@nadivereb: Nézd, ha én veszek 1 deci bort, majd felhígítom 50 hektoliter vízzel, akkor kémikus legyen a talpán, aki megmondja, hogy az eredetileg muskotály volt vagy olaszrizling.

Szerintem ez az elegy már igenis víz lesz, legfeljebb nem desztillált víz, a normál csapvízben is van mindenféle ásványi anyag, szennyeződés a dihidrogén-monoxid molekulák mellett, attól még azt víznek hívjuk.

A mondanivalót értem, de a példa egyszerűen félrevezető, és igen kevéssé alkalmas arra, hogy racionális gondolkodású, de a szumírológia felé tévedt, műszaki vagy természettudományos hátterű (nem bölcsész) értelmiségieket meggyőzz vele.

232 nadivereb 2015. október 30. 00:00

@Irgun Baklav: az, hpgy minek nevezed ezt az elegyet, az tökmindegy. A bor (molekulái) ott vannak benne, csak alig vagy egyáltalán nem kimutathatóan (v.ö. "rokontalan" nyelvek).

Mondom, hogy szerintem se igazán jó hasonlat, és pont azért nem, amit írsz: nem tudja igazán átvinni azt az üzenetet, amit akar.

233 Krizsa 2015. október 30. 06:59

@Irgun Baklav: Meg persze a bornak nincsenek is saját molekulái. Szóval a cikkbeli hasonlat már eleve a vízről szólt:-). Ami bármilyen "molekulákat", de főleg a környezet szemeteit viszi... lásd műlatin nyelvek. Minél több a víz, annál agresszívabban sodorja azt az idétlent, aki makacsul, direkt meg állni benne. Ahelyett, hogy gyorsan kiúszna és MEGSZABÁLYOZNÁ. Mert akkor már nem a víz az úr:-).

234 Fejes László (nyest.hu) 2015. október 30. 09:47

@Irgun Baklav: „ha én veszek 1 deci bort, majd felhígítom 50 hektoliter vízzel, akkor kémikus legyen a talpán, aki megmondja, hogy az eredetileg muskotály volt vagy olaszrizling” DE hát a példa éppen ezért jó! Hiszen egy – a szétválást követő – bizonyos idő után nem is lehet megmondani, hogy a két nyelv rokon!

235 nadivereb 2015. október 30. 10:24

@Krizsa: már hogyne lennének a bornak saját molekulái? Nyilván nem "bormolekulákról" beszélek, hanem a bor vízen kívüli alkotóelemeiről: alkohol, ízanyagok, színanyagok, maradék cukor, stb. (Nem vagyok kémikus, ha hülyeséget írtam, javítson, aki erre alkalmas.)

A "műlatin nyelves" és kiúszós-szabályozós részt nemigen sikerült értelmeznem.

236 mondoga 2015. október 30. 11:42

@Fejes László (nyest.hu): Kötöd az ebet a karóhoz, pedig nincs is karó... :D

Ugyan hány rész vegyészt kell egy nyelvészhez elegyíteni ahhoz, hogy a nyelvész - akármilyen - vegyész legyen?

Oszt hány rész Fejest kell Krizsához adni, hogy nyelvészt kapjunk?

A konkrét példákban ez kilátástalannak tűnik, mégis voltak, vannak kitűnő ellenpéldák. Bortól és víztől is függ...

237 GéKI 2015. október 30. 13:15

@Irgun Baklav:

"Finnugor ügyekben általában nem értünk egyet..."

Szerintem, ha nem akarnád minden mondandómra ráerőltetni azt a sztereotípiát, hogy "szumírológia felé tévedt, műszaki" - mert ugye tudvalevő, hogy mérnök vagyok - még az is lehet, hogy rájönnél, hogy nem is vagyunk mi oly messze egymástól. De lehet, hogy nem igy van... !

238 Kormos 2015. október 30. 13:17

Ez a boros példa szánalmas. Igaz, hogy a borból nem lesz szóda, ha összekeverén őket, és az is igaz, hogy a szóda szóda marad. DE tény, hogy a pohárban onnantól kezdve FRÖCCS van.

239 Fejes László (nyest.hu) 2015. október 30. 13:23

@Kormos: Ez csak terminológiai kérdés, elvégre víz a borban eleve van, sőt gyakran szénsav is. Ez analógiája annak a kérdésnek, hogy mikortól nevezhetjük a latint franciának stb. – tehát megint csak azt mutatja, hogy remek a példa! :)

240 nadivereb 2015. október 30. 13:28

@Kormos: De ezt nem vitatja az égvilágon senki, és nem is lesz tőle hibás a hasonlat. Ha egy nyelvhez hozzáadáunk egy csomó török (szláv, germán, latin, stb.) jövevényszót, akkor az már egy másik nyelvállapot lesz. Ettől még az alapszókincs eredete nem változik meg, csak nehezebben lesz kimutatható.

241 mondoga 2015. október 30. 15:17

@Fejes László (nyest.hu): A példa legfeljebb azért lehet "remek", mert a felhígított elegyből se mutatható ki, hogy az egyik kiinduló elem a "bor" volt, az analitikai elemzéssel kimutatott összetevők akár egyenként is bekerülhettek a vízbe.

A nyest.hu látszólag korrekt, mert egy link elvezet "egyes nyelvészek" nyelvcsaládokkal kapcsolatos kritikájához, de azt rögtön egy inkorrekt megjegyzéssel le is söpri. Pedig az "egyes nyelvészek" kritikája sokkal inkább a tudományos gondolkodás irányába mutat, mint a cikkben is megjelenő, "nem igazolható feltevésekre" alapozott "üres lehetőség".

Utóbbi idézőjeles kifejezések egyik kedvenc Fejes-Rédey-Doerfer hivatkozásból valók:

"Finnugrista voltunkból következően Rédei Károly műve (Őstörténetünk kérdései. A nyelvészeti dilettantizmus kritikája. Bp. 2003. [2., bővített kiadás]) jut elsőként eszünkbe: hogyan is kell kezdeni egy tudománytalan elmélet bírálatát? Gerhard Doerferre kell hivatkozni: „A tudomány a bizonyíthatóról szóló tanítás. Három állapotot különböztetünk meg: 1) A bizonyított … 2) A teljes lehetőség … 3) Az üres lehetőség.” Ez utóbbi „nem igazolható feltevésekből áll, amelyek nem képeznek logikus, zárt rendszert”. (Rédei Károly: i. m. 47.)"

:-)

242 mondoga 2015. október 30. 15:21

@mondoga: hogy könnyebben érthető legyen "egyes nyelvészek erősen kritizálják a nyelvcsalád fogalmát."

www.nyest.hu/hirek/a-csaladfamodell-es-kovetkezmenyei

243 GéKI 2015. október 30. 19:21

@Fejes László (nyest.hu):

A bor nem válik vízzé!

Hiszen egy – a szétválást követő – bizonyos idő után nem is lehet megmondani, hogy a két nyelv rokon!

Tehát Te azt mondod, hogy a szétvált nyelvek felismerhetetlenné vállnak – tehát a bor igenis vízzé vált. Logikátlan érvelés.

Az egész érvrendszered, tökéletes leképezése a homeopátía érveinek, amivel emberek millióit „bolondítaják” logikus, ám tudománytalan érvelésükkel.

Talán ismered az ókorból a „nyílvesszős legendát”. Roppant logikusnak tűnik, ha úgy gondolkodunk, hogy a nyílvessző először megteszi az út első felét-majd a maradék távolság felét-majd annak a felét….így soha sem fúródik bele a céltáblába… viszont a gyakorlat azt mutatja, hogy mégis…

Tehát attól, hogy valami logikus, még nem igaz. Az egyik logikát a fizika törvényei írják felül, a bortörvény, amely pontosan meghatározza, hogy milyen paraméterek alapján nevezhető valami bornak. Tehát ha elkezdjük vizezni a bort, akkor egy idő után már nem nevezhetjük bornak… bármennyire is logikusnak látszik a kijelentés amúgy filozofikusan…

244 GéKI 2015. október 30. 19:28

@GéKI:

A mondat helyesen így szól:

Az egyik logikát a fizika törvényei írják felül, a másikat, a bortörvény, amely pontosan meghatározza, hogy milyen paraméterek alapján nevezhető valami bornak - egyébként "lőre" a neve. Egyetlen kivétel van a szódával való hígítás - ekkor nevezhető "fröccsnek" - minden egyéb hígítás bűncselekmény!

245 GéKI 2015. október 30. 19:42

@Fejes László (nyest.hu):

A bor nem válik vízzé!

Igazából ez a közmondás a magyar nyelvben nem is létezik. Ez valójában csak egy kicsavarása, a Vér nem válik vízzé! – közmondásnak.

Ha használják is legtöbbször negítív üzenete van:

A bor nem válik vízzé, ahogy a kurva sem szűzzé!

246 Fejes László (nyest.hu) 2015. október 30. 19:52

@GéKI: Minden cikket az utolsó mondatáig érdemes elolvasni.

247 nadivereb 2015. október 30. 19:59

@GéKI: tényleg tartani akartam magam ahhoz, hogy nem válaszolok neked, mert beteg emberen nem illik élcelődni, de erre muszáj.

"Egyetlen kivétel van a szódával való hígítás - ekkor nevezhető "fröccsnek" - minden egyéb hígítás bűncselekmény!"

Ezek szerint minden egyes pohár vörösboros kóla bűncselekmény? :D

248 Irgun Baklav 2015. október 30. 20:04

@nadivereb: Hát ha nem is a btk-ba, de legalábbis a jó ízlésbe ütközik. :)

249 GéKI 2015. október 30. 20:19

@Fejes László (nyest.hu):

Elolvastam,... de akkor is hibás a logikád, mert az cikkbéli érvelésed szerint a két mondás ugyan azt jelenti... viszont a végén meg kijelented, hogy ellentétes értelmű... akkor most ellentétes vagy ugyanaz... döntsd már el.

Értékelem, a makacsságod...de most el kellene ismerned, hogy ez az utolsó megjegyzésed, ha nem is „zavaros elképzelés” de „ügyetlenül fogalmazás” volt.

250 GéKI 2015. október 30. 20:21

@nadivereb:

Nekem te soha többé nem tudsz válaszolni, mert én soha többé nem kérdezlek, és nem beszélek hozzád...

251 nadivereb 2015. október 30. 20:25

@Irgun Baklav: ahogy a Bëlga örökbecsű dala mondja:

"botrány, hogy nem tér ki a Btk.

Arra, hogy emberiség elleni bűntett a VBK.

25 fölött kólát a borba

Nem rak már senki, maximum az orrba."

252 GéKI 2015. október 30. 20:29

@Irgun Baklav:

Egyáltalán szerinted rendes (magyar) ember iszik "vörösboros kólát"..?

:)

Egyébként már a neve is "kóla" és nem bor... a vörösboros, csak jelző a kóla előtt, senki nem mondja kólás vörösbornak ( mert olyan nincs) ... tehát nem is tartozik a "bortörvény" hatálya alá...!

253 nadivereb 2015. október 30. 20:49

@GéKI: de, bizony, hívják kólás bornak is. Pl. nagyapám. Aki magyar ember létére szereti. Ilyenek ezek az ízlések, ugye.

Azt pedig, hogy mivel a kólába teszik a bort és nem fordítva (?!?), más a jogi megítélése, te se gondolhatod komolyan. Otthon mindenki azt kever a borba, amit akar. Pl. citruslevet, cukrot meg brandyt és hívhatja sangríának. Vagy cukrot és fűszereket, lesz belőle forraltbor-alap. Vagy amit csak akarsz.

De persze ha rámutatsz a bortörvény olyan rendelkezésére, ami megtiltja, hogy otthon bárki bármit keverjen a borba, elhiszem neked. :)

254 hundaranta 2015. október 30. 21:01

és azt is büntetni kéne aki nem kínál meg egy füves cigivel.

szerencsére eddig nem kellett drasztikus lépéseket tennem, hogy megváltoztassam a törvénykönyvet.

nem vagyok én olyan hogy keverem, ha kevertet akarok akkorha és haakkor akkor én keverem

255 Krizsa 2015. október 30. 21:15

@GéKI: Az Indexen is volt egy hasonló stílusi leányzó. Én már azóta nem szóltam hozzá, amióta előjött a szakmájával. Ha arról is annyit tud.. Hogy a cikk témájához visszatérjünk, talán még azt lehetne kitárgyalni, hogy "A nyelvrokonságból tehát éppúgy nem következnek tulajdonságok, ahogyan az embereknél sem: egy magas, vékony, szőke, okos, ámde rosszindulatú ember testvére is lehet alacsony, kövér, fekete, jóindulatú, ámde buta." Habár én ebben is szkeptikus vagyok.

256 GéKI 2015. október 31. 07:05

@Fejes László (nyest.hu):

Látom, nehezedre esik elismerni, hogy az utolsó gondolatsort át kell fogalmaznod.

Pedig jó volna, ha elgondolkodnál rajta. - Segítek!

Azt ma már szinte mindenki elfogadja, hogy a magyarok finnugorsága, sem nyelvészeti, sem régészeti sem történeti sem antropológiai adatokkal nem bizonyítható. Kizárólag a nyelv az, amely az uráli nyelvcsaládba sorolódik. A finnugrisztika, már minden más szempontból kénytelen volt lemondani a "magyarokról" egyedül a nyelv még tartja magát – de ha az is csak efajta „homeopátiás” logika mentén, igazolható, akkor az nem áll erősebb lábakon, mint Zeneon – paradoxonjai. Ugyan nagyon logikusak, de a gyakorlat, és a fizika törvényei szerint nagyon egyszerűen cáfolni lehet azokat.

Én a te "boroslogikád" mentén, ezen "homeopátiásfinnugrisztika" gyakorlati cáfolatát be is mutatnám, a magam mérnöki módszereivel:

1. Ha a kocsmáros be akarja nekem adni, hogy az egy deci bor - egy liter víz keverékéért is, a bor árát fizessem meg, akkor nagyon morcos leszek – és lehet, hogy kiemelem a pult mögül a gallérjánál fogva…

2. Ha a Tokaji borpincék borkóstolóin, a második pohár után nem jön meg a „nótáskedvem” és nem rendelem magam mellé a cigányt – akkor ott nem borral kínáltak ( hanem a fentebb leírt löttyel ) az hótziher.

3. Bele kell tenni az a követ, egy parittyába, és bele kell azt lőnni a finugrisztika homlokának kellős közepibe – majd meglátjuk mi fog történni… de van egy rossz hírem, a bibliai kísérlet alkalmával, nem Góliát lett a király…

Imigyen az egyik lehetséges módszerrel, a gyakorlat módszerével, már meg is cáfoltuk a finnugrisztika összes tételét. Már csak a @Krizsának ( vagy valaki másnak) kell felismernie a nyelv valódi törvényeit…mert az előbbi bizonyítási kísérlet szerint, lenniük kell, igazi törvényeknek is. Ezek a „homeopátiás” paradoxonok nem hordozhatják az igazságot…

257 GéKI 2015. november 2. 08:29

@Fejes László (nyest.hu):

Úgy látom, fiatalember vagy. Nem tudod, még, hogy kiben bízhatsz meg.

Csak tanácsolni tudom, hogy ne bízz meg abban, aki a seggedet nyalja, mert az mögötted van, és így bármikor a hátadba döfheti a kést. Bízz abban, akik elébed áll, és felemelt fejjel, a szemedbe nézve, mondja el a maga igazságát.

258 Fejes László (nyest.hu) 2015. november 2. 09:10

@GéKI: Sajnos a homeopátiás párhuzamod nagyon nem találó. A homeopátiával nem az a baj, hogy higít, hanem az, hogy olyan arányban higít, amikor matematikailag bizonyíthatóan alig van esély arra is, hogy akár egy-két molekula kerülne az anyagba. A nyelvtörténetben pont ez az idő az, amikor már nem lehet kimutatni egy nyelv rokonságát.

A boros hasonlat nem arról szól, hogy szerintem mit hogyan kellene csinálni, hanem azt mutatja be, hogy a nyelvcsaládokba sorolás hogyan működik. Eszerint nincs is olyan üveg, amelyben tiszta folyadék lehet (szóval jobban teszed, ha ebbe a kocsmába be sem mész), de ha szortírozni akarjuk az üvegeket, akkor aszerint tesszük, hogy eredetileg mi volt benne. Ez azonban nem mond semmit arról, hogy most tulajdonképpen mi van. Erre mutat rá a hasonlat. És egyben persze arra is, hogy mindenki téved, aki azt hiszi, hogy egy nyelv tulajdonságai kitalálhatóak annak alapján, hogy milyen nyelvcsaládba tartozik.

Ez egyébként NEM a finnugrisztika szemléletmódja, hanem a történeti-összehasonlító nyelvtudományé.

@GéKI: Sajnállak, ha úgy látod, hogy az emberi viszonyok csak a seggnyalásból és a kés háta döféséből állhatnak.

A maga igazságát pedig csak az mondhatja a másik szemébe, akinek van.

259 GéKI 2015. november 2. 10:10

@Fejes László (nyest.hu):

Én érted haragszom, és nem ellened.

Ezt írtad, a cikkben:

"...de alapjában véve mindig ugyanarról a borról lesz szó..."

Most meg azt, hogy:

"de ha szortírozni akarjuk az üvegeket, akkor aszerint tesszük, hogy eredetileg mi volt benne."

Nem azt mondtam, hogy a nyelvekkel kapcsolatban, nincs igazad, hanem azt mondtam, hogy a hasonlatodat át kell fogalmaznod, mert rossz. Ami te leírtál az "homeopátia" amit írni akartál az meg a tudományod álláspontja.

Szerintem nem mindegy! Fogalmazd át az "üveges" hasonlatodra, és akkor az lesz leírva amit akartál....így nem az van... ha belátod... ha nem!

Néha egy laikusnak is lehet jó meglátása...

@Fejes László (nyest.hu):

"Magaigaza" - mindenkinek van, és nem csak "seggnyalás" hanem "szembenézés" is...sőt reménykedjünk, hogy ez utóbbi a több...

260 Krizsa 2015. november 2. 11:51

@Fejes László (nyest.hu): A nagyvilág (Afrika, Indonézia, Ausztrália)nyelveit nem ismerem, de a ma élő sémi nyelvekről tudom, hogy 70-80%-ban mindnek azonosak a mássalhangzó vázaik. Az értelmükkel EGYÜTT.

2. Eredetük az akkád. Az is (nemcsak a sumér) gyatrán van megfejtve, de a mássalhangzó vázaik még így is MINIMUM 30%-ban azonosak a mai sémi nyelvekkel.

3. Sorsára hagytam az akkádot. A héber az, amit beszéd / olvasás szinten nagyon jól ismerek. Habár az anyanyelvemet nyilvánvaló, hogy még jobban.

4. A héberben a TOROK MAGÁNHANGZÓK - plusz a legalább 2000 éve őrzött tradicionális (vallásos okből az istennek sem változtatható) betűkészlet azt bizonyítja, hogy a héber NÉGY nyelvi rétegből állt össze. Ebből 3 réteg - a rokonszavak bizonyítéka folytán - ugyanaz, mint a magyar nyelvé. Honnan, hová, mikor? Erről egyelőre fogalmam sincs:-)

5. A sémi torokmagánhangzók változtak el a modern eurázsiai nyelvekben - részben diftongusokra, kisebb részben 3 (én eddig hármat bizonyítottam: N, R, W) a ma használatos mássalhangzókra.

6. Az eurázsiai ragozó és a mai sémi nyelvek mássalhagzó vázai között nyelvenként 1000-4000 mássalhangzó (gyök)váz + közös ÉRTELEM rokonszavai találhatók. Legalább ezer!! (és nem párszáz, nem 150?), hanem legalább ezer - még a finnel is.

Fejes László: ha nem válaszolsz, akkor nincs mit válaszoljál.

Sem a "Szkeptikusság", sem a photoshoppal művileg gyárott Chemotril-elzés, hamiskodás, (ami még az én honlapomra is bekúszott tavaly:-) -

semmi nem segít itt. Igenis, a "szíriuszos" amatőrködést a fordított (nem az EU-szkeptikus, hanem az ellentéte, a fordított szkeptikus non-profit izé - gyártja.

Lásd a neveddel kapcsolatos Wikipedia: "Szkeptikusok" továbbvitelét - itt nem segít. A 150 éves indogermán és annak fattya, a finnugor nyelvészet - megbukott.

Szerintem egyelőre hagyd ott mindazt, amit Geki javasol. A többi már a jövő zenéje:-). Ráéerünk...

261 Fejes László (nyest.hu) 2015. november 2. 12:24

@GéKI: Szerintem jobb lenne, ha rendet tennél a fejedben. A homeopátia gyógyítani akar (vagy legalábbis ezt állítja), a nyelvtörténeti kutatások viszont azzal foglalkoznak, hogy mi honnan ered. Éppen ezért teljesen értelmetlen a homeopátiára való hivatkozással akár a történeti-összehasonlító nyelvtudományt, akár a hasonlatomat kritizálni. Értsd meg: a t-ö nytud. arra kíváncsi, hogy mi volt az üvegben, és eszerint szortírozza az üvegeket. Ebből a szempontból viszont sokadlagos, hogy mi VAN az üvegben. Innentől kezdve minden próbálkozásod nagyon erőtlen csűrés-csavarás.

De menj csak próbáld meg publikálni szakfolyóiratban...

262 GéKI 2015. november 2. 12:36

@Fejes László (nyest.hu):

Már másodszor írod le, hogy igazam van... ami dicséretes dolog

Az üveges hasonlatod - a szortírozással az jó... a boros hasonlatod meg homeopátia... tehát nem jó.

Csak felhívom a figyelmed hogy az "üvegek szortírozása" nincs benne a cikkben...csak egy kép aláírása utal rá...

263 GéKI 2015. november 2. 13:07

@Fejes László (nyest.hu):

A hasonlat addig jó, hogy a különböző üvegekben lévő löttyöt az alapján akarod szortírozni, hogy mi lett abban az üvegben "fölhígítva". Így lesznek, tokaji - kadarka - fékfrankos - hígítmányaid. De egyikre sem mondhatod, hogy az tokaji - kadarka - kékfrankos - mert az már homeopátia - áltudomány - és hazugság, pont ez a lényeg. (Szkeptikus társaság)

A homeopátia is pont ezt használja fel - a megtévesztésre. Az egy deci bor és az egy liter víz keveréke az nem bor - ez biztos - hogy akkor mi? - átverés!

Ettől lesz jó az üveges hasonlatod - ( azt meg lehet mondani, hogy a magyar nyelvnek vannak finnugor gyökerei... de, ebből nem következik, hogy most is finnugor - hanem valami) de csak akkor ha ezt le is írod - nem láthatunk a fejedbe... legfeljebb az ilyen öregek mint én, akik még azt is tudjuk, hogy mire gondolsz...

264 Fejes László (nyest.hu) 2015. november 2. 13:11

@GéKI: „Már másodszor írod le, hogy igazam van...” Ezek szerint másodszorra sem tudod értelmezni, amit írtam. Harmadszorra nem próbálkozom.

265 GéKI 2015. november 2. 13:19

@Fejes László (nyest.hu):

"De menj csak próbáld meg publikálni szakfolyóiratban..."

Már megint azt a lovat ütöd, amelyik ki akar húzni a kátyúból, és nem azt a bivalyt, amelyik oda belerángatott téged...

:) :)

Ha én ezt publikálnám, nagy röhögés lenne... de nem rajtam, röhögnének.... az biztos... jobb az neked, ha kijavítod... mielőtt még észreveszik mások is... ( Vágó tanár úr!? )

:)

266 GéKI 2015. november 2. 13:22

@Fejes László (nyest.hu): (264)

Lásd ( 263 ) - leírtam helyetted... már csak be kell másolnod... remélem az még megy...?

267 szigetva 2015. november 2. 14:09

@GéKI: Nézz utána, mire mondjuk azt, hogy X nyelv Y nyelvcsaládba tartozik. Ha ez megvan, akkor rájössz, hogy mennyire gáz, amit csinálsz.

268 GéKI 2015. november 2. 15:10

@szigetva:

Elég nagy bajban lehet az a tudomány amelynek képviselői nem képesek felismerni, tudományos tételeikben a "homeopátia" - tudománytalan, hazug logikáját.

" Ha egy deci borhoz fokozatosan szódát adunk, akkor a kémiai anyagok aránya csak fokozatosan változik, de alapjában véve mindig ugyanarról a borról lesz szó."

Ez a homeopátia alaptétele... csak reménykedem, hogy a finnugor nyelvrokonság nem ezen alapszik...de ha igen... akkor nyugodtan be lehet csukni a boltot...

269 GéKI 2015. november 2. 15:16

@szigetva:

hu.wikipedia.org/wiki/Homeop%C3%A1tia

"A homeopátia placebohatáson túli hatásosságát tudományos és klinikai tények nem támasztják alá. A homeopátiás készítmények gyakran oly mértékig vannak hígítva, hogy az eredeti oldatból csak csekély valószínűséggel kerül akár egyetlen molekula is a végtermékbe, így az ezen szerekkel végzett kezelés farmakológiai hatása valószínűtlen, és alapvető tudományos elveket sért."

Ennyit a tudományodról!

270 szigetva 2015. november 2. 15:20

@GéKI: Ezt komolyan csinálod? Egy vak hangot nem beszéltem a homeopátiáról. Annak nézz utána, hogy X nyelvről mikor mondjuk, hogy Y nyelvcsaládba tartozik.

271 GéKI 2015. november 2. 15:50

@szigetva:

Olvasd el a cikk utolsó bekezdését és érteni fogod - miért írtam.

A @Fejes ezt a boros hasonlatot hozza fel a nyelvek családokba sorolásának bizonyíthatóságára!

Nem nekem kell utána olvasnom...

Ha tényleg ez az elv... akkor az marhaság... ha meg nem ez... akkor ne ezt írja...ajánlottam neki jobbat... csak be kell másolnia.... Ctrl_C...Ctrl_V

272 Fejes László (nyest.hu) 2015. november 2. 16:15

@GéKI: „A @Fejes ezt a boros hasonlatot hozza fel a nyelvek családokba sorolásának bizonyíthatóságára!”

Mondjuk, hogy nem érted!!!

273 nadivereb 2015. november 2. 16:32

@szigetva: Hagyd. Vele vitatkozni olyan, mint egy, az átlagosnál butább falhoz beszélni.

274 Irgun Baklav 2015. november 2. 17:39

@nadivereb: Szerintem ez a kérdés már enyhén túl lett tárgyalva, de mivel túl sok új finnugor cikk ma nem jött ki, ezért rugózhatunk még ezen is egy kicsit. :P

A példa ugye a cikkben ez volt:

"A klasszikus felfogás szerint viszont ha egy deci borhoz fokozatosan szódát adunk, akkor a kémiai anyagok aránya csak fokozatosan változik, de alapjában véve mindig ugyanarról a borról lesz szó, bármeddig is növeljük a szóda arányát. A bor tehát nem válik vízzé."

Ami a nyelvekre lefordítva szerintem kb. a következőképpen néz ki:

"A klasszikus felfogás szerint ha pl. egy finnugor nyelvhez, pl. a magyarhoz fokozatosan török, iráni, szláv, latin és germán jövevényszavakat adunk, akkor a különböző eredetű nyelvi elemek aránya csak fokozatosan változik, de alapjában véve mindig ugyanabba a nyelvcsaládba (a finnugor nyelvek családjába) eső nyelvről lesz szó, bármeddig is növeljük az idegen elemek arányát. A nyelvcsaládba sorolást a keveredés mértékétől függetlenül nem változtatjuk meg (legfeljebb a nyelvrokonságot így nehezebb lesz bizonyítani).

Ez a nyelvekre még igaz is lehet, mert pl. a nyelvcsaládot, nyelvrokonságot eleve így definiáljuk (legalábbis a mainstream), és mert a nyelv bizonyos elemei viszonylag kevéssé hajlamosak a változásra (pl. az alapszavak), így a nyelvrokonság jó esetben még viszonylag hosszú idő múltán is kimutatható (mondjuk a szabályos hangmegfelelésekre alapozva), még akkor is amikor a kérdéses nyelvek beszélői -nyelvtanulás nélkül- már régen nem értik meg a "nyelvrokonaik" beszédét (pl. a magyarok a finneket), akár egy hosszabb szövegben egyetlen szót sem.

Az analógia (vagy metafora) viszont azért rossz, mert ez a fajta szemlélet egyáltalán nem alkalmazható a borra. Ha 1 rész borhoz 9 999 999 999 rész vizet adunk, akkor az állítással szemben már NEM borról lesz szó, a kialakult elegy nem tekinthető majd annak sem a borászati és jogi definíciók szerint (lásd pl. 2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról), sem a fogyasztók érzékelése szerint.* Olyan értelemben viszont még vízzé is válik, hogy még az ivóvízben is megengedhető bizonyos, az egészségügyi határértéket meg nem haladó mértékű szennyezés, így ha fejlett diagnosztikai módszerekkel ki is lehet majd mutatni benne minimális mennyiségű etil-alkoholt, cukort, színanyagokat, ez a klasszifikációt (akár a jogi definícióból, akár a fogyasztó szubjektív ítéletéből indulsz ki) érdemben nem fogja befolyásolni.

_____________________

*Ha ezt az izét bárkivel megitatod, azt fogja gondolni, hogy csapvizet iszik, és ha elkezdenéd az illetőt győzködni, hogy ez nem víz, hanem a legjobb minőségű tokaji aszú, akkor az illető jó eséllyel hülyének nézne téged...

275 Krizsa 2015. november 2. 18:05

@Irgun Baklav "...a szabályos hangmegfelelésekre alapozva"

Fekete-fehéren, több tucat példán mutattam ki, hogy a finn-magyar viszonylatban kimutatható P/F, K/H, T-S/Sz- Z, tehát a közismert úgynevezett "szabályos megfelelések"

a finn / héber viszonylatra is érvényesek.

Miközben éppen a finn / magyar kapcsolatra ennél kevésbé érvényesek. Problémásabbak is, mert kifejezetten hibás rokonításokkal is terheltek (például: fazék-pata, kota-ház).

276 GéKI 2015. november 2. 18:27

@Fejes László (nyest.hu):

Mondjuk, hogy nem érted!!!

Mondjuk! - ahogyan akarod - nem tudok minden ostobát megmenteni!

Nézd meg a ( 274 9 - et !

Utoljára szólok - gondolkodj, és javítsd a szöveget... úgy ahogyan mondtam...

Ne a "segnyalóknak hidj"... amit írtál a borrál kapcsolatban az "homeopátia" - tudománytalan és szánalmas hazugság....

Elhisszük, hogy csak "elfogalmaztad magad" - de ne makacskodj tovább - és bölcs maradsz...

277 nadivereb 2015. november 2. 18:27

@Irgun Baklav: "Az analógia (vagy metafora) viszont azért rossz, mert ez a fajta szemlélet egyáltalán nem alkalmazható a borra. Ha 1 rész borhoz 9 999 999 999 rész vizet adunk, akkor az állítással szemben már NEM borról lesz szó"

Nem az volt az eredeti állítás sem, hogy továbbra is borról lesz szó, hanem hogy "alapjában véve mindig ugyanarról a borról lesz szó", vagyis hogy a kiindulási bor anyagi minősége ettől nem változik meg, legfeljebb nehezebben lesz kimutatható. És ez a nyelvekre ugyanígy igaz: például a te - egyébként kiváló - "fordításod" esetében így minden tízmilliárd nyelvi elemre fog jutni egy alapszókicsből származó, amiből már bőven képtelenség lenne kimutatni a nyelvrokonságot.

278 Irgun Baklav 2015. november 2. 18:42

@nadivereb: "Nem az volt az eredeti állítás sem, hogy továbbra is borról lesz szó"

Nézd, pusztán logikailag: az (I). "ugyanarról a borról lesz szó" erősebb állítás mint a (II). "továbbra is borról lesz szó", és az (I). a (II). állítást implikálja.

Az, hogy "a kiindulási bor anyagi minősége nem változik meg" két szempontból is problémás: egyrészt az eredeti szövegben nem szerepel az, hogy a "kiindulási" borról van szó (és ezt szerintem más se feltétlenül így értelmezte), másrészről -- ez már kicsit spekulatív -- ha szódát (=szénsavas vizet) raksz a borba, akkor mi garantálja, hogy az abban lévő szénsav nem fog a bor egyetlen alkotóelemével sem reakcióba lépni? (Jó, persze a szénsav gyenge sav, de akkor is...)

279 arafuraferi 2015. november 2. 18:49

@GéKI: "A @Fejes ezt a boros hasonlatot hozza fel a nyelvek családokba sorolásának bizonyíthatóságára!" Nem a bizonyítására hozza fel, hanem a szemléltetésére. A példa nem a legjobb, de nem is az alternatív nyelvészettel állította szembe, hanem a nyelvészet másfajta megközelítésével, amitől szintén nem lenne nem finnugor, tekintve, hogy a magyar eléggé megőrizte finnugor jellegét. A hasonlatot lehet kritizálni, de tudományt számonkérni rajta, meg blikkben megjelentetéssel fenyegetőzni elég gagyi. Egy hasonlat nem tudományos eleve, és zegernyei biztos jókat röhög most Fejes Lászlón, hogy megnyert téged.:-)

280 nadivereb 2015. november 2. 18:51

@Irgun Baklav: Az (I). és a (II). állítás nem ugyannarra vonatkozik. Az (I). az eredeti borra ("ugyanaz a bor"), a (II). a hígítással előállított termékre ("továbbra is bor").

Az a névelő elég sok mindent megváltoztat a mondatban.

281 arafuraferi 2015. november 2. 19:02

@Irgun Baklav: Ebben a hasonlatban az a rossz, hogy a bor és a víz nem egylényegű, a nyelvek pedig mind nyelvek. Arra viszont jó, hogy a nyelv alaprétege nehezen hígul fel, és amikor ez megtörténik (mert téves az feltételezni, hogy egy nyelv nem válthat nyelvcsaládot a "Ha 1 rész borhoz 9 999 999 999 rész vizet adunk" esete, akkor már más lesz a nyelvcsalád (az átmenet fokozatossága miatt marad egy nyelv, persze csak elméletben, hiszen a kiinduló és végnyelv gyökeresen más nyelv) .Egyébként nyilvánvaló, hogy a klasszikus felfogás csak egy sematikus nyelvfejlődést takar, és túlságosan kiragadja mai állapotából a nyelvet, a valóság sokkal bonyolultabb. DE a lényeg a bonyolultabb jellemzés esetén sem változna, a finnugor elemek túlsúlya maradna (nyilván gyakoriságra kell érteni).

282 Irgun Baklav 2015. november 2. 19:06

@nadivereb: Igen, pl. az, hogy az általad idézet tagmondat a névelő nélkül ("alapjában véve mindig ugyanarról *borról lesz szó") agrammatikus, és semmilyen más névelővel sem lenne nyelvtanilag helyes ("alapjában véve mindig ugyanarról *egy borról lesz szó"). Persze egy vesszővel már igen, de akkor meg tök mást jelentene (lényegében azt, amit a (II).). :)

De figyi, nem kell a szöveget nézni, ott van a csóka a fröccsel a kezibe', ozt' alá is van írva, hogy "még mindig bor". Ez aztán pláne az eredménytermék (ami már semmilyen köznapi besorolás szerint nem bor - hanem fröccs), nem az eredeti...

283 arafuraferi 2015. november 2. 19:08

@arafuraferi: .....nyelvcsaládot >,ha bekövetkezik< a "Ha 1 rész .....

284 arafuraferi 2015. november 2. 19:13

@nadivereb: hehe

285 nadivereb 2015. november 2. 19:15

@Irgun Baklav: Aláírom, a képaláírás nem jó. Annak kellene ott állnia, hogy "még mindig ugyanaz a bor van benne", vagy valami ezzel egyenértékűt. A cikkben levő mondatban ("ha egy deci borhoz fokozatosan szódát adunk, akkor a kémiai anyagok aránya csak fokozatosan változik, de alapjában véve mindig ugyanarról a borról lesz szó") azonban nem véletlenül szerepel az a határozott névelő.

286 arafuraferi 2015. november 2. 19:16

@nadivereb: mármint a nehéz felfogású téglarakás hehe:-)

287 Irgun Baklav 2015. november 2. 19:19

@nadivereb: Mondom, határozott névelő nélkül a mondat nem is értelmes; ezzel együtt az, de minimum kétféleképpen értelmezhető. (A névelő NEM zárja ki azt, hogy nem a kiinduló, hanem a végtermékre vonatkozik az "ugyanarról a borról van szó" kitétel.)

Mivel a szöveget így is, meg úgy is lehetne értelmezni, a képaláírás viszi igazán félre a dolgot...

288 arafuraferi 2015. november 2. 19:19

Egyébként meg nem egyszerűbb bevezetni a vizezett bor kategóriát, mint órákig elmélkedni, hogy a borból lesz e víz, vagy a vízből bor, ha keverjük? Miért kell kettő közül választani, ha három van?:-)

289 Irgun Baklav 2015. november 2. 19:21

@Irgun Baklav: Bocs, lesz szó a *van szó helyett.

290 GéKI 2015. november 2. 19:27

@Fejes László (nyest.hu):

Ezért mondtam, hogy sokkal jobb a palackos hasonlat - csak azt sajnos nem vagy hajlandó megírni.

A "löttyöket" - szortírozni, az alapján, hogy azokban miféle borok "hígítmányait" tárolják - az egy értelmes elképzelés, és értelmes hasonlat.

Ott is kétséges persze a borok felismerése, mert a bor az nem egy molekula, hanem az ízek és illatok harmóniája. Lehet, hogy kémiai elemzéssel, is meg lehet különböztetni egy aszut egy kadarkától, de az attól még nem lesz bor. Egy alkoholistának a kocsmában lehet hogy be lehet adni, hogy a cukorcefréből is lehet bort "csinálni"... no de egy sommeliert megvezetni...

Errefelé az a mondás járja, hogy a bort, csak kecelen csinálják, minden máshol készítik...

:) :)

291 Irgun Baklav 2015. november 2. 19:28

@arafuraferi: Nem kell feltalálni a spanyolviaszt, azt már tudjuk, hogy ha a bort keverjük szikvízzel, abból fröccs lesz.

A fröccs nem valami degradáló kifejezés, hanem a korrekt leírása annak, ami a fenti képen a műanyag pohárban van. :)

292 GéKI 2015. november 2. 19:40

@Irgun Baklav:

"... ha egy deci borhoz fokozatosan szódát adunk, akkor a kémiai anyagok aránya csak fokozatosan változik, de alapjában véve mindig ugyanarról a borról lesz szó, bármeddig is növeljük a szóda arányát. A bor tehát nem válik vízzé."

Ez a mondat, bármilyen kontextusba helyezve a "homeopátia" alapelve... ez egyszerűen védhetetlen... áltudományos blöff...

( Szkeptikusok Társasága)

A történeti összehasonlító nelvészetnek ehhez az elvhez, nem lehet köze... ez egy "szerencsétlen megfogalmazás" ... javítani kell és kész... ettől a Fejes László még nem lesz tudatlan... de ha nem javítja.... akkor persze, semmivel sem lesz különb azoknál, mint akiket meg szokott szólni... hasonló helyzetben.

293 nadivereb 2015. november 2. 19:43

@Irgun Baklav: Nagyon elvesztünk a részletekben. Igazad van, nemcsak a névelő miatt más a két mondat értelme, ez maximálisan jogos. Viszont azt tartom, hogy a 278.-ban megfogalmazott két állításod nem ugyanarra vonatkozik.

294 GéKI 2015. november 2. 19:51

@Irgun Baklav:

www.nyest.hu/renhirek/ervek-a-finnugor-n...sag-mellett?comments

Ovasd el a kommenteket úgy 517 - től, és meg fogod érteni amiről beszélek!

295 Krizsa 2015. november 2. 19:52

Géki nem ért a nyelvészethez, Krizsát meg, tekintélyelv alapon, 3 éve nem hajlandó tanulmányozni a nyelvész, mivel nem a hivatalos nyelvészetet műveli. Eddig a tények.

De MI AKADÁLYOZZA meg, hogy jelenlevő diplomás nyelvészek a "boroskodás" (hülyéskedés) helyett nyelvészettel foglalkozzanak? Tessék megmondani, hogy mik a nyelvcsaládok meghatározásának - és a többi nyelvcsalád (vizsgálatből) ELEVE kizártságnak a kritériumai?

Konkrétan: 1. Mi zárja ki, ZÁRTA KI, érted? hogy a finnugor nyelvcsalád nem az ind. nyelvcsalád kissé régebbi része?

2. Mi zárja ki, hogy mindkettő nem a "fenti-sémi" (nem afrikai) nyelvcsalád része?

3. Mi zárja ki, hogy az ind és finnugor nyelvcsalád nem a teljes sémi (az afrikait is beleértve) nyelvcsalád része?

4. Mi zárja ki, hogy az "ugor" és az altáji nyelvcsalád nem közös az ind és a sémi nyelvcsaláddal?

Mindezekkel persze elvetettem a "nyelvcsaládok" kínkeserves definicíót is? Így is van.

Gondolkodj - ha már nem akarsz velem - gondolkodj NÉLKÜLEM.

296 arafuraferi 2015. november 2. 20:03

@Krizsa: " Krizsát meg, tekintélyelv alapon, 3 éve nem hajlandó tanulmányozni a nyelvész" dehogynem, ha végzett mellette pszichológiát is.:-)

"Mi zárja ki, hogy az "ugor" és az altáji nyelvcsalád nem közös az ind és a sémi nyelvcsaláddal?" semmi, no de mi bizonyítja? Ezt talán csak te tudod, aki 8000 évnél régebbről is hallasz hangokat.

297 GéKI 2015. november 2. 20:10

@Krizsa:

A nyelvészthez ugyan nem értek, de az itteni polémia mégis a nyelvről szól, és az csak a látszat, hogy "borozgatunk" - amúgy férfi módra.

Azért a Fejes nem akárki - ha ragszkodik az állításához - akkor az a többi nyelvészre is jellemző lehet... Márpedig, ha a történeti összehasonlító nyelvészet, ezt a homeopátiás ökörködést valóban komolyan gondolja akkor - nektek ellenzéki nyelvészeknek - ezt kell támadnotok - mert ez nyilvánvalóan tudománytalan állítás... van amikor a kevesebb a több... használld fel az ellenfeled hibáit...

298 arafuraferi 2015. november 2. 20:13

@Irgun Baklav: Nem akartam túl alkesznak tűnni. Egyébként se teljesen követtem, mit zagyváltok össze, inkább leülök és végigvezetem a magyar nyelv kialakulását. 1l Bor, majd házmester, nagyfröccs, kisfröccs, hosszúlépés, biztos megvilágosodok a végére, ha nem romlik el a magyar nyelv addigra.:-)

299 arafuraferi 2015. november 2. 20:20

@GéKI: "A nyelvészthez ugyan nem értek" "ezt kell támadnotok" Ne szerénykedj, hisz te aztán tudod, hogy kell Krizsából profi nyelvészt faragni.:-)

300 arafuraferi 2015. november 2. 20:24

@Irgun Baklav: Lehet,, hogy FL is így írta a cikket.:-)

301 GéKI 2015. november 2. 21:02

@Fejes László (nyest.hu):

"... ha egy deci borhoz fokozatosan szódát adunk, akkor a kémiai anyagok aránya csak fokozatosan változik, de alapjában véve mindig ugyanarról a borról lesz szó, bármeddig is növeljük a szóda arányát. A bor tehát nem válik vízzé.

Megkértem a Szkeptikus Társaság véleményét - bemásolom!

Tisztelt GéKI

köszönjük, hogy hozzánk fordult kérdésével! Nos, ahhoz, hogy megérthessük, mi történik a higítás során, át kell gondolni, hogyan is történik a higítás. A homeopátiában pl. gyakran készítenek ún. C30 hígításokat, ami azt jelenti, hogy az eredeti anyagot 30-szor felhigítják 100-szorosára. Ezt persze nem lehet megtenni egyetlen edényben anélkül, hogy időnként ki ne öntenénk belőle a folyadékot. Az 1 deci bor példájánál maradva, ahhoz, hogy abból C30-as higítást készíthessünk, annyi vizet kellene hozzáadni, amekkora kb. a Jupiter bolygó térfogata (ami kb. ezerszer akkora, mint a Föld térfogata). Ezért nem így higítanak, hanem előbb készítenek egy 100-szoros higítást, majd abból kiveszik a századrészét, ezt ismét felhigítják 100-szorosára, és így tovább, ezt 30-szor megismételve. Az egyes lépésekben egyre kevesebb és kevesebb molekula lesz a borból a keverékben, míg végül eljutunk egy pontig, ahol már csak 1 molekula lesz benne. (Persze itt egyszerűsítettem, hiszen "bormolekula" nincsen, a bor maga is számos különböző anyag keveréke, de most ettől tekintsünk el.) A következő lépésben mi történik? Az az 1 molekula már csak 1/100 eséllyel kerül be a következő higításba, vagyis 99% valószínűséggel már semmi nem lesz benne a borból. Az azután következő lépésben ez az esély már 99,99%, és így tovább. Végül a 30. lépés után már elhanyagolhatóan kicsi lesz a valószínűsége, hogy akár egyetlen molekula is lesz a keverékünkben a borból, vagyis gyakorlatilag biztosan teljesen tiszta vizet kapunk.

Ha a higítást nem így csinálnánk, hanem az 1 deci borhoz tényleg hozzáadnánk a Jupiter térfogatával megegyező mennyiségű vizet, akkor abban tényleg benne volna az 1 deci bor is.

A kérdésre tehát csak akkor lehet válaszolni, ha pontosan le van írva, hogy technikailag hogyan történik a higítás. A homeopátiában használt módszer során az eredeti anyag teljesen elvész egy bizonyos higítási fokon túl, tehát ilyenkor a bor valóban vízzé válik.

üdvözlettel

Szilágyi András

Szkeptikus Társaság

302 Irgun Baklav 2015. november 2. 21:32

@nadivereb: "Nagyon elvesztünk a részletekben."

Valóban. Maradjunk is akkor annyiban, hogy az analógia/metafora cikkben látható képi megjelenítése az adott képaláírással nem szerencsés (megtévesztő), mert végülis ennél sokkal többet én sem akartam bizonyítani.

(Annyiban igen, hogy szerintem ez a képi metafora [mivel eléggé kiemelt helyen szerepel] a szöveg értelmezését is félreviheti, de ebben a jelek szerint nem értünk egyet. ;-))

@arafuraferi: ahhoz szerintem túl kevés benne az elgépelés, de ha mégis így volt, akkor egészségére! :-)

303 Krizsa 2015. november 2. 21:42

@GéKI: A vitátok NEM a nyelvről szól, mert a TERMÉSZETES nyelvek mássalhangzó vázai lényegében nem higulnak.

Az ősi, jóval általánosabb értelmek még nem FOGALMAK voltak.

Ezek az ált. értelmek vagy egy természeti hangra, vagy egy ősi történés (vadállat támadás, növényen megfigyelhető jelenségek, állathangok, dürgés... vulkánkitörés, eső-vihar-égdörgés, vízi jelenségek-ről szóló kisfilmekre jellemző, arra emlékeztető hanghatások.

Ezek ÉRTELMÉVEL születik az emberi faj. Minden egyede.

Lényegében nem higulnak? Mit jelent ez? Azért mégis higultak a kódok - most áttérünk az emberi beszéd fejlődésére. A természet rengeteg hanghatást produkál, de csak korlátozott csoportjukat vagyunk képesek ki is ejteni.

Az elő-, ősember gégéje és pofa alakja MÁS volt. Sokkal kevésbé volt alkalmas a mai értelemben vett beszédre. Amikor laposarcú és mélyre szállt gégéjű lett az ember, akkortól a zöngés hangokkal (és még néhánnyal) kb. megduplázódott a kiejthető mássalhangzó készlet. Plusz megjelentek a valódi magánhangzók is - amik mind zöngések. Az újabb beszédhangok azonban (nagyrészt) ismét csak az eredeti kódokat variálták, ezt felismerve nevezzük őket hangváltozásoknak.

Szóval nix "végtelen" higítás, vagyis az egész higítási modell ostobaság. A természetesen fejlődő nyelveket mind összekötik a külvilágról való tudásunk velünkszületett kódjai. Amiket (első közelítésben) a legrövidebb mássalhangzó vázakkal lehet reprezentálni.

304 mondoga 2015. november 2. 21:50

@GéKI: Tehát a Szkeptikus Társaság azt válaszolta neked, hogy a hasonlatod rossz, az erőlködésed pedig csak kocsmabaromkodás volt. (Azért írom így, mert ezt a fogalmat te találtad ki, így talán érted is.)

Mondanám, hogy korrekt volt a szkeptikusok téged lebuktató véleményének ide való másolása, de attól tartok, az igazság az, hogy nem fogtad fel a válasz tartalmát. Vagyis tévedésből tetted...

305 mondoga 2015. november 2. 22:23

Azért meglehetősen furcsa, hogy egy rosszul választott hasonlaton ennyit rugózik a társaság, azt viszont szó nélkül hagyja - ahogy a cikk szerzője is! -, hogy a "példabeszéd" milyen kontextusban került elő.

"Mivel a nyelvbe folyamatosan bekerülhetnek olyan elemek, melyek nem az alapnyelvből származnak, és ez a nyelv radikális átalakulásához vezethet (melynek eredményeképpen egy nyelv inkább hasonlíthat egy másik nyelvcsalád tagjaihoz, mint saját rokonaihoz), egyes nyelvészek erősen kritizálják a nyelvcsalád fogalmát. Ennek a kritikának azonban csak akkor van alapja, ha önkéntelenül is összefüggést keresünk a nyelv jellemzői és nyelvcsaládba sorolása között." - ez után jön a bor és a víz...

Ez a szerencsétlen magyarázat tehát a nyelvcsalád fogalmát kritizáló egyes nyelvészeknek szólna, a szerző szándéka szerint a kritikus állásponttal szemben releváns érv lenne.

Talán ez a legszomorúbb az egészben.

A kritikus véleményekre utaló link elvezet egy összefoglaláshoz, de még ez a sovány összefoglaló is elég ahhoz, hogy a kívülálló is megértse: a példában szereplő bor konkrétum, ráadásul még konkrétabban is meghatározható (szőlőfajta, vidék, évjárat, stb.), míg az ezzel párhuzamba állított alapnyelv csak egy elméleti úton rekonstruált valami, egy fikció. Nincs itt semmiféle tiszta nedű, csak egy zavaros, sok részletében az elmélet hívei által is vitatott alapnyelv, amelyet valószínűleg soha senki, semmilyen népcsoport nem beszélt.

Hogy én is egy - valószínűleg sántító - példát hozzak, ez olyan, mint a negatív számok gyöke. Tudjuk, hogy ilyen nincs, de dolgozni azért tudunk vele. (Mármint a matematikában.)

De könyörgöm, azt állítani, hogy ez bizonyíték lehet a négyzetszámok kialakulására, vagy bármi másra, ...

Ahogy korábban már írtam, az "egyes nyelvészek" kritikáiban sokkal több tudományos megalapozottság fedezhető fel, mint a nyelvcsaládosdi alapnyelvi rekonstrukciókban együttesen.

Tessék komolyan venni, és a tudományos követelményeknek megfelelően, tisztességes érveléssel vitázni - már ha van muníció...

306 GéKI 2015. november 2. 22:49

@mondoga:

Talán majd megválltozik a véleményed, ha holnap a háziorvosad egy olyan orvossággal akar kezelni, emit előtte egy Jupiternyi vizzel felhígított - egye fene egyetlen edényben, és nem a C30 - szerinti módszerrel.

"... a példában szereplő bor konkrétum, ráadásul még konkrétabban is meghatározható (szőlőfajta, vidék, évjárat, stb.), míg az ezzel párhuzamba állított alapnyelv csak egy elméleti úton rekonstruált valami, egy fikció."

Természetesen lehet rugózni azon, hogy én nem ugyanezekkel a szavakkal mondtam ugyanezt, csak nem sportszerű....

Ezekszerint el sem olvastad amit írtam... csak nagyképűsködsz...

Hisz én is pont ezt mondtam, hogy nem lehet bor...nevezheti bárminek - de bornak nem...

307 GéKI 2015. november 3. 06:35

@Krizsa:

"A vitátok NEM a nyelvről szól"

Ha így látod, akkor nem olvastad el a kommentjeimet rendesen.

Mert hogy éppen azt fejtettem ki, hogy ha a finnugrisztika törvényei - amelyekkel a nyelveket családokba sorolják - valóban leképezhetők e boros hasonlattal, akkor azok a törvények nem hordozhatják a nyelv igaz törvényeit. Ha meg ezen törvények nem igazak, akkor a finnurisztika megszűnt mint tudomány. Mert semmien tudomány nem épülhet egy homeopátiás blöffre.

A Fejes helyében én lélelszakadva kapkodnék, a billentyűzetem után, és javítanám azt a cikket, mert nemsokára az egész szakma rajta fog röhögni... a szkeptikusokat már felébresztettem...

Nekem nem célom, a Fejest nevetségessé tenei, de azt hiszem illendő kitartással igyekeztem meggyőzni, hogy amit írt az tudománytalan... a többi már az Ő felelősége... azokban a poharakban ... nem bor van!!!!!

308 Krizsa 2015. november 3. 07:06

303 folytatása. Tudom, hogy vannak kérdések, hiszen az ismerőseim, a netes levelezőim és a honlapomon is feltették már őket, csak itt megy a fordított értelemben vett "Szkepikusok" truccolása. (Ez a honlap is az EU leányvállalatához, a fordított értelmű "szkeptikusokhoz" tartozik – lásd Wikipedia: Fejes László).

A truccolás azon alapul, amin a Chemotrail-műtermék (photoshoppolt, sosemvolt összeesküvés elmélet). Kergetik azokat az "amatőr butaságokat", amiket részben esetleg pont ők találtak ki, hogy legyen mit kergetni.

Esetünkben - hogy más paradigma (másféle nyelvészet), amíg az Univerzum fennáll, nem létezhet (a biztonság kedvéért ki is van takarva) - tehát itt nem szabad tőlem kérdezni.

Az első kérdés, amit már többen feltettek: Ha az emberi beszédszervek (a leletekkel igazolt "jó gége", lapos arc, és az agyi Broca terület (beszédközpont) már részben több millió éve, részben legalábbis a Sapiens óta (2oo ezer év) megvannak, akkor én miről beszélek? Hogy mondhatom azt, hogy például a legészakibb régiókba EMIATT ne jutott volna fel a mai napig 6 betű, illetve hangváltozás? Más nyelvekben is van, igaz, kevesebb hiány, akkor mindez miért van?

Nem emiatt nem jutott fel / oda, bárhova.

Hanem amiatt, hogy amikor egy közösségben már kialakultak az információ közlés "madártrillái", akkor az a nyelv nagyon-nagyon stabil. SZINTE SOHA NEM VÁLTOZIK többé. Hacsak... más területek hasonló trillázó apparátussal (hangképző szervekkel) rendelkező rokonfajai (alfaj, rassz, eltérő nyelvjárás...) nem repülnek be a körzetükbe. Vagy fordítva, az eredeti populáció nem kényszerül más TERMÉSZETI környezetbe. Akkor az eredeti madárkolónia lassan kezdi érteni az eltérő trillákat is. Attól, hogy érti, még nem veszi ugyan át az új elemeket, mert megvan a saját nyelve, aminek a nem-változása a tűlélés feltétele. De ha új információkról trilláznak az idegenek (pláne, ha szexelnek - keverednek is, genetika - velük), akkor már kialakulhat a közös nyelv. Igaz, hogy jó sokára alakul ki...

309 GéKI 2015. november 12. 15:14

@Krizsa:

„Kergetik ( finnugrisztika ) azokat az "amatőr butaságokat", amiket részben esetleg pont ők találtak ki, hogy legyen mit kergetni.”

Igaz, hogy a történeti nyelvtudomány ma is a „nagy valószínűséggel” helyett a „be van bizonyítva” – formulát használja, ami kissé megtévesztő, de ez a szóhasználat a történeti fejlődés eredménye. E tudomány születésekor a nyelvészek még szükségét érezték annak, hogy módszerük tudományos voltát lépten-nyomon hangoztassák. A tudományok prototípusa akkor is a természettudományok voltak, főleg a kísérleti fizika. A nyelvészeket, azonban, - a kísérletezés lehetetlensége miatt, - állandó frusztráció és kissebségi érzés töltötte el, ezért használják a „be van bizonyítva” formulát. Pedig nincs bebizonyítva.

Erre nézve azért már lehet olvasni állításokat, amelyekben egyes nyelvészek nyíltan beszélnek, az elkövetett hibákról.

Fejes László így ír erről:

„… a finnugrisztika is nagy hibát követett el, amikor „finnugor néprajz”-ról, „finnugor zené”-ról, „finnugor irodalom”-ról, sőt, „finnugor világlátás”-ról és hasonlókról kezdett beszélni. Kezdetben persze a tudományág művelőinek sem volt világos, hogy a nyelvi, kulturális és genetikai-antropológai párhuzamok nem vehetőek egy kalap alá. Az ilyen hangok azonban később is erősek voltak, és ma is hallhatjuk őket.”

Más fiatal – és kevésbé fiatal – nyelvészek is árnyaltabban fogalmaznak már a magyar nyelvnek az uráli –finnugor – családba sorolása kapcsán, és arról a bizonyos „történelmi” győzelemről.

Szilágyi N. Sándor: A szent mókus, avagy a módszer buktatói

„Az összehasonlító-történeti nyelvtudomány is hipotézisekkel

dolgozik, csakhogy olyanokkal, amelyeket elvileg sem lehet soha ellenőrizni, vagy ha lehet is, csak kivételesen szerencsés esetekben. Ha egy hipotézist nem lehet sem igazolni, sem cáfolni, akkor csak két dolgot lehet tenni vele: elvetni vagy hinni benne. Az elhíresedett ugor–török háború stílusa nagyon is emlékeztet nemcsak a hitvitázó disputákéra, hanem a középkori boszorkányüldözésére is.”

Tisztességes finnugrista pontosan tudja – némelyik már le is írja – hogy az ugor-török háború, nem lett lezárva. Budenzék egyszerűen, önmagukat kiáltották ki győztesnek – ha úgy tetszik győzött a „nagyhang”.

Vámbéry erről így ír:

"A küzdelem, melyet fanatikus ellenfeleim, sajnos, átvittek a személyeskedés terére is, eltartott jó sokáig, de ezúttal is bevált a régi diák közmondás: Philologi certant, tamen sub judice lis." in: Vámbéry Ármin: Küzdelmeim. IX. fejezet, 130.o.

Sőt a vita lezárására szánt „finnugorszármazás” elméletről is rövididőn belül bebizonyosodott, hogy gyakorlatilag bizonyíthatatlan. Azt ma már szinte mindenki elfogadja, hogy a magyarok finnugorsága, sem nyelvészeti, sem régészeti sem történeti sem antropológiai adatokkal nem bizonyítható. Kizárólag a nyelv az, amely az uráli nyelvcsaládba sorolódik. A finnugrisztika, már minden szempontból kénytelen volt lemondani a "magyarokról" egyedül a nyelv, és a nyelv keletkezésének helye lehet vita tárgya, - sőt az is.

„Nyelvünk gyökereiből, legvastagabbnak a finnugor látszik, de a honfoglalás előtti török sem éppen hajszálgyökér. (És tán még vastagabbnak is látszhatna, ha nem akarták volna annyian és annyira-vékonyabbra faragni.)” A finnugor gyökér megkülönböztetett figyelemnek örvend, és mindent maga alá rendel, a magyar nyelv más nyelvekből származó elemei pedig – mint olyan zavaró tényezők, amelyek csorbát ejthetnek a rendszer különben olyan szép egyértelműségén – valahogy úgy tűnnek fel, mint amelyek netalán veszélyeztethetnék nyelvünk tiszta finnugorságát és a finnugor nyelvtudomány végső győzelmét. (Ezt a félelmet még az ugor–török háború idejéből örököltük, és nagyon belénk szorult.)

A vitát tehát nem lehet „egy nagyhangú és személyeskedő kijelentéssel” lezárni – ez már számtalanszor bebizonyosodott.

310 menasagh 2015. november 12. 15:26

...a finnugor is és az ótörök is egy-egy rokonságot takar, miért kéne vagy ennek vagy csak annak lenni ?

311 GéKI 2015. november 12. 22:10

@menasagh:

Miért kellene csak az egyiknek lennie - inkább ez a kérdés!

Ha mondjuk a "honfoglalókat" - nézzük, akkor azok "nyelvrokonai" - ugyan milyen nyelvek beszélői is voltak?

A legliberálisabb felfogás szerint is egyrész ugor és egyrész türk, és ebből lett a magyar. Miért is lenne ettől kezdve csak a ugor a "családfa" - alapító...?

Olvasd el ezt, gondolatébresztőnek.

mnytud.arts.klte.hu/szilagyi/mokus.doc.

312 Krizsa 2015. november 12. 23:20

@GéKI: Nagyon tetszett a link. Már láttam, de az ajánlásodra végig el is olvastam. Gyökerek, gyökerek (persze egészen másként érti, mert Szilágyinál ez csak egy, a "család-fát" felváltandó metafóra. (Hogy nem egy tőből ágaznak szét a nyelvek, hanem számtalan "gyökér" táplálta a szép felnövésüket).

Hát az egész törökös (hogy nemcsak finnugor fatörzs, hanem...) szófűzögetésből, plédázódásból mindössze csak az "olvas" szónak nincs azonos mássalhangzó váza a héberben:-))).

Szilágyi mindenesetre ...elémjött.

313 GéKI 2015. november 13. 09:43

@Krizsa:

Természetesen, a „gyökérmetafóra” is csak egy képi megjelenítési formája a nyelvek valódi fejlődéstörténetének. Nektek, nyelvészeknek ez csak egy eszköz lehet, amit a népszerűsítő irodalomban, felhasználhattok, mint képi megjelenítési formát, a „szakmai” érvek láttatására. De mint ahogyan Szilágyi is írja a „családfa modell” oly erősen „beégett” a finnugrisztikába, hogy az már a szakmai tisztánlátást is akadályozza. Természetesen ennek a szemléletmódnak is van hiányossága, bizonyára kritika is érheti, szakmai szempontok alapján is. Az a fajta „homeopátiás” borhígításos képi megjelenítés, azonban amit e cikkben a Fejes alkalmaz, az egyszerűen, nevetségesen bugyuta és annyira alávaló elvre épül, amit nem tehettem meg, hogy szó nélkül hagyjak.

Ezért esett rosszul, amikor azt írtad, hogy „nem a nyelvről” vitatkoztok, mert láttam, hogy nem érted a lényeget. Ha a finnugrisztikának a nyelvek fejlődéséről kidolgozott elméletét, tényleg meg lehet jeleníteni, a „homeopátiás hígítás” elvére erősen hajazó „a bor nem válik vízzé” képi formával, akkor a finnugrisztika egészen biztosan, hogy nem tudomány – hanem egy személyeskedésekkel átszőtt szájtépő blöff.

A szilágyi féle „gyökérmetafóra” sem egyszerűen „csak a családfa” felváltására kitalált modell. A „gyökermetefóra” alapjaiban rengeti meg a finnugrisztikát. ( Nem hiába tiltakozik oly vadul a Fejes – ő egy okos ember ) A „gyökerek modell” – az utolsó lába annak a „hokedlinek”, amelyre a Budenz – féle „szitkozódósfinnugrisztika” föl lett építve. Ha ezt az utolsó lábat is kirúgják, akkor semmi nem marad abból az oly szépen kanonizált vallásból. Mert ha a „gyökérmetafóra” – gyökeret ereszt – akkor még az is kiderülhet, hogy az erőszakos, és személyeskedéstől túlfűtött ugor – török háborút a Vámbéry nyerte meg. Mert bár nem ismerem a vita, pontos lefolyását, de a különféle megfogalmazások nagyon afelé mutatnak, hogy a vita már akkor is a „családfamodell” és a „gyökérmetafóra” közt zajlott, csak ezt akkor még nem ismerték fel. Hisz az a kor még a „nyelvi ős” keresése mellett a „fizikai ős” keresésében, az „evolóció” bűvkörében élt.

„Ősöket keresett akkor mindenki, lehetőleg minél jobb hírűeket, részben a nemzeti dicsőség öregbítése, részben meg „a – bolond fejjel az általa kivívhatónak vélt – »történelmi jog« bizonyítása” (Lükő 1991. 5) végett. (Ez a „bolondság” sajnos máig sem múlt el mindenütt, és nagy tehertétele nemcsak a történelem-, hanem a nyelvtudománynak is.)

Vagyis ahogyan a „dicső őskeresést” úgy a többi hasonló ökörséget ( halzsíros rokonság, halászó – vadászó gyűjtögetők, maffiabanda… és egyebeket) is a finnugrisztika találta ki, önmaga ellenzékeként, önmaga igazolására.

A gyökérmetafóra alkalmazásától, persze a magyar nyelv még maradhat „uráli” de már sohasem lehet ugyanaz a demagóg, hit, vallás, mint az eddig volt. A Szilágyi – féle nyelvészek végre kimondták, hogy az ugor-török háborúban, nem az észérvek, hanem az „ordítozó személyeskedés” – győzött, és mint ahogyan manapság is látjuk, meg is maradt olyannak.

314 Avatar 2015. november 13. 14:18

@GéKI: A Dunát Dunának hívják a Fekete-erdőnél és a Fekete-tengernél is, holott a torkolati vízhozamában elenyésző mértékű rész az, ami a fekete-erdei Duna forrásnál bukkant a felszínre. (Lehet, hogy simán "homeopátiás" hígítási arányban felhígul addigra...)

Aztán mégse ágál senki az ellen, hogy mondjuk a Tisza betorkollása után már nem jogos a Duna név, és megtévesztő, hogy nem mondják ki, hogy a vízhozam egy jelentős része a Tiszából származik... A Tisza víz egy csapásra Duna vízzé változik a két folyó egyesülésétől kezdve...

315 GéKI 2015. november 13. 15:32

@Avatar:

Nem a neve a kérdés, hanem az, hogy elfogadjuk, hogy a Duna vízgyűjtő területe az- az egész KM. Tehát mindenki tudja, hogy a torkolati "dunavíz" az a mellékfolyók keveréke - vagy továbbra is azt állítjuk, hogy a torkolati víz minőségét a Duna - forrás vízminősége határozza meg.

Szóval Dunának hívjuk annak ellenére, hogy a Fekete - erdőből ered. Talán így ... ez még jobb - képi megfogalmazás - a tárgyalt témához.

Pontosan ezért jobb a "gyökérmetafóra" a nyelvek történetének leírására, mint a "családfa"...

A magyarnak nevezett nyelv egyik legtávolabbi forrása a uráli alapnyelv, de majdnem olyan távol van és akkora a török forrás is, sőt a szláv is ....és az iráni.... meg a többi is.

Teljesen értelmes "képi modell" ez is.... szinte hibátlan...az összes létező és nemlétező hibájával együtt...

:)

316 menasagh 2015. november 13. 16:09

@GéKI: Épp ezt próbáltam kifejteni. Ma nem lehet csak az egyiknek lenni. A családfás elmélet pedig szintén nem az eredetet szándékozott vagy szándékozik bizonyítani, hanem az egyvalakihez való visszaszármaztatást.

317 Avatar 2015. november 13. 16:30

@GéKI: Látod, még te is azt írod, hogy a Duna a Fekete-erdőben ered, holott a Duna torkolati vizének döntő többsége nem a Fekete-erdőből származik... Nem értem a nyelvészetben használatos nyelvcsalád besorolás miért fáj neked. A nyelvünk legősibbnek tartott rétegeit a nyelvészek az uráli / finnugor nyelvcsaládból származónak tartják, ezért sorolják abba a nyelvcsaládba.

"a torkolati víz minőségét a Duna - forrás vízminősége határozza meg."

Ilyet senki se állít se a Dunára nézve, se metaforikusan a magyar nyelvre. A magyar nyelv finnugor eredete semmit nem jelent a mai magyar nyelv minőségére nézve - nem is hiszem, hogy a nyelvészetben lenne nyelvminőség fogalom... :)

"A magyarnak nevezett nyelv egyik legtávolabbi forrása a uráli alapnyelv, de majdnem olyan távol van és akkora a török forrás is, sőt a szláv is ....és az iráni.... meg a többi is."

A Tisza is majd 1000 km-t tesz meg mielőtt jelentős vízhozamával beleömlik a Dunába, aztán mégse emlegetik fel a Tisza forrását, amikor az a kérdés, hogy honnan ered a Duna...

318 Krizsa 2015. november 13. 16:45

@menasagh: 310: és a cikk címéhez:

Milyen a tudománytalan módszer?

www.leventevezer.extra.hu/Milyen.pdf

A leventevezér nevezetű linket egy informatikustól kaptam, aki más honlapokra is ajánlotta az írásaimat, és a saját honlapomat is segített létrehozni.

319 menasagh 2015. november 13. 17:39

@Krizsa: Ma a nyelvészettel úgy állunk, és nem akarok senkit megbántani vagy leértékelni, hogy a nyelvész nem meghatároz hanem kutat, holott neki a tökéletes alkotás lenne a feladata nem a keresgélés. A neve is azt sugallja, hogy valaminek a mestere akár a szobrász vagy építés vagy bármi....milyen lenne ha ma a szobrász csak faragna, faragna de nem születne soha meg a szobor mert mindig keresne még valami kifejeznivalót rajta ,

Ezek a feltevések amiket ma a nyelvi eredetről kifejtenek értéktelen találgatások. Az aki tényleg akarja az nem mások elméletein lovagol hanem visszaszármaztat ameddig csak lehet és kész a nyelvi családfa.

320 menasagh 2015. november 13. 17:51

@Krizsa: ...most látom lemaradt belőle....szóval a nyelvi rokonság párhuzamosan visszakövethető a történelemmel. Ott ahol megfordultak mindig kapcsolat is alakult tehát változhatott.

...ez olyasmi mint a gumikerekü lószekér, az is visszavezethető egészen a csúszó szántalpakig de a ma embere ezt nehezen tudja felfogni.

321 Krizsa 2015. november 13. 18:17

Az összehasonlító történeti nyelvészetről van szó. Annak egy leágazása a finnugor nyelvészet. Ezeket a hivatalos nyelvészet ma már (ellentmondásait idegesen érzékelve, de a nyelvészeti ágazatban mégis görcsösen megkapaszkodva) nem is fejleszti tovább. Befagyott úgy, ahogy kb. száz éve volt.

Az összehasonlító történeti gyök (=mássalhangzó-váz) nyelvészet az én találmányom. SEGÉDESZKÖZE (alapötlete) a sémi nyelvek gyakorlatilag soha nem változó mássalhangzó vázas szerkezete.

Azt bizonyítom, sokezer példával, hogy (a nyelvfejlődések általam feltételezett időrendi sorrendjében)

1. a finn 2. az orosz (szlávból csak ezt ismerem) 3. a magyar 4. a héber (sémiből csak ezt) nyelvek tő- és rövid alapszavainak

mássalhangzó vázai KOZMOPOLITÁK. Sőt, az 1-mássalhangzós elő- és utóragok is mind hasonló változást okoznak az alapszavakon - valószínűleg - minden ragozó és sémi nyelvben.

Tehát a finn nyelvet én a legősibbnek tekintem, de nem a magyar nyelv, hanem Európa szubsztrátnyelvének szempontjából. Pontosabban fogalmazok: a "finnes" ősnyelvet az őslelta eredetének tekintem. A szláv nyelvcsomagot is az őskeltából, sőt az akkád-arám-hébert (a "fenti-sémi" nyelveket) is abbólaz őskeltából - vélem - eredni. Dehát a sémi nyelvek eredete az afrikai sémiek... igen.

322 GéKI 2015. november 13. 20:53

@Avatar:

Igen ez nagyon jellemző – aki sarokba szorul, az elkezd a szavakon lovagolni. Nem azt mondtam, hogy a nyelvek fejlődésének képi ábrázolására az általad felvetett lehetőség, tökéletesen lefedné a valóságot. Csupán csak azt mondtam, hogy ez a képi megfogalmazás talán közelebb áll a nyelvek fejlődésének igaz törvényeihez, mint a Fejes homeopátiás borhígítós teóriája.

Nagyon szellemes állítás, hogy a nyelvnek nincs minősége, a Duna vizének meg van – de mindannyian tudjuk, hogy ezt így én sem állítottam.

A Duna torkolati vizének tulajdonságait természetesen attól függően minősíti bárki, hogy milyen szempontokra figyel. A válasz tehát jelentősen függ a kérdésfelvetéstől.

Ha az a kérdés – hogy melyik forrás a legtávolabbi a torkolathoz képest – akkor a válasz a Fekete – erdei, ha az a kérdés, hogy a legnagyobb vízhozamú beömlő folyó forrása akkor valószínűleg a válasz a Tisza – lesz. Természetesen, ha az elfogadott szabályok alapján, az első kérdést teszem fel, akkor arra nem lehet válasz a második állítás.

A válaszok tehát csak akkor lehetnek egyértelműek, ha a kérdések is azok. Ha a nyelvek családba sorolásának nincsenek egyértelmű kritériumai, akkor a válaszok is csak maszatolások lehetnek. Márpedig a „családfamodell” és a „gyökérmetafóra” két különböző nézetrendszer egymásmellettiségéről szól – tehát nincsenek egyértelmű kérdések… így természetesen egyértelmű válaszok sem… ez lehet a maszatolás alapja…

323 benzin 2015. november 13. 22:08

@GéKI: "ha az a kérdés, hogy a legnagyobb vízhozamú beömlő folyó forrása akkor valószínűleg a válasz a Tisza – lesz."

Száva lesz az a Tisza.

324 GéKI 2015. november 14. 07:42

@benzin:

"Száva lesz az a Tisza."

Lehet! - ezért használtam a "valószínűt" mert nem néztem pontosan utána a dolognak.

A folyók elnevezésének meghatározott szabályai vannak. Ha a torkolattól ( magyar nyelv) haladsz felfelé, akkor minden egyes összeömlésnél - mindig ugyanazon szabályok szerint – el kell dönteni, hogy melyik ágon haladsz tovább. Nem teheted, meg, hogy egyszer ezt a szabályt alkalmazod, máskor meg azt, mert abból káosz lesz. A folyóknál én egyetlen egy „szabálytalanságot” ismerek, és az stílusosan a Volga és a Káma összefolyásánál vagyon. Kazanynál, minden létező szabály szerint a Volga ömlik a Kámába, az összefolyás után mégis Volgának nevezik a folyót. Az „erősebb kutya” és a „nagyobb hang” – elve érvényesülésének eklatáns példájaként – csakhogy továbbra is maradjunk a magyar nyelvnél. Ugye itt két dolog lehetséges, ha a Kazanytól a Kaszpiig, tartó folyószakaszt Volgának nevezem, akkor Kazanytól felfele, a mai Kámát kellene Volgának nevezni. Ha meg fölülről indulok, lefelé, akkor a folyó Kazany alatti szakaszát is Kámának kellene hívni.

De az oroszoknál „kicsire nem adnak” Európa legnagyobb folyójának oroszföldön kell erednie és punk-tum – mert mi megmondtuk.

Az ugor-török háború nekem nagyon hajaz e felfogásra. Ma már mindenkinek világos, hogy a Volga ömlik a Kámába, a Kaszpi – tengerbe ömlő folyónak azonban minden térképen Volga a neve, és ez egészen addig így lesz, amíg ezt a folyót az oroszok uralják, abszolút mindegy, hogy mit mond erről a „földrajztudomány”.

De hogy kapcsolódjunk egy itteni másik cikkhez is. Egy európai ember számára Krisztus csak addig lesz Isten egyszülött gyermeke, amíg a keresztény vallás létezik a földrészen. Utána már ő is csak egy próféta „lessz” - a többiek között… Ki mondja meg, hogy mi az igazság… ?

325 Krizsa 2015. november 14. 08:14

Jes tisza le-Budapest? kérdezzük a...

Válasz: Jes paamáim be-jom. (paamáim = kétszer).

Vajon mit jelent a héberben a tisza?

326 Untermensch4 2015. november 14. 08:18

@GéKI: Jézust keverni a földrajzi tudományossággal nem semmi trükk, elismerésem. Hálából folytatnám, az "alternatív" nyelvészet/történészet/egyéb olyan mint a teológia "tudománya", ha külső zavaró tényezőktől el tudja szigetelni magát, saját világában maga a tökéletesség aminek nincs alternatívája.

327 benzin 2015. november 14. 11:39

@GéKI: "Kazanynál, minden létező szabály szerint a Volga ömlik a Kámába, az összefolyás után mégis Volgának nevezik a folyót. "

Ez nekem is feltűnt, és Julianus útleírásánál van is jelentősége a kérdésnek.

"Az ugor-török háború nekem nagyon hajaz e felfogásra."

Ebben nem értünk egyet, a magyar nyelv nem attól finnugor, hogy ezekből a nyelvekből lenne a legtöbb rokon szó, hanem azért mert az alaprétege a nyelvnek az, illetve a nyelvtani szerkezet miatt.

328 benzin 2015. november 14. 11:41

Megjegyzem a végén Vámbéry is elismerte, hogy tévedett, és a magyar nyelv tényleg finnugor eredetű.

329 Krizsa 2015. november 14. 12:08

Vámbéry: 1832-1913. Mindegy, hogy igen, vagy nem. Mindegy, hogy 10 nyelvű zseni volt, világutazó, egy. tanszéket is szervezett - de (a Wikipedia szerint) érettségije se volt?

Kérem, tovább kell már lépni. Előre megmondom, hogy aki engem száz évvel a halálom után még az érvényes tudományok berkeiben fog pro vagy kontra emlegetni:-))) - kitakarni, vagy nem kitakarni - az izé...

330 benzin 2015. november 14. 13:42

@Krizsa: ne aggódj kedves Katalin, téged az ég egy adta világon senki nem fog halálod után emlegetni, vagy ha mégis nem a nyelvészeti agymenéseid miatt :)

331 menasagh 2015. november 14. 16:01

...ha már eljutottunk odáig, hogy a magyar nyelv finnugor eredetű akkor abból melyik a domináns a finn vagy az ugor ?

...és miért finnugor miért nem ugorfinn ?

332 Krizsa 2015. november 14. 16:42

@menasagh: Azért lett szétszerkesztve, mert a finn az egyetlen, ami legalább 4oo éve már ír. Tehát ez az egy nyelv 4oo évre dokumentált. És a finnt mégis ismerik egy páran. (Egy kicsit még én is. De a mássalhangzó vázait, abból a tő- és alapszavait, szótárszerűen feldolgozva, mind ismerem.)

Namost ezen kívül csak a hanti / mansival... azt meg úgyse lehet ellenőrizni, mert saját írásuk se volt. (Az orosz abc-t vették át nemrég.) Két nyelv érvényes összehasonlításához min. 3o-4o.ooo szavas szótár kellene:-).

Szal azért lettünk mi "ugor ág", mert így nem lehet ellenőrizni. Ott van talán tízezer beszélő (ha van még), itt meg 14 millió - hát világos, hogy mi jöttünk onnan.

333 szigetva 2015. november 14. 17:12

@menasagh: A finn ágban több nyelvet tartanak számon, az ugorban meg több beszélőt. De ez nem dominanciára megy egyébként se. Az indoeurópai nyelvek közül is az európaiak az elterjedtebbek a világon, az indiaiaknak viszont több beszélője van.

@Krizsa: „Ott van talán tízezer beszélő (ha van még), itt meg 14 millió - hát világos, hogy mi jöttünk onnan.” Hát ja, nyilván az angolok is Amerikából jöttek, hiszen ott több beszélője van a nyelvnek.

334 GéKI 2015. november 14. 19:37

@benzin:

"... Vámbéry is elismerte... "

Szeretném, ha ezt a beismerést pontosan idéznéd, és megjelölnéd a forrásodat... nehogy úgy járjunk, mint egyesek a "Treford-idézettel".

Szerintem ilyen "beismerő vallomás" - nincs... !

Az önéletrajzában így ír:

"A küzdelem, melyet fanatikus ellenfeleim, sajnos, átvittek a személyeskedés terére is, eltartott jó sokáig, de ezúttal is bevált a régi diák közmondás: Philologi certant, tamen sub judice lis."

Vámbéry Ármin: Küzdelmeim. IX. fejezet, 130.o.

Nekem ez nem tűnik beismerésnek... persze máshol azért még írhatta... nem ismerem minden írását... sőt!

@benzin:

Az ókori és a kora középkori térképeken, nincs olyan folyó, amely északról a Kaszpi-tengerbe ömlik. Tehát az Itil az lehet a Don alsó folyása is. Így még az is lehetséges, hogy a Jaik ( elterül ) jelöli a ma Volgának ismert folyót. Ha meg így van, akkor elég sok útleírást kicsit másként kell értelmezni.

335 MolnarErik 2015. november 14. 20:04

@Krizsa: Ezek szerint tutibiztos, h az angolok is Amerikából mentek Angliába.

336 tenegri 2015. november 14. 20:16

@GéKI: A helyzet az, hogy Vámbérynak az ugor-török háborúban már a kiindulópontja is az volt, hogy a magyar finnugor nyelv, s a török elemek másodlagos hatás eredményei:

"És mégis ki a magyar és finn-ugor nyelvek közti viszonyt némi figyelemre mutatja, meg fog győződni, hogy a török-tatár nyelvekkeli rokonság csak második foku és hogy a magyar első fokon csak a finn-ugor nyelvekkel, még pedig a vogul nyelvvel áll, legközelebbi rokonságban.

[...]

A magyar nyelvnek a törökhöz való rokonsági viszonya nem annyira kisebbnek, mint inkább fiatalabbnak mondható, azaz e rokonsági viszony későbbi érintkezésnek vagy talán összeolvadásnak az eredménye [...]"

(Vámbéry Ármin: Magyar és török-tatár szóegyezések. Nyelvtudományi Közlemények VIII, 1870, pp. 109-189., pp. 114. és 116. )

Vámbérynak a fent idézet műve és Budenz arra írt reagálása volt az, ami kirobbantotta az ugor-török háborút (érdemes elolvasni ám, nem csak városi legendákra hagyatkozni, mert korrekt észrevételei voltak). Igaz, hogy aztán Budenz kritikáján megsértődött, megváltoztatta korábbi véleményét és beleállt egy "csak azért is legyen inkább török" erőlködésbe, végül viszont - némi puffogással - tkp. belenyugodott a finnugor eredetbe, csak próbálta minél fontosabbnak feltüntetni a török hatást (kissé átlátszó és eltúlzott indokokkal is):

"Mint már fentebb jeleztük, itt az ugor befolyásnak kell adni az elsőséget, azaz a magyar nép és nyelv fejlődési folyamatának legelején inkább az ugor. mint a török elem van előtérben; de a magyar nép etnikumának későbbi fejlődéséről már nem lehet ezt elmondani, mert ekkor a török elem az irányadó, s a családi életre, vallásra, államszervezetre, hadi dolgokra, etikai és morális fogalmakra vonatkozó szók nagyobbára török eredetűek. Röviden ezt így lehetne mondani : a magyarság ugor származék, mely idők multával eltörökösödött s a világtörténetbe már mint török lépett be."

(Vámbéry Ármin: A magyarság bölcsőjénél. Budapest 1914, p. 40.)

338 GéKI 2015. november 14. 22:40

@tenegri:

Minden esetre én ezek után, már egyre kevésbé értem azt a "leegyszerűsítést" hogy Budenz győzött az ugor-török vitában.

Tegyétek meg, azt a szívességet, hogy a nekünk, laikusoknak szóló írásaitokban is valahogyan árnyaltabban fogalmazzátok ezt meg…? – meg fogjuk érteni, és a Budenz sem lesz attól kisebb…!

Szerintem!

:)

339 bloggerman77 2015. november 15. 00:30

@Krizsa:

"Azért lett szétszerkesztve, mert a finn az egyetlen, ami legalább 4oo éve már ír. Tehát ez az egy nyelv 4oo évre dokumentált."

*

A komi (zürjén) nyelvnek már 650 éve volt saját írásbelisége, a cirill betűkből, görög betűkből és a komi törzsi tamgákból Permi Szent István által megalkotott abur-ábécé. Csak gondolom erről fogalmad sincs...

340 Krizsa 2015. november 15. 07:36

Az abur abc alapján írt szövegeket hányan tudták elolvasni és lemásolni - a saját korában - a kitalálóján kívül? Fogalmam sincs, még az is lehet, hogy elég sokan.

Utána mennyi ideig használta bárki is ezt az írást, és mire használta a 19. századig? Vagy többszáz éven át senki? Nem tudom.

A 19. század óta orosz betűs komi írások is vannak: LINK?

Ma már, az orosz betűs komi íráson kívül e szövegeknek oroszra nyelvre fordítása is meg kell legyen. LINK?

Ezen kívül mai, minimum kéziszótár (az 3o.ooo-8o.ooo szó) terjedelmű szótár, bármilyen ismert (ezesetben ajánlatos az orosz) nyelvre - ez a legfontosabb. LINK?

Ennyi szükséges ahhoz, hogy a komi nyelv kutatható legyen. Amíg ezt nem biztosítják, addig a finn az egyetlen, aminek 4oo éves írása van. MERT a finnt tanulni, feldolgozni, pl. a mássalhangzó-vázai szerint újra-szótárazni (a gyöknyelvész számára)

szóval KUTATNI is lehet. Bárkinek, aki bármire kíváncsi rá.

Mert a finn használja is a nyelvét. Énekel a TV-ben, tanul az iskoláiban, könyveket ad ki, vitatkozik. A nyelvét nem 1-6 néprajzkutató "jegyezte le" az öreg bácsival szemközt. Aki már nem is él.

A néprajzkutatónak) egy szót sem hiszek el, még azt sem, hogy rendesen hallotta a bácsi beszédét. Aki esetleg fogatlan volt?..., azt sem, hogy a néprajzkutató biztosan azt jegyezte le, amit hallott, stb. - vagy esetleg azt jegyezte, amit be akart bizonyítani.

Szal a komi 65o éves írása a kutatás számára nem hozzáéférhető. A "tudománynak" meg, természetesen, úgy általában se hisszük el semmit. Azt a szót, hogy HISZÜNK, nem is ismerjük:-).

Különösen akkor nem, ha több, mint 1oo éves az a tudomány:-).

341 Untermensch4 2015. november 15. 08:28

@GéKI: "1. A finnugorokhoz minden kulturális újítás délről érkezett.

2. Hunor és Magor csodaszarvas üldözése - egy hamis nemzettudat alkotóeleme

3. Szent László legendája - az idegengyűlöletre nevelés eszköze

4. A KM – ben, politikai egységet létrehozó honfoglalók – rabló maffiabanda."

"Tegyétek meg, azt a szívességet, hogy a nekünk, laikusoknak szóló írásaitokban is valahogyan árnyaltabban fogalmazzátok ezt meg…?"

Érzed az ellentmondást?

342 MolnarErik 2015. november 15. 08:34

"én a tudománytalan ökörségek ellen vagyok - akár ki is mondja, vagy írja, azokat az ökörségeket."

Még akkor is, hha te írod őket? Mint az 500 éve kiirtott észak-amerikai indiánok, a kutyabőrös nemesnél kisebb hatalmú német-római császár, vagy. h Nagy Károlyt a Fuggerek és Napóleon miatt nem lehet szakrális uralkodónak tekinteni?

343 GéKI 2015. november 15. 09:20

@MolnarErik:

„Azt a szót, hogy HISZÜNK, nem is ismerjük”

Ezzel azért egy picit vitatkoznék. Nyilván mindenkinek a saját tudományában ez valószínűleg igaznak kell, hogy legyen. Egy másik tudomány állításaira azonban ez nem egészen igaz. Nem hiszem, például, hogy mindenki pontosan érti, hogy miért nem lehetséges a fénysebességnél nagyobb sebesség, mégis ma ezt szinte mindenki elfogadja – tehát hisz azoknak, akik ezt um. „tudják” – is. Mert elhiszi nekik, hogy azok valóban „tudják”. Mert a tudásukat úgy közvetítik, hogy az hitelessé teszi az mondandójukat.

A finnugrisztikának, ez az egyik legnagyobb problémája, hogy nem hitelesen közvetíti azt amit „tud”. Erőszakos, személyeskedő, durva, és nyilvánvalóan hazug érveket használ az igaza bizonygatására. A magyar nyelv finnugor, ez ma már nyilvánvalóan csak egy kicsivel kisebb, csúsztatás annál, mint az-az állítás, hogy a magyar török nyelv. Budenz és Vámbéry vitája egy személyeskedéstől túlfűtött, durva hangnemű presztízsharc volt – semmi több – mégis úgy teszünk, mintha tudományos értékű párbeszéd zajlott volna. Ráadásul a stílusa rá is ragadt, egy egész tudományágra és ma sem tud tőle megszabadulni. Ahogyan én fogalmaztam „a finnugrisztika sárban és mocsokban született, és ez meg is látszik rajta”.

Amíg legjelesebb képviselői olyan hangnemet engednek meg maguknak, mint a Honti és a Klíma, addig soha – de soha nem lehet a finnugrisztika „elismert tisztes tudomány” – és a kívülállók soha nem is fogják feltétel nélkül elismerni az állításaikat. Ha valaki a vita tárgyának bizonyítására „homeopátiára hajazó” érveket alkalmaz, vagy „kocsmastílusban” fogalmazza meg mondanivalóját, akkor azt a kocsmában, és a tudományos érvelésen kívüli világban is vitatni fogják. A finnugrisztika állításait ma minden tekintély nélküli, bárki által megkérdőjelezhető „kocsmabaromkodások” szintjére süllyesztették le, és a legundorítóbb hitviták emlékét idézik fel.

Amíg a finnugrisztika nem hagyja el ezt a stílust, addig nem lehet tudomány, mert akkor a homeopátiát és az ököljogot is tudományos eljárásnak kell tekinteni, és akkor ennek a világnak itt a vége…

344 GéKI 2015. november 15. 09:24

@MolnarErik:

Még akkor is!

Soha nem mondtam hogy mindíg igazam van - de a Fejes a mái napig ragaszkodik a homeopátiás borhígításos ökörségéhez, és nem javítja ki....no ez a szégyen - minden finnugristára nézve....

346 Untermensch4 2015. november 15. 09:33

@GéKI: Amit teljes részletességgel nem TUDUNK abban valóban egyszerű és kényelmes HINNI a hozzáértők szava és sok ember így is tesz. De van másik lehetőség is, hit helyett FELTÉTELEZNI hogy az a valódi tudás az adott területen amiről a hozzáértők mondják, így a változtatás lehetősége megmarad (a fejlődéssel változhat a tudásanyag) viszont nincs "biztos" és "végleges" tudásunk, elvész az illúzió hogy mindent vagy legalábbis eleget tudunk, "készen vagyunk".

347 zegernyei 2015. november 15. 09:49

@Krizsa: (340.): Csókolom, nem követelni kellene azokat a LINKEKET, hanem megkeresni - türelmesen, gondolkodva, ép ésszel.

348 GéKI 2015. november 15. 09:52

@Untermensch4:

Tekintsd úgy, hogy elfogadtam a véleményedet, sőt ...

@Untermensch4:

Az a négy pont, a Klíma László (@zegernyei ) cikkeiből árvett szószerinti idézetek.... nem fogalmaztam át.... néz utána légyszi, mindegyik itt a RENHÍEKEN jelent meg...

Nincs semmien ellentmondás....

Hidd el, hogy a "laikusok" közé tartozom... tehát én fogalmazhatok néha "bugyután"... egy szakemberhez képest.... bár nagyon igyekszem korrekt fogalmakat használni... biztos nem mindig sikerül...

:)

349 GéKI 2015. november 15. 10:06

@zegernyei:

Ha Ön valóban tudós szakember lenne, akkor most szépen - türelmesen, gondolkodva, ép ésszel – megadta volna azokat a linkeket - lehet, hogy még el is magyarázta volna...

Így azonban, megint maradt az… ami… mert nem is tud más lenni…

Egyébként köszönöm a hozzászólását… ezzel mindent igazolt, amit eddig állítottam…

350 zegernyei 2015. november 15. 11:13

@GéKI: Krizsa néni biztos hálás lesz, hogy tudatlanságról árulkodó, ámde pimasz stílusú levelét ilyen hősiesen védelmezi.

Viszont ami az ön dolgát illeti, emlékeztetem, hogy megkapta a szakmai felvilágosítást, valamint a szakirodalmat is. Válaszul közölte, hogy nem hajlandó elolvasni a megadott műveket. Ily módon az ön részéről nagyfokú arcátlanság linkeket reklamálni.

351 Krizsa 2015. november 15. 12:16

A gyöknyelvészet a proto-finn és-legészakibb kisnyelveket az indoeurópai szubsztrátnyelv legősibb, az őskeltával rokon rétegének tekinti.

A magyar nyelvet pedig az európai szubsztrátnyelv legkésőbbi időpontig is önállóan, helyben, legjobban kifejlődőtt származékának.

A gyöknyelvészet alapfogalmai:

www.leventevezer.extra.hu/Alapfogalmak.pdf

352 Untermensch4 2015. november 15. 13:00

@Untermensch4: " Hunor és Magor csodaszarvas üldözése - egy hamis nemzettudat alkotóeleme"

Árnyaltabban a probléma az hogy ebből sokan hajlamosak arra az egyszerű klisére jutni hogy: mi vagyunk a hunok. Valójában pedig az kellene hogy legyen az "eredmény" hogy: beolvasztottuk magunkba az onogur-törököket.

Az eltérés nagysága az ami kiérdemli a "hamis" címkét.

353 menasagh 2015. november 15. 14:28

@szigetva: Haszóval az ugor csak beszélt formájában maradt fenn..és oda tartozunk mi...ha nincs írásos hagyaték akkor miről állapítják meg, hogy melyik gyök vagy szótő vagy akármi honnan ered ?

354 menasagh 2015. november 15. 14:42

Az egyik ilyen írás meg nyelvi vita során az egyik ismerős valamiféle számítógépes programmal visszajátszotta, hogy miként nézhetett ki európa régen vagyis a földrajzi változatok miként alakultak évezredek során. Az eredmény az lett hogy eltünt a duna és a balkán hegység különvált a többi déli gyűrődésektől és összeért a kárpátokkal ami szépen kirajzolta a rovott k betüt...

...ma meg azt mondja mindenki, hogy a kárpátok valamiféle carp nevű törzsről kapta a nevét...

355 szigetva 2015. november 15. 14:44

@menasagh: Abból, hogy az alapszavak között feltűnően sok olyan van, amelyek egymásnak szabályosan ismétlődő eltérések szerint felelnek meg. Ezek az eltérések túl szabályosak ahhoz, hogy a véletlennek tulajdonítsuk őket.

356 Krizsa 2015. november 15. 16:08

@Untermensch4: NINCS bizonyíték arra sem, hogy a magyarságnak ne lettek volna a KM-beli élődei (az egyik rétege) - a hunok.

Amíg ennek a KIZÁRÁSRA nincs bizonyítéka a tudománynak (nincs), addig nem "HAMIS", hanem MONDA. Kezdjék el már el megbélyegezni minden más nemzet mondáit is, aztán a népmeséit is, majd a kegyes keresztény példabeszédeket is azzal, hogy hamis nemzettudatot képeznek és így károsak. Majd meglátják, hogy mit kapnak.

357 menasagh 2015. november 15. 16:10

@szigetva:

Mióta nevezik a finneket finnek, vagyis mióta él ez a megnevezés

358 Krizsa 2015. november 15. 16:16

@szigetva: Nem feltűnően sok, hanem - ahhoz képest, hogy 15 (TIZENÖT!) finn + észt + halódó kisnyelvhez (kettő már ki is halt) viszonyíttattak, ez feltűnően kevés.

S mivel mindezek (szinte mind) a sémi gyökvázas szavakkal is és még legalább száz eurázsiai nyelvben is (köztük a törökfélék, a szanszkrit / dravida)

alkotnak "szabályos megfeleléseket" -

sőt még egyazon nyelv (a MAGYAR) későbbi nyelvállapotaiban is "szabályosan felcsrélődnek") - a finnugor nyelvészet legfőbb érve - semmis.

359 szigetva 2015. november 15. 16:18
360 nadivereb 2015. november 15. 16:33

@Krizsa: "Amíg ennek a KIZÁRÁSRA nincs bizonyítéka a tudománynak (nincs), addig nem "HAMIS", hanem MONDA"

Tudományos módszerekkel képtelenség kizárni azt is, hogy a Tejutat egy láthatatlan, Dezső nevű varánusz tüsszentette.

Ettől még ez nem lesz valószínű, és elméleteket se éri meg külünösebben építeni rá.

361 menasagh 2015. november 15. 16:45

@szigetva: ...vagyis az úgynevezett finn megnevezés nem több 500 évesnél.

...ezek szerint a szláv régebbi mert annak már van ezer éve

..és ha mát így van akkor mi a finnugorba a finn...mert ugye az ugor valamivel korábbi megnevezés..

Lehet nehéz fejű vagyok de így ezeket párosítani nem lehet...még ráfogni is nehéz.

362 szigetva 2015. november 15. 16:57

@menasagh: Az, hogy egy adott nyelvet beszélő embercsoportot minek nevezünk, nem befolyásolja azt, hogy a nyelvük mely más nyelvekkel áll kapcsolatban. Annál is inkább, mert látjuk, hogy ugyanazt az embercsoportot sokféle névvel lehet illetni (német, szász, allemann, germán, sváb, stb.).

363 nadivereb 2015. november 15. 16:59

@menasagh: Az, hogy valaminek a neve milyen régi, semmilyen összefüggésben nem áll azzal, hogy milyen régi az adott dolog.

364 menasagh 2015. november 15. 17:05

@szigetva:

Épp ebben van a lényeg. Az egyik ötszáz éves és a másik kétezerötszáz mégis a fiatalabb a domináns...

Ha már valakivel rokonok vagyunk akkor nem az unokával illik párosítani mert az nem helyes sőt félrevezető.

Ha már a finnekkel rokonok vagyunk akkor az automatikus rokonságot tételez fel a germánokkal a vikingekkel is....?

365 Krizsa 2015. november 15. 17:06

Water - Wasser - finnee vesi - magyar (héber: veszet=vezet): a víz -

1oo%, hogy közös az eredet. De nekem még (anélkül, hogy a bármely elta ősnyevet ismernék... persze, hogy 1oo%

366 menasagh 2015. november 15. 17:07

@nadivereb: ...vagyis akkor nem is létezik finnugor kapcsolat mert amikor az ugor már nem is volt mint megnevezés akkor született a finn....?

367 Krizsa 2015. november 15. 17:10

@menasagh: IGEN.

368 szigetva 2015. november 15. 17:20

@menasagh: Nem tisztáztad, mit jelent az, hogy domináns.

Most arról ne is beszéljünk, hogy a nyelveknek nincsen kora, ráadásul, ha volna, sem attól függne ez, hogy mióta utal egy bizonyos hangalakkal egy másik nyelv az adott nyelvre.

369 szigetva 2015. november 15. 17:22

@menasagh: Az „ugor” mint megnevezés ma is létezik, különben nem használnád te sem.

Ugye nem gondolod, hogy a törzsfejlődést a legkevésbé is érdekli, hogy egy adott nyelven (mondjuk magyarul) hogyan nevezzük az egyes ágait. Nem tudom, a „majom” szót mióta használják a magyar anyanyelvűek, de majmok már jóval azelőtt is voltak ám.

370 nadivereb 2015. november 15. 17:26

@menasagh: Nem a nyelv az 500 éves (amit egyébként nem tudom, honnan veszel, a linkelt Wiki-cikk 11. századot ír első írott előfordulásnak), hanem a neve. Pontosabban még ez se igaz, mert simán hívhatták így sokkal régebb óta a nyelvet/népet, csak épp nincs róla írott forrás.

A Wollemi-fenyő neve pl. 1994 óta létezik, mert akkor fedezték fel. A növény maga ettől még sokkal régebben létezik.

371 tenegri 2015. november 15. 17:28

@menasagh: Az elnevezésnek semmi jelentősége nincs: most épp ezt az elnevezést használják, mert így alakult. Korábban mást használtak ugyanerre, később lehet, hogy megint mást fognak. Hívhatnák 18-as nyelvcsaládnak, vagy kiskacsa nyelvcsaládnak, vagy fdslkfj-nek, attól még ugyanaz lenne. Ha te máshogy akarod hívni, hívd máshogy. Ha másoknak is megtetszik, majd ők is elkezdik úgy hívni és elégedett lehetsz. Nem új gondolat, hogy az elnevezések nem befolyásolják az elnevezés által jelölt dolog mibenlétét, s ugyanarra nagyon sokféle szempont alapján motivált neveket lehet választani, de bármely névvel is illetik, akkor sem fog megváltozni. Felesleges ezen rugózni.

372 menasagh 2015. november 15. 17:36

@szigetva: Létezik mint megnevezés de mint nemzet nem és már akkor is más volt a neve amikor megjelent a finn...tehát az ugor csak a finn nagyapjával amit nem tudom hogy neveztek kellett volna rokonítani és ha a finnt vesszük elsőnek akkor azt az ugor unokájával párosítani akik abban a korban éltek

és a majomról..biztos jóval előtte is voltak de kb azóta nevezték annak amióta feltételezik a rokonságot...:)

373 menasagh 2015. november 15. 17:38

@nadivereb: Tehát nem tudni az ugorok idejében minek nevezték a finneket...?...akkor hogy rokonok ?

374 szigetva 2015. november 15. 17:47

@menasagh: A mammutok idejében hogyan nevezték az elefántokat? Akkor nem is rokonok? (Szerintem a következő hozzászólásod előtt kicsit gondolkozz el azon, amit eddig írtunk.)

375 menasagh 2015. november 15. 17:49

@tenegri: Azért számít mert itt csak elméletben beszélgetünk népcsoportról valójában a nevekkel van a gond.

A történelem amikor egy nemzetről szól az csak addig tart amíg az a nemzet neve. Ilyen a magyar történelem is csak a honfoglalásik visszamenve beszélnek róla holott ha emberekről beszélnénk akkor az a KM első emberi fajtól kezdődne. Tehát a magyar a honfoglalásig azelőtt voltak az avarok ha kapcsolatot lehet felmurtatni akkor is azok avarok voltak nem magyarok és azelőtt...hunok azok hunok voltak és szkíták stb

Amúgy ez ilyen zavaros az egész világon ilyen a Román Ilyen a szláv és ilyen a zsidó is...

376 tenegri 2015. november 15. 17:50

@menasagh: A nevüktől kellene rokonnak lenniük? Egyre kevésbé értem, hogy mivel van problémád...

377 menasagh 2015. november 15. 17:53

@szigetva:

A mamutok idejében nem tudom voltak-e elefántok...viszont minden ősállatot a mamuttal emlegetnek nem az elefánttal.

378 tenegri 2015. november 15. 17:54

@menasagh: Nyelvek rokonságáról van szó, nem népekről, pláne nemzetekről.

379 tenegri 2015. november 15. 17:57

@menasagh: Mondjuk az sem áll, hogy egy nép vagy nemzet vagy bármilyen embercsoport létezése a nevétől vagy annak változásától/változatlanságától függene.

380 menasagh 2015. november 15. 17:59

@tenegri: az a problémám, hogy olyan neveket társítottak amelyek nem egyidőben léteztek a finn durván ötszáz éves elnevezés a z ugor már azelőtt sokkal másnak volt nevezve. , de mint megnevezés a finnugor nem létezhetett mert az ugorok idejében nem volt finn és a finnek idejében más volt az ugor

..és itt a megnevezések is nyelvészeti kérdések tehát úgy párosítani valamit ami nem egyidőben létezik nagyon felületes eljárás.

381 tenegri 2015. november 15. 18:07

@menasagh: Nem, a megnevezés nem nyelvészeti kérdés, hanem önkényes elhatározás. És senki nem mondta vagy gondolta, hogy bármilyen embercsoport is valaha finnugornak nevezte volna magát vagy a nyelvét.

382 Untermensch4 2015. november 15. 18:09

@menasagh: "A történelem amikor egy nemzetről szól az csak addig tart amíg az a nemzet neve."

Azért jót tenne ha sikerülne definiálni mi is a nemzet, mert így csak a nyelvek elnevezéséhez hasonló zavarnövelésre számíthatunk. A keltákból pl az ír szigeteken hogyan s mikor váltak írek? Mi legyen az egész brit szigeteken beolvadt vikingekkel, az őslakos mondjuk piktekkel? A kárpát-medencében ennél nagyobb forgalom volt. Mielőtt államszerű képződményeket hoztak létre az emberek, hogyan határolhatunk be egy nemzetet?

383 menasagh 2015. november 15. 18:13

@tenegri: Pedig attól függ. A név az amiről valakit felismernek.

A nyelv az nyelv pl ma román de azelőtt oláh vagy kun volt azelőtt meg trák vagy géta vagy gót ...és azelőtt kitudja...

384 menasagh 2015. november 15. 18:16

@tenegri: Mindebből azt akartam kihozni hogy mi lenne ha a franciát a trákkal párosítanák hogy románt kapjanak..és lenne pl frankotrák vagy frankogéta...holott a kettő nem egyidőben élt de van egy mai közös ökunokájuk...

385 szigetva 2015. november 15. 18:17

@menasagh: Mivel a mammutok nem olyan régen haltak ki, biztos hogy voltak abban az időben elefántok. De az is biztos, hogy senki nem hívta őket elefántnak (ahogy a mammutokat se mammutnak). De ez nem befolyásolja azt, hogy az ismert mammut- és elefánt-gének alapján ki lehet mutatni, hogy ezek a fajok rokonok. (Még az is lehet, hogy nem, ehhez nem értek, de remélem érted, miért tök mindegy, hogy minek nevezzük ezeket a fajokat itt mi most, abból a szempontból, hogy egymásnak rokonai-e.)

386 tenegri 2015. november 15. 18:18

@menasagh: Hogy vmi létezik-e, az nem a nevétől függ. Hogy te felismered-e, hogy az a valami létezik, ha nem tudod a nevét (már ha van neve), az már rajtad múlik.

387 tenegri 2015. november 15. 18:21

@menasagh: Azon túl, hogy nem sok értelmét látom annak, amit írtál, a román nyelv mibenlétén semmit sem változtatna, ha épp frankotráknak, frankogétának vagy épp zebracsíkos bakcsónak hívnák.

388 menasagh 2015. november 15. 18:48

@tenegri:

...most akkor értelmetlenségeket csinálunk ?

A finnek amikor eljöttek az uráltól minek nevezték őket, mert a rokonság onnan adódik tehát a magyarok akkor ugorok voltak de a finneket nem tudjuk ezért párosítottuk a mai megnevezéssel.

389 menasagh 2015. november 15. 18:52

@szigetva: Persze hogy értem..legalább is azt hiszem, és nem is azért vitatkozok mert nemrokon valamiről beszélünk hanem épp arról hogy ha a nuevészetet valaki komolyan veszi akor azt mindig pontosan nevezze ne különböző idők elnevezései szerint hozza össze.

390 Untermensch4 2015. november 15. 18:54

@menasagh: Azok akik ottmaradtak az urálnál úgy nevezték őket hogy: "Béláék akik nyugatra költöztek az erdőbe." de ez nem biztos. :)

391 szigetva 2015. november 15. 18:54

@menasagh: Az mit változtatna a magyarok mibenlétén, ha történetesen hungaruszoknak, vengereknek vagy valami másnak neveznék őket? (Ráadásul nevezik is!)

392 szigetva 2015. november 15. 18:58

@menasagh: Fenéket érted. Ma mai elnevezéseket használunk. Az ugor a ma használt közös elnevezése annak a nyelvcsoportnak, aminek a tagja a magyar, a hanti meg a manysi. A finn meg annak a csoportnak, aminek a tagja a finn, az észt, a vót, az izsor (most nem sorolom az egészet, nézz utána). A két csoport mai közös elnevezése meg az, hogy finnugor.

393 menasagh 2015. november 15. 18:58

@Untermensch4:

pontosan definiálni semmit nem lehet, és nem is kell mert az egy is kettőtől kezdődik.

Azt viszont érdemes volna leszögezni, hogy ha egy nép vagy csoport nyelvéről alkot valaki meghatározást akkor az nem más kultúrák kifejezése tegye azzá pl a mai írás hanem bogarásszák ki annak a nyelvnek az írott változatát mert biztos van, különben csak a beszélt nyelv alapján nincs határozott nyelvtan csak feltételezett nyelvjárási mittudommi.

394 szigetva 2015. november 15. 19:00

@menasagh: Az a helyzet, hogy a nyelv a nyelvész számára elsősorban/kizárólag a beszélt nyelv. Az írott nyelv ehhez képest másodlagos.

395 tenegri 2015. november 15. 19:06

@menasagh: A "nem értem" a román a francia és a trák ükunokája részre vonatkozott.

Tökmindegy kit, ki, mikor, minek nevezett, ettől ma bármit bárminek nevezhetünk, mert az elnevezések önkényesek (még ha lehetnek motiváltak is, de önkényes, hogy melyik motivációt választjuk). Ezért bele sem folyok abba, hogy mikor, hol mit jelenthetett a finn és az ugor elnevezés és mit nem. A nyelvrokonság semmilyen elnevezésből nem adódik, s nincs semmilyen kötelező mód arra, hogy kellene nyelvcsaládok vagy rokon nyelvek csoportjának közös elnevezését megalkotni. Ha körülnézel, elég sokféle motivációjú elnevezést találhatsz, olyat is, ami vmi régi nép vagy nyelv elnevezésére épül, olyat is, ami pl. földrajzi alapú, olyat is, ami modernkori elnevezéseket használ, stb. Semmi jelentősége az egésznek, véletlen, melyik elnevezés hogy alakul.

396 menasagh 2015. november 15. 19:10

@szigetva: Nem az számit minek nevezik hanem csak az, hogy mi az igaz.

A mai finnek és az ősi ugorok rokonok de csak úgy társítható ha a finneknek is az akkori ősei nevét használják., mert amit írod az ugor nyelvcsoport tagja a magyar akkor a finn minek is a tagja ,..

A magyar az iráni nyelvvel is rokon ott hogy társítanád ?

397 szigetva 2015. november 15. 19:12

@menasagh: Nem, a magyar az iráni nyelvvel nem rokon.

398 menasagh 2015. november 15. 19:13

@tenegri: Csak azért tartottam fontosnak mert szerintem a pontosság is ugyanolyan fontos mint a valódiság.

399 menasagh 2015. november 15. 19:15

@szigetva: ..lehet viszont ma a magyarnak is több változata van ugyértve nyelvjárása de csak az írott a hivatalos...vagy ki hogy akarja úgy veszi ?

400 menasagh 2015. november 15. 19:17

@szigetva: ...akkor a törökkel vagy melyikkel ?

401 tenegri 2015. november 15. 19:22

@menasagh: A törökkel sem.

402 menasagh 2015. november 15. 19:22

És ha már itt tartunk a magyarban használt, kölcsönvett szavak ami még az irodalomba is belekerül nem képez egyfajta rokonságot ?

403 menasagh 2015. november 15. 19:24

@tenegri: A 402-re ?

404 tenegri 2015. november 15. 19:25

@menasagh: Jelen esetben nincsenek objektív kritériumai vmiféle pontosságnak, azon kívül, hogy egy adott elnevezésen a használói mennyire értik ugyanazt. Márpedig a finnugor elnevezésen nagyjából ugyanazt szokta érteni mindenki (kisebb-nagyobb eltérésekkel), így a funkcióját tökéletesen betölti.

405 tenegri 2015. november 15. 19:27

@menasagh: Azt a fajta kapcsolatot nem szokták nyelvrokonságnak nevezni. Nyilvántartja a nyelvtudomány az ilyen (és más) kapcsolatokat is, csak épp nyelvrokonság névvel egy másik típusú kapcsolatot neveznek.

406 szigetva 2015. november 15. 19:30

@menasagh: „de csak az írott a hivatalos” Ezt honnan tudjuk? Volna ilyen törvény vagy jogszabály?

Egyébként a nyelvész számára teljesen érdektelen, hogy egy ország törvényhozása mit gondol a nyelv hivatalos változatának. Nyelvészeti kérdésekben a törvényhozók nem kompetensek.

407 menasagh 2015. november 15. 19:34

@tenegri: Azt érti mindenki viszont az ugor ágon míg vissza tudunk menni az ősidőkig a finnen csak az ezervalahányas évekig mert azelőtt másnak nevezték amit nem tudunk és így az egészből egy feltételezett kapcsolat alakul ki

..tudjuk hogy volt csak nem tudjuk ki.

a másikra, szerintem a rokonság épp abból alakul, hogy egymással keveredik az amit te mondasz az eredetnek lehet venni ahol szintén megtalálhatóak a kapcsolódó rokonságok.

408 szigetva 2015. november 15. 19:38

@menasagh: Tévedsz, a történeti-összehasonlító nyelvtudomány nem a „keveredést” nevezi rokonságnak, hanem az eredetet.

409 menasagh 2015. november 15. 19:39

@szigetva: Persze hogy van. A megyek szót ejtik ménnek mögyöknek és még kitudja minek de a nyelvvizsgák ezékért úgy kirúgnak mint a macskát szarni.

A nyelvtant helyesírást és minden nyelvi dolgot nem a törvényhozók alkotnak hanem a nyelvészek, a törvényhozók csak szentesítik.

410 menasagh 2015. november 15. 19:46

@szigetva: Biztos, hogy tévedek de az eredet is csak akkor igazi ha azt a gyökerektől vesszük, márpedig az lehetetlen, éppen ezért a finnugor is csak egy szint aminek volt egy régebbi és aminek még volt egy régebbi...

A finnugor kapcsolat pedig rokoni de nem eredeti mert valamelyik csak odacsapódott a másikhoz tehát mindkettőnek kellett legyen egy régebbi és különáló változata..ebből következtetve pedig a nyelvünk csak érintőleg rokon és az is lehet hogy van még más eredetibb rokon is...

Az egész lényege hogy ha ma finnugor rokonságról beszélünk az nem annyira helyes mintha finnmagyar vagy magyrfinn rokonságot emlegetnénk mert ma mindkettőnek ez a neve.

411 szigetva 2015. november 15. 19:46

@menasagh: Tévképzeteid vannak. Egyáltalán anyanyelvi beszélők milyen nyelvvizsgán vennének részt? Én sosem voltam magyar nyelvvizsgán. Te voltál?

A nyelvtant nem alkotják a nyelvészek, legfeljebb megfigyelik és jól-rosszul leírják. A törvényhozóknak meg ehhez semmi köze, nemhogy szentesítenék.

412 menasagh 2015. november 15. 19:51

@szigetva: Minden ország tanítja a saját nyelvét mint irodalom és nyelvtan, különben bután halna meg a kölök...sőt más nyelvet is aminek a nyelvtanát is és abból dolgozatot kell írni vagy vizsgázni ha tantárgy.

413 szigetva 2015. november 15. 19:51

@menasagh: Az előbb nem figyeltél, amikor leírtam, hogy a finnugor nyelveknek két csoportja van, az ugor (magyar, khanti, manysi) és a finn(permi). Ez utóbbi történetesen a legnagyobb tagjáról, a finnről kapta a nevét, az előbbi meg nem. A két csoport nevének tökéletes összefoglalója a „finnugor” szakkifejezés, de ha nem volna az, akkor sem állna se neked, se nekem módomban, hogy megváltoztassuk. Azt is mondhatnád, hogy neked nem tetszik, hogy azt az állatot „oroszlán”-nak nevezik, de bele kell törődnöd, hogy akkor is ez a neve.

414 szigetva 2015. november 15. 19:55

@menasagh: A gyerekek a nyelvet a családjuktól, később a barátaiktól és környezetüktől tanulják. Az iskolában egy bizonyos nyelvváltozatot tanítanak nekik, amitől műveltnek lehet látszani, de attól nem lesz senki okosabb.

De talán felesleges ezt a felvilágosítást, amit itt a nyesten is többször olvashattál, újra megismételnem. (Arról nem is beszélve, mennyire off.)

415 tenegri 2015. november 15. 19:59

@menasagh: Biológiát is tanulhatsz és írhatsz belőle dolgozatot, aztán mégis az összes állatot és növényt hidegen hagyja, hogy mit tanultál az iskolában, pláne, hogy hányas dolgozatot írtál :)

416 Untermensch4 2015. november 15. 20:54

@menasagh: "pontosan definiálni semmit nem lehet, és nem is kell "

"szerintem a pontosság is ugyanolyan fontos mint a valódiság."

A nyelvvizsga mint olyan nem nyelvészeti hanem jogi aktus. Az hogy a saját szabályaik alapján miként beszélő embereknek adnak adott nyelvből nyelvvizsgát nem "A" nyelvészektől és nem "A" nyelvtől függ hanem a vizsgáztatóktól. A "hivatalos" nyelvhez mint egyedül üdvözítő szabványhoz való ragaszkodás alapján a magyar anyanyelvűek többsége nem tud magyarul középfokon. Az állampolgársági vizsgán sem menne át minden született állampolgár. De az nem a valóság hanem mindkettő egy fura jogi izé... képződmény.

417 Krizsa 2015. november 16. 01:36

A magyar nyelv. A fogalmaknak az adott ismeretek szintjén való lehető legpontosabb meghatározása nélkül semmilyen tudás, szakismeret, tudomány nem létezik. A fogalmak definiálása azok értelmezési tartományának (= mi az, hogy magyar nyelv?) és értékkészletének (= szókincs és a nyelvhasználat szabályai ) meghatározásával történik (formális logika).

Az értékkészletet tehát a magyar nyelv szókincsének + használatának szabályai (nyelvtan) együtt alkotják. A problémák már itt kezdődnek. A hivatalos nyelvészet adós marad annak a meghatározásával, hogy mi a magyar nyelv szókészlete és mik a használatának szabályai? EHELYETT összesen azt a dogmát kapjuk, hogy "a nyelvek folyton változnak" . Ez azonban tökéletesen kizár bármiféle időbeli meghatározást. Na mégis? Jó, alapul vehetjük (jobb híján) a jelenleg forgalomban levő magyar nagyszótárakat és a jelenleg érvényes (megírt, rögzített) nyelvtani szabályokat.

Értelmezési tartomány: magyar nyelv az, ami ma Magyarországon, tágabb értelemben a KM számos körzetében a kommunikáció nyelve – de kisebbségben a világ bármely részén is beszélik.

Visszatérek az értékkészletre: A „magyar” szóval jellemzett nyelv kialakulásának földrajzi helye és az esetleges vándorlásának útja (a nyelvtudomány szerint is) ismeretlen. Még azt sem lehet meghatározni, hogy az államalapító törzs(ek) milyen nyelven érkeztek a KM-be. Azt sem, hogy az államalapítás korszakában már ittlakó – túlnyomó többség – milyen nyelven beszélt? Hogy ez a többség vajon avar volt-e – illetőleg ezt, azzal, hogy addigra már „eltűntek” – tagadni igyekszik. Annyit állít, s ezt nyilván helyesen, hogy szláv nyelvűek valóban voltak itt.

Ismert az, hogy ezen a néven: ’magyar”: egyezer éve beszélik a nyelvet a KM-ben. A magyar nyelv szókészletét, kronológiai szeletekben, a hivatalos történeti nyelvtudomány a fellelhető írásos források alapján adja meg. Ugyanez vonatkozik a nyelvtani szabályokra. A hivatalos nyelvtudomány kísérletet sem tesz annak a megállapítására, hogy a magyar nyelvnek mekkora lehetett a (honfoglalást megelőző), „eredeti” szókincse? Arra sem, hogy mikortól vehető egy szókincs „eredetinek”, mert azt állítja, hogy 6ooo évnél távolabbi időszakra semmilyen nyelv szókincs-magjának a felderítéséhez, sehol a világon, nem is létezhetnek vizsgálati eszközök. S tegyük fel, hogy így van. (A gyöknyelvészet szerint nem így van.)

A hivatalos magyar nyelvtudomány azt a dogmát szögezi le, hogy a magyar nyelv semmi esetre NEM ALAKULHATOTT KI a KM-ben. Ebből, bár bizonyítékai nincsenek arra, hogy nem alakulhatott ki a KM-ben, azt a következtetést vonja le, hogy a szókészletének 2/3-ad részét hosszas vándorlási úton kellett felszednie. Ezen az úton továbbmenve, a magyar nyelv szókészletének 2/3-ad részét egy feltételezett vándorlási útvonalon felszedett jövevényszavakként határozza meg.

Több, mint 1oo évvel ezelőtt a német nyelvészek kialakították a nyelvcsaládok fogalmát. A magyar nyelvet a finnugor nyelvcsaládba sorolták. A FN nyelvcsaládnak 15 élő + 2 holt nyelv a tagja. Ebből (a magyaron kívül) kettő ma is élő és virágzó nyelv: a finn és az észt. A finn írásbeliségnek 4oo, az észtnek 6oo évesek a legrégibb dokumentumai. A többi kisnyelvnél vagy ennél is kevesebb idejű, vagy semennyi írott forrásuk nem maradt – vagy nem is volt írásuk soha.

Vitán felül áll az, hogy a magyar nyelvnek minimum ezer éves – és akkor már latin betűs – az írása. Vitán felül áll az is, hogy már ezt megelőzően is volt, az Eurázsiában (Barcelonától Mongóliáig) sokféle változatban fennmaradt, a rovás-családba tartozó magyar írás.

Összefoglalom: a magyar nyelvnek a finnugor nyelvcsaládba való besorolása már pusztán a „nyelvcsalád” többi 16 nyelvének EZER évvel ezelőtt egyöntetűen hiányzó, nulla írásleletei miatt is – tudománytalan. Ha viszont nemcsak írásleletekből lehet visszakövetkeztetni, hanem a MAI élőbeszédből is (hiszen a finnugor nyelvészet 9o%-ban ezt tette), akkor mi értelme van a finnugor nyelvcsaládnak?

418 MolnarErik 2015. november 16. 07:59

@menasagh: 1830-ban (Splényi Béla emlékiratai szerint) így tanították a magyart az iskolákban: "A hittani tárgyak magyar nyelven adattak elő, a magyar nyelv latin könyvből, emlékezem, hogy ezen könyvben a zs kiejtése hasonló latin hiányában a francia jour szó példájával volt magyarázva, igen sok tanuló a lecke felmondásánál úgy mondta fel: a zs-é úgy ejtetik ki, mint a francia "jó úr", anélkül, hogy ez néki kifogásoltatott volna, hiszen a leckét tudta felmondani, amire a fősúly fektetett, a zs-ét pedig, mint magyar fiú, amúgy is helyesen ejtette ki."

El lehet képzelni, h mi lett volna velük, hha nem tanulnak az iskolában magyarul.

419 shanditiredum 2015. november 16. 12:12

@Untermensch4: az onogurok nem voltak törökök. azok kunok voltak, jászok, magyarok és volgárok. az onogur szabad nép, a török nem.

a törökök egykorú elnevezése türk.

@szigetva: a 'majom' eredetileg 'majmun'

@szigetva: az 'oroszlán' eredetileg 'arszlan' ami eredetileg 'ourszwan'. hétköznapian 'szingha'.

@Krizsa: Ismert az, h a bizánci hun tolmácsok értették az avarokat is.

Ismert az is, h Árpád magyarjai értették az itt talált népességet.

azaz ...

.

azt írják: Kézai Simon: székelynek nevezvén magukat. "Midőn értesültek arról, hogy a magyarok ismét Pannóniába költöznek, elébük mentek".

azt is írják: a Tarih-i Üngürüsz szerint "amikor Hunor (azaz Árpád népe) Pannónia tartományba érkezett, látta, hogy az ottani népek az ő nyelvükön beszéltek".

azt is írják: az Orosz Őskrónikában : "Keletről, a szkíták földjéről először a bolgár-törökök (hunok) érkeztek és telepedtek A Duna mentén, majd az oborok és a fehér ugorok következtek (ezek az avarok és a hozzájuk csatlakozott onogurok), később a fekete ugorok érkeztek (ez Árpád népe)..."

az orosz őskrónikában szereplő átvonulók:

1. Gorda (Kürt) kutrigurok 528

2. Bajan (Bős) avarok és utugurok 555

420 Krizsa 2015. november 16. 12:29

Szerintem is avar a magyar nyelv előző neve... rovásírásuk is volt, találtak eleget... Nemakarásnak az istennek-se-kutatjuk a vége.

Héberül az "avar' szó (gazdag szóbokra van) = elmúlt, átvonult, átköltözött, átkelt a folyón, stb. Magyarban pedig a lehullott lomb.

421 menasagh 2015. november 16. 15:47

@tenegri: 415

Nahát...ez volt a legjobb..:)

Akkor nyéelvészetet is tanulhatsz és nyelvészkedhetsz is mert úgy is mindenki azt hisz és azt mond amit akar.....:))

422 menasagh 2015. november 16. 15:51

@szigetva:

Ma Magyarországon egészen az értettségiig vagyis a 12 osztályig tanítanak magyar nyel irodalmat és nyelvtant ami vizsgatétel. Ugyanezt Romániában is tanítják a magyar lakta vidékeken. ..erről beszélek.

423 menasagh 2015. november 16. 16:30

@MolnarErik: Valamiért pontosan az ellenkezője jött le annak amit mondani akartam. Nem az szémít hogy milyen nyakatekert dolgokat tanítana az iskolában hanem az hogy hivatalisan is azt fogadják el.

Ez nem csaka magyar nyelvvel van így hanem mindennel. Az aki nek jó nyelvérzéke van és megfelelő tanároktól tanul az iskolában úgy el tudhatja sajátítani az idegen nyelvet hogy egy tájszóval beszélő benszülött elszégyeli magát. Sőt ma az a hivatalosan elfogadott nyelvismeret amit az iskolába tanítanak, itt is ezen a fórumon ha valaki valamit nem a helyesírásnak megfelelően ír az kinevetik vagy helyreigazítják pedig lehet az illető a csak szülöhelyi nyelvjárása szerint mondott valamit...tökéletesen magyarul.

424 szigetva 2015. november 16. 16:30

@menasagh: De ez nem a magyar nyelvnek a tanítása, mert azt a magyar anyanyelvűek már kiválóan tudják, mire iskolába mennek. Ez a magyar nyelv egy formális változatának a megismertetése a diákokkal. Az más kérdés, hogy sokszor a magyartanárok maguk sincsenek tisztában azzal, hogy mi is a státusza annak, amit tanítanak.

(Ahhoz képest, hogy már régóta látni itt a nyesten, elég meglepő, hogy még mindig nem világos, miről szól a nyelvészet, és miről nem.)

425 Krizsa 2015. november 16. 16:39

@shanditiredum 419: Kösz.

426 nadivereb 2015. november 16. 16:59

@menasagh: Ugye tudod, hogy a gravitáció sem csak onnantól kezdve hat rád, hogy megtanulod az iskolában?

427 Krizsa 2015. november 16. 17:10

A (magyar) nyelv a közösség kommunikációs eszköze. S mint ilyen fontosabb MUNKAESZKÖZE, mint a két keze-lába.

Az önálló életvitel legfontosabb feltétele. Az egymás közötti megértést szolgálja: úgy a különböző tájnyelvűek között, mint az iskolákban, a munkahelyeken, hivatalokban, bank, bíróság stb. előtti pontos megértés, és értelmes válaszadás, levelezés stb. terén.

A standard magyar nyelv megállapítása is (nyelvészet), és annak az egyének általi ismerete is LÉTFELTÉTEL.

Attól csak olyan kiejtésbeli eltérések tűrhetők meg, és azok igen, amelyeket a legtávolabbi nyelvjárás populációja is MEGÉRT. Ugyanez vonatkozik, de még szorosabban az íráskultúrára, aminek kölcsönösen, tisztán és világosan érthetőnek kell lennie.

A magyar nyelv oktatása tehát létfeltétel. Az ős- és esőerdőkben még nem volt az, de az intézményes kultúrákban, úgy kétezer éve már elengedhetetlenül szükséges A nyelv oktatása.

428 mondoga 2015. november 16. 17:34

@shanditiredum: "az onogurok nem voltak törökök. azok kunok voltak, jászok, magyarok és volgárok. az onogur szabad nép, a török nem.

a törökök egykorú elnevezése türk."

Tömény marhaságokért nem mész a szomszédba...

Úgy tűnik, a saját hülyeséged nem zavar, csak másoké. És ez akkor is így van, ha másoké kevésbé v. egyáltalán nem hülyeség... :-)

429 mondoga 2015. november 16. 17:53

@shanditiredum: "Keletről, a szkíták földjéről először a bolgár-törökök (hunok) érkeztek és telepedtek A Duna mentén,"

Nocsak, nocsak, az imént még handabandáztál, hogy az onogurok nem voltak törökök, most meg idézel az igazad alátámasztására egy fordítást, amelyben a hunok bolgár-törökök?

Megjegyzem, a PVL-ben nem ismertek ezek a fogalmak.

"az orosz őskrónikában szereplő átvonulók:

1. Gorda (Kürt) kutrigurok 528"

Gorda (Grod, Grodas, Gordász, stb.) nem vonult sehova. Egy bizánci bábállam vezetője volt, akit két év után tökön rúgtak. Testvére se húzta sokáig, de ő se volt "átvonuló".

Rendszeresen kevered a szezont a fazonnal. Vagy mivel... :D

430 shanditiredum 2015. november 16. 20:13

@mondoga: amint látod, idézőjel van ott, azaz idézet. az idézeten belül zárójel van, azaz az aki eredetileg írta, az írta hozzá. saját feje után.

láthatod, h a "török" a 6.században "türk":

köktürk : kök türük, türük türk, tūrka trūka

en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6kt%C3%BCrks

a testvére Maugerisz nem is ment el, Gorda viszont elment. vagy tényleg megölték.

Teophanes azt állítja megölték.

pl.wikipedia.org/wiki/Grod

"Két korabeli bizánci krónika, Theophanesz és Malalasz feljegyzett egy fontos történelmi eseményt Kercs városában, nevezetesen azt, hogyan űzték el onnan a hívek a boszporuszi hun királyt."

In 528–529 again invaded the region and defeated Roman generals Justin and Baduarius.[56]

en.wikipedia.org/wiki/Bulgars

akkor kik voltak azok betörtek Trákiába abban az évben? a bulgárok nem voltak onogurok?

itt is azt írják "overthrow"

528-533 Western Huns overthrow of "Grod" and seize Bosphorus, Kepa, and Phanagoria (Hunnic capital Banja)

530 Bulgars led by two Khans invade Byzantine European provinces

s155239215.onlinehome.us/turkic/70_Datel...un_dateline_4_En.htm

Khinialon és Sandilch nem lehetett, hisz azok harcban álltak egymással, vagy az talán csak később volt

de

van újabb név

Askoum a hun, AD 530 magister militum per Illyricum

a kaukázusi hunok és szabírok királya Styrax és Glones AD 528

talán ők voltak ketten akik leverték a két római generálist Trákiában

431 shanditiredum 2015. november 16. 20:18

aztán h miért nem lehet az onogur jelentése 10 törzs:

"635-ben lettek felosztva a nyugati türkök tíz törzsre"

i.imgur.com/XLMQov7.jpg

432 Untermensch4 2015. november 16. 21:26

@menasagh: " Nem az szémít hogy milyen nyakatekert dolgokat tanítana az iskolában hanem az hogy hivatalisan is azt fogadják el."

Ezzel a "szabály az szabály" jogfétissel kész csoda hogy a felhasználónevek lovagja (allah növessze hosszúra a szakállát) még nem németezett le téged. A "hivatalos" egy annyira közmegegyezéses absztrakt valami hogy csak na. Amikor a latin volt a "hivatalos" nyelv, a valóságban akkor is magyarul beszéltek az emberek (legalábbis sokkal inkább mint latinul), nem úgy nézett ki az ország hogy: "Né'má! Pannonia provincia túlélte a birodalom bukását!"

Meg "hivatalos" megközelítésben a csángók nem is magyarul beszélnek... ez azért durva lenne.

A "hivatalos" izék vagy erőszakot tesznek a valóságos dolgokon vagy jelentős fáziskéséssel követik le azok érzékelését/felfogását.

433 menasagh 2015. november 17. 08:35

@szigetva:

Igyekszem megérteni, ezért is kérdezek.

Azt viszont vitatom, hogy a bármilyen tudomány legyen az nyelvi vagy szakmai ma elfogadható ha nem kerül próba alá.

Az igaz, hogy az anyanyelv a családban és egy hasonló közösségben sajátítható el a legjobban viszont az is lehet korlátozott vagy hiányos, és az iskolai tanítás bár szakmailag kifogásolt mégis ugyanolyan szükséges mint bármely más tan esetében.

434 menasagh 2015. november 17. 08:38

@nadivereb: Dehogy ott csak azt tanítják meg hogy mi az ....

435 szigetva 2015. november 17. 08:44
436 menasagh 2015. november 17. 08:45

Mi a magyarázata annak, hogy a gar végződéssel épp ugyanbból korból csak két csoportot neveztek meg a bulgárt és a magyart...?

437 menasagh 2015. november 17. 09:06

@szigetva:

Elolvastam...és igyekeztem megérteni...az jött le belőle hogy amiért elnéző volt azért javított de nem büntetett...vagyis mégis van egy irányadó és kötelező szabály bármilyen anyanyelvről is beszélünk.

438 Krizsa 2015. november 17. 09:22

Egészen különböző képzés.

A bulgár, bolgár és valszeg a belga is kevert népet jelent. Nemcsak törökből, hanem a héber balagán is = keveredés, rendetlen.

A Gy legtöbbször D-I/J - madj-ár vagy medj-er. A mansi eredeztetéssel semmilyen szinten nem értek egyet, bár az én etimológiám sem biztos, csak valószínű: megyeri, körzeti - vagy meder-járó (folyóvölgyet követő).

Az -xr képző: -ar, -ár, -er, -ér, -or - kozmopolita, a jelentésével együtt: át-, rááradó. Röviden, hogy ha biztos, hogy képzó abban a szóban, akkor minden ragozó és sémi nyelvben ugyanezt jelenti.

Tehát nem gár végződésről van szó - aminek a jelentése több nyelven: LAKIK. A magyarban ez csak a góré (összetákolt lakhely, vagy raktárféle) szóban jelenik meg.

439 nadivereb 2015. november 17. 09:51

@menasagh: Akkor olvasd el még egyszer, mert nem erről szól. (Egyébként nem Kálmáné a javítós cikk, hanem Molnár Cecíliáé.)

Hanem arról, hogy írásban és formális helyzetekben (pl. dolgozat, formális vita) a normatív nyelvhasználatot várta el, de csak ilyen helyzetekben. Informális helyzetekben (pl. órai beszélgetés) nem próbálta ráerőltetni a normatív nyelvhasználatot a diákokra, mert felesleges.

"a nyelvváltozatok mindaddig egyenrangúak, amíg a beszélők kommunikációs céljai egy adott beszédhelyzetben megvalósíthatók velük. Így aztán az iskolában is természetesnek tartom, hogy az ott használt nyelv sokféle."

"Éppen ezért sosem vártam el a diákjaimtól, hogy az iskolában helyzettől függetlenül ragaszkodjanak a normatív nyelvhasználathoz. Igen, nálam általában (szóban) elment, ha valaki a férfi hőst csávó-ként írta le, a női szereplőre pedig csaj-ként utalt."

440 szigetva 2015. november 17. 13:48

@nadivereb: Jajj, bocs Cili! De ami jo, az jo, akarki irja :)

441 menasagh 2015. november 17. 16:22

@Krizsa: Namostakkor csak a bulgár és az ungár, hungár kevert nép ezek szerint vagy valamit nem jól értettem ?

Lehet ezt is jelenti de szerintem nem ezért kapta ez a két ország ezt a nevet.

442 menasagh 2015. november 17. 16:28

@nadivereb:

Biztos igazad va, de csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy egy nyelv mai normák szerinti helyes használatához nem elégaz otthoni veleszületettismeret.

Az emberrel veleszületik a szája a hangképző szervei de ha az nyja nem tanítja meg beszélgetni csak értelmetlen hangokat fog kifejteni...ilyen az mindennel még az anyanyelvvel is van egy elfogadott szint amit csak valamilyen képzéssel lehet elsajátítani.

443 Krizsa 2015. november 17. 16:46

@menasagh: De mindez persze még nem függ össze a cikk témájával:-)). Meg nem is országnevekről kérdeztél.

A hun-gár az összetétel és az tényleg hun+gár. És azon sincs vita, hogy leesett-e a H, ha a franciából jött volna vissza:-) - azért nem, mert a Hunnia is magyarszki ország. Meg azért sem, mert a H más nyelvekben is leugrált. Pl. a héber határozott névelő ha- = a, az.

A hun-nak magyarban, héberben (ahol letáborozást jelent) akkora szóbokraik vannak... Aztán a kun is az ismert K/H hangváltozásra gyanus, lehet, hogy az is "táborozó". Arról a K/H-ról van szó, ami a finn/ magyar/ héber viszonylatban nagyon sok szóban megy oda-vissza. (A K a régebbi). Szal a gár = lakik.

444 Untermensch4 2015. november 17. 17:15

@Krizsa: "A bulgár, bolgár és valszeg a belga is kevert népet jelent."

Lehet hogy lemaradtam vmiről de a "belga" úgy tudom mint nép nem létezik, belgium flamand és vallon részből áll, időnként szét is akarnak válni (de mindkét rész megtartaná a királyi családot így jóformán maga a monarchia tartja egyben...) és a nyelveik is, flamand és vallon. Lehet köztük némi különbség mert volt olyan vasúti baleset ahol a két különböző nyelvet beszélő sínbohóc nem tudta megérteni egymást, így pár perc értetlenkedés után a két vonat szemből találkozott. Mitől nemzet/nép a belga?

446 GéKI 2015. november 17. 17:49

@Untermensch4:

Ugye emlékszekl még a 3, pontra:

3. Szent László legendája - az idegengyűlöletre nevelés eszköze.

Meg ugye arra is emlékszel, hogy ez is szó szerinti idézet!

447 GéKI 2015. november 17. 17:59

@tenegri:

"Azt a fajta kapcsolatot nem szokták nyelvrokonságnak nevezni."

Szívesen vennénk tőled a "nyelvrokonság" - pontos definícióját.

Az azért jelentősen megkönnyítené a vitát.

Még az is lehet, hogyha Vámbéry és Budenz is legelőszöris ebben egyeznek meg, akkor nincs is háború...

Pedig ebben az vitaelvben, már az ógörögök is megegyeztek….

A vita csak akkor kezdődik, amikor meghatároztuk azt a pontot, ameddig még egyetértünk…!

448 Krizsa 2015. november 17. 18:58

@GéKI: Van itt egy Nyest cikk:

www.nyest.hu/renhirek/bevezetes-a-nyelvrokonsag-kerdesebe

Hosszú. Ez nem volna baj, mert részletesen magyarázni igyekszik.

Akkor vegyük egyenként:

1. indoeurópai nyelvcsalád,

2. finnugor (már uráli) nyelvcsalád,

3. török (mi is a hivatalos neve?),

4. sémi nyelvcsalád,

5. altáji nyelvcsalád. A többiből sem a kommentelők, sem én nem ismerünk egy nyelvet sem (bocsánat attől, aki kivétel volna), tehát most legyen ennyi.

Most olyan közös DEFINICIÓT kérünk, hogy erre az 5-re

a NYELVCSALÁD fogalom mit jelent?

De ha az egész világ összes nyelvcsaládjaira definiálni tudnák ezt a nyelvtudományi alapfogalmat, annál jobb, legfeljebb mi, az itteni résztvevők, a többit már nem tudjuk átlátni.

A definiciónak tartalmaznia kell a hivatalos nyelvészet általi 6ooo elmúlt évre szóló kritériumot. Tehát a nyelvcsalád, mint fogalom 6ooo éven belül kell, hogy érvényes maradjon.

Feltételezem, hogy egy tudományos alapfogalomnak létezik definíciója. De az sem baj, ha a hivatalos (diplomás) nyelvész saját maga fogalmazza át - aszerint, ahogy tudja, ahogy tanulta.

Én ugyan nyelvésznek tartom önmagam, de más nem tart engem... Én azért nem határozom meg a "nyelvcsalád" fogalmát, mert (elsősorban az időbeli korlát miatt) nem is definiálhatok nyelvcsaládokat.

449 GéKI 2015. november 17. 19:30

@Krizsa:

Ennél, természetesebb kérdést én nem tudok feltenni!

Mi az, hogy öt…. minden nyelvre érvényesnek kell lennie…

1. Alapszókincs…

2. Swadesh-lista – van egy képlet: t = (lg c) / (2 lg r), ahol

t két nyelv ugyanazon nyelvből való kiválásától eltelt idő, 1000 évben

c a közös eredetű szavak százaléka – ( tizedes törtben kifejezve) ( = 0,16 )

r a megtartási ráta (= 0,86)

t = 6

Vagyis Ha 100 db alapszókincshez tartozó szóból, ma 16db – ra finnugor etimológiát tudunk rábizonyítani, akkor a magyar finnugor nyelv… és mi van a többi 84 – el.

450 LvT 2015. november 17. 19:34

@GéKI: Vegyük egy nyelv alaplexémáinak X = {x1, …, xn} halmazát, valamint egy másik nyelv hasonló Y = {y1, …, ym} halmazát. Vegyük továbbá a nyelvekben megfigyelhető fonetikai változások F = {f1, …, fu} halmazát. Két nyelv akkor rokon, ha az F halmaznak felírható olyan Fx, ill. Fy részhalmaza, amelyeket a X, ill. Y lexémahalmazra alkalmazva, a kapott X’ = Fx(X) és Y’ = Fy(Y) eredményhalmazok statisztikailag azonosak.

451 nudniq 2015. november 17. 19:36

@GéKI: "X" nyelvet és "Y" nyelvet akkor és csak akkor nevezzük "rokon nyelveknek" ha létezett valaha egy olyan "Z" nyelv, amiből "X" nyelv is és "Y" nyelv is nyelvfejlődéssel alakult ki, azaz, ha a "Z" nyelv egy olyan nyelv, ami "X" nyelvnek is és "Y" nyelvnek is egyaránt egy korábbi nyelvváltozata.

Ez elég precíz definíció?

(Akkor is rokon nyelveknek tekintjük "X"-et és "Y"-t, ha a fenti "Z" nyelv valahai létezésére csak közvetett bizonyítékok vannak: Ha sikerül mesterségesen konstruálni egy olyan "Z*" nyelvet, amiből akár ki is fejlődhetett volna "X" nyelv és "Y" nyelv, akkor azt feltételezzük,h valóban létezett is egy olyan "Z" nyelv, amiből "X" és "Y" kifejlődött. Persze szinte biztos,h a "Z" nem pontosan egyezik meg a konstruált "Z*" nyelvvel, de a "Z*" konstrukcióját pusztán csak annak demonstrálására használjuk,h bizonyítsuk: létezhetett olyan nyelv, amiből "X" és "Y" kifejlődhetett. És ha létezhetett ilyen nyelv, akkor sokkal valószínűbb,h létezett is, mint az,h "X" és "Y" csak puszta véletlenségből olyan, mintha lett volna egy közös korábbi nyelvállapotuk.)

452 nudniq 2015. november 17. 19:38

@LvT: kár volt erőlködnöm. Te sokkal precízebben leírtad...

453 nudniq 2015. november 17. 19:44

@LvT: bár azért egy picit kötözködnék. ;)

Az F = {f1, …, fu} halmazt szerintem célszerűbb lenne nem a "megfigyelhető fonetikai változások" halmazának, hanem a megfigyelhető fonetikai változások _inverzeinek_ halmazának nevezni. (Már persze csak akkor van értelme a kötözködésemnek, ha van egyáltalán olyan fonetikai változás, ami csak egyik irányban figyelhető meg, ellenkező irányban meg nem. De talán didaktikailag akkor sem ártana a változások időbeli irányára tekintettel lenni.)

454 Krizsa 2015. november 17. 19:48

@nudniq: X" nyelvet és "Y" nyelvet akkor és csak akkor nevezzük "rokon nyelveknek" ha létezett valaha egy olyan "Z" nyelv, amiből "X" nyelv is és "Y" nyelv is nyelvfejlődéssel alakult ki, azaz, ha a "Z" nyelv egy olyan nyelv, ami "X" nyelvnek is és "Y" nyelvnek is egyaránt egy korábbi nyelvváltozata.

Ez elég precíz definíció?"

Válasz a részemről: Lehet precíz, ha definiáljuk, hogy mit nevezünk NYELV-nek, NYELVFEJLŐDÉS-nek és NYELVVÁLTOZATNAK?

455 LvT 2015. november 17. 20:20

@LvT: Addendum. Legyen továbbá G = {g1, …, gv} a megfigyelhető szemantikai változások halmaza. Két nyelv rokonságának a 450-esben leírtakon túlmenő további feltétele, hogy G-nek legyen olyan Gx és Gy részhalmaza, amelyre igaz, hogy az X” = Gx(X) és Y” = Gy(Y) eredményhalmazok statisztikailag azonosak legyenek.

456 nudniq 2015. november 17. 20:20

@Krizsa: akkor tekintsük inkább @LvT: definícióját. Az sokkal szikárabb, nem használja ezeket a fogalmakat. (Nem véletlenül: ő szakember, én meg csak laikus.)

Nyelvek helyett pusztán lexémahalmazokról beszél, nyelvfejlődés helyett lehetséges fonetikai változásokról, mint függvényekről (illetve ezek halmazáról) és ekkor már nincs is szükség a "nyelvváltozat" fogalmára, csak arra,h lehetséges változásokat (pontosabban azok inverzeit) leíró függvény(halmaz)t ráeresztve az egyik lexémahalmazra, egy másik függvényhalmazt ráeresztve a másik lexémahalmazra két olyan lexémahalmazt kapjuk eredményül, amik már statisztikailag azonosak. Ez természettudományos ízléssel gyönyörű definíció.

459 nudniq 2015. november 17. 20:28

@LvT: érdekes kérdés,h mit kezdene a nyelvtudomány két olyan nyelvvel, amiknek az alapszókincsük remekül levezethető lenne egy közös alapnyelvből, de sehogysem stimmelnek a szemantikai jelentések. (Mondjuk az egyik alapszókincse tökéletesen passzol a másikkal az ismert szabályos hangmegfelelésekkel, de egy véletlenszerű permutáció kell a jelentések megfeleltetéséhez.)

;)

(Ilyenkor felmerülne komoly gyanú,h az egyik nyelv igazából mesterségesen lett megkreálva egy másik nyelv szavaiból a szavak jelentéseinek önkényes megpermutálásával? Egyáltalán tudsz olyan esetről, amikor pusztán ennek a G halmaznak a hiánya miatt lett elutasítva két nyelv rokonsága?)

460 LvT 2015. november 17. 20:31

@nudniq: Igazad van. De éppen azért, mert a fonetikai változások nem feltétlenül bijektívek, a megfigyelésnek célszerű pozitívnak lennie, így inkább az inverz függvényt kell alkalmazni. Azaz kb. X’ = Fxˉ¹(X), Y’ = Fyˉ¹(Y) → X’ ≈ Y’, ill. X” = Gxˉ¹(X), Y” = Gyˉ¹(Y) → X” ≈ Y”.

461 LvT 2015. november 17. 20:41

@nudniq: A kiegészítést nem is elsősorban ezért vettem fel. Mint minden statisztikai módszerekkel vizsgálható rendszerben, fontos a mintavétel jóságának probléma, ill. a többi statisztikai hibafaktor minimalizálása. Többek közt a H0(F) := X’ ≈ Y’ hipotézisre kapott válasz megbízhatóságát lehet tesztelni a H0(G) := X” ≈ Y” hipotézissel.

462 Krizsa 2015. november 17. 20:48

@nudniq 453: Nagyon jó meglátás, hogy vegyük figyelembe az olyan fonetikai változásokat, amelyek csak egyik irányban figyelhetők meg. Te kétled, hogy vannak-e - én azt állítom, hogy a legtöbb ilyen.

(DE! erre azt szokás válaszolni, hogy max. 6ooo éven távolabbra a nyelvészetben semmit nem lehet bizonyítani - s az én teóriám szerint ehhez sokkal több idő kell. És én azt állítom, hogy a hangváltozások időrendjét az emberi beszédben bizonyítani is lehet.

Igaz viszont, hogy én nem tudom ÍRÁSOS szövegekkel - adatokkal bizonyítani. (Másként, statisztikákkal igen, de az egyelőre nem elfogadott módszer).

Ebbe belenyugodva azt állítom, hogy mégis követhető a hangváltozások megjelenésének időbeli sorrendje az emberi beszédben. De attól kezdve, hogy a rokonnyelveknek feltételezett nyelvek MINDEGYIKÉBEN megvannak már a hangváltozások is, MÁR NEM KÖVETHETŐ, mert onnantól ezek iránya valóban oda-vissza is változgatott.

S most jön segítségemre pontosan a finn / magyar reláció.

Mert az olyan nyelvekben, ahol még ma sincs meg - nem egy, hanem több - hangzó (a finnben pl. B, F, G, Z - a szintén hiányzó C, Sz bonyolultabb dolog, vegyük csak ezt a négyet) és a finn írásos leletekben sem volt soha, bizonyítékként arra, hogy valaha is meglettek volna neki...

Itt semmi esetre nem lehet tényként elfogadni, hogy egy másik nyelv, amiben mind megvannak (a magyar), a "rokonyelve" lehet / sőt KELL HOGY AZ LEGYEN.

Ebben az esetben (a finn / magyar viszonylatban) tehát kizárt, hogy pl. a P-B, P-F, K-G, H-G, T-Z, S/Sz-Z iránya megfordítható volna. Ezek ugyan valódi hangváltozások, de a finn és a magyar közös "alapnyelvében" nem voltak azok. Vagy csak nem bizonyítható, hogy azok voltak? Ami nem bizonyítható, az nem tudományos állítás, eddig rendben vagyunk?

463 nudniq 2015. november 17. 21:36

@Krizsa: nem kétlem én,h tipikusan egyirányúak a változások. Csak ha minden változásnak az elletétes irányú változása is lehetséges lenne, akkor az F halmaz inverzképzésre nézve zárt lenne, és így egy gonddal kevesebb a precízkedésnél.

De mint LvT is írja, tipikusan olyanok a változások,h egybe tud esni addig két különböző fonéma, és így nem igazán invertálhatók, inkább ősképről kell beszélni, vagy mégjobb az X' és Y' halmazok elemeire hattatni az Fx illetve Fy halmazokba tartozó függvényeket,h megkapjuk X-et és Y-t.

464 Krizsa 2015. november 17. 21:52

@nudniq: Most akkor bemuthattok egy ilyen tudományosan feldolgozott NYELVÉSZETI tanulmányt pl. a finn / magyar lexémákra (szavakra és szóelemekre) vonatkozóan.

Lehet csak link

(az sem baj, ha a kota, és a vesi is benne lesz, de nem muszáj)

És az már az én problémám, hogy felelevenítsen az idevonatkozó matektudásomat és utána itt "lefordítsam élőbeszédre".

465 LvT 2015. november 18. 09:01

@Krizsa: Nehéz kihámozni, hogy mi a tartalmi része annak, amit leírtál, de pl. /b/ ↔ /p/ hangváltozást mindkét irányba felmutatják a germán nyelvek, nyelvjárások (és most nem is számítom az asszociatív zöngeváltást). Az /sz/ → /c/ megvan az újmagyarban, a /tsz/ > /c/ → /sz/ automatikus ógörög jelenség, a <ć> → <ś> a felső- és alsószorbot elválasztó jelenség; és még tulajdonképpen a történeti finnben is feltételezhető, tekintve az /i/ előtti /t/ → /sz/ változást, amelynek egyik lehetséges köztes lépése a */c/.

Ha már finn, akkor tagadhatatlanul közeli rokona az észt, ahol teljes a <b, d, g> zárhangsor. De a karélban, az inkeriben, a vepszében, a vótban, a lívben, a lappban is: vagyis a finn ebből a szempontból nem példa, hanem kivétel. Amúgy Michael Agricola a XVI. sz. közepi finn bibliafordításában a mai <on> ’van’ igealakot még <ombi>-nak írja. Ugyanő g-zik is: <sugun> ’nemzetségnek a’. Úgyhogy, az nem igaz, hogy „a finn írásos leletekben sem volt soha, bizonyítékként arra, hogy valaha is meglettek volna neki”.

469 Krizsa 2015. november 18. 13:20

@LvT 465: Minden finnugor nyelv abc-jét átnéztem már 4 évvel ezelőtt: a valóban északi kisnyelvek átvették az orosz abc-t, amiben minden hang megvan. De ez hamis képet ad, mert a finnhez hasonlóan 4-5 hiányuk van.

Mert a részletesebb magyarázatokban megadják, hogy mely hiányzó hangokat ÍRNAK kizárólag csak a jelenkorban felkerült idegen szavakban.

Kiejteni azonban A FINN azokat sem tudja, helyettük az ősi hangokat ejti ki. G helyett K-t, Z helyett S/Sz átmeneti hangot, F helyett P-t. Ebből nyilvánvalóan következik, hogy a többi sem (vagy nem mindet) képes kiejteni - ma sem. Még az legújabbkori idegen szavakban sem, legfejebb beleírják.

Krizsa 462: magamat idézem:

"...attól kezdve, hogy a rokonnyelveknek feltételezett nyelvek MINDEGYIKÉBEN megvannak már a hangváltozások is"

(akkor lehet már kétirányú a hangváltozás.

Tehát a germán és az összes újlatin + angolban az egyirányúság - az őshangtól az újabb hangváltozásig...

Folytatom a 462-ből "...MÁR NEM KÖVETHETŐ, mert onnantól ezek iránya valóban oda-vissza is változgatott."

Ismét Te:

"..még tulajdonképpen a történeti finnben is feltételezhető, tekintve az /i/ előtti /t/ → /sz/ változást, amelynek egyik lehetséges köztes lépése a */c/. Lehetséges máshol, de a finnben nem történik meg, mert az S/Sz sem vált szét. Ezért a C=TSz hang nem fog nekik tisztán kiejthető C-vé válni.

Igaz, hogy az S-hangjuk kissé (selypített) Sz-félének hangzik,

de az S pl. nekem is átmeneti hang: enyhén sziszeg és fütyül az S hangom.

A görög meg szelypít, a csángó is. Szóval az S/Sz szét-nem-válásának számtalan kiejtési változata maradt fenn a különböző nyelvekben, de még az egyének kiejtésében is.

A héber ezt a jelenséget írásban is rögzítette, Ezért van kétféle Sz hangjuk és kétféle Sz betűjük is hozzá. (S csak egy van.)

A hozzászólásodból az látszik, hogy még a finnugor nyelvészet mélyebb rétegeit is tanulnod kell...

LINKET kérek (már kértem) a finn / magyar hangváltozások matematikai-nyelvtudományi feldolgozásáról. Olyan tanulmányt, amiben felhasználják azt a módszert, amit Te a 452-ben felvázoltál erre a célra.

470 LvT 2015. november 18. 13:59

@Krizsa: A finn meg átvette a latin ábécét "vette át", és szerinted ennek ellenére "4-5 hiányuk van". Vagyis az ábécé "átvétele" még nem teremt hangot. Amúgy az észt és a lapp sosem "vette át" az "orosz" ábécét, aztán mégis endogén szavaikban van <b d g>, és ejtik is.

És Agricola tanúsága mellett sem mehetünk el: a XVI. sz.-ban még ő is a <p>-től és a <k>-től eltérően ejtette a <b>-t és a <g>-t endogén szavakban: csak az újabb nyelvállapotból vesztek ezek ki. A finn hangrendszer már a nyelvemlékes korban egyszerűsödött le a mai alakjára.

.

>> LINKET kérek (már kértem) <<

Ordibálni a másokkal idomtalanság. Linket tőlem nem kapsz, nem vagyok a négered, járj könyvtárba és irodalmazz. Ez a nyelvész munkája, ha már "nyelvésznek tartom önmaga[d]".

473 elhe taifin 2015. november 18. 15:02

"A hozzászólásodból az látszik, hogy még a finnugor nyelvészet mélyebb rétegeit is tanulnod kell..."

LOL.

Mondja az, aki 3 év alatt sikeresen demonstrálta, hogy segghülye a nyelvészethez, és nem olvas szakirodalmat sem.

476 menasagh 2015. november 18. 16:56

A hangzásváltozás egy nyelvben mikor kovetkezik be és miért ?

477 Fejes László (nyest.hu) 2015. november 18. 17:01

A cikkhez nem kapcsolódó kommenteket töröltem (de legalábbis ritkítottam). Amennyiben folytatódik az offolás, a cikk alatti kommentelést felfüggesztem, és elképzelhető, hogy a rendszeres rendbontóktól megvonjuk a kommentelés jogát.

Kérem, aki közösségellenes magatartást tapasztal, azt a szerkesztoseg kukac nyest pont hu címen jelezze, ne máshol. A trollok ellen pedig a legjobb módszer, ha nem etetjük őket.

478 shanditiredum 2015. november 18. 17:05

@menasagh: a hungar az hun és gar, a bolgár az volga és -.r

a hun jelentése ember. mint хүн

a gar magyar szó.

a volga jelentése folyó.

@menasagh: ungár nincs, csak onogur.

ahogy gundigur.

vagy ujgur. vagy jugur. vagy gogur.

479 LvT 2015. november 18. 17:19

@shanditiredum: >> a könyvtárba járás nem spórolja meg a gondolkodást. <<

Viszont ez a sine qua non.

.

>> se a nagyképűség az érveket. <<

Biztos, nagyképű vagyok, ha mondod. De Krizsa nem érveket kért, hanem linkeket. Amúgy felajánlok neki itt egy üzletet. Ha mint volt kémiatanár, ad nekem linket arról, hogy a purin- és pirimidin-vázbeli atomok elektronjainak s- és d-pályái hogyan teszik lehetővé, hogy hasonló szerepet töltsenek be bizonyos makromolekulák kialakításában, a piridazin és a diazepin miért nem, akkor én is adok neki linkeket. Ez egy ekvivalens súlyú kérés, és így pariban leszünk.

480 LvT 2015. november 18. 17:23

@Fejes László (nyest.hu): >> A cikkhez nem kapcsolódó kommenteket töröltem<<

Így az én 479-esem is törölhető, mert aközben írtam, amíg te ritkítottál.

Bár annyiban kapcsolódik a témához, hogy látszik belőle, mit kér Krizsa vegytani ekvivalensben, amikor linket kér "a finn / magyar hangváltozások matematikai-nyelvtudományi feldolgozásáról".

481 GéKI 2015. november 18. 17:42

@LvT: @Krizsa: @menasagh:

Elolvastam a bejegyzéseiteket! – fantasztikus!

Néhány bejegyzés megint törlésre került!

Kérdezlek benneteket - OK? – most nem tudom online követni!... Bocs…! – de értelmezni is fogom, a hozzászólásaitokat - és megírom.

Megbízom az ítéletetekben! – csak OK –t, vagy NEM – et kérek! – indoklás nem kell, mert nem olvastam őket…!

@LvT:

Kicsit, gondolkodj - a @Krizsa - nem az ellenséged!

Lehet, hogy kiegésszítitek egyméást!

482 LvT 2015. november 18. 18:01

@menasagh: >> A hangzásváltozás egy nyelvben mikor kovetkezik be és miért ?<<

Ismerek még hasonló kérdéseket: Mutáció a genomban mikor következik be és miért? Egy üstökös mikor lökődik ki az Oort-felhőből és miért? Sugárzó anyag egy atomja mikor bomlik el és miért?

Azaz, azt empirikus megfontolások alapján tudjuk, hogy a változás az adott rendszer lényegi eleme, de a sajátosságai csak statisztikai alapon írhatók le rendszerszerűen, az egyedi változások szintjén nem.

483 Krizsa 2015. november 18. 19:30

@menasagh: A természeti jelenségeknek mindig van kiváltó okuk. Azokban az esetekben, amikor a kiváltó ok (okok sokasága) nem ismert, szokásos előbb empírikus adatokat gyűjteni - jó esetben hipotézis egyidejű felállítása mellett. (Hipotézis felállítása nélkül ugyanis az sem határozható meg, hogy milyen adatokat kell gyűjteni – és ettől értéktelenné válhat az egész adatgyűjtés.) Viszont a hipotézis már eleve meghatározott irányba tereli az adatgyűjtést? Igen. Mivel ezt a problémát a tudományfilozófia nem tudja feloldani, a tudományterületek „hajnalán” – vagy egy adott tudományterület megrekedésekor ismét – elfogadott a hipotézis nélküli, puszta megfigyeléseken alapuló adatgyűjtés. Nincs azonban megegyezés arra vonatkozólag, hogy az empírikus adatgyűjtés már tudományos tevékenységnek tekinthető-e?

Az összehasonlító történeti nyelvészet (ö.t.ny.) sok évtizede megrekedt. Legsúlyosabb ellentmondásait a kutatásoknak az emberi beszéd max. a 6ooo éves nyelvtörténetre való bekorlátozása és az ennél régebbi időintervallumra vonatkozó kutatások elvi kizárása, negligálása okozta. A negligálás érve az, hogy ennél régebbi összefüggő (értelmezhető, feldolgozható) írásos leletek nincsenek, sőt ilyenek is csak kivételesen, egyes nyelvekre találhatók. Hogyan jut előbbre az ö.t.ny, legalábbis a 6ooo évig?

1. ahol csak fiatalabb írásos leletek vannak, ott az „alapnyelvek” rekonstruálásának módszerével (azt állítja, hogy) mégis körvonalazni képes a max. 6ooo éves nyelvállapotot - de annál távolabbit már semmiképpen.

2. az „alapnyelvek” megállapításához a bármikori (akár 1-2ooo, akár csak párszáz éves, sőt mindössze a mai nyelvhasználat) írásos adatokból, vagy (hanyatló / kihaló nyelvek esetén) hallás utáni lejegyzéséből beazonosított ismert, konrét (általában egy-jelentésűként regisztrált) szóalakokat veszi alapul.

3. az „alapnyelvek” megállapításához az ö.t.ny a szerinte ismeretlen okokból származó, de empírikusan megfigyelhető hangváltozásokat alkalmazza – időben hátrafelé – a beazonosított hangalakú, konkrét jelentésű szavakra. Az empírikus megfigyeléseket a párszáz éves múltból a mai napig bezárólag gyűjtötte össze.

Az összehasonlító történeti nyelvészet, mint tudományág kritikája következik.

484 GéKI 2015. november 19. 11:34

Három év és három hónap óta olvasható e cikkben ez az állítás:

„A klasszikus felfogás szerint, viszont ha egy deci borhoz fokozatosan szódát adunk, akkor a kémiai anyagok aránya csak fokozatosan változik, de alapjában véve mindig ugyanarról a borról lesz szó, bármeddig is növeljük a szóda arányát. A bor tehát nem válik vízzé.”

Ez az állítás azonban nem a „klasszikus tudomány” – hanem a „homeopátia” alapelve.

A cikk szerzője tehát ezt a tudománytalan elvet véli alkalmasnak - a finnugrista „családfa modell” védelmében, és a magyar nyelvnek a finnugor ( urali ) nyelvcsaládba sorolásához - vita érvként használni.

A szerző a mái napig nem helyesbítette állítását, tehát a mái napig is - igaznak véli.

A finnugrisztika tudományának legnagyobb dicsőségére!

485 LvT 2015. november 19. 12:02

@Krizsa: >> Ezért a C=TSz hang nem fog nekik tisztán kiejthető C-vé válni.

Igaz, hogy az S-hangjuk kissé (selypített) Sz-félének hangzik <<

A dentialveoláris (fogmedri) hangokat nagy területen lehet képezni, belegabalyodsz ebbe a selypítésbe, de a/t/-t meg /d/-t egységesnek veszed, holott ezek a dentialveoláris területen való érintkezési helyüket tekintve (és avatott fülnek a hangzásuk alapján is) jóval eltérőbb hangok vannak csak Európában. A /t/ is lehet a fogakat érintő („elülső”) [t̪], a fogmeder közepén képzett („középső”) [t] és a fogmeder szájpadlás felőli peremén képzett („hátsó”) [ṯ]. Ugyanígy három fő /sz/ hang is van: az „elülső” [s̪], a „középső” [s] és a hátsó [s̱]. Ez utóbbit képzik a finnek, és ez benne van az /sz/ hangok szokásos spektrumában: tehát ez a többi fajtával egyenértékű /sz/-hang. Indokolatlan kivenni a spektrumból a hátul képzett /sz/-t, és benne hagyni az elöl képzettet, és nem szétszedni a hasonlóan elkülöníthető /t/-ket, /d/-ket, /r/-eket, /l/-eket meg oldalréshangokat.

A fentiek miatt a finn <s> a nem /s/-hang, hanem az /sz/ realizációja. A kettő között az a különbség, hogy az /sz/ esetén a nyelv hegye azonos irányban áll a nyelv lemezével, míg az /s/ esetén a nyelv hegye elhajlik, és így nagyobb lesz a rezonátorüreg. A finn <s> esetén a nyelv hegyének nincs külön pozíciója, így az /sz/-ek közé tartozik.

Amúgy a /c/ hang jelenleg is „tisztán kiejthető” a finnben: hu.forvo.com/word/metsä-maarianheinä/#fi

.

>> A héber ezt a jelenséget írásban is rögzítette, Ezért van kétféle Sz hangjuk és kétféle Sz betűjük is hozzá. (S csak egy van.) <<

Kétféle <sz> betű az van*: a <ס> (szameh) és a <שׂ> (szin), de a modern héberben az ejtésük azonos [s]. Vö. he.wikipedia.org/wiki/הגיית_העברית — Ez utóbbiból egyébként látszik, hogy az izraeli nyelvészek szerint a bibliai héberben a <שׂ> (szin) még nem /sz/ hangot jelölt, hanem oldalréshang volt, mint a walesi <ll>. Ez is a babiloni fogság alatt arámi hatásra változott meg, mint annyi minden a héberben.

* A kétfajta betű egyébként csak a maszoréták Kr. u. VI–X. sz.-i tevékenysége óta van, mivel ők vezették be a „pontozást”, a mellékjelek írását. Azelőtt és nem mellékjeles szövegekben, a betű csak egy: <ש>.

486 LvT 2015. november 19. 12:08

@LvT: Corrigendum: „Azelőtt és nem mellékjeles szövegekben, a betű csak egy: <ש>”, azaz nincs külön <שֹ> (szin) az /sz/-es olvasatnak és <שׁ> (sin) az /s/-esnek.

487 Krizsa 2015. november 19. 14:24

@LvT: Nem vitatkozom tovább veled, mert

1. a héber mai kiejtését én ismerem. Van különbség a régi és az új Sz hang között - az új Sz erőteljes, "görögös".

Mert nyilvánvaló, többször írtam már, hogy a hébernek NÉGY különböző nyelvi rétege van (amiből három a magyar gyökszavakat is jellemzi, azért lehet párosítani őket a héber rokonszavaikkal).

Mert a T az őshangja a D-nek is, az S/Sz-nek, majd a késői Z/Zs-nek is, amelyek különböző időkben és földrajzi helyeken jelentek meg Eurázsiában - és mind a T hangváltozásai. Még sokminden nem helyes... És végül azért nem, mert több helyen csúsztattál(vagyis nem pusztán tévedtél).

488 Avatar 2015. november 19. 15:10

@GéKI: "Ez az állítás azonban nem a „klasszikus tudomány” – hanem a „homeopátia” alapelve."

Nem. A homeopátia elve a „hasonlót a hasonlóval gyógyítani”, azaz hogy amilyen hatást a tömény anyag kivált, azt gyógyítja az abból készült homeopátiás szer, azaz pont _ellenkező_ hatást vált ki a rázogatva rendkívüli mértékben felhígított változat, mint az eredeti. Így például a homeopátiás altató alapja lehet a kávé vagy a mák.

Egyébként is unalmas a folyamatos homeopátiázásod, de még csak az se igaz, amit a homeopátiáról állítasz.

489 GéKI 2015. november 19. 15:53

@Avatar:

Valóban, a homeopátiás hígítás még a Fejes féle "borvizezésnél" is aljasabb módszer, de azért ez se kutya.

Csak gondold meg, ( maradjunk a Szkeptikusok példájánál) az egy Jupiternyi vízben egy deci bort keverve - azt Te még mindig bornak nevezed....mint a Fejes állítja.

Az a szégyen, hogy ezt még három év után sem értettétek meg... és nem lett korrigálva, az állítás...

Abban az egy Jupiternyi vízben, valóban benne van az egy deci bor ... de az egész lőre, attól még nem bor... mint ahogyan a kép aláírása azt állítja.

Az ökörség akkor is ökörség marad, ha akárki írja... vagy próbálja megvédeni...

Ha a Fejes korrigálja a cikket, soha többet senki nem fogja emlegetni ... De egy ekkora marhaságot, nem lehet szó nélkül hagyni, még egy "vicclapban" sem...

Egy viszonylag elismert nyelvésztől azonban egyszerűen felháborító… állítólag tagja a „Szkeptikus Társaságnak” – akik harcot hirdettek a tudománytalan állításokkal szemben… mondjuk, kezdhetné magán.

Persze régi közmondás, hogy „Más szemében a szálkát is, a magadéban a gerendát sem!”

490 Fejes László (nyest.hu) 2015. november 19. 15:55

@Avatar: Felesleges erőlködni, ezt már megírtam neki, de ha végiggondolná, akkor be kéne ismernie, hogy hülyeségeket beszél, szóval ez egy önvédelmi módszer: nem gondolkodunk, mert akkor rá kell jönnünk, hogy a másiknak van igaza. Felesleges energiát fordítani a meggyőzésére.

494 menasagh 2015. november 19. 17:14

@LvT:

...vagyis akkor változik valami amikor befolyásolja valami az addigi rendszerét.....jelen esetben egy adott nyelv találkozik egy másik nyelvvel...

499 GéKI 2015. november 19. 18:02

@Fejes László (nyest.hu):

„Felesleges erőlködni, ezt már megírtam neki, de ha végiggondolná, akkor be kéne ismernie, hogy hülyeségeket beszél, szóval ez egy önvédelmi módszer: nem gondolkodunk, mert akkor rá kell jönnünk, hogy a másiknak van igaza. Felesleges energiát fordítani a meggyőzésére.”

Nem oly rég volt a születésnapom. Kedves barátaimtól kaptam egy üveg ötputtonyos „Tokaji aszút” – mivel tudják, hogy kedves borom.

Ennek ellenére két decinyit szívesen felajánlok neked meg az Avatarnak. Mindkettőtöknek szívesen eladnék belőle egy-egy hektónyit, amelyet úgy készítenék el, hogy az egy – egy hektónyi vízhez, „gondosan” hozzákeverném az egy-egy decinyi tiszta ötputtonyos Tokaji aszút. Még azt is hajlandó lennék, megtenni, hogy csak „fél áron” adnám, hogy eltudjatok dicsekedni, finnugrista barátaitoknak, hogy találtatok egy balekot, aki nem ismerte azt a „klasszikus” mondást, hogy a „bor nem válik vízzé” ezért képes volt arra az együgyűségre, hogy egy hektónyi ötputtonyos első osztályú Tokaji aszút – mindössze fél áron volt képes eladni nektek.

Vállalom a megmérettetést! – és várom a megrendelést - az üzlet az üzlet!

500 GéKI 2015. november 19. 18:19

@Fejes László (nyest.hu):

Megkérnélek, benneteket, hogy a tokaji boros gazdáknak, azért ne áruljátok el - ha összejönne ez az üzlet - mert mindhármunkat lelövetnek… és én féltem a családomat…!

Mert ugye tudjátok, hogy ez egy akkora üzleti fogás, hogy a 90 – es évek „olajszőkítése” ehhez képest apró papírrepülők árusítása MIG29 – esek fejében… féláron.

503 GéKI 2015. november 19. 18:46

@Fejes László (nyest.hu):

Azt hiszem, el jött az idő, hogy ezt a játékot komolyan kezdjük játszani.

Ha azonnal nem javítod ezt a publikálásodat, írok egy olyan cikket, amelyet eljuttatok minden létező és nem létező sajtóorgánumhoz.

Ha tényleg hülyének akarsz látszani… ám legyen… ! … rajtam ne múljon…. Ön dönt… !

504 nadivereb 2015. november 19. 18:58

@GéKI: :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

509 Fejes László (nyest.hu) 2015. november 19. 20:10

@GéKI: Írjál csak, akár mi is leközöljük. Persze lehet, hogy április elsején...

510 Fejes László (nyest.hu) 2015. november 19. 20:23

Ismét töröltem a cikkhez nem kapcsolódó kommenteket – beleértve azokat, melyek a moderálási döntéseket vitatták vagy éltették. A következő lépés a kommentelés és a rendbontó kommentelők letiltása lesz. Kérek minden értelmes kommentelőt, hogy ne etesse a trollokat!

511 GéKI 2015. november 19. 20:24

@Fejes László (nyest.hu):

Tudod, rajtad kívül kevés ember van, aki a hülyeséget összekeveri az áprilisi tréfával...!

Fogod te még ezt lejjebb is adni!

Csak emlékeztetlek, hogy a zsidóknak a maffia modell szerinti honfoglalását a sem mertétek megírni - a mái napig a @zegernyeivel, - humoros ironikus formában.

512 Fejes László (nyest.hu) 2015. november 19. 20:26

@GéKI: Na, fogadjuk, hogy te meg nem mered megtenni, hogy többet nem kommentelsz a nyesten, te gyáva!

513 GéKI 2015. november 19. 20:36

@Fejes László (nyest.hu):

Már megint fölment a vérnyomásod .. öreg?

Lazuljál kicsit...! - talán gondold végig a 512 - det... szerintem értelmetlen.

514 GéKI 2015. november 19. 20:42

@Fejes László (nyest.hu):

"te gyáva!"

Miközben Te, meg a Klíma álnéven cikkeztek...?

Ugye most hagysz egy kis időt nekem, hogy kiröhögjem rendesen magam...!

516 LvT 2015. november 19. 21:00

@Krizsa: >> 1. a héber mai kiejtését én ismerem. <<

Láttunk már olyan magyar beszélőt is, aki váltig állította, hogy különbséget hall a <j> és az <ly> ejtése között, holott nincs. Addig, amíg mérvadó forrásból származó bizonyítékot nem mutatsz (a te szavaiddal élve *linket* nem hozol), amelyik igazolja az állításodat, addig én is ilyen naív nyelvhasználónak tekintelek. Úgyis folyton kevered a betűket a hangokkal.

Én direkt héber Wikipedia-cikklet mutattam be neked: ők is ismerik a héber mai kiejtését, és nem tesznek különbséget a két betű által reprezentált hang között.

.

>> És végül azért nem, mert több helyen csúsztattál(vagyis nem pusztán tévedtél). <<

No de hol is csúsztattam? Az általad felépített légvárat nem fogadom el, és az "őshangot" blöffnek tartom, miként mindent palatogrammot és formánsfrekvencia-grafikont látott fonetikus. De az még nem csúsztatás, hogy a tudományos paradigmán belül maradok.

517 LvT 2015. november 19. 21:04

@menasagh: >> ...vagyis akkor változik valami amikor befolyásolja valami az addigi rendszerét.....jelen esetben egy adott nyelv találkozik egy másik nyelvvel... <<

Hát én egyáltalán nem ezt írtam. Azt írtam, hogy „a változás az adott rendszer lényegi eleme”, azaz a nyelv (miként a genom, az Oort-felhő, a sugárzó anyag stb.) külső behatás nélkül, magára hagyva is változik.

518 Krizsa 2015. november 19. 22:59

Most csak az én hozzászólásomat tették ki egyedül. Vagyis ezek szerint az előbb is felmehetett, de nem függött ez össze a környező hozzászólásokkal. Pedig a nyelvcsaládok felállítását nagyon sok hivatalos nyelvész is kritizálja. Vagy csak nem ez alá a cikk alá való, és pont a cikkíró az is, aki moderál. Na, mindegy...

519 Túlképzett Tanyasi Troll 2015. november 19. 23:46

@LvT: „>> A héber ezt a jelenséget írásban is rögzítette, Ezért van kétféle Sz hangjuk és kétféle Sz betűjük is hozzá. (S csak egy van.) <<

Kétféle <sz> betű az van*: a <ס> (szameh) és a <שׂ> (szin), de a modern héberben az ejtésük azonos [s]. Vö. he.wikipedia.org/wiki/הגיית_העברית”

A héber wiki alapján annyiban igazad van, hogy ezt a két hangot ők valóban /s/-ként írják át, az általad linkelt cikkből viszont egy viszonylag prominens helyen lévő hivatkozás vezet át a he.wikipedia.org/wiki/הגייה_תימנית cikkre, ahun viszont már van egy „másik” sz-szerű hang /sˤ/, amelyet a <צ> karakterhez társítanak, és még hangmintát is mellékeltek hozzá! (Persze, tisztában vagyok azzal, hogy ezt egy törpe kisebbség ejtheti így, mindenki más meg c-nek {azaz /ts/-nek}). Na de Krizsa professzorasszony azt mondta, hogy kétféle sz hangjuk van, és ezek szerint nem is tévedett!

@LvT: „Láttunk már olyan magyar beszélőt is, aki váltig állította, hogy különbséget hall a <j> és az <ly> ejtése között, holott nincs.” (...) „naív nyelvhasználónak tekintelek”

Lehet, hogy én is naiv nyelvhasználó vagyok, de én igenis hallok különbséget, feltéve, ha ejtik is. Az ELTE nyelvészfórumba került ki a közelmúltban, 96 évesen elhunyt Pál Pista bácsi megasztáros szerepléséről készült videó, az ő dialektusában pl. a <furulya> és a <melyik> geminált laterálisként van kiejtve (a beküldő palatális laterálist hallott benne, én nem igazán, de legalább nem j).

www.youtube.com/watch?v=AJDkml4rEyE#t=0m55s

www.youtube.com/watch?v=AJDkml4rEyE#t=1m27s

(Két ötmásodperces részlet az 55. mp-től, és 1 p 27 mp-től.)

Mindezek alapján a magyar nyelv finnugor eredete végleg megcáfoltattatott.

520 menasagh 2015. november 20. 09:33

@Túlképzett Tanyasi Troll:

Ez a furulya meg a furula vagy a furuja és hasonló kifejezések szerintem épp a irási követelmények miatt változtak vagy hasonultak.és nem azért mert a ly és a j kiejtése közrejátszott.

521 Krizsa 2015. november 20. 09:48

Lehet, hogy ti is ki lesztek törölve, mert ez még kevésbé tartozik egy finnugor cikkhez, mint a nyelvcsaládok módszertanának általános bírálata. Még olyan hozzászólás is van itt, amelyik a számozott és számozatlan sokaság statisztikai problémáit keveri össze, és a számozatlan sokaság "lényegi" tulajdonságával akarja megvédeni a nyelvrokonságok tudományosságát. Persze ilyesmikhez már a nyelvész sem mindig ért.

522 Avatar 2015. november 20. 12:03

@Krizsa: "számozott és számozatlan sokaság"

Ilyen terminológiát nem használ a statisztika.

Mire tetszik gondolni?

A megszámlálható és a kontinuum számosságra?

523 Krizsa 2015. november 20. 15:22

www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A...ta/141300.scorml#TOC

TÉNYELEG olvasd el, RÖVID!

Összefoglalva az alábbi következtetéseket vonhatjuk le:

1.Ha egy folyamat magától lejátszódik, akkor spontán, de ekkor ellenkező irányban önként nem játszódhat le, nem spontán.

2.Minden önként lejátszódó változás végső pontja a különböző „potenciálok” homogén eloszlása. Azt az állapotot, melyben a potenciálok a teljes rendszerben kiegyenlítődtek, egyensúlynak nevezzük. A természetben minden fizikai és kémiai változás magára hagyva az egyensúly felé törekszik.

3.Az önként végbemenő változás lehet gyors vagy lassú,

Krizsa: Bármely hozzászólásomra (eddig is és ennek már a 4. éve) a Nyest moderátora(i) azt vélelmezték, hogy nem a cikkek alá valók voltak, és ekként még akkor is offolásnak minősítettettek, ha én 4 éve határozottan kevesebbet kommentálok, mint bárki más. És persze soha is nem szidtam, nem is udvariatlankodtam itt senkivel. (Még beazonosíthatatlan nicknevekkel sem.)

A Nyest szerkesztői, vagy a honlap főszerkesztője (Kincse) ugyan soha nem mondta ki (sem a fórumokon nyíltan, sem a hozzám küldött emailekben), hogy a probléma a nyelvrokonságokat (= az elfogadott összehasonlító történeti nyelvészet koncenzusát) BÍRÁLÓ hozzászólásaimmal van, ezt egyik sem vállata.

A tud. jelenlegi állását bíráló kommentek JOGOSULATLANSÁGÁT, KITAKARÁSÁT, tehát az egyetlen valódi nevem „kitakarását” – annak dehonesztáló és MOCSKOS szavakkal való üldözését – az ilyen hozzászólások százainak, 3 éve tartó - megtűrését, swoha ki nem moderálását a Nyest 3 és fél éve nem válallja fel.

Tehát arról, hogy mi ennek a vaódi oka – a Nyest mai napig hallgat Az egyetlen valódi nevem több, mint 3 éve tartó „kitakarásának” egyedüli oka tehát az volt és maradt, hogy a nyelvcsaládok meghatározásának tudományosságát már a belépésemtől kezdve (kb. 2012. januárja) bíráltam.

Pedig köztudott, hogy ezt napjainkban már sok „valódi”, tehát nyelvész diplomások is bírálják.

Na most, ha eddig megint ki nem törölték ezt a hozzászólásomat is (maer pár napja már kb. nyolcadikat törötték, most ez az új „divat”, és a Géki probléma csak ürügy erre

(bocsika, GéKi, szeretlek:),

akkor olvasd el az „Önként végbemenő folyamatokról szóló kis összefoglalást (nagyon rövid). Nem a „számosság-ra” tehát nem az informetikai programokra akartam igazából utalni.

Hanem. Segítek kapcsolatot teremteni a nyelvészettel. Az indeu. nyelvekben (szorosabban az újlatinok + angol), ma megfigyelhető hangváltozások eredetileg NEM voltak oda-vissza megfordíthatók. DE mostanában ÚGY ÁLLTJÁK BE őket, mintha megfordíthataók lennének). A hangváltozások határozottan egyirányúak, mert a beszédhagok megjelenési sorrendjében jelentek meg. Irányukat az őshangoktól az újabb hangváltozásokig tartó testi-fizikai beidegződések – nyelvtörténeti folyamatok jelölték ki.

Az őskelta (és leszármazottai) azonban már mind felvették az újabb MÁSSALHANGZÓ hangváltozásokat – csak a legészakibb „finnes” nyelvek azok, amelyekbe a mai napig sem jutottak fel. A MAGYARBA (észtbe, lappba is), bejutottak.Igen. Miért? mert... kérdezz!.

Ahova már bejuottak az újabb hangváltozások is, azok mér nem „finnugor” nyelvek, Hanem sokkal (kb. tízezer évvel későbbi )nyelvek

Aki mindebből semmit nem ért, az most még nem tud segíteni nekünk (a magyar nyelven). Tanuljon még sokat, matekot is. Mert ide matektudás is BŐVEN kell.

Egyébként pedig nekem kettő master (5 éves) ELTE diplomám van, amiből csak az első a tanári. A második (7 évvel később), szitntén ELTE: gyógyszervegyészet.

524 mondoga 2015. november 20. 17:38

@Avatar: én tipikus szemantikus demenciára gondolok :)

525 LvT 2015. november 20. 17:54

@Túlképzett Tanyasi Troll: >> ahun viszont már van egy „másik” sz-szerű hang /sˤ/, amelyet a <צ> karakterhez társítanak <<

Ez a rekonstruált történelmi ejtés, és Krizsa erről nem is tud, mert ő csak a jelenlegi hangkészletttel foglalkozik. A modern héber nyelvben ezt /c/-nek [ts]-nek ejtik, a betű neve ennek megfelelően /cadi/ en.wikipedia.org/wiki/Tsade

Miközben folyik a spekuláció, hogy a /t/ őshangabb-e mint a /d/, nem kerül szóba az, hogy a sémi alapnyelv ismerte az ún. emfatikus mássalhangzókat, ahogy pl. az indoeurópai alapnyelv ismerte a palatalizált és labializált (ajakkerekítés mellett ejtett) mássalhangzókat. Az emfatikus hangokról l. www.nyest.hu/hirek/a-mumus-emfatikus-arab-massalhangzok

Minden sémi nyelvben volt emfatikus mássalhangzó, a héber azon kevesek egyike, amelyekből ezek mára kikoptak: de az írás megőrizte őket. Emfatikus [tˤ, t’] volt a <ט> (tet), ennek az ejtése mára egyszerű [t], és csak annyiban különbözik a normál [t] hangot jelző <ת> (tau) betűtől, hogy nem vesz részt a begadkefat-réshangúsodásban, vö. hu.wikipedia.org/wiki/Begadkefat (Ebből következik, hogy az emfatikusok kiveszése a babiloni fogság utánra tehető.) — Ugyanígy emfatikus [kˤ, k’] volt a <ק> (kof), amelyből mára hátul képzett [q] lett az elől képzett [k]-ként ejtett (és réshangúsodó) <כ> (kaf)-fal szemben. Mindez persze azt is jelzi, hogy az emfatikus „őshangok” kopása a héberben már az írás kialakulásakor előrehaladott volt, mert más sémi nyelvekkel (így az arabbal) összehasonlítva az emfatikus mássalhangzóknak ez a három elemű készlete kevesebb, vö. en.wikipedia.org/wiki/Emphatic_consonant és en.wikipedia.org/wiki/Semitic_languages

A szemitológiában egyébként az emfatikus ejtés jele a betű alá tett pont, azaz <ṣ>, <ṭ>, <ḳ> (illetve, ha alsó macronnal járna együtt, akkor alsó caron: <ṱ>). Az window-os világban könnyítésként <ş>, <ţ>, <ķ>-t is szednek újabban. Ezeket azért érdemesebb használni, mint az fonetikai (APhI) jelölést, mert nyelvenként eltérhet az emfatikus ejtéssel társuló képzésmozzanat, pl. a <ṭ> lehet faringealizált [tˤ], ejektív [t’] (és még ritkábban más is).

.

>> de én igenis hallok különbséget, feltéve, ha ejtik is <<

Ha ejtené az öreg /ly/-t, akkor ugyanolyan hangot ejtene a <gulyás> szóban, mint a <furulya>-ban, ill. a <melyik>-ben. De ez a kettő eltér, mert a <furulya>-ban, <melyik>-ben voltaképpen /l/-t ejt, de azt megnyújtva (vö. /szallag/);a <gulyás>-ban pedig /j/-t. Ami a /ly/ szerű hatást eredményezi, az szerintem az, hogy a hosszú /ll/-et a posztalveoláris területen ejti: [ḻ:]. De ez nem a /ly/ jellegzetessége, hanem az rövid /l/ és a hosszú /ll/ különsbéget (ahogy pl. a rövid /o/ és hosszú /ó/ is legalább ennyire eltér a magyarban). Mások pedig mássalhangzó előtt ejtik hátrébb ([ḻ]-ként) az /l/-t.

Ui. Középszlovák nyelvjárást beszélő szlovák vagyok: én szlovákul ejtek külön <l>-t és <ľ>-t: ez utóbbi felel meg a magyar <ly> történelmi ejtésének. Magyarul azonban én sem teszek különbséget, jóllehet a magyar nyelvvel palóc környezetben ismerkedtem meg (ahol a legtovább tartottak ki az <ly> mellett).

.

>> Mindezek alapján a magyar nyelv finnugor eredete végleg megcáfoltattatott. <<

Akár egyet is érthetnénk, engem csak azt tart meg a finnugor eredet mellett, hogy nem tudom, melyik hitelesebb elképzelésre cseréljem: az Arvisuráknak higgyek-e vagy az Iszfaháni-kódexnek?

526 Túlképzett Tanyasi Troll 2015. november 20. 18:17

@menasagh: a httpp://www.nyest.hu/hirek/mi-tortent-a-ly-vel cikknél válaszoltam a kommentedre,, mert ez odaillő téma.

527 Túlképzett Tanyasi Troll 2015. november 20. 18:36

@LvT: Nézd, én nem a sztenderd héberről beszéltem, hanem egy törpe minoritás kiejtéséről. Az általad linkelt en.wikipedia.org/wiki/Tsade cikkben is ez van, hogy

„Historically, it likely represented a pharyngealized /t͡sˤ/; which became [t͡s] in Ashkenazi pronunciation and is preserved as [sˤ] amongst Yemenite Jews and other Jews from the Middle East.”

„Preserved as” [sˤ] azaz akár még ma is ejthetnék így (igen, az asszimilálódni kívánó,magasabb társadalmi státuszra törekvő, Izraelben élő közel-keleti származáyú zsidók [a többségük] bizonyára nem így ejtik); és a legősibb rekonstruált kiejtés szerintük /t͡sˤ/.

Ami a bácsit illeti, én is amondó voltam, hogy nem palatális, hanem ahogy írod, posztalveoláris hangot ejt, de nem /j/-t. Az, hogy a gulyásban mást ejt, persze nyilvánvaló, de mondjuk az ë-e esetében is van némi variáció azok között is, akik egyáltalán tesznek különbséget.

528 LvT 2015. november 20. 21:56

@Túlképzett Tanyasi Troll: >> and is preserved as [sˤ] amongst Yemenite Jews and other Jews from the Middle East <<

Ez azért már szerintem csak annyira van meg, mint az őrségi meg a csángó [dʑ] a <gy> helyén. A könyvekben még megvan, de beszélőt már nemigen találni.

.

>> s a legősibb rekonstruált kiejtés szerintük /t͡sˤ/. <<

Ez vitaképes dolog. Az egyik belinkeltem oldalon szerepelt, hogy ez három különböző hang egybeesése. Ha a három közül azt vesszük, amely eredetileg a betűhöz tartozik (az arab stb. analógiák alapján), akkor kétség kívül a <ṣ> rekonstruálható. Az nem kizárt, hogy az a hangállapot, amely ennek, az <ṣ́>-nek és a <ṱ> a fúziója nyomán létrejött, a <ṭṣ> (azaz a legkisebb többszörös), de ugyanúgy lehet az <ṣ> (azaz a legnagyobb közös osztó).

.

>> de mondjuk az ë-e esetében is van némi variáció azok között is, akik egyáltalán tesznek különbséget <<

Az <ly> esetén egyértelműen nem egy adott karakterisztikájú hang különböző ejtéseiről van szó, hanem a rövid : hosszú pár eltérő tagjairól. Így az ë-é, ill. e-é párok lennének analógok, mondjuk olyan nyelvjárásban, ahol nem <tehén>-t ejtenek, hanem <tehen>-t. Az világos, hogy a <tehén> második mgh.-nak variációi közé nem számíthatod be a <tehen> második mgh.-ját, mert nem fonetikai, hanem fonematikai variációkról van szó.

529 Krizsa 2015. november 20. 22:09

@Túlképzett Tanyasi Troll: Úgy zagy, amit írsz, ahogy van, és persze offolás. Az is zavaros, amit a Wikipedia cikkek másolnak át a héberről: ugyanazokat a mondatokat veszik át egy közös cikkből, majd egyik a másikából anélkül, hogy a cikkírók értenék is, amit írnak. Sem a héber S, sem a kétféle Sz hang / betű nem C. Ahogy a magyarban sem. Az újabb Sz-t mindössze egy kicsit erősebben ejtijük. Amit vagy meg is hallunk, vagy csak a szó jelentéséhez kapcsolódik, megszokással, az írásképünk.

A finnugor (ismét átkeresztelve uráli) nyelvcsalád meghatározásának sem volt köze, és a fenti cikkben nincsenek is fonológiai terminusok.

A nyelvek nem zárt rendszerek, amikben önmaguktól jönnének létre hangváltozások. Minden hangváltozásnak egyenként megvan (meg is volt) az oka. A hangváltozások kétirányú cseréje csak azután jöhet létre egy nyelvben, ha már megvan bennük mind a két "rivális" hang. Ha még nincs meg, pl. a B, F, G, Z, akkor csak külső hatásra (más nyelvből) fognak megismerkedni vele, majd hosszas, sok nemzedék alatti anyanyelvi hozzászokás telepíti be őket a nyelvbe. S például a finnben még a mai napig sem telepedtek meg a fenti hangok. B és F helyett az ősi P-t ejtik, G helyett K-t (a szlávosak gyakran H-t), Z helyett a finnek az ősi T-t, vagy S/Sz-et.

Ezért nincs értelme annak, hogy a magyarban attól változott volna a T, meg az S/Sz - Z-re, a P meg F-re mert "finnugor nyelv".

Nem attól. Hanem azért változott, mert a magyar sok-sok nemzedékkel korábban már felvette az új rokonhangokat (de más nyelvekből kapta, mert ahol még ma sincsenek, onnan nem vehette),

és azokkal variálta tovább a gyakran azonos, vagy hasonló értelmű szavakat - is. Meg más szavakat is.

530 Túlképzett Tanyasi Troll 2015. november 20. 22:51

@Krizsa: „Ezért nincs értelme annak, hogy a magyarban attól változott volna a T, meg az S/Sz - Z-re, a P meg F-re mert "finnugor nyelv".

Nem attól. Hanem azért változott, mert a magyar sok-sok nemzedékkel korábban már felvette az új rokonhangokat (de más nyelvekből kapta, mert ahol még ma sincsenek, onnan nem vehette)”

Hát igen, nehéz olyan nyelvből hangot kölcsönözni, amiben az a hang nincs meg! De egyáltalán ki feltételezne ekkora marhaságot?

531 menasagh 2015. november 21. 08:13

@LvT: A csángó nyelvjárás is egy nagyon ma divatos meghatározó. A mai változata a románosított kiejtés és írás összemosása nem pedig valami szenzációnak számító nyelvemlék.

532 menasagh 2015. november 21. 08:29

Biztos nem ide tartozik de ha már a változásokról beszélünk bemutatok egy példát.

Én a '60-as években jártam elemibe. Amikor a ragozásokat tanították a menni igát így ragoztuk

Én megyek, te mensz, ő megy.

Nagyanyám aki 1887-ben született és négy elemit járt, amikor még nem volt fűzet és táblán tanultak írni ugyanazt a szót így ragozta :

én menyek, te menyel ő menyen....mert akkor úgy tanították.

Ma pedig megyek, mész, megy....

...és ehhez a változáshoz száz év elég volt.

533 GéKI 2015. november 21. 08:35

@LvT:

">> Mindezek alapján a magyar nyelv finnugor eredete végleg megcáfoltattatott. <<

Akár egyet is érthetnénk, engem csak azt tart meg a finnugor eredet mellett, hogy nem tudom, melyik hitelesebb elképzelésre cseréljem: az Arvisuráknak higgyek-e vagy az Iszfaháni-kódexnek?"

Úgy teszel, mintha az uráli-nyélcsaládba sorolásnak, csak és kizárólag ez a két alternatívája létezne. Pontosan ennek a cikknek azonban, semmi köze, sem az általad emlegetett lehetőségekhez, sem a „sumerológiához”, sem a „szíriuszmetafórához”.

Ha jól megfigyeled – márpedig jól figyeled meg – akkor láthatod, hogy a finnugrisztika, ma már csupán egyetlen egy módszert képes felmutatni, igazának bizonyítására és – az –az „alapszókincs”.

Pontosan ebben a cikkben olvashatod:

„Mivel a nyelvbe folyamatosan bekerülhetnek olyan elemek, melyek nem az alapnyelvből származnak, és ez a nyelv radikális átalakulásához vezethet (melynek eredményeképpen egy nyelv inkább hasonlíthat egy másik nyelvcsalád tagjaihoz, mint saját rokonaihoz), egyes nyelvészek erősen kritizálják a nyelvcsalád fogalmát. Ennek a kritikának azonban csak akkor van alapja, ha önkéntelenül is összefüggést keresünk a nyelv jellemzői és nyelvcsaládba sorolása között”

Tehát, a nyelvek családba sorolásának egyetlen tudományosan elismert módszere az alapnyelvből származó, ma is használt szókincs, amely a szabályos hangváltozások törvényein alapszik. Ez azt jelenti, hogy ha „valaki” bebizonyítja, hogy a szabályos hangváltozások minden nyelvre érvényesek, és minden nyelvben ugyanazok, akkor a nyelvek családba sorolásának nagyjából annyi. Tehát, ha valaki bebizonyítja, hogy a hangváltozások, az ember biológiai fejlődésének – hangképző szerveinek – genetikailag egységes fejlődéséből származnak, akkor az „alapnyelv” koncepció is „bukta”.

Ha megfigyelted nekem, semmi kifogásom nincs a magyar nyelv finnugor voltával, egészen addig, amíg ezt bárki az elfogadott tudományos tézisek alapján állítja. Egészen addig nincs kifogásom, amíg megmarad a tudományos állításokból, levonható következtetések normális szintjén. Ha azonban az igazolható tényeket aktuálpolitikai nézeteinek terjesztésére használja, akkor „morcos” leszek. Úgyszintén nem tudom elviselni, ha vita közben valaki képes arra, hogy a saját álláspontját áltudományos nézetekkel próbálja igazolni, meg, ha valaki „csúsztat” – mint most te is.

Ez a cikk egyértelműen, a Társas-Kognitív Nyelvészati Kutatócsoport állításait, azon belül is a Szilágyi N. Sándor : A szent mókus, avagy a módszer buktatói című publikációjának kritikájaként íródott.

Pontosan ezért oly feltűnő, a cikk szerzőjének, ostoba, és fölöslegesen áltudományos „borhamísításmodelles” érvelése. A cáfolni óhajtott „gyökérmetafóra” ugyanis több nagyságrenddel komolyabban veendő, mint az általad is említett lehetőségek. A Fejes cikk állítása a „bor nem válik vízzé” - pontosan azért annyira feltűnően áltudományos ostobaság, mivel a bírálni kívánt tétel, egy igen konzervatív, és kompromisszumra törekvő álláspont.

"A metaforák harcát nem véletlenül említettem. A magyar nyelvtörténetben igazán nem nehéz észrevenni, hogyan telepszik rá a rokonságelmélet és a CSALÁDFA metafora a származáselméletre. A finnugor gyökér megkülönböztetett figyelemnek örvend, és mindent maga alá rendel, a magyar nyelv más nyelvekből származó elemei pedig – mint olyan zavaró tényezők, amelyek csorbát ejthetnek a rendszer különben olyan szép egyértelműségén – valahogy úgy tűnnek fel, mint amelyek netalán veszélyeztethetnék nyelvünk tiszta finnugorságát és a finnugor nyelvtudomány végső győzelmét. (Ezt a félelmet még az ugor–török háború idejéből örököltük, és nagyon belénk szorult.) Különösen így van ez a honfoglalás előtti török elemekkel, amelyek túl jelentősek ahhoz, hogy könnyűszerrel túltehessük rajtuk magunkat.”

Szerintem ehhez képest a „bor nem válik vízzé” nézet, és annak évek hosszú során való fenntartása, egy nevetségesen ostoba, álltudományos, öntelt és komolytalan agyszülemény… egy kétségbeesett presztízsharc, és a „kocsmabaromkodás” színvonalára süllyesztett próbálkozás mások nézeteinek nevetségesé tételére. Nem több és nem kevesebb.

534 GéKI 2015. november 21. 08:52

@Krizsa:

"most ez az új „divat”, és a GéKI probléma csak ürügy erre (bocsika, GéKi, szeretlek:)"

Bár nincs egészen tisztázva, hogy mi is az a "GéKI probléma" - remélem, azért nem érzed úgy, hogy mostanában miattam törölnek rendszeresen? - Ha azonban így lenne - elnézésedet kérem!

Jó volna tudni, hogy legalább te nem kevered össze az okot, az okozattal.

Mert tudod van egy nagyon érvényes közmondás:

Kevés dolog van annál intellektuálisan is rombolóbb tevékenység, mint amikor az ostobaság, összefog a szorgalommal.

535 Krizsa 2015. november 21. 09:00

@GéKI: Hagy mennyen!:-))). Azér vagyunk.

536 GéKI 2015. november 21. 09:03

@menasagh:

"én megyek, te mensz, ő megy"

Egészen biztosan idősebb vagyok, mint te, és egészen biztosan nem voltak "haladóbbak" az én oktatóim, mint a tieid, de a "te mensz" formát soha, sehol senkik nem tanították. Magyarországon biztos nem... persze, ha te valamelyik elszakított "nemzettest" - részeként kaptál magyar nyelvoktatást - akkor esetleg lehetséges... nem vagyok szakember ebben a témában.

537 LvT 2015. november 21. 09:19

@menasagh: A csángó [dʑ] különbözik a román [dʒ]-től*, de egyezik a hasonló őrségi hanggal. A periférikus nyelvjárások szerte a világban megőriztek régi elemeket: és ha a nyelvterület két szélén ugyanaz tapasztalható, akkor az szinte bizonyosan megőrzött régiségnek. Ez a magyar dialektológia általánosan elfogadott véleménye függetlenül attól, hogy személy szerint az illető hájpolja-e a csángókat vagy sem. — Megőrzött egyébként más hangot is, amit a roán sem ismert, többek közt a bilabiális tremulánst, amely a többi magyar nyelvjárásban leginkább /t/-vé, vagy /pr/-ré fejlődött: /ψücsök/ → /tücsök/ ~ /prücsök/, /ψüsszög/ → /tüsszög/ ~ /prüsszög/.

* Ha román hatás lenne, akkor a román hangot hallanánk.

538 LvT 2015. november 21. 09:20

@GéKI: Egyrészt már annyira felspannoltad magad, hogy az iróniát is csúsztatásnak alítod, másrészt a felhoztam példákon kívül senki más nem tudott működhető modellt letenni az „»alapnyelv« koncepció”-val szemben. Az „»alapnyelv« koncepció” egyébként nem „bukta”, pusztán az itt egyesekkel szemben kialakult averziódat vetíted át egy olyan fogalomra, amelyről nincs fogalmad. Az alapnyelv a 450-esben említettem X’ ≈ Y’ közös eredményhalmaz.

539 menasagh 2015. november 21. 09:51

@GéKI:

Csíkmenaságon születtem és ott is éltem a nyolcvanas évekig.

Ha minden igaz még valahol a padláson megvannak az akkori iskolás könyveim..már ami kibírta a viszontagságokat...egyszer előkeresem...

540 menasagh 2015. november 21. 10:04

@LvT: A csángóság a székelység azért található meg a történelmi Magyarország szélein körbe mert hol a határvédelem érdekében hol menekítés gyanánt ide oda telepítették őket, és velük együtt a szokások a nyelvjárások is elkerültek az eredeti helyükről....az akkori változatukban.

541 Krizsa 2015. november 21. 10:10

@GéKI: Finn: meno = menet, iram, menne = megy,

Héber: meníA = indít (a nagybetűs torokhang) , m'naÁnéA = mozgat. Namost a hiv. nyelvészet hangváltozással magyarázza, hogy a gy...

Csak persze G és Gy=DJ / Gi/J nincs a finnben. De van a héberben: magíjA = érkezik. Ez nemcsak megy, hanem egy cél felé jön, vagy arrafelé megy.

Megállapítom, hogy a finnben / magyarban / héberben az ősi MN váz(mindben igen nagy szóbokorral) a "menésről" szól. (S nyilván még sokszáz nyelvben:-).

De a magyarban / héberben az MGJ váz is arról. Tehát két különböző eredetű szó olvadt össze a magyar igeragozásban, egy nagyon ősi és egy eléggé új. (A G, Gy és a Z/Zs - hangstatisztika alapján - a legújabb mássalhangzók.)

A "modern" ragozások azonban, mint a legtöbb nyelvtani fejlődés, késői jelenségek. Az archaikus nyelvtanok előzték meg. Ott még csak a jelen idejű melléknévi igenév szolgált egyszerre igeként és melléknévként, ilymódon: én / te / ő menő, mi / ti / ők menők - ami a héberben a mai napig is így maradt.

542 menasagh 2015. november 21. 10:14

@LvT: A tüsszög románul kiejtve sztrönut, ahol a sztrö előt, őst jelent míg a nut hornyot, eresztéket..

Ez persze nem bizonyit semmit de nem is lehet egy vagy akár néhány szóból bizonyítani semmit.

543 Krizsa 2015. november 21. 10:31

@menasagh: Bizony nem. Ezért mondom én azt, hogy mindig a TELJES szótáranyagot kell)lene) figyelembe venni a nyelvésznek. Az összes hasonló alakú szót mind átvizsgálni és csak utána "rokonítgatni". Nem szabad úgy nyelvészkedni senkinek, hogy egyáltalán nem ismeri a vizsgálandó nyelvet - hanem csak "egyszavacskázik" a szótárból.

A tüsszentés nyilvánvalóan hangutánzó szó. Ha nem venném figyelembe, hogy ezt a hangutánzást más értelem is felveheti, akkor nem mondanám, hogy a héber toszesz = forrong, erjed, pezseg rokonszava a magyar tüsszent-nek. Pedig - távoli- de az.

544 Krizsa 2015. november 21. 11:26

@LvT: " senki más nem tudott működhető modellt letenni az „»alapnyelv« koncepció”-val szemben."

Dehogynem. A gyöknyelvészet koncepciója:

1. A nyelvek hangstatisztikájával és

2. a második mássalhangzó kapcsolódási statisztikájával (minden vizsgálandó nyelv minden egyes tőszavára),

3. a vizsgálandó nyelv földrajzi helyét is megadjuk (persze, ahol van értelme, mert biztos, hogy eléggé régen ott vannak),

meg lehet határozni a mássalhangzók megjelenési sorrendjét azon a tájon és abban a korszakban.

Ezután kigyűjtjük a nyelvek 1 és 2 mássalhangzó vázas (elő- és utórag mentes) alapszavait. Máris látjuk, hogy a mássalhangzó vázak, még a feltöltő magánhangzók nélkül is összetartozó fogalomcsoportokba tömörülnek.

Ahol a mássalhangzó váz (a hangváltozatok ÓVATOS figyelembe vételével) közös, és az értelem is hasonló,

plusz ahol ilyen szavak tömegesen (1ooo-több ezer) fordulnak elő,

azok a nyelvek VALAMIKOR, VALAHOL kapcsolatban voltak egymással.

HJA, hát bizony az is lehet, hogy már 5o.ooo éve? Akkor sem időt, sem helyet nem fogunk tudni meghatározni.

Ilyenkor az újabb mássalhangzók, a "hangváltozások" valószínűsítik, hogy ez mennyire régen és földrajzilag hol lehetett.

A helyesen kezelt statisztika nem hazudik, a fix szótári adat meg biztosan nem, képzelgés, belemagyrázás, prekoncepció nincs.

Alapnyelv pedig azért nem kell, mert az előzetes nyelvcsaládokra osztás már eleve KIZÁRTA, hogy pl. a szuahéli nyelvvel rokonítsál bármit. Ami azért nem helyes, mert a sémiekhez nagyon hasonlít ám. A sémiek meg egész Eurázsia összes ragozó nyelvéhez hasonlítanak.

545 GéKI 2015. november 21. 11:49

@LvT:

"a felhozott példákon kívül senki más nem tudott működhető modellt letenni az „»alapnyelv« koncepció”-val szemben"

Ennél nagyobb „csúsztatás” már szinte nem is létezik! – legalábbis

errefelé!

Pontosan ez a cikk, - ami alatt most kommentezünk - a legnagyobb cáfolata annak, hogy nem létezik komolyan vehető alternatíva. A „gyökérmetafóra” vagy származáselmélet, semmivel sem hátrébbvaló a „családfametafóránál”. Az a történelmi tény, hogy jelenleg a családfa modell a jelentősebb, mindössze egy véletlen következménye. Annak a véletlennek köszönhető, hogy a történeti nyelvészet kialakulásának korában az „őskeresés” divatja tombolt, és, hogy Budenz sokkal gátlástalanabbul alkalmazta a személyeskedő és gyalázkodó vitastílust, mint Vámbéry – (és ez sajnos ma is nagyon jellemző – viselkedésforma, a történeti nyelvészet háza táján. )

„Az elhíresedett ugor–török háború stílusa nagyon is emlékeztet nemcsak a hitvitázó disputákéra, hanem a középkori boszorkányüldözésére is.”

„Ez azonban nem marad következmények nélkül. Ha az ember nagyon rászokott, hogy valamit, ami amúgy láthatatlan, egy metaforán keresztül lásson, előbb-utóbb olyannak is fogja látni csakugyan, amilyennek a metafora feltünteti számára.”

„Csak az bizonygatja ezt ilyen makacsul, aki nem egészen biztos a dolgában, és attól tart, hogy ezt még mindig nem hiszi el mindenki.”

„( Nyelvünknek ) … Vannak erős, vastag gyökerei, meg vannak vékonyabbak. Legvastagabbnak a finnugor látszik, de a honfoglalás előtti török sem éppen hajszálgyökér. (És tán még vastagabbnak is látszhatna, ha nem akarták volna azt, annyian és annyira vékonyabbra faragni.)”

546 GéKI 2015. november 21. 12:06

@menasagh:

Ha az "elszakított" országrészek valamelyikén kaptad a magyar nyelvképzést, akkor természetesen nem szóltam semmit - ezt meg is írtam. Ebből is látszik, hogy a nyelv beszélői, abban a pillanatban, elkezdik különbözőképen használni a nyelvet, amely pillanatban lazulnak a kapcsolatok. Valószínűleg azért vannak először "nyelvjárások" - majd ha tovább lazul a kapcsolat, akkor később már akár önálló nyelvek is kialakulhatnak.

547 menasagh 2015. november 21. 12:07

Az a megjegyzés amit az egyik tudósunk fogalmazott meg, miszerint " Őseink primitív hordák, görbe lábú gyilkosok” voltak" a finnugor gyökerekre utalt-e ?

548 menasagh 2015. november 21. 12:15

@GéKI:

...ezt sem tudom megérteni...ha bárhol a világon tanítanak egy nyelvet az nem lehet más mint annak hivatalos mása....nem érdeke senkinek, hogy egy másik országban a magyar nyelvet vagy akármelyiket helytelenül tanítsa.

549 szigetva 2015. november 21. 12:24

@menasagh: Ott tévedsz jó nagyot, hogy úgy képzeled, a „hivatalos” (akármit is jelentsen ez) az egyedüli „helyes” változata a nyelvnek.

550 GéKI 2015. november 21. 12:48

@menasagh:

Valami erős „reggeli előtti ajzószert” vehettél magadhoz, mert én semmiféle helyes vagy helytelen formáról nem beszéltem. Mindössze annyit jegyeztem meg – azt is szerényen – hogy véleményem szerint ezt a formát – errefelé – nem használták – vagy legalábbis iskolában nem tanították.

Ritkán mondok ilyent, de a @szigetva: - nak most igaza van.

551 GéKI 2015. november 21. 12:53

@menasagh:

"...egyik tudósunk..."

Ki is lenne Őkelme? - aki így fogalmazott.... merthogy ha valóban így fogalmazott, akkor bármi lehetett de „tudós” ...az biztosan nem volt... soha!

552 GéKI 2015. november 21. 12:56

@LvT:

"… senki más nem tudott még működő modellt letenni az „»alapnyelv« koncepció” – val szemben"

Ennél nagyobb „csúsztatás” már szinte nem is létezik! – legalábbis errefelé a történeti nyelvészet területén!

„Csak az bizonygatja ezt ilyen makacsul, aki nem egészen biztos a dolgában, és attól tart, hogy ezt még mindig nem hiszi el mindenki.”

„Ez azonban nem marad következmények nélkül. Ha az ember nagyon rászokott, hogy valamit, ami amúgy láthatatlan, egy metaforán keresztül lásson, előbb-utóbb olyannak is fogja látni csakugyan, amilyennek a metafora feltünteti számára.”

„( A magyar nyelvnek)… Vannak erős, vastag gyökerei, meg vannak vékonyabbak is. Legvastagabbnak a finnugor látszik, de a honfoglalás előtti török sem éppen hajszálgyökér. (És tán még vastagabbnak is látszhatna, ha nem akarták volna azt annyian, és annyira vékonyabbra faragni.)”

Pontosan ez a cikk, - ami alatt most kommentezünk - a legnagyobb cáfolata annak, hogy nem létezik komolyan vehető alternatíva. A „gyökérmetafóra” vagy származáselmélet, semmivel sem hátrébbvaló a „családfametafóránál”. Az a történelmi tény, hogy jelenleg a családfa modell a jelentősebb, mindössze egy véletlen következménye. Annak a véletlennek köszönhető, hogy a történeti nyelvészet kialakulásának korában az „őskeresés” divatja tombolt, és, hogy Budenz sokkal gátlástalanabbul alkalmazta a személyeskedő és gyalázkodó vitastílust, mint Vámbéry – (és ez sajnos ma is nagyon jellemző) – viselkedésforma – a történeti nyelvészet háza táján. )

„Az elhíresedett ugor–török háború stílusa nagyon is emlékeztet nemcsak a hitvitázó disputákéra, hanem a középkori boszorkányüldözésekre is.”

Mert, hogy a vita utólagos rekonstruálásával, valószínűleg ez a két szemléletmód csapott össze, csak a vitázók ekkor ezt még nem ismerték fel.

„Budenz József és Hunfalvy Pál kizárólag nyelvi bizonyítékokra alapozva megalkotta a finnugor rokonság elméletét, ez az elmélet azonban hamar kimúlt. Vámbéry Ármin az ugor–török háborúként emlegetett tudományos vitában szépen levezette, hogy a nyelvi rokonság nem szükségszerűen esik egybe a kulturális rokonsággal és a néprokonsággal. Ebben történetesen Vámbérynek volt igaza, noha az ugorokkal vívott háborúját elvesztette.”

Tehát a "családfamodell" az, amelyet egy utolsó mozdulattal lemetszettek a finnugrisztika tudományágacskájáról és ezzel együtt, a „tudás fájának” lombkoronájáról. Ezen ágacskára mostantól - a liánként ráfonódó rasszista ideológia, a finnugrizmussal együtt – immár a lassú sorvadás és elfonnyadás vár. Mert annak a hideg metszőolló csattanásnak, a hangja elindult a világegyetem legtávolabbi sarkai felé, és bármennyire is elhalkul az, akinek van füle hozzá, az azt meghalja. Majd egyszer még valahol megjelenik egy „kádis a hajdanvolt finnugrisztikáért” - és ezzel lezárul egy szégyenteljes, - és förtelmes trágárságoktól – hangos, korszaka a magyar tudományos életnek. Nem kár érte

553 menasagh 2015. november 21. 13:02

@szigetva: Az lehet, de ha nincs egy biztos kiindulópont akkor indulhatunk bárhonnan és bármerre ami nem ugyanaz.

554 menasagh 2015. november 21. 13:04

@GéKI: Glatz Ferenc.

555 Untermensch4 2015. november 21. 14:26

@menasagh: A biztos kiindulópont az egész nyelv, változataival együtt. Ha ebből a halmazból valamennyit nem veszel figyelembe, annyival kevésbé biztos kiindulópontod lesz. A "hivatalos" változatal lenyűgözheted a nyelvtantanárt és a hivatalnokok egy részét (mivel egy részük törvényszerűen "nemhivatalost" beszél, ők akár még gúnyolódásnak is vehetik és ellenségessé válhatnak...), és nem keltesz feltűnést az országnak azon a részén ahol a helyi nyelvváltozat nem nagyon tér el a "hivatalos"-tól.

"ha bárhol a világon tanítanak egy nyelvet az nem lehet más mint annak hivatalos mása."

Ismered a történetet amikor maga helyett spanyolországban felnőtt, spanyolul beszélő évfolyamtársát küldte be valaki nyelvvizsgázni..?

556 menasagh 2015. november 21. 14:39

@Untermensch4:

Attól még valaki tudhat helyesen ha nem tud eleget...

557 GéKI 2015. november 21. 16:16

@menasagh:

Hát igen! - Erre szoktam én mondani, hogy a hülyeség az nem ismer határokat, akárki mondja is. A Honti László is sokat dolgozott a finnugrisztika elismertetésének érdekében, mégsem érthetünk, egyet azzal amilyen stílust használ a "A nyelvrokonságról" - című könyvben.

A Fejes Lászlót is megértjük, hogy félti és védi a szakmáját, és megpróbálja óvni az azt ért támadásoktól, ő viszont nem érti meg, hogy a „borvizezéses” hasonlata erre alkalmatlan - és még nevetségesé is teszi vele nem csak magát, hanem még a szakmát is.

558 GéKI 2015. november 22. 08:59

@Fejes László (nyest.hu):

Az ókorban a jó ivó-, és forrásvíz meglehetősen ritka volt, így a (higiénikus) folyadékpótlást más módon kellett megoldani. A szőlő termelésére kedvező területeken, majd a borkultúra (a bortermő szőlő) terjedésével ezért ez az ital jelentős szerepet kapott nemcsak a gazdasági, hanem a mindennapi életben, s mint ilyen, kultikus szerepe lett áldozatbemutatásoknál és szertartásokban is. A borok osztályozására már ekkor szükség volt, amiről a római Marcus Portius Cato Maior feljegyzéseiből tudunk, melyben leír néhány borhamisítási „recept”- et, illetve hogy hogyan ismerhető fel a vizezett bor.

Leíró típusú „rendelkezés”- re, mint az egyik legjelentősebb írásos emlék, a Bibliában lelhetünk, melyből - értelmezés után - konkrét szőlőtermesztési és borászati technológiákat tudhatunk meg.

Tehát még a bibliából is egyértelműen következtethetünk arra, hogy bor vizezése, az egyik legnagyobb bűn, a víz borrá változását is csak egyetlen egy alkalommal engedi meg a kánon, Krisztusnak a kánai menyegzőn történt csodatétele alkalmával.

Legnagyobb sajnálatunkra mi sem engedhetjük meg Fejes Lászlónak, hogy bort hamisítson! – még ha oly nagyon szeretné is ezt - a metafórát - saját szakmája védelmére felhasználni!

Tisztelettel:

Bortisztelők Szövetsége!

559 LvT 2015. november 22. 09:22

@GéKI: >> "… senki más nem tudott még működő modellt letenni az „»alapnyelv« koncepció” – val szemben"

Ennél nagyobb „csúsztatás” már szinte nem is létezik! – legalábbis errefelé a történeti nyelvészet területén! <<

Tehát akkor hol is van az a másik modell? Ismétlem: *modell*?

.

(Ha érted, amit folyton beidézgetsz, akkor nyilván össze is tudod foglalni a hozzá tartozó rivális modellt. Mert ugye kell lenni egy ilyen modellnek, hogy én csúsztassak…)

560 Untermensch4 2015. november 22. 09:22

@GéKI: A bor vizezése a te megközelítésedben egészségügyi, az ókorban a nem tiszta víz volt a lényeges probléma. Napjainkban az alkohol jelenléte felőli megközelítés a jellemző, így ha nagy mértékben vizezett bort iszol is, a "zéró tolerancia" érvényesül, a rendőr azt fogja mondani hogy te bizony bort ittál...

Lehet hogy azért jó metafora mert rávilágít hogy egynél több megközelítése van a problémának.

561 Untermensch4 2015. november 22. 09:33

@menasagh: Helyesen? Jogot adhatsz arra akárkinek hogy eldöntse mi a "helyes" de ettől még nem feltétlenül lesz meg hozzá a képessége. Sztem hibás az alapfeltevésed hogy "hivatalos"="helyes". Csak egy, nem reprezentatív példa: gyermekem mondotta volt egyszer így: "apusval". Mivel a környezetében nem hallhatta ezt a szerkezetet így, magamban meglepődtem kissé, főleg hogy rádióban hallottam olyat amikor (már iskolás korú) csángó gyerek mondta ugyanígy. Azt sejthetjük hogy egy "hivatalos" nyelvtantanár ebbe belekötne (legyen "apussal") viszont mégiscsak az a helyzet hogy egyrészt így használja egy egész népcsoport akik magyarul beszélnek, másrészt a hivataloshoz nagyon közeli nyelvváltozatban (amit felénk beszélnek) is arra jut a nyelvet tanuló gyerek amikor alkalmazni próbálja a tanulás alatt lévő anyanyelvét hogy az "apusval" szerkezet illik a nyelv logikájába. A vicces az hogy "hivatalosan" meg lehet védeni a "szabályok" szerint az "apusval" változatot hiszen a Mhsz-ban is szerepel a "hagyomány elve", a csángók meg aztán tényleg hagyományosak.

562 LvT 2015. november 22. 10:07

@Krizsa: Nocsak, mégsem fejezted be velem? Te modellt nem tudtál felmutatni, hiszen nálad vannak változások, amelyek még Afrikában a kirajzás előtt megtörténtek (pl. a zöngésedés, az /s/ és /sz/ szétválása)*, azóta pedig olyan állapotban vannak a nyelvek, ahogy te most a szótárakban *írva* megtalálod. Még olyan kis léptékű problémára sem kapunk tőled választ, hogy miért télnek el az általad kiemelt karakterisztikákban (mondjuk vegyük csak a zöngét) az olyan nyilvánvalóan közeli rokon nyelvek, mint az észt és a finn, az izlandi, sőt azonos nyelv dialektusai mint a középnémet és a délnémet.

Arra pedig, hogy mennyire alapozol valójában a statisztikára, álljon itt egy idézet tőled: „A statisztikákkal mindig sok baj van, mert egy jelenség valódi oka helyett egészen más okokat is ki lehet mutatni velük.” {1}.

És hiába emlegeted, hogy az „és az értelem is hasonló”: az, hogy képes vagy szabadasszociációkat produkálni, még nem elég. Itt sem adsz semmiféle bizonyítási rendszert, nincs sztenderdizált eljárás arra, hogy ezekből a műtermékeket, a fals pozitív és fals negatív eseteket kizárjad. Pedig e nélkül nincs tudományos modell.

-----

* Az nem elég, ha a gyöknyelvészet – és a gyökkémia (vö. a jó múltkori „magyarázatod” az optikai izomériáról) – mellé gyökbiológiát is fabrikálsz, olyan fantazmagóriákat leírva, mint amit alábbi idézet, mert egy fogalmatlanságot nem lehet egy másik fogalmatlansággal alátámasztani.

„Az eurázsiai beszédkezdet. Az emberi beszédszervek (gége és arcberendezés) archaikus állapotában a beszéd eleinte csak a zöngétlen mássalhangzókat, azoknak is egy szűkebb csoportját tartalmazta – s a magánhangzók csak rövid, elkapott torokhangok voltak. Az afrikai alfaj beszéde azonban ettől eltérően alakult: ott a mélyre szállt gége és a laposabb arcberendezés folytán előbb jelentek meg a zöngések és velük a mai értelemben vett artikuláció képessége. A Sapiens eurázsiai (északi) és az afrikai alfaja már kb. 1 millió éve kezdett VISSZAkeveredni (a gyeniszovai ember). Ez a keveredés később hol elakadt, hol folytatódott – a legutóbbi 30.000 évig csak a Közel-Keleten. Onnantól már a Gibraltárnál is keveredett a két geográfiai alfaj.” {2} — A Homo sapiens „alfajai” (?), amelyek ráadásul a gége mélyre szálltságában (??) különböznének, amely mélyre szálltság pedig valahogy befolyásolná azt, hogy a hangszalagok tudnak-e rezegni (???).

-----

{1} Az emberré válás és a beszéd 2. kiadás, 67. oldal

{2} „Az összehasonlító gyöknyelvészetről”, 2. old.

563 LvT 2015. november 22. 10:44

@menasagh: >> velük együtt a szokások a nyelvjárások is elkerültek az eredeti helyükről....az akkori változatukban. <<

Ezt nem tudom, miért írtad, mert teljességgel irreleváns, hogy hogyan kerültek a csángók oda szélre, ahol most vannak, a lényeg az utolsó megjegyzésed: „az akkori változatukban”. Hiszen éppen ezt írtam magam is korábban: ők a periférián az magyar nyelv akkori változatból megőriztek olyat, amely a centrumban lévő nyelvjárásokban már megváltozott.

(Azt azért megjegyezném, hogy vannak olyanok, akik szerint egyes csángó csoportok, meglehet át sem jöttek a Kárpátokon a honfoglaláskor. És a többieket utóbb telepítették vissza hozzájuk. De a periférikus helyzetből adódó nyelvi konzervativizmus szempontjából ez teljesen mindegy.)

.

>> A tüsszög románul kiejtve sztrönut, ahol a sztrö előt, őst jelent míg a nut hornyot, eresztéket.. <<

A magyar <tüsszög> meg akár lehetne <tű> ’vékony, hegyes tárgy egyik végén lyukkal’ + <s> ’és’ + <szög> ’vékony, hegyes tárgy lyuk nélkül’ is. Amikor scrabble-ezünk, akkor ez értékes információ lehet, de a játékon túl valóságalapja nincs.

A román <strănuta> ’tüsszent, prüszköl’ ige párja a meglenoromán <stărnutare>, az irodalmi olasz <starnutare>, a régi olasz <stranutare>, a nyelvjárási szicíliai <stranuti>, friauli <stanuda>, a spanyol <estornudar>, a francia <éternuer>. Ezek mind a latin <sternuere> ’tüsszent’ ige gyakorító képzős <sternutare> származékából erednek.

www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sternutare&la=la#lexicon

dexonline.ro/definitie/strănuta/508796

566 GéKI 2015. november 22. 11:17

@LvT:

Remélem működni fog: ( bár ez a szerkesztő egy borzalom)

mnytud.arts.klte.hu/szilagyi/mokus.doc

567 GéKI 2015. november 22. 11:29

@LvT:

Egy mondatban a különbség - a többi a cikkben.

„A családfa a nyelvek rokonítására alkalmas, és csak periférikusan utal az összetevőkre, a gyökérmodell pedig az összetevőkre koncentrál, és kevéssé alkalmas a „rokoni viszonyok” kimutatására.”

Vagyis a két modell - ha úgy tetszik "kiegészíti egymást".

Tehát nem csak a családfa modell létezik, és már a történeti nyelvészet hőskorában is ez volt a helyzet, csak akkor ezt még nem ismerték fel. Az ugor-török háborúban a felek pont ezért "elbeszéltek egymás mellett" - igazából - nem is ugyanarról beszéltek.

569 GéKI 2015. november 22. 11:49

@Untermensch4:

Megnézném én azt a "palit" aki képes az én általam - a Fejesnek eladott egy hektónyi Tokaji aszúmat – úgy meginni, hogy akármelyik alkoholszonda képes lenne kimutatni azt az egy decinyi bort, amit beletettem. ( A WC – s nénik meg közben nem kerestek semmit – a bóton)

574 szigetva 2015. november 22. 12:38

@Krizsa: A tudományos diskurzus működése: (1) idézem X-t, (2) elmondom, miért nem jó, amit felvet, (3) elmondom, miért jobb, amit én vetek fel, (4) esetleg idézem Y-t, hogy alátámasszam a mondanivalómat.

Ezt azért egy könyvkiadónak is illik tudni, de egy a diskurzusban résztvenni akaró embernek mindenképp.

575 LvT 2015. november 22. 12:44

@GéKI: Már hol van itt a modell? A szerző maga írja, hogy metaforákig lát el, azon túl már nem. Szalmabábot állít fel, majd azt ki akarja cserélni egy másikra. a szerző módszere különben is az, hogy a némileg bizonytalant cseréljük sokkal bizonytalanabbra, pl. „Van azonban számos török nyelvben egy melléknévképző is, a -taγ, -täγ, -tag, - täg, -täk, -däk, azt jelenti: ’-szerű, - féle’. (Egyes szerzők nem képzőnek veszik, hanem a hasonlító eset ragjának.) Pl. a sárga jögurban taγ ’hegy’, k‘ysï ’ember’, a taγdaγ k‘ysï pedig azt jelenti: ’hegyszerű ember’, azaz ’nagy, behemót, akkora, mint egy hegy’. A sárga jögurok ugyan egy kicsit messzire esnek ide, hiszen valahol Tibetben élnek, de a képző más török nyelvekben is megvan.”

A szerzőnek bizony a <tämir> szóhoz kapcsolva kellene tényleges adatot mutatni, és ráadásul közelebbi nyelvből. De közelebbi nyelvből egyáltalán még a képző más idevonható alkalmazását sem tudja bemutatni. De neki "máris valószínűbbnek látszik a dolog".

Miközben a "máris valószínűbbnek látszik" annál is feltűnőbb, mert az ortodox etimológiai irodalom éppen az általa követett modellből adódóan, kritikával fogadja azt a magyarázatot is, ami ellen a szerző kikelt. De ugyanilyen értékelési elveknek megfelelően a szerző alternatív magyarázata még valószínűtlenebb, mert nem mutat fel ténylegesen kapcsolható szóalakokat, csak általa vélelmezett lehetőségeket. Ennél azért még az ortodoxok által megkérdőjelezett magyarázat is több belső adatot tud felhozni.

De végezetül, ha még úgy is lenne, ahogy a szerző írja: mi van, ha eggyel több, nem az alapszókincsbe kerülő szóról derülne ki, hogy török átvétel? Ennek semmi behatása nincs a korábban említettem X' és Y' halmazokra.

.

Az „ugor-török háborúban” pedig semmi nem mutat arra, hogy a felek elbeszéltek volna egymás mellett. Még Pusztay János is, aki pedig meglehetősen unortodox, megemlíti „Az »ugor-török háború« után” c. könyvében, hogy az azzal indult, hogy Budenz bemutatta, hogy Vámbéry konkrétan füllentett, „A megbírált eljárások a későbbiekben is, az ugor–török háború során, Vámbéry Ármin alapvető módszerét jelentik. // Ezek szerint: Vámbéry a szavak jelentésének közlésekor gyakran nem az alapjelentést tünteti fel, hanem a másodrendűt; megváltoztatja a törökségi szavak hangalakját olyan módon, hogy az így nyert szó közelebb legyen hangalakilag a magyar »megfelelőhöz«, pl. <avul> ~ csagatáj <obul-mak> ’kopni’, pedig a Csagatajische Sprachstudien című könyvében Vámbéry még <öbül-mek> alakban közli a kérdéses szót. […]”

Ennyi. Meg még annyi, hogy jó lenne, ha tartalmilag is utánanéznél az „ugor-török háborúnak”, pl. a fenti könyv megfelelő fejezetének az elvolvasásával. Mert te eddig érzelmi oldalról, meg a metaforák szintjén való megközelítéseket idézgettél, és az álláspontodat is ennek alapján alakítottad ki. Persze az ember sajnálja szegény Vámbéryt, de a ténybeli, tudományos vitában ő teljesített rosszabbul. Nem utolsó sorban azért, mert nem alkotott modellt: ötletei voltak, amelyekből nem szervezett rendszert. (És ezek az ötletek gyakran egymást is kiütötték, elég volt csak egymás mellé helyezni őket.)

577 LvT 2015. november 22. 13:16

@GéKI: @LvT: Addendum: A modellnek része az, hogy bemutatod, hogyan áll össze egy nyelv az innen-onnan „összeszívott” elemekből. Persze, hogy a szerző a metaforák szintjénél tovább nem is merészkedett, mutatja, hogy a hasonló megközelítéseket, pl. a Sprachbundot, nem is nevezte nevén. Ami persze mutatná is a megközelítés korlátait, mert még a legjobban kutatott Sprachbund, a balkáni nyelvi térség sem volt képes egy nyelvet „összeszívni”: az elemei világosan külön nyelvágakhoz tartoznak még mindig. — Nincs tehát ilyen működhető modell, mert empirikusan megfigyelhető tényeket nem lehet mellette felmutatni.

Fakir az 1. hozzászólásban belinkelte Pusztayt. Még ő is kénytelen megtartani az alapnyelv {1} és a későbbi felbomlásának az eszméjét {2}. Csak magának az alapnyelvnek a kialakulását meri sprachbundszerűen, centripetálisan eredeztetni. De a megfigyelhető valóságból eredő analógiája, empirikus érve erre sincs, csak a „lehet” meg a „miért ne”.

----

www.nytud.hu/publ/Pusztay_NOL.html

{1} „Az egymáshoz közel élő csoportok mégis megértették egymást, hiszen a mindennapi életükben – gazdasági, kereskedelmi és házasodási kapcsolatokban – gyakran találkoztak, így egy egész seregnyi dologra, fogalomra lehetett azonos vagy hasonló kifejezésük. A távolabb élők természetesen kevésbé vagy alig-alig értették meg egymás nyelvét.” — Ez a nyelv mint dialektuskontinuum definíciója Ilyen pl. a mai német nyelv, vagy akár még a kicsike szlovén is.

{2} „Ennek a láncolatnak három nyugati láncszeme lehetett a mai uráli nyelvcsalád előzménye. Közülük a keletiből alakultak ki a későbbiekben az ugor nyelvek – a magyar, a vogul és az osztják –, valamint a mordvin és a többféle szamojéd. A nyugati tömbből lettek a balti-finn nyelvek – a finn, a karjalai, a vepsze, az izsór, az észt, a vót és a lív. E két tömb között létezhetett egy harmadik, és abból lettek a permi nyelvek – a zürjén és a votják –, valamint a cseremisz.” — Ezek a nyelvek, köztük a magyar, tehát ő szerinte sem egymástól függetlenül „szívódtak össze”, hanem éppenséggel egy közös, kölcsönösen érthető egységből differenciálódtak.

578 shanditiredum 2015. november 22. 15:30

@LvT: a tüsszög nem tű.

tűz a tű.

meg a tüske, meg a tövis.

mongolul: dzü v. dzeü v. dzegü v. dzegün

.

lat. sternuere

> estornudar

> starnutare

> éternuer

> sneeze

érdekesek ezek az új-latin nyelvek. meg nem mondanák róluk, hogy latinok.

579 LvT 2015. november 22. 16:10

@shanditiredum: >> mongolul: dzü v. dzeü v. dzegü v. dzegün <<

Halhául kis jóakarattal lehet az elején /dz/, de az csak egy szótagos. A több szótagos forma már a kihalt klasszikus mongolé, ahol /dzs/ volt az ejtés. Így ott ez a /dzsegün/ szó egybeesett a ’bal’ jelentésű szóval (ahogy egyébként a mai folytatók is). Az egy szótagos alakokat felmutató mai mongol nyelvekkel (így a halhával) pedig a magyarnak már nem volt kapcsolata, mert ezek a tartárjárás után alakultak ki.

De ugye ebben az a szép, hogy ennek a beszúrásodnak semmi köze semmihez, mert azt is írhatnánk, hogy:

cigányul: szuv

hindiül: szúí

koreaiul: panel

japánul: kugí

görögül: veloni

albánul: gozsde

stb.

.

>> > sneeze // érdekesek ezek az új-latin nyelvek <<

A <snneze>-ről nem volt szó, te keverted be, és az nem is újlatin.

580 menasagh 2015. november 22. 16:56

..na és inkább prüsszögés az a mai tüsszögés akkor hová sorolható ?

582 GéKI 2015. november 22. 17:41

@LvT:

„…a szerző módszere különben is az, hogy a némileg bizonytalant cseréljük sokkal bizonytalanabbra”

Mi a fene van abban bizonytalan, hogy a mai magyar nyelvnek, vannak finnugor, iráni, török, szláv angol eredetű szavai és ezt a „gyökérmmetafórával” – jobban lehet ábrázolni, a kommunikációban ezzel érthetőbben lehet érzékeltetni a nyelv sokszínűségét, mint a „családfametefórával”. Ahogyan mondtam, a családfa modellel ezt a sokszínűséget ábrázolni sem lehet. Igaz a gyökérrel meg a rokoni kapcsolatokat nehéz.

De azt nem tagadhatod, hogy a gyökérmodell egy másféle szemlélet, mint a családfa, Csak látom te, is mint minden „finnugrisztikailag” túlképzett, képtelen elszakadni attól, amit tanítottak neki. Ez akkor is egy másik – és szerintem értékes – modell, ha még nincs rendesen kidolgozva, és ezer fogyatékossága, van. Egy egyszerű eszköz annak magyarázatára és ábrázolására, hogy az egyik szavunk, miért urali a másik meg miért török. Az etimologizálás ettől nem változik semmit. Még az is lehet, hogy továbbra sem lesz eggyel több török szavunk se – az nem is feladata a győkérmetafórának” – mégis egy másik szemléletet ad. Az meg hogy melyik szavunk „alapabb” mint a másik, hát azon meg jó sokáig el lehet diskurálni. Minden esetre soha többé nem beszélhetünk úgy, hogy nincs másik alternatíva, csak a „borhamisítós” modell.

„…Persze az ember sajnálja szegény Vámbéryt…”

Hát én ilyent még nem mondtam… mint ahogyan azt sem mondtam, hogy Budenz valami „gazember” lett volna. Csak annyit mondtam, hogy az általam ismert tényekből, azt a következtetést vontam le, hogy a „családfa” a Budenzi logikából következik, a „gyökér” pedig inkább a Vámbéry logikáját követi. Még az is lehet, hogy ez nem a „háború” szószerinti lefolyásából, hanem annak későbbi „utóhatásából” következik.

Budenz és Hunfalvy „finnugorszármazás” elmélete rövid időn belül megbukott… ez azért ad okot némi kételkedésre, hogy valóban olyan nagyon igaza volt-e, abban a vitában… és tényleg „próféta” volt-e… vagy csak azzá tette a történelem, a véletlen, meg a szakma … vagy valaki…( mint Jézusból - Pál).

583 LvT 2015. november 22. 17:42

@Krizsa: Nocsak, ezek szerint a finnek neandervölgyiek, akiknek még nem szállt le a gégéjük, de a lappok meg az észtek pedig már cro-magoniak leszállt gégével? Gyökantropológia...

584 LvT 2015. november 22. 18:03

@GéKI: >> De azt nem tagadhatod, hogy a gyökérmodell egy másféle szemlélet <<

Továbbra sincs ilyen *modell*. Az általad citált szerző sem próbálkozott semmiféle modellalkotással. És még én csúsztatok…

.

>> Budenz és Hunfalvy „finnugorszármazás” elmélete rövid időn belül megbukott… <<

Csak úgy, ahogy Bólyai és Lobacsevszkij geometriája is rövid időn „megbukott”. L. Riemann, Klein… Meg Newton elmélete is csak kicsivel tovább tartotta magát Einsteinig.

Azonban a többi elmélet még az ilyen „bukásig” sem jutott el.

.

Korábban nagy hanggal voltál arról, hogy mi a nyelvészetben a bizonyíték, mi nem. A másik oldalról pedig ennek a nyomát sem kérd számon, mert valójában nem a lege artis bizonyítékot nézed, hanem azt, hogy „szerinte[d mi az] értékes”. Ha „szerinte[d] értékes”, akkor már ki sem kell dolgozni, rendben van, ha ezer fogyatékossága van (a másik oldalon viszont baj a nagyságrendileg kevesebb fogyatékosság is), az se baj, ha Vámbéry füllentett, mivel a „szerinte[d] értékes” „»gyökér« pedig inkább a Vámbéry logikáját követi”…

585 nadivereb 2015. november 22. 20:52

@LvT: teljesen felesleges foglalkozni vele, mivel nem ért egy szót se abból, amit leírsz.

586 nudniq 2015. november 22. 23:29

@LvT: Még mielőtt valaki diadalmasan ebbe kötne bele,h utána csak ezzel vitatkozzon: "[...] az olyan nyilvánvalóan közeli rokon nyelvek, mint az észt és a finn, az izlandi, sőt [...]"

Itt ugye kimaradt az izlandi után mondjuk az,h "és a norvég" (vagy a feröeri?).

587 GéKI 2015. november 23. 10:06

@LvT:

„Korábban nagy hanggal voltál arról, hogy mi a nyelvészetben a bizonyíték”

Nyelvészeti „bizonyítékokat” - én még soha nem kérdőjeleztem meg – „nagyhangal” meg biztos nem, mert nem is szokásom hozzászólni.

Finnugorszármazás:

Ez az elmélet lett a „győztes” – a háború után, majd rövid időn belül megmegbukott. Mégis Budenzet tekintjük az „alapítónak” – mármint, hogy akkor minek az alapítója. Mert ha csak egy bukott elmélet alapítójaként tisztelnénk, mint az általad felsoroltakat – az OK – no de nem így van. A mai finnugrisztikának ahhoz az elmélethez ma már semmi köze – vagy elég kevés.

Épen ez a cikk szól arról, hogy a finnugor nyelvrokonságnak ma már egyetlen egy alapja van a „bűvös alapszókincs”. Vagyis az érvényesnek tekintett szabályok szerint kizárólag akkor finnugor, ha az alapszavak halmazának ( ki állapítja meg? ) a legnagyobb részhalmaza az uráli alapnyelvből származtatható.

A gyökérmodell pontosan erre a problémára mutat rá, merthogy itt látszanak az összetevők. A „családfa” mindössze „jövevényszavakként” kezeli a más nyelvekből származtatott szavakat. ( Miután már eldöntöttük, az uráli származást – és addig?... Honnan tudjuk, hogy melyik szó a… jövevény?

Ezek nem nyelvészeti kérdések, csupán logika, meg matematika. A finnugrisztika ebben áll leginkább „csehül”. Aki nem képes belátni, hogy a „borvizezés” hasonlat, egy hülyeség, azzal elég nehéz logikáról tárgyalni.

„Továbbra sincs ilyen *modell*…”

A „gyökérmetafóra” igenis egy modell… ráadásul egy nagyon is versenyképes modell a „családfa” ellenében, és nagyon is komolyan veendő. Mert ha a finnugrisztika komolyan gondolja, hogy a „bor nem válik vízzé” akkor a családfa modell már meg is bukott a „gyökérmetafóra” ellenében – béke poraira.

Ettől a magyar nyelv még maradhat „finnugor”… már csak az a kérdés hogy meddig… ? Merthogy megvan az a modell, amelynek alapján most már lehet akár más is…!

A kérdés egyértelmű. Mi tartozok az „alapszókincs” halmazba, és abban melyik a legnagyobb részhalmaz? Mehet a birkózás…

A cikknek ezt a „röhejes” utolsó bekezdését pedig mindenki felejtse el… a Fejes ezzel úgyis kiírta magát a komolyan veendő véleményformálók halmazából.

588 szigetva 2015. november 23. 10:14

@GéKI: „a Fejes ezzel úgyis kiírta magát a komolyan veendő véleményformálók halmazából.” Ez a nagy hang, még ha te nem is veszed észre. Úgy érzed, hogy néhány hónap a nyelvészettel való ismerkedés után meg tudod állapítani, hogy mi komoly és mi nem. Szánalmas.

589 GéKI 2015. november 23. 10:24

@Untermensch4: ( 560 )

Jelentős különbség van a két megfogalmazás között. Nem mindegy, hogy egy „löttyöt” bornak nevezünk, vagy azt állítjuk, hogy van benne bor is. Ha a borhoz, vizet adnak, attól kezdve már nem bor. A vita tárgya ettől kezdve már csak egyetlen kérdés lehet, hogy „mennyi bor van benne?”. Azokban a poharakban - van bor is – de már nem bor. Nevezhetjük bárminek, de bornak soha!

Ezzel a vitát én lezártnak tekintem a magam részéről. Mivel a Fejes nem javította, így azt kell gondolnom, hogy ez – az elv a finnugrisztika alapvetése… az meg akkor egy szégyen… a finnugrisztika akkor nem tudomány… csak egy vallás… azzal meg értelmes embernek nincs mit kezdeni…!

590 MolnarErik 2015. november 23. 11:04

@GéKI: "Mert ha csak egy bukott elmélet alapítójaként tisztelnénk, mint az általad felsoroltakat"

Tehát Newtont szted már csak 1 bukott elmélet megalapítójaként tisztelik. Vagyis semmit sem szokás kiszámítani ma már a fizikában a newtoni törvények alapján.

Nagyot mondtál, öblítsél.

@GéKI: Tehát amiben víz van, az szted nem bor. Köszönjük az újabb hülyeségedet:

"A bor alapvetően négy egyszerű vegyületből áll:

- legnagyobb mennyiségben víz alkotja"

www.vilaglex.hu/Erdekes/Html/Borkemia.htm

Arról már nem is beszélve, h nem ez nem a finnugrisztika alapvetése, ez csak 1 metafora.

596 benzin 2015. november 23. 12:53

@GéKI: "ha az alapszavak halmazának ( ki állapítja meg? )"

swadesh listával ismerkedj meg szerintem. 100 szót tartalmaz, a magyar nyelv esetében ezekből 56 finnugor eredetű, a többi vegyesen indo iráni, török, illetve mással nem rokonítható.

en.wikipedia.org/wiki/Swadesh_list

597 GéKI 2015. november 23. 13:25

@benzin:

Köszönöm, ismerem, van is vele bajuk a finnugristáknak épen elég.

Uráli - alapnyelv 6000 év - az 16%

Ugor - alapnyelv 2000 év - az 56%

Az éppen csak, hogy abszolút többség. Tehát, ha még néhány szó etimológiája bizonytalanná válik akkor már az sem.

Tisztában vagyok vele, hogy ezért a nagy felháborodás...

598 GéKI 2015. november 23. 13:35

@szigetva:

Az a szánalmas amilyen módszerekkel ti itt megpróbáljátok védeni a "mundért", ahelyett, hogy tisztességes kolléga módjára szólnátok annak a szerencsétlennek, hogy végleg "bohócot" csinál magából, ha köti az ebet a karóhoz, és nem javítja, ezt az ordenáré ökörséget.

Az isten óvjon az efféle barátoktól, legyen akkor inkább száz ellenségem...

599 szigetva 2015. november 23. 13:38

@GéKI: Az ugye fel sem merül, hogy valaki nem veled ért egyet? A kommentekből pedig az látszik, hogy itt sokan vagyunk így.

600 GéKI 2015. november 23. 13:48

@GéKI:

"Swadesh szerint, ha két nyelv alapszókincse 70%-os arányban tartalmaz rokon szavakat, akkor úgy lehet tekinteni, hogy ugyanabból a nyelvből származnak. Ha ez az arány meghaladja a 90%-ot, akkor a két nyelv közeli rokon."

Az előbbi számítási példák és e mondat alapján, a magyar nyelvnek semmi köze egyetlen ismert nyelvhez sem. Az 56% még csak meg sem közelíti a 70% - ot - talán még finnugrisztikuséknál sem.

601 GéKI 2015. november 23. 14:08

@szigetva:

Nincs garancia arra, hogy győz az igazság, de a tudományban az igazság fontosabb, mint a siker.

602 LvT 2015. november 23. 17:48

@GéKI: >> A mai finnugrisztikának ahhoz az elmélethez ma már semmi köze – vagy elég kevés. <<

Te egyrészt engem nem olvasol, mert ezt az imént előre megválaszoltam*. Másrészt Budenz munkásságáról sem tájékozódtál. Az egymással perben álló finnugristák mind úgy tekintenek Budenzre, mint a tudományuk sikeres megalapozójára, aki máig érvényesen megalapozta ezt a területet és kijelölte a fejlődés kereteit. Pont ahogy pl. a fizikusok ma Newtonra néznek. — *Amúgy ismétlem: Newton is „megbukott”. Nemcsak azért, mert Einstein továbbfejlesztette az elméletét, de azért is, mert nem utolsó sorban asztronómus is volt.

.

>> Épen ez a cikk szól arról, hogy a finnugor nyelvrokonságnak ma már egyetlen egy alapja van a „bűvös alapszókincs” <<

Egyébként Budenznél szintúgy ez volt a nyelvrokonság egyetlen alapja. Már Sajnovics óta ez az egyetlen. (Lényeges, hogy a valódi Budenzet elkülönítsük a Budenz táblával felaggatott szalmabábtól. De persze ehhez meg kellene ismerni közelebbről. ismét javaslom Pusztay könyvecskéjét.)

.

>> Vagyis az érvényesnek tekintett szabályok szerint kizárólag akkor finnugor, ha az alapszavak halmazának ( ki állapítja meg? ) a legnagyobb részhalmaza az uráli alapnyelvből származtatható. <<

Vegyünk egy növénytanászt, aki a hölgymálok (Hieracium) kis- és nagyfajaival foglalkozik. Ki állapítja meg neki a rendszertani alapbélyegek figyelembe veendő halmazát, amely alapján osztályozni fogja az egyedeket, és felállítja a nemzetség taxonómiáját? És hogy fogja elhatárolni a külső kapcsolataitól: a Tragopogonoktól, a Taraxacumoktól, a Leontodonoktól stb.?

Ha egy orvosi kezelés hatásosságát vizsgálod, vajon ki állapítja meg neked azt a betegkört, amelyet a vizsgálatba bevonsz?

Ez a kérdés, amelyet feszegetsz, még a természettudományokban is centrális kérdés, amellyel minden kutató szembesül. De úgy tűnik, te magad nem lehetsz kutató, mert akkor nem tennéd fel ezt a kérdést (ill. ha ezzel lenne problémád, teljesen más kérdést tennél fel). A problémának egyébként kb. az ókori görög tudományfilozófusoktól van megoldása: a rendszer kiindulási állapotának a meghatározása is a kutató feladata, szintén az ő feladata, hogy a jóságát is tesztelje (többek közt ezért kell modellt felállítani), és mindezt nyilvános vitában meg kell védenie.

Hogy konkrét legyek, ugorjuk vissza a 450-esre: a kérdés az ottani X, ill. Y részhalmazok meghatározása. Egyrészt ez mintavételi probléma, amelyet a gyakorlati statisztika már meglehetősen kidolgozott. Másrészt lehet illeszkedésvizsgálatot végezni, hogy a H0(F) := X’ ≈ Y’ hipotézisre kapott válasz hogyan függ a részhalmazok meghatározásától. Illetve, ha egy Z nyelvet is bevonunk, akkor hogyan alakul az <X’ ≈ Y’ | X’ ≈ Z’ | Y’ ≈ Z’> hipotézisek valószínűségének karakterisztikája.

.

>> A „gyökérmetafóra” igenis egy modell <<

A metafóra az metafóra. A modell az modell. Ismét megemlítem: „A modellnek része az, hogy bemutatod, hogyan áll össze egy nyelv az innen-onnan »összeszívott« elemekből”. Itt lenne az alkalom, hogy ezt nekünk bemutasd. Ugyanis, ha már arra képes vagy, hogy a gyökérmetafórát modellként értékeljed, akkor arra is képesnek kell lenned, hogy ezt itt bemutasd. Ha viszont ezt nem teszed, akkor csak tódítottál egyet.

.

>> csupán logika, meg matematika <<

Van annak egy közkeletű neve, amikor tartalmi alapok nélkül próbál valaki logikázni, meg matematikázni. ez a légvárépítés.

603 Untermensch4 2015. november 23. 18:34

@GéKI: Mi a bor lényege? Ha az hogy kizárólag szőlő levéből készült a megfelelő eljárással akkor egyetlen csepp víz hozzáadásától már lötty. Ha az a lényege hogy mérhető legyen benne a szőlő levéből stb... összetevő akkor a fröccs és a homeopátiiás hígítás között van vhol a határ. Ha bor amennyiben van még benne "bor" akkor vmilyen mértékű vizezéstől kezdve már "vizezett bor", valószínűleg egy határon túl már "túlvizezett". Ha egy deci bort megiszol két liter vízzel az a közúti ellenőrzés szempontjai alapján bor és győz a zéró tolerancia, de nem a tiéd...

Sztem is meg kellene írnod azt a cikket amivel teleszórandod a világot hogy eszkaláld a kis háborúdat "Fejes László (nyest.hu)"-val. Ha nem teszed akkor csak visszafordítod magadra a "nem vagytok hajlandók megírni a cikket"-érvelést, ők nem ígérték meg, te igen, az ultimátumod határideje lejárt, írd meg. Amennyire tudom, én is fogom reklámozni. Most már nem táncolhatsz vissza.

606 Irgun Baklav 2015. november 23. 19:40

@Untermensch4: Ez az egész téma kissé már túl van lihegve, mégis miért éri meg ezen 200+ kommentben lovagolni? Komoly kritikát ebből semmiképpen nem érdemes írni, peer reviewed folyóirat nem fogja befogadni, már csak azért sem, mert egy ismeretterjesztő honlapon megjelent cikkel szemben nem követelmény a 100%-os precizitás.

"Ha egy deci bort megiszol két liter vízzel az a közúti ellenőrzés szempontjai alapján bor és győz a zéró tolerancia, de nem a tiéd..."

A közúti ellenőrzés szempontjai között az abszolúte nem szerepel, hogy a szeszes ital, amit a delikvens fogyasztott, a bortörvény szerint bornak minősül-e, közönséges fröccs-e, netán rossz lőré, esetleg szájvíz vagy viszki. A szondának csak az alkoholtartalom számít, semmi más.

608 LvT 2015. november 23. 20:14

@GéKI: >> A finnugrisztikusoknak már az a problémájuk velem, hogy mindez idáig még nem voltam képes egy Budenzi – színvonalú modellt publikálni. <<

Nekem nincs veled problémám. Csak határozott állításaid voltak a tudományra vonatkozóan (pl. „A »gyökérmetafóra« igenis egy modell”), amelyek pedig lehetetlenek határozott tudományos tézisek nélkül. Hát fejtsd ki azokat a tudományos téziseket, amelyek azt mondatják veled, hogy ez egy modell.

Budenzet csak te kavartad megint ide; ez és az „vallásalapítózás” csak puszta személyeskedés.

616 Untermensch4 2015. november 24. 18:20

@Irgun Baklav: @Irgun Baklav: "...az egész téma kissé már túl van lihegve, mégis miért éri meg..."

Az igazság és a szórakoztató ismeretterjesztés szeretete és általános mentális státuszunk miatt :)

617 GéKI 2015. november 29. 20:18

@Untermensch4:

"Az igazság és a szórakoztató ismeretterjesztés szeretete és általános mentális státuszunk miatt :)"

Tehát, ezt a cikket így kell értékelnünk:

„A klasszikus felfogás szerint, viszont ha egy deci borhoz fokozatosan szódát adunk, akkor a kémiai anyagok aránya csak fokozatosan változik, de alapjában véve mindig ugyanarról a borról lesz szó, bármeddig is növeljük a szóda arányát. A bor tehát nem válik vízzé.”

Ha a borba vizet öntünk, és azt továbbra is „bornak” nevezzük az „borhamisítás”, amit a törvény börtönbüntetéssel fenyeget.

Ha ugyanazt az elvet, a nyelvek családokba sorolására használjuk akkor az „nyelvhamisítás”… amit a tudományos közélet, és a laikus közvélemény is, egyszerűen hazudozásnak nevez.

618 GéKI 2015. november 29. 20:29

@Irgun Baklav:

„Komoly kritikát ebből semmiképpen nem érdemes írni, peer reviewed folyóirat nem fogja befogadni, már csak azért sem, mert egy ismeretterjesztő honlapon megjelent cikkel szemben nem követelmény a 100%-os precizitás.”

Ez esetben a „precizitás” itt 0%.

Talán ebben egyetérthetünk. A Fejes nem azt mondta, hogy „van benne bor” – vagy hogy „van benne alkohol” – hanem az van a kép aláírásában is hogy „még mindig bor” – ez pedig egyszerűen nem igaz.

Az a hozzáállása meg, hogy nem hajlandó javítani, külön megér egy misét…

619 szigetva 2015. november 29. 20:46

@GéKI: Rájöttem: te autista vagy.

620 GéKI 2015. december 2. 13:08

Mi bizonyítja, hogy a magyar nyelv finnugor?

A bűvös szó, az alapszókincs. Az alapszókincsbe azok a szavak tartoznak, amelyeket a leggyakrabban használunk, és amelyek kevésbé kultúrafüggőek.

Arra nincs lehetőség – ez igaz – hogy minden egyes szót megvizsgáljunk, hisz az valóban lehetetlen. A alapszókincs, kiválasztására van egy módszer - Swades – lista, de ezt a finnugrisztika - nem fogadja el – mert amatőr módszernek tartja. De akkor mit használ helyette? Milyen módszerrel választja ki a megvizsgálandó szavakat?

A módszer lényege, hogy feltételezzük, hogy volt egy uráli alapnyelv. Ez az alapnyelv, vált azután több ágra és azok több nyelvre. A nyelvek vizsgálatakor az alapszókincshez tartozó szavakat megvizsgáljuk, és megállapítjuk származásukat, és a keletkezés idejének figyelembevételével sorrendbe rendezzük azokat. Egy ma beszélt nyelv örökölt, és átvett szavakból áll.„Nem csak az számít, hogy ősibbek, hanem az is, hogy nem átvétellel kerültek a nyelvbe, hanem öröklődtek”

A finnugrisztika - a fennt vázoltakra - az alábbi hasonlatot alkalmazza:

„A klasszikus felfogás szerint, viszont ha egy deci borhoz fokozatosan szódát adunk, akkor a kémiai anyagok aránya csak fokozatosan változik, de alapjában véve mindig ugyanarról a borról lesz szó, bármeddig is növeljük a szóda arányát. A bor nem válik vízzé!

Mert mit is jelent ez a módszer és ez a hasonlat.

Azt, hogy ha a kiválasztott szavakról akár 80% ban is bebizonyosodna, hogy török eredetű, a magyar nyelv akkor sem lenne török, ha a szavak keletkezésének időrendbe-állítása során, az uráli szavak (20%) bizonyulnának „ősibbnek”, és örököltnek.

Így már érthető a vizezett bor hasonlat is. Ha egy deci bort vízzel hígítunk, az akkor is bor marad, - a finnugrisztika szerint - hisz a bor volt korábban az edényben, és ráadásul az a bor ott is marad – nem úgy, mint a homeopátiás hígításban. Filozófiai értelemben tehát - hígítás közben - valóban nem lehet megmondani, hogy melyik az a pont, amikor már nem bor.

A vázolt, filozófiai elv szerint tehát a fifikás, finnugrista megvenné tőlem azt a „bort” amelyet úgy készítek el, hogy egy deci Tokaji aszút fölhígítok egy hektónyi ásványvízzel. Hisz az szerinte bor.

Viszont „borhamisító” – felkiáltással, följelentene akkor, ha olyan „bort” akarnék neki eladni, amelyet úgy készítek el, hogy egy deciliter vízhez adnék egy hektónyi Tokaji aszút – hisz az, az előbbiek szerint számára – egyszerű tiszta víz.

Ezért kellenek, és vannak a közmegegyezéses szabályok. A bortörvény pl. nagyon rigorózus, a borhoz egy pipettányi víz hozzáadása már törvényellenes – attól kezdve az nem bor.

A politika a hatalom gyakorlásának lehetőségét – tehát a győzelmet – az 50% +1 szavazataránynál húzza meg.

A finnugrisztika nem állít fel ilyen számszerű kritériumokat. Ő azt mondja, hogy mivel az uráli nyelv a „legősibb” összetevő – a többi összetevőnek a számszerű aránya az eredet szempontjából lényegtelen.

Szélsőséges esetben ez elmehet egészen addig, hogy egyetlen uráli szó is elegendő a „verdikt” kimondásához, ha azt állítjuk, hogy az a legeslegősibb szó a nyelvben.

Ezt rakjátok ki az ablakba, vagy ahogyan azt Kohn bácsi mondaná – Ügyes!

621 Fejes László (nyest.hu) 2015. december 2. 15:28

@GéKI: „Szélsőséges esetben ez elmehet egészen addig, hogy egyetlen uráli szó is elegendő a „verdikt” kimondásához, ha azt állítjuk, hogy az a legeslegősibb szó a nyelvben.”

Viocces ez a levezetés, kb. a nincs akváriumod? akkor buzi vagy viccre emlékeztet. www.nyest.hu/hirek/ha-nincs-akvariumod-b...us-nyelvi-ideologiak

Egyetlen kérdésem lenne. Ha belenézel bármilyen finnugrisztikai vagy nyelvtörténeti ismeretterjesztő könyvbe, ott azt találod, hogy a nyelvrokonságot szabályos hangmegfelelés alapján lehet megállapítani. A kérdésem az, hogy egyetlen alapnyelvi szót feltételezve te hogyan állapítanád meg nyelvek rokonságát?

622 GéKI 2015. december 2. 15:55

@Fejes László (nyest.hu):

"A matematikában valamely függvény szélsőértékének nevezzük értelmezési tartományának valamely nyílt halmazzal vett metszetére vett leszűkítésének értékkészletének, illetve annak abszolútértékének maximumát és minimumát.”

És ha az 16 szó - akkor OK?

Egyébként is az alapszókészletről van szó. A hangmegfelelések azokra is igazak, amelyek nem tartoznak az alapszókészletbe. Vagy rosszul tudom?

Tehát a "szabályos hangmegfelelések" attól még működhetnek, hogy az alapszókészletből csak egyetlen egy bizonyul urálinak.

Ne aludj!

623 nadivereb 2015. december 2. 17:25

@GéKI: Miután napok óta ismételgeted ezt a 16-os értéket, mint az alapszókincs uráli eredetű szavainak számát, kérnék erre egy forrást. Vagy, mivel 16 szóról van szó ugyebár, akár fel is sorolhatnád őket.

624 Krizsa 2015. december 2. 19:27

@GéKI: A szabályos hangmegfelelések hajjaj! Nemcsak, hogy attól még működnek, hogyha nem a legrégibb a szókincs,

hiszen a Z hang a magyarban (bármely más nyelvben is) jócskán késői beszédhang!!!

A szabályos hangmegfelelések konkrétan a finn és a héber között kifejezetten JOBBAN működnek, mint a finn és a magyar között.

Sőt a régi magyar szókincs és a mai között is. (Persze további nagyon sok (DE KÜLÖNBÖZŐ nyelvcsaládokba bebörtönözött két nyelv között is működnek. És akárhány egyazon nyelv régi szókincse és mai szókincse között is. Csak én soha nem villogtatom a tudásomat olyan nyelvekre, amiket semennyire sem ismerek:-)

625 GéKI 2015. december 2. 22:06

@nadivereb:

Én nem nyelvész vagyok! - ezért én másként közelítem a dolgokat. Ráadásul világ életemben műszaki fejlesztéssel foglalkoztam, így a „legrosszabb esetre való méretezés” – elve az életem része.

A Swadesh - formulába behelyettesítve ennyi jön ki, mivel az uráli alapnyelv 5-6 ezer évvel ezelőtt bomlott fel. Ez egyszerű matematika.

Hiába tiltakozik a Fejes, a formula pontosan ugyan azokat, az adatokat adja, mint amit a finnugrisztika, mond a nyelvek felbomlásának időpontjairól. Tehát a Swadesh-lista létezésének igen is van alapja – és az nem egy amatőr játékszer.

Az ugor szókészletre 60% körüli értéket szokás megadni – az is stimmel, mivel az szétválást 2500 - 3000 évre becsüli a nyelvtudomány.

A pontos szókészleti adatokat nem tőlem kell kérned – azt egy nyelvész nálam százszor jobban tudja.

626 GéKI 2015. december 2. 22:14

@nadivereb:

A legautentikusabb persze a Fejes lenne az információ megadásához – de azt hiszem, ezt hiába várod. Pedig ha valaki van, aki megadhatja… akkor az Ő – azt biztos

627 arafuraferi 2015. december 2. 22:33

@GéKI: Csak azt mond már meg miért vársz egy több ezer évvel ezelőtti nyelvi állapottal való összevetéstől sokkal több szót, mint 16? Szerinted az indoeurópai nyelveknél ugyanolyan időtávban nagyobb számot kapnál? Ha a finnugor alapnyelv swadesh listájának uráli eredetű szavait néznéd, akkor kapnál nagyobb eredményt, és akkor látnád az összefüggést is. IIyen időtávban, ilyen számban a magyar listában az uráli szavak szerepelnek egyedül. Még akkor is ha a lista pár török szavát mind többezer évesnek veszed és mind beszámítod (mert mondjuk nem ismered az etimológiáját).

628 nadivereb 2015. december 2. 22:56

@GéKI: ha már műszaki emberek között vagyunk: nyilván te is tudod, hogy a számított értékek és a mért értékek közt jókora különbség van gyakorlati szempontból.

Főleg, ha egy (még a magyar Wikipedia szerint se különösebben megbízható) formulát pontatlan kiindulási adatokkal használsz, nem a rendeltetésének megfelelően. Amit te csinálsz, azért egy sima méréstechnológia laboron is kivágnának a francba.

A formula arra való, hogy ha ismert két bizonyítottan rokon nyelv alapszókincsében az etimonok száma, abból nagyjából kiszámítható a szétválásuk időpontja. Nem fordítva. (Ráadásul még a rendeltetésszerű számítással is van egy csomó gond, ahogy az a Wikin is le van írva. Nem veszi figyelembe pl. a nyelvek izoláltságát. Az izlandi-norvég párosra pl. teljesen fals adatokat ad.)

Ez olyan, mintha egy zárt doboz nagyjábóli tömege alapján akarnád kikövetkeztetni, hogy mi van benne. Ha tudod, mi van benn, abból könnyű kiszámítani a tömeget - de fordítva nem fog működni.

629 stanley 2015. december 2. 23:01

Hiszen ez nagyszerű, a NYEST bebizonyította, hogy a magyar és az angol rokon nyelvek, az egyik a másikból alakult ki. "Bűvös szó az alapszókincs".

Urali-finnugor eredetű magyar, és angol megfelelője:

ház > house

élve > alive

üt > hit

agg > aged

mező > meadow

dug > tuck

hím > he, him

mező > meadow

föld > field

v>m hangzóváltás:

velő > merow

név > name

mit? > what?

ment > went

mi > we

mos > wash

merre? > where?

Olvashattuk:

"A nyelv puszta szerkezeti vonásai nem sokat mondanak a rokonságról, addig a konkrét elemek igen."

Melyik a régebbi nyelv? Az "urali" - "finnugor" vagy az ősgermán? Köszönjük a bizonyítást.

630 GéKI 2015. december 2. 23:01

@arafuraferi:

Gondolkozz már! - az ég áldjon meg!

A maradék 84 az épen 5x16 - azokkal mi van?

Ha van egy olyan rész, amely csak eggyel több, mint 16 - szó akkor nem azt kellene "származásnak" tekinteni? – már csak a PC – miatt is. Nem az lenne a tisztességes tudományos állítás, hogy akkor a 17 – a származás?

631 GéKI 2015. december 2. 23:08

@nadivereb:

A Fejes ezt írja:

„Ha csak néhány tucat bizonyíthatóan finnugor (uráli) eredetű szavunk lenne, de azok ebbe a rétegbe tartoznának, a magyar nyelv akkor is egyértelműen finnugor (uráli) eredetű lenne. A számok tehát ebből a szempontból nem igazán számítanak.”

No ezért nem javítja a „homeopátiás borvizezéses” hasonlatát. Mert Ő tényleg komolyan gondolja, hogy olyan hülyék vagyunk, hogy ezt a marhaságot is megesszük – és tényleg eladhatja nekünk ezt a „finnugor löttyöt”… ?

Nekem biztos nem!

632 arafuraferi 2015. december 2. 23:12

@GéKI: DE nincs olyan rész, te nagyon okos, nem fogod fel? A többi 84-et nem fogod tudni úgy csoportosítani, hogy azok abban az időtávban egy nyelvben szerepeltek. Ha van 30 finnugor, 50 ugor szavad, azt nem tudod egy urálival hasonló korú alapból származtatni, ha van 5 török szavad az sem. TEhát azt is felfoghatnád, hogy nem minden szónak van többezer éves előzménye, sok szó belső keletkezésű, és azt is felfoghatnád, hogy aminek egységes előzménye van, azok közül az uráli képezi a legnagyobb csoportot.

633 arafuraferi 2015. december 2. 23:16

@arafuraferi: "aminek egységes előzménye van" ekkora időtávban.

634 szigetva 2015. december 2. 23:21

@stanley: Csakhogy ott van még az a nyomorult szabályos hangmegfelelés. A ház~house mellé sajnos nincsen máz~mouse, gáz~gouse, láz~louse (mert itt a jelentésekkel baj lesz). Meghát arról is pontos információink vannak, hogy a ház az óangolban [húsz] volt. Az agg csak akkor hasonlít az age-re, ha nem tudod, hogy az utóbbi [ejdzs]. Stb, stb. Túltoltad a VargaCsaba-olvasást.

635 nadivereb 2015. december 2. 23:21

@GéKI: én tényleg nem értem, miért állok le veled újra meg újra vitatkozni, amikor egyetlen szót sem fogsz fel abból, amit olvasol, csak mániásan hajtogatod a saját fejedben levő tévképzetekef.

Kész, befejeztem.

636 arafuraferi 2015. december 2. 23:22

@GéKI: De mivel nagyon nehezen tudsz szöveget értelmezni, hogy világos legyen: a te általad behasalt 16-os szóhalmaznál nem fogsz nagyobbat találni, ami ugyanilyen korú és egy (akkori) nyelvből származik. De még szerintem ezt se fogod felfogni, úgyhogy gépeld inkább a cikked, hogy hülyét csinálj magadból.

637 arafuraferi 2015. december 2. 23:24

@szigetva: Sejtettem, hogy ezt nagyon gyorsan lereagálod.:-)

638 arafuraferi 2015. december 2. 23:31

@nadivereb: Jól teszed, a szódás, a szupernagyi és a hun enyhén szólva furcsán tárgyalnak.:-)

639 nadivereb 2015. december 3. 00:00

@arafuraferi: nem hasalt ő be semmilyen szóhalmazt, csak a Swadesh-lista Wikipédia-szócikkében talált egy glottokronológiai képletet, ami alapján kiszámolta, hogy 16 alapszókincsbeli szónak _kellene_ ugor etimonnak lennie. Persze ha rákérdez az ember, hogy akkor mégis melyikek azok, akkor visszakozik, hogy nem nyelvész ő, hogy tudja. :D

640 mederi 2015. december 3. 09:33

Eszembe jutott, hogy van olyan név, hogy "Ihos"..

Talán "szomjas" a jelentése, mivel szerintem analógiája az "ehes--> éhes", és talán az "ohos->okos" is..

-Az alapszókincsre, pl. az "eszik, iszik, medj (=megy)" és más alapvető szavakra építik a nyelvrokonságot..

Úgy gondolom, hogy a magyarban érdemes megnézni, hogy feltehetően hogy alakult a változásuk, ha a ma is meglévő (vagy más nyelvekbe "beszóródott") szavak ma is meglévő ("késztetés-eredmény") kapcsolódását nézzük..

A "-VI/ -VÓ/ -VE (-VŐ)" "belső toldalékok" mindegyikre jellemzőek..:

-//"iszik (/i(s)zlik")

*iszt (-->távoli "van")/ *idt (=itt)-->i-VO-dt (=ivott)

-//eszik

*eszt (--->közeli "van")/ *edt (=ett(e)-->e-VE-dt (=evett)

-//"aszik" (/aszalódik)

*aszt (=aszta-->aszalta, *asz-odt-->aszott)/ *adt (="ado-dt"-->adott-->adta), a-VI-dt (=avitt)

-//oszt (/oszlik)

oszt/ *odt (=>ott), oda, *ó-VO-dt (=óvott)..

Ilyen "fejlődéstörténet" más nyelvekben nem tudom, hogy fellelhető-e.. ?

641 Fejes László (nyest.hu) 2015. december 3. 10:38

@stanley: Ez tényleg vicces gyűjtemény, az m ~ w megfelelés különösen szellemes, még ha néhol csal is (a where elsősorban ’hol’, esetleg ’hova’, nem ’merre’). Ez nagyon jó kiindulópontja lehetne a rokonság feltételezésének. Más kérdés, hogy további nyelvtörténeti vizsgálatoknál el kellene vetni, részben azért, mert hasonlókat nem nagyon találunk, másrészt ha megvizsgáljuk az adott nyelvek történetét, akkor kiderül, hogy ezek különböző okokból jöttek létre. De az is igaz, hogy a kevéssé kutatott nyelveknél előfordulhat, hogy ilyesmi alapon tételeznek fel (de nem tekintenek bizonyítottnak) nyelvrokonságot.

642 Fejes László (nyest.hu) 2015. december 3. 10:48

@GéKI: Te írtad:

„Szélsőséges esetben ez elmehet egészen addig, hogy egyetlen uráli szó is elegendő a „verdikt” kimondásához, ha azt állítjuk, hogy az a legeslegősibb szó a nyelvben.”

Erre kérdeztem:

„Ha belenézel bármilyen finnugrisztikai vagy nyelvtörténeti ismeretterjesztő könyvbe, ott azt találod, hogy a nyelvrokonságot szabályos hangmegfelelés alapján lehet megállapítani. A kérdésem az, hogy egyetlen alapnyelvi szót feltételezve te hogyan állapítanád meg nyelvek rokonságát?”

Válasz erre:

{"A matematikában valamely függvény szélsőértékének nevezzük értelmezési tartományának valamely nyílt halmazzal vett metszetére vett leszűkítésének értékkészletének, illetve annak abszolútértékének maximumát és minimumát.”

És ha az 16 szó - akkor OK?

Egyébként is az alapszókészletről van szó. A hangmegfelelések azokra is igazak, amelyek nem tartoznak az alapszókészletbe. Vagy rosszul tudom?”

1. Nem olvastad el, amiket az alapszókincsről linkeltem. (Jó, lehet, hogy a betűket láttad, de értő olvasásról nem beszélhetünk.)

2. Már írtam, hogy nem 16-ról, hanem 180-ról van szó.

3. A kérdés arra vonatkozott, hogy hogyan állapítanád meg a nyelvek rokonságát a történeti-összehasonlító nyelvészet módszereivel, amellyel a finnugrisztika is dolgozik, ha csak egy szó maradt fenn az alapnyelvből. (Swadesh a finnugrisztika kritikájában nem játszhat szerepet, hiszen nem az ő módszerére épül az eljárás.)

Tehát a "szabályos hangmegfelelések" attól még működhetnek, hogy az alapszókészletből csak egyetlen egy bizonyul urálinak.

@GéKI:

Vicces, hogy jössz egy légből kapott adattal, és tőlem várod, hogy adjam meg! :D Az én adataim itt vannak: www.uralonet.nytud.hu/search.cgi?id_eint...=&abbr=&submit=Keres

643 GéKI 2015. december 3. 11:02

@szigetva: @arafuraferi: @nadivereb:

Ezek szerint a sok buta nyelvész évszázadokon keresztül fölöslegesen dolgozott a „szómegfejtésekkel”. Hiszen ha van a 100 ősi szó, amelyben található 20 legősibb, akkor egészen biztosan van 1 db legeslegősibb szó is, és elegendő lett volna csak annak a „származását” feltárni – oszt annyi.

:)

644 Krizsa 2015. december 3. 13:27

@GéKI: Minden olyan módszer, amely a teljes szótáranyagok ELŐZETES átvizsgálása, feldolgozása nélkül állapít meg nyelvrokonságot - tudománytalan.

És ha nincsenek (nemhogy régebbi, hanem még a MAI szókészletből sincsenek!) SZÓTÁRI adatok? (Lásd a haldokló, vagy már kihalt finnugor nyelveket.)

A minimum szótáranyag szerintem kb. 5 ezer ragozatlan tő-, plusz 2-3 szótagú VALÓDI alapszó - vagy - minimum egy 2o ezer szótári adatot tartalmazó szótár. Ha ennyi sincs - NINCS semmiféle tudomány.

Ha pedig (a hivatalos), az összehasonlító történeti nyelvészet mindenféle ok és nyelvtörténeti kutatás nélkül olyan hangváltozásokat is "megállapít", elfogad, amik az egy ezertől - 0 év alatt (manapság) jöttek össze,

jelesen az ind. nyelveknek kikiáltott csoportban,

akkor azok nem hangváltozások, hanem fikciók. A "Grimm törvényektől" kezdve. A VALÓDI hangváltozások, mivel kozmopoliták, minden eurázsiai ragozó-és-sémi nyelvre érvényesek. Amik nem, azoknak egészen más okuk van. Azok nem is "hangváltozások", hanem az ind. nyelvészet kötetlen fantázia-termékei.

645 GéKI 2015. december 3. 13:55

@Fejes László (nyest.hu):

Kicsit elbeszélünk egymás mellett, de lesz ebből még énekes halott.

Valószínűleg én használom még, nem egészen egyértelműen a terminológiákat. - Sose vontam kétségbe a te szaktudásodat.

A te értelmezésedben az alapszókincs az - az a szómennyiség, amelyet sikerült uráliként, finnugorként, ugorként azonosítani - hangmegfelelések - de ez nem lehet teljes, hisz ahhoz minden nyelv minden szavát össze kellene hasonlítani ami, ugye lehetetlen.

Ha jól tudom, akkor az uráli 180, és az ugor 600 – körül van jelen tudásunk szerint.

Az alapszókészlet az, az a szókészlet ( Swadesnél 100 szó ) amelyek révén összehasonlítható két ma beszélt nyelv - azért, hogy megtudjuk, hogy egy nyelvcsaládba tartoznak - e. ( tőlem lehet más közmegegyezéssel létrehozott lista is).

Tehát ha a magyar nyelv alapszókészletének 100 szavából, 40db uráli eredetre utal, 35 török, és 25 iráni - akkor a tudomány korrekt megállapítása szerint a nyelv uráli.

Ha ezt a 100 szót "ősiség" szerint időrendbe sorolom, és az jön ki, hogy a 25db iráni szó a "legősibb" akkor viszont a te logikád szerint a nyelv iráni. Ebből a logikából következik, hogy akkor is iráni, ha csak egyetlen iráni szó van, de az viszont a legeslegősibb, vagyis az 1. sorszámú.

Nyilván, mivel te - ezek szerint – ezt az „alapszókészlet” szerinti összehasonlítási módszert nem fogadod el, számodra az egy szó… értelmetlen.

Nekem meg abban nincs logika, hogy hogyan mered kimondani, hogy egy nyelv uráli, ha egy 2000 „tőszavas” - nyelvben, csak 200 szót találsz, amiről kimered jelenteni, hogy az uráli, és a többit ( 1800 - at ) nem sorolsz be sehová. Ráadásul még az is képlékeny így, hogy egyáltalán akkor most hány szóról is van szó. Hiszen lehetetlen összeszámolni a nyelv összes szavát… és mind besorolni valahová…

Ezért nem értem - pontosabban én megértetettem – a boros hasonlatodat. Az 1liter bor, meg a 99liter víz keveréke ezért nekem nem bor – és a világon senki másnak - csak egy finnugristának.

Erről meg nekem jut eszembe egy klasszikus vicc:

( Mi az, hogy egy! – Mindenki!)

646 GéKI 2015. december 3. 14:04

@Krizsa:

Ezért nem fogtok ti soha egyetérteni. Mert nem állapodtok meg egy fix pontban, amihez képest foglaljátok össze a véleményeteket. Ehhez, minimum ugyanazt a szótárat kellene használni. Vagyis egy "alapszókészletet". A Swades - pontosan ezt tette, ajánlott egy 100 szavas listát.

Az ötvenezer szó persze sokkal "precízebb" eredményt hoz, de annyival több vele a munka is. Ezt csak akkor érdemes megtenni, ha a 100 szavas közel 50 - 50 eredményt hoz. De ha mondjuk 80-20 akkor semmi értelmét nem látom az 500.000 - nek sem.

647 Krizsa 2015. december 3. 14:45

@GéKI: A hivatalos összehasonlító történeti nyelvészet és az

összehasonlító történeti gyöknyelvészet

MINDENBEN különböző paradigmák (tudományos ágazatok).

NEM lehet és soha nem is lesz közöttük egybeolvadás.

MÁS szókinccsel (a gy.nyelvészet csak a rövid ragozatlanokkal), más nyelv-törvények alapján (a gy. nyelvészet csak a kozmopolita hangváltozásokat fogadja el)

más kutatási módszerekkel (ez a gy. nyelvészetben ez egy többszáz oldalas tananyag) - dolgozunk.

Nem fogajuk el a másik tudományágnak még a 2o%-át sem, és azt is csak a gyöknyelvészet fogadja el, nagy fenntartásokkal.

A hiv. tört nyelvészet viszonya (az én felfogásom szerint) a gyöknyelvészethez kb. olyan, mint a Newton fizika a kvantumfizikához. A nyelvek univerzuma nem az ind nyelvek univerzuma, mert ez utóbbi csak egy "helyiérdekű vasút"...

648 Fejes László (nyest.hu) 2015. december 3. 14:45

@GéKI: „Tehát ha a magyar nyelv alapszókészletének 100 szavából”

Jó, akkor olvasd el az alapszókincsről szóló, korábban ajánlott cikkeket.

649 GéKI 2015. december 3. 15:02

@Fejes László (nyest.hu):

(Swadesh a finnugrisztika kritikájában nem játszhat szerepet, hiszen nem az ő módszerére épül az eljárás.)

A 646 - szerint akkor a finnugrisztika nem alkalmas tudomány a nyelvek családba sorolására, és származásuk megállapítására.

Ahhoz, hogy alkalmas legyen ahhoz azoknak a minimum mérföldköveknek, amit leírtam megkell lenniük. Egyébként képes leszel még a "borvizezéses" hasonlatodnál is képtelenebb dolgokkal égetni magadat - és a szakmádat.

650 Fejes László (nyest.hu) 2015. december 3. 15:11

@GéKI: Mert a 646 szerzője tévedhetetlen. Sőt! Többet mondok! Ért hozzá! :D

651 GéKI 2015. december 3. 15:21

@GéKI:

Nem! - hanem azért mert amit ott leírtam, az egy olyan alapvető dolog, ami nélkül nem lehet megegyezésre jutni. Szidalmazni a másikat, meg tudatlannak nevezni azt lehet, de értelmes párbeszéd enélkül nem alakulhat ki.

Hogyan tudsz vitázni, ha azt sem tudod, hogy a másik melyen alapállásból indult ki.

Én hiába olvaslak téged, ha te nem olvasol engem...

A 645 - öt nem olvastad el - vagy nem értetted meg - ellenben velem aki elolvastam és megértettem a cikkedet.

Ezért tudom, hogy a "vizesboros" hasonlatod tudománytalan...és nevetséges...

652 GéKI 2015. december 3. 15:37

@Krizsa:

Ha nem találtok fix pontokat amihez képest meghatározzátok a magatok véleményét, akkor a megegyezés esélye 0%, és vita helyett csak veszekedni tudtok.

Ha ekkora a távolság, akkor nektek erről nem is volna szabad beszélgetnetek. Nem is ugyanarról beszéltek, miközben személyeskedésig menően vegzáljátok egymást... jó te jóval kulturáltabban, teszed mindezt - ezt elismerem.

653 GéKI 2015. december 3. 15:42

@Fejes László (nyest.hu):

"Ezért tudom, hogy a "vizesboros" hasonlatod tudománytalan...és nevetséges..."

Ha viszont ez nem a te személyes véleményed, hanem szakmai álláspont, akkor viszont valóban azoknak van igazuk, akik szerint a finnugrisztika tényleg nem tudomány...

654 Fejes László (nyest.hu) 2015. december 3. 16:00

@GéKI: Írd le még néhányszor, hátha egyszer igazad is lesz! Szorgalom, kitartás! :)

655 Krizsa 2015. december 3. 16:25

@GéKI: Engem egyetlen dolog hozott ide, és tartok ki miatta... az, hogy ez a magyar nyelvészet EGYETLEN ismeretterjesztő honlapja.Hogy NINCS MÁS.

A dolog természeténél fogva semelyik nyelvész nem köteles (szerintem, a gyöknyelvészet kitanulása nélkül nem is képes -

- és fordítva őszerintük én nem vagyok képes) még hozzászólni sem ahhoz, amit a kétféle tört. nyelvészet állít, kutat.

FL nagyon hamar azt a megoldást is választotta, hogy nem társalog velem. Sok vizet sem zavarok, általában eléggé keveset is szólok hozzá... persze egyes, kb. minden ötödik téma kivétel volt, ahova többet. S ez így rendben is lehetett volna...

Csakhogy a Nyest, mint az Eu Szkeptikusok, stb.-) társaság honlapja.... (vagy inkább csak az?)... mindent megtett, hogy egy másféle nyelvészetet el-lehetetlenítsen, kiüldözzön, elnémítson.

Miért nem tiltottak ki?

(Csak kétszer 1-2 napra, de azt is "tévedésként" magyarázták meg a hozzám küldött emailekben.) Szóval miért nem? Ezt ők már többször átgondolták, s az ok szerintem időben változott. Megpróbáltak a piszkolódással elkergetni. De az ilyesmi nem érdekel és 9o%-ban nem is reagálok rá. Aztán: biztos, hogy nagyon sok (akármilyen pocsék) hozzászólást vonzok - legalább hadd pörögjön a honlap. Valszeg ez is számított valamennyire.

Aztán: mégiscsak kellett volna valami "okot" találni. De kitiltási okot, énellenem, csak hazudni lehetett. Végülis... az "amatőr", "áltudomány", politikai indíttatás, "nagymagyarkodás"... se, se... semmiféle jelző nem illett a arra, amit csinálok.

Ezért a valódi nevemet takarták ki... már 4. éve. Ami

SZÓBELI LINCSRE buzdította fel az összes hozzászólót. És a mocskolódásokat (a legutóbbi hónapokig), a Nyest szándékosan nem is korlátozta be semmivel.... Ez ment 3 éven keresztül, nap, mint nap... az utóbbi hónapokban csökkenő tendenciával.

Konklúzió: HA NEM korlátozta be, ha 4. éve még mindig nem tudják azt sem, hogy a gyöknyelvészet miféle "szakma", ha szőüet nélkül mocskolni lehet(ett),

akkor az egyetlen nyelvészeti ismeretterjesztő fórum Magyarországon

ILYEN.

656 MolnarErik 2015. december 3. 16:30

@GéKI: Na, mondja az, aki azt se tudja, h a tudományt eszik-e vagy isszák. Szted uis az nem bor, amiben víz van, míg a tudomány (jelen esetben a kémia) szerint az nem bor, amiben nincs víz, mivel az a bor legfőbb összetevője.

657 Krizsa 2015. december 3. 16:34

@GéKI: Nem személyeknek nincs megegyezési lehetőségük. Nem az itteni bárkiknek nulla az esélyük.

Hanem a nyelveket összehasonlító - kétféle - történeti nyelvészetnek nincs esélye arra, hogy egybeolvadjon. Paradigma váltás van, Géki.

658 Avatar 2015. december 3. 17:48

@Krizsa: "ez a magyar nyelvészet EGYETLEN ismeretterjesztő honlapja.Hogy NINCS MÁS."

Hányszor olvastuk már tőled, hogy valamiről kijelented, hogy nincs, holott csak te nem tudsz róla...

Dehogy nincs. Pl. az e-nyelv.hu is az.

659 GéKI 2015. december 3. 18:05

@Krizsa:

Azt hiszem pongyolán fogalmaztam (megteszem néha... bocs ) Természetesen, nem kifejezetten a "személyek" kommunikációjára gondoltam - bár arra is - de alapvetően a szakmai "fix pontok" hiánya az, ami nagyon feltűnő... még egy ilyen amatőr számára, is mint én.

660 Krizsa 2015. december 3. 18:10

@Avatar: Tényleg nem botlottam még bele. Pedig naponta több tucatszor keresek nyelvészeti anyagot, vagy csak váltok át kikapcsolódásként - a netre).

De tanácsadással én mit kezdjek?

661 GéKI 2015. december 3. 18:16

@Fejes László (nyest.hu):

A nagyképűségeddel nem segítesz magadon.

Ez a cikk egy akkora balama... hogy nehezen fogod magad kifürödni!

"A bor nem válik vízzé" ... ez egy akkora homeopátiás ökörség, hogy aki ilyent leír, annak még az értelmes ember voltát is kétségbe lehet vonni...

Nincs más választásom... a közvéleményhez kell fordulnom... nem tudlak meggyőzni... ez már látszik... én megpróbáltam... a lelkiismeretem tiszta.

662 Krizsa 2015. december 3. 18:58

@GéKI: Mert nem vagy itt 4 éve. Én nem arra hagyatkoztam, hogy a diplomás nyelvészek egyszercsak elszánják magukat és több hónapon át tanulmányozni fognak

- AKÁR egy sémi nyelvet (ami máris közelebb hozná őket),

vagy akár magát a gyöknyelvészetet. Aminek már a GYÖK- előtagjától is befrászoltak, és évekig odáig se jutottak el, hogy mássalhangzó-vázakról van szó. És NEM szavakról.

Tudtam, hogy ez a botránykő, azt is, hogy a magyar nyelvterületen Czuczorék előtt és óta (a Wikipedián is) sajnos ez SZAVAKAT jelent és nem vázakat. Amik, a gyökszavak ellen pontosan 15o éve vívják a kihalasztó harcot.

Gondolkoztam is azon, hogy kikerüljem a "gyök" szót - de nem lehet. Mert az egész újfajta nyelvészet a sémi gyökvázakon -

és azon alapul, hogy a ragozó nyelvek tő- és alapszavai (a korai nyelvállapotuk) is mind-mind magánhangzókat flektáló GYÖKVÁZAKBÓL építkezett. Láncragozni csak sokkal később kezdtek.

Szóval én már többszáz hozzászólásban (itt) és tucatnyi hosszabb tanulmányban (a honlapomon) ELMAGYARÁZTAM a gyöknyelvészet, mint összehasonlító történeti nyelvészet alapjait.

Ha csak az itteni hozzászólásaimat olvasták volna, pár hónap alatt már lett volna fogalmuk, hogy miről van szó. De 3 év alatt sokan még odáig se jutottak el, hogy mássalhangzó-vázakról van szó.

Persze, amíg ilyen dogmákkal kell küzdenem, hogy

1. a szavaknak NINCS közük a jelentésükhöz!!!

de ha mégis van, csak a nyelvcsaládokon belül lehet

és ha azon kívül is van, akkor csak szóátvételek, jövevényszavak lehetnek,

2. hogy a nyelvek "folyton változnak" - pedig a rövid mássalhangzó-

vázak és azok jelentés-körzete (a természetes nyelvekben) - NEM változik.

Arra sem kaptam 4 éve választ, hogy mi zárja ki hermetikusan a sémi nyelveket az akkoriban még közeli INDUSVÖLGYI / vagy a SZOMSZÉDOS kaukázusi / kelta / gót / szláv / török / görög / latin / újlatin nyelvekkel való összehasonlításból? Csak. Mert más nyelvcsaláddal nem hasonlítanak össze.... holott egyetlen konglomerátum az egész.

663 GéKI 2015. december 3. 19:36

@MolnarErik:

A szőlőbogyók kipréseléséből nyerjük a mustot. A must "kezelése" után nevezzük a szőlő levét bornak. A bor tartalmaz vizet, de csak annyi vizet tartalmazhat, amennyi a szőlő kipréselésekor van benne.

Tisztességes borász számára a bármilyen más formában hozzáadott víz rontja a bor minőségét. Tehát egy borász számára a bor, vízzel való keverése, egyrészt bűncselekmény, másrészt a bor minőségének olyan mértékű rontása, amelynek értelmét, nem is tudja értelmezni...

Ha egy borászt megkérnél, hogy öntsön már vizet a borba... valószínűleg egyszerűen hülyének nézne. Próbáld meg a Tokaji borvidék bármelyik pincészetében előadni ezt az ötletet...! Kinek jó az, hogy egy minőségi borból, vízzel hígítással „lőrét” állítson elő…

Egy igazi sommelier, még azt is megmondja, hogy a bírált bor, melyik dűlőből való… gondolod, hogy nem venné észre, ha egy olyan bort tennél elébe, amelyet a Fejes által javasolt módon készítené el. Tehát úgy hogy egy deci bort összekeversz egy hektónyi ásványvízzel.

Egy ekkora szakmai sértés után még az sem kizárt, hogy a bíróságon találnád magad…

664 shanditiredum 2015. december 3. 19:40

@szigetva: szabályos hangmegfelelés? mireföl?

szabályos hangmegfelelés csak egy azonos nyelvből származó nyelvek esetében van.

ez olyan mintha azt mondanád, hogy az

shock - sokk

miért nincs flock, clock, mock?

.

egyébként meg

MÁZ MÁS : MASZK

esetleg: láz : lascivus lust

az meg van, h gáz : gas

a jelentésekkel az angolban lesz baj, mert az izoláló nyelv és összevissza talál ki jelentéseket

665 GéKI 2015. december 3. 19:49

@Fejes László (nyest.hu):

"A klasszikus felfogás szerint viszont ha egy deci borhoz fokozatosan szódát adunk, akkor a kémiai anyagok aránya csak fokozatosan változik, de alapjában véve mindig ugyanarról a borról lesz szó, bármeddig is növeljük a szóda arányát. A bor tehát nem válik vízzé."

Ezért a mondatért - a bortörvény értelmében ( ha a gyakorlatban is bizonytani kívánod ) - börtönbüntetés jár.

Jól gondold meg ... ! - ez így már, nem egy szaros áltudományos „nyelvkarate”…

668 MolnarErik 2015. december 3. 20:22

@GéKI: Semmit olyat nem tudtál írni, amit téged igazolna, és cáfolná azt, h a TUDOMÁNY szerint a bor fő alkotórésze a víz. Jogszabályra hivatkozni egy tudományos vitában csak akkor releváns, hha az a vita jogi jellegű.

Pedig hha elengednéd ezt a fonalat, sokkal könnyebben bele tudnál kötni Fejes metaforájába. Egyszer már kapiskáltad is, csodáltam is, h visszatértél a korábbi csacsiságodhoz.

669 GéKI 2015. december 3. 20:38

@MolnarErik:

Nézd, már annyi mindennel próbálkoztam, hogy most nem tudom eldönteni, hogy melyikre gondolsz…

Szerintem minden alkalommal igazam volt… de, hogy te épen melyiket tartottad a legütősebbnek…

nem tudom eldönteni… számomra annyira nyilvánvaló az igazam, hogy már szinte szégyenlem…

Egy fogadáshoz két ember kell, egy hülye, meg egy pofátlan. A hülye aki nem biztos az állításában mégis fogad, meg egy pofátlan aki biztos benne, mégis megteszi. Én ennyire pofátlannak még soha nem éreztem magamat…

671 nadivereb 2015. december 3. 21:15

@GéKI: Vagyis akkor elismered, hogy az eddigi kétszámjegyű utalásod arra, hogy a bortörvény tiltja, börtönnel fenyegeti, satöbbi, satöbbi a bor vízzel keverését, az sima, egyszerű tévedés volt?

676 Fejes László (nyest.hu) 2015. december 4. 10:53

A bortörvénnyel kapcsolatos, a cikkhez nem kapcsolódó hozzászólásokat eltávolítottam. Ez az utolsó figyelmeztetés: ha a kommentelők nem képesek tartani magukat a cikk témájához, akkor a kommentelés lehetőségét letiltom, és az eddigi kommentek sem lesznek olvashatóak.

Természetesen mindez vonatkozik a moderátori döntésekkel kapcsolatos kommentekre is.

677 nadivereb 2015. december 4. 10:55

@Fejes László (nyest.hu): Egyetértek és elnézést kérek.

Viszont akkor kérem az én 671-esemet is törölni, mert kontextusát vesztette és off.

678 GéKI 2015. december 4. 11:18

@Fejes László (nyest.hu):

Ezt írod:

„Az alapszókincsbe azok a szavak tartoznak, amelyeket a leggyakrabban használunk, és amelyek kevésbé kultúrafüggőek. Az alapszókincsbe bekerülhetnek jövevényszavak is, az eredeti szavak pedig elveszhetnek belőle.”

A finnugrisztika - ha nem a Swades álltal ajánlott szavakat használja - akkor milyen lista alapján dolgozik?

Melyik az a lista, amelybe esetleg bekerülhettek török, vagy iráni, vagy más nyelvekből szavak?

Mert csak akkor tudjuk megmondani, hogy a nyelv melyik nyelvcsaládba tartozik, ha van egy szólistánk, és abban meg tudjuk számolni, hogy melyik nyelvből hány szó került be az alapszókincsbe?

Legyen az alábbi példa: 180 ugor, 50 török és 20 iráni.

Ekkor ugye egy kétszázötven szavas alapszókincsről beszélünk.

A finnugrisztika milyen alapszókinccsel dolgozik?

679 Fejes László (nyest.hu) 2015. december 4. 11:24

@GéKI: „A finnugrisztika - ha nem a Swades álltal ajánlott szavakat használja - akkor milyen lista alapján dolgozik?”

Akkor fuss neki még néhányszor az ajánlott linkeknek.

680 GéKI 2015. december 4. 12:02

@Fejes László (nyest.hu):

Alapnyelv:

finnugor.elte.hu/?q=alszk

A magyar nyelvben mintegy 650−700 finnugor eredetű tőszó található. Egy közepes szótár szóanyagának kb. 60%-a finnugor eredetű (uráli, finnugor vagy ugor kori).

Ez azonban nem az alapszókincs. Mert ugye abban megmeggyeztünk, hogy az egész magyar nyelv nem vizsgálható át.

Alapszókincs:

finnugor.elte.hu/?q=mnfabbnfug

A magyar nyelv alapszókincse kb. 1000-re rúg, és a következő időrétegekbe sorolható: 1) uráli kori örökség; 2) finnugor kori örökség; 3) ugor kori örökség. Az alábbi mintában 133 alapszavunk szerepel; ebből uráli kori 43–52, finnugor kori 73–82 és ugor kori 8.

Ennek alapján a magyar nyelv 100% - ban uráli nyelv - kétségeink tehát nem lehetnek.

Tehát itt az „alapszókincs” nem abban az értelemben használódik, mint amit te írtál, hanem arra, amit én írtam, hogy az urálira visszavezethető alapszavak. Tehát az alapszókincs az nem alapszókészlet.

www.nyest.hu/renhirek/mi-bizonyitja-hogy-a-magyar-nyelv-finnugor

„Az alapszókincsbe azok a szavak tartoznak, amelyeket a leggyakrabban használunk, és amelyek kevésbé kultúrafüggőek. Az alapszókincsbe bekerülhetnek jövevényszavak is, az eredeti szavak pedig elveszhetnek belőle.”

Én itt ellentmondást vélek felfedezni…!

681 Krizsa 2015. december 4. 12:12

@GéKI: A finnugrisztika milyen alapszókinccsel dolgozik?

Pl. ezzel lehet kezdeni

finnugor.elte.hu/?q=alszk

A válogatás máris prekoncepciós, mint ahogy a cikk írja is alul. Hiszen eleve feltételezi, hogy csak "halász-vadász", stb. szavakat tartalmazhatott a 6ooo évesnél nem régibb proto-magyar (neve még nincs) nyelv. Vagyis a MÓDSZER már eleve kizárja, hogy a protomagyar egy helyen, és nagyon hosszú idő alatt fejlődött volna ki (jelesen a KM-ben). A KM-ben viszont 6ooo éve már szó sem lehetett NEM-kultúrafüggő szókincsről (Vinca-Tordos kultúra).

A prekoncepció tehát burkoltan azt is tartalmazza, hogy a magyar nyelvnek - kb. a honfoglalás időszakában - máshonnan kellett a KM-be érkeznie. De erre BIZONYÍTÉK egyáltalán nincs.

Én ezeket a alapszó témacsoportokat már sokkal bővebben megtaláltam máshol, összeszedtem - nemcsak ami a linkben van. Az "listázott" magyar szavakat a finn és a héber szavakkal mind összehasonlítottam a 3 nyelvben.

Egy dolog biztosra vehető, hogy a proto-magyar, a héber "élete" óta, ami kb. 4ooo év, már nem lehetett kapcsolatban vele. Legrégibbnek nálam is, minden más vizsgálatnál is a finn protonyelv bizonyul, de a 4ooo éves héberrel kultúrafüggő szavink sokasága is rokonítható. (A mássalhangzó vázak alapján.) Az még nem 6ooo év? Nem. Viszont a finnugor szavak még párszáz évre sem dokumentálhatók, nemhogy többezerre.

682 GéKI 2015. december 4. 12:35

@Fejes László (nyest.hu):

Az alapszókincs megoszlása:

Uráli alapszókincs: 1000

Iráni jövevényszavak: 7 + pár tucat = 50

Török jövevényszavak: 300

Szláv jövevényszavak: 600

A magyar nyelvben mintegy 650−700 finnugor eredetű tőszó található.

Én itt is ellentmondást vélek felfedezni. Mivel az összes többi pedig eleve "jövevényszó" - a prekoncepciót is megalapozottnak látom.

683 Fejes László (nyest.hu) 2015. december 4. 14:08

@GéKI: Valóban elírás van az adott helyen, valószínűleg az alapnyelvi szókincsre gondoltak. Sajnos ez a kívánatosnál gyakran előfordul, sajnos vannak, akik komolyan keverik, mi az alapszókincs, és mi az alapnyelvi eredetű szókincs.

Azt is túlzónak érzem, hogy 1000 uráli-finnugor-ugor szó(tő) lenne a magyarban: az UEW picivel több, mint 700-at tart számon. Igaz, vannak továbbképzések is, meg pl. az anya és az ángy számolható kettőnek is stb. De mint korábban jeleztem, ezeket a dolgokat nem lehet számolni.

684 GéKI 2015. december 4. 14:16

@Fejes László (nyest.hu):

Van itt más is László!

finnugor.elte.hu/?q=alszk

Az alapnyelvre kb. 1200 tőszó vezethető vissza a mai finnugor nyelvek alapján.

A magyar nyelvben mintegy 650−700 finnugor eredetű tőszó található

Ha logikusan gondolkodom, akkor ezek szerint, az alapnyelvből 500 – 550 szótő veszett el, és így cserélődött fel más nyelvekből történt átvétellel ( vagy eleve nem is volt benne - azért erre is van esély ha nem tudjuk rendesen visszafejteni )

Némi leegyszerűsítéssel tehát azt lehet mondani, hogy alapszókészletben - még a legpozitívabb feltételezés esetén is ( 700 - 500 ) de az is lehet, hogy csak ( 550 – 650 ) az arány az uráli eredetű alapszavak és a más eredetű alapszavak között.

Azért ez már nem annyira meggyőző. Persze, ha az a prekoncepció, hogy minden uráli szó „ősibb” mint a nem uráli alapszavak, akkor valóban nincs mit jártatni a billentyűzetemet. Viszont ha még a te borvizezéses hasonlatodat is elfogadom, akkor meg tényleg elegendő egyetlen legeslegősibb uráli szó is a származás megállapításához, oszt minden kétkedő mehet a sunyiba, zabot hegyezni.

A magyar nyelv finnugor oszt punk-tum! – megmondta a Budenz.

685 GéKI 2015. december 4. 14:33

@GéKI:

"De mint korábban jeleztem, ezeket a dolgokat nem lehet számolni."

Valóban nem lehet, és nem is érdemes.

Az a szerencsétlen amatőr Swadesh, éppen ezért javasolta, egy egységes, konszenzusos alapon létrehozott - 100 szavas - alapszókészlet bevezetését, merthogy lehetetlen egy nyelv "összes" szavát végig vizsgálni - már ha az "összes" egy nyelvnél egyáltalán értelmezhető. De a finnugrisztika kidobta a vízzel együtt a gyereket is.

Pedig ez egy olyan fix pont lehetne, amelyet én hiányolok. A listát persze lehetne aktualizálni, bár a wikin található listák kiindulási alapnak nagyon is megfelelnének. Ha meg a finnugrisztika, oly biztos az uráli származásban, akkor még akár jól is jöhetne ki a dologból, és befoghatná a pofáját még a magamfajta, „logikus” gondolkodóknak is. Aztán már faragni is lehetne azokat a Budenz szobrocskákat.

686 GéKI 2015. december 4. 14:44

@GéKI:

"sajnos vannak, akik komolyan keverik, mi az alapszókincs, és mi az alapnyelvi eredetű szókincs."

Pedig azokat a szövegeket, gondolom szakemberek írták. Ha meg így van, akkor talán "finobban" és kissé türelmesebben kellene a magamfajta amatőröket figyelmeztetni, hogy ha netalán tévednek...

Mondjuk a jelen esetben, én pl. nem is tévedtem, mert helyesen használtam a terminusokat, csak te nem olvastad el rendesen amit írtam... prekoncepció... úgysem tudja.

:)

687 Krizsa 2015. december 4. 14:46

@GéKI: Miért gondoljuk, hogy a magyar nyelv...?

Nem gondoljuk: 2o14 április

www.leventevezer.extra.hu/Cafol.pdf

688 nadivereb 2015. december 4. 14:50

@GéKI: Na még egyszer elmondom, hátha egyszer tényleg sikerül felfogni: Swadesh módszere arra szolgál, hogy két olyan nyelv, amelyekről már ismert, hogy rokonok, szétválásának időpontját meg lehessen becsülni. Maga a módszer még erre sem használható univerzálisan, mert egy csomó tényezőt nem vesz figyelembe.

Ez így megvan?

689 Fejes László (nyest.hu) 2015. december 4. 18:05

@GéKI: „Az alapnyelvre kb. 1200 tőszó vezethető vissza a mai finnugor nyelvek alapján.

A magyar nyelvben mintegy 650−700 finnugor eredetű tőszó található

Ha logikusan gondolkodom, akkor ezek szerint, az alapnyelvből 500 – 550 szótő veszett el”

Nem gondolkodsz logikusan. Az uráli alapnyelv egy teljes értékű nyelv volt, tehát több tízezer vagy még több szava lehetett.

Az a baj, hogy teljesen kiforgatod a dolgokat a helyükből. Nem az az érdekes, hogy az alapszókincs hány százaléka ilyen vagy olyan eredetű. Az az érdekes, hogy először ezek között kell keresni a szabályos hangmegfeleléseket. Az alapszókincsnek mindössze azért van kiemelt szerepe, mert ez HAJLAMOS a leginkább megőrződni, tehát itt van a legjobb esélyünk a legősíbb tövek megtalálására. Mivel azonban az alapszókincsbe is kerülhetnek idegen szavak (csak ritkábban), és a szavak jelentésváltozásaik során ki és bekerülnek az alapszókincsből/-be, ráadásul az alapszókincsnek eleve nincs éles határa, nem egyedül az alapszókincsben lesznek ősi szavak, és nem minden szó lesz ősi az alapszókincsben.

Az alapszókincsnek tehát csak annyi szerepe van, hogy onnan indulsz el, amikor szabályos hangmegfeleléseket kezdesz keresni, és nem a telefontól vagy a karburátortól. A magyar nyelv török jövevényszavainál viszont sem az alapszókincsben, sem azon kívül nem fogsz szabályos hangmegfeleléseket találni, mivel a török szavak különböző török nyelvekből, különböző időben kerültek a magyarba.

Az uráli szavak ősisége nem prekoncepció, hanem éppen a szabályos megfelelések léte mutatja, hogy ezek 1. azonos eredetű, 2. alapnyelvből öröklött szavak. Miután ezeket a rétegeket azonosították, azután nevezték el urálinak, finnugornak, ugornak stb. A török jövevények viszont nem alapnyelvből származnak, hanem átvételek, különböző nyelvekből és időben.

@GéKI: „Pedig azokat a szövegeket, gondolom szakemberek írták.”

1. Ezek afféle vázlatok, nem tanulmányok, tankönyvek.

2. A szakember is tévedhet, sokkal rosszabb példák vannak erre. Ez nyilvánvalóan valami elírás (alapszókincs vs. alapnyelvi eredetű szókincs).

Továbbá: rohadt türelmes vagyok veled, szinte magántan

folyamot tartok, annak ellenére, hogy bármit magyarázok, azonnal belekötsz valami teljesen hihetetlen, ki tudja honnan előrángatott marhasággal. Neked van prekoncepciód: az, hogy a történeti-összehasonlító nyelvtudomány téved, és hogy te ezt le fogod leplezni, ha elég sokáig kapargatod.

690 nudniq 2015. december 4. 18:24

@GéKI: "szerencsétlen amatőr Swadesh"

Jajjnemár! Tényleg nem értetted meg, vagy direkt nem akarod megérteni?

Nem Swadesh-t nevezték amatőrnek, hanem a róla szóló magyar nyelvű Wikipédia bejegyzés szerzőjét, aki nyilvánvalóan hülyeségeket hordott össze arról,h mire is való Swadesh módszere.

Én műveletlen tuskó szakbarbár tétékás vagyok, mégis megértettem... :(

691 nudniq 2015. december 4. 18:32

@Krizsa: Levente Vezér :D

Én Őfelsége, Első Levente, Minden Magyarok és Egész Európa Apostoli Királyának honlapját ajánlom:

kiralyiudvar.lapunk.hu/

Nem lehet,h ugyanarról az emberről van szó, csak vezérből apostoli királlyá léptette elő magát? :)

692 GéKI 2015. december 4. 18:43

@nudniq:

Lehetne igazad, csak Fejes egy későbbi hozzászólásában ezt pontosította, úgy, hogy a finnugrisztika egyáltalán nem használja a Swadesh - módszert, ami engem is meglepett...

Látom téged is... Nyugodtan nézz utána a kommentek között... meg fogod találni...

693 Krizsa 2015. december 4. 18:47

@nudniq: Már mondtam egy párszár, hogy 3 honlapon segítenek nekem, hogy felkerüljenek az írásaim. A linkeket nem én szerkesztem. És nem szórakozom azon, hogy milyen cimen kerülnek fel, hanem szépen megköszönöm. Tehát olcsó volt...

694 GéKI 2015. december 4. 18:56

@Fejes László (nyest.hu):

Nem akarok kötözködni, de ami a tanszék honlapján megjelenik, annak a legautentikusabb szakirodalomnak kellene lennie. Ezt diákok olvassák.

A te szakmádban az alapszókincs, és az alapszókészlet összekeverésére szerintem nincs mentség…

Tudod ez olyan, mintha az én szakmámban a honlapon megjelenő anyagban valaki összekeverné a feszültséget az árammal. Az én szakmámban ez egy olyan alapvetés, amit még egy szakmunkás sem tévesztene el álmából felkeltve sem…

Biztos vagyok benne, hogy te vagy olyan művelt, még a természettudományokban is, hogy érted miről beszélek…

„Az a baj, hogy teljesen kiforgatod a dolgokat a helyükből”

Ezért vagyok fejlesztőmérnök….nekem semmi sem evidens… csak a kétely…

„Továbbá: rohadt türelmes vagyok veled, szinte magántanfolyamot tartok”

Az értelmes diákokat én is imádom… inkább mondjon ellent százszor, mint hogy egyszer megpróbálja kinyalni…

695 nudniq 2015. december 4. 19:33

@GéKI: azért nem használja, mert nem arra való. Nem, nem azért, mert Swadesh egy amatőr hülye lenne (ezt rajtad kívül senki sem állította!), hanem azért, mert Swadesh maga nem is arra találta ki,h nyelvek rokonságát bizonyítsa. (Különbenis, addigra az uráli nyelvek rokonsága már rég be lett bizonyítva.)

Éppen az volt az amatőr hozzánemértő, aki a wikipédián azt hazudta Swadeshről,h a nyelvek rokonságának megállapítására használható a módszere.

Továbbra is állítom,h (rajtad kívül) itt senki sem nevezte Swadesh-t magát amatőrnek. Abban a hozzászólásban sem, amire most hivatkoztál.

696 Krizsa 2015. december 4. 20:18

@nudniq: Nyugalom, én (meg még 1o-12 diplomás magyar ismerősöm) az egész hivatalos történeti nyelvészetet, már a 1oo évvel ezelőtti megjelenése óta elévült, amatör fantáziálásnak tartom. 1. Valójában nincsenek adataik, a finnen és az észten kívül még párszáz évre sem (soknak még a mai nyelvállapotra sem). Olyan kevés adat van, amiből én akkor se dolgoznék, ha még a nagyszüleim is ilyen kisnyelveken beszéltek volna.

2. 16 nyelvet nem egyberántva, hanem többezer oldalon, PÁROSÁVAL is külön-külön, több tízezeres szótári listák 4o-5o féle egybevetésével, statisztikai egybevetések tucatjaival, kellett volna feldolgozni,

3. NEM a német szakirodalom dolga kellene legyen, mind a mai napig az egész cucc, hanem a magyar nyelvészeté,

5. - amik már ki is haltak, azokat egy vicc volt belevenni

6. a rendszeres hangmegfelelésekkel, és pont ugyanazezekkel, még 1oo ázsiai és északamerikai nyelv finnugor "rokonságát" is be lehetne bizonyítani. A kaukázusikból ki tudja hányat, a szanszkrit, dravida nyelvcsomagokat biztosan, s az összes sémi nyelvet magától értetődően, stb.

697 GéKI 2015. december 4. 20:57

@nudniq:

Épen én állítom, hogy Swadesh módszere igen is használható a rokonság kimutatására. Még Fejes is azt állítja, hogy a rokonság megállapításához, szükséges egy alapszókincs definiálása, amely a legkevésbé kultúrafüggő szavakat tartalmazza. Swadesh pont ezt állította… nem is értem mi a probléma? A szókészletét lehet bírálni, de a módszert ma is használják – csak azt mondják, hogy nem – pedig igen…

Kell egy egységes szókészlet, mert különben elbeszélünk egymás mellett. Nézd meg akárhány finnugrisztikai szakirodalmat felütsz, annyiféle számot találsz az alapszókészletre, alapszókincsre, alapnyelvi szókészletre… igazából azt sem tudják, miről beszélnek tulajdonképpen…

Azért az szégyen, hogy még egy tanszéki anyagban sem lehet eldönteni, hogy akkor most tulajdonképpen miről is beszél a szerző

698 GéKI 2015. december 4. 21:20

@Fejes László (nyest.hu):

A több ezer ( Hajdú Péter szerinnt 20 - 25.000 ) szót alapnyelvi szókészletnek nevezzük - ne keverj.

A alapnyelvi tőszavak száma 1200.

A magyar nyelvben ebből ma 700 - létezik, bizonyíthatóan.

Tehát 500 elveszet, ( bekerültek helyette más szavak ) vagy soha nem is volt uráli - mert azért ezt se zárhatjuk ki - sőt...

699 Pierre de La Croix 2015. december 4. 21:57

@GéKI: "Épen én állítom, hogy Swadesh módszere igen is használható a rokonság kimutatására."

De értsed már meg, hogy rajtad - és a wikipedia bejegyzés szerzőjén kívül - soha, senki nem állított ilyet! (Fejes is pusztán annyit, hogy a karburátor helyett a szem, tűz, víz stb. szavakat érdemes vizsgálni. Ahogy a puskát, a kukoricát, a nanorobotokat és a nyomdát sem, mert ezeket biztos, hogy azok, akik a nyelvünk ősét beszélték, ők sem. De nagyon sok más nyelv beszélői is így vannak ezzel, tehát nem nagyon értjük, hogy mi bajod van a szövegértéssel)

700 nudniq 2015. december 4. 23:22

@GéKI: "Kell egy egységes szókészlet"

dehogy kell egységesnek lennie annak a szókészletnek!

A finn és az észt nyelv rokonságát bizonyító szókészlet nem feltétlenül fog pontosan ugyanolyan jelentésű szavakból állni, mint mondjuk a tamil és a telugu nyelvek rokonságát bizonyító szókészlet. Sőt!

Fejes László azt írta le,h van egy kiindulási alap. Amin legelőször elkezdenek vizsgálódni, ha két nyelv rokonságát újonnan próbálják felderíteni. De ez csak a nulladik lépés a sok közül! Amiből a nulladik kör hipotézisét állítják fel,h mik lehetnek a szabályos megfelelések, de azután ezt a hipotézist a lehető legszélesebb mintán tesztelik.

És ezek után jönnek a további lépések, amiknek a végén ott állnak azok a bizonyos X, X' és Y, Y' lexémahalmazok és Fx, Fy megfeleltetési szabályok, amikről LvT írt. Ezek a végső bizonyítékok, és a kiinduló alapszókészletből nem minden szó fog beletartozni X-be (Y-ba), ugyanakkor X-nek (Y-nak) csak a töredékét fogják alkotni a nulladik körben megvizsgált szavak.

701 Krizsa 2015. december 5. 07:54

@GéKI: Még veled se értek egyet, mert mi az, hogy kiválasztott szókészlet? De úgyse lehet MINDENT? Miazisten, csalással kezdjük a napot? Már hogyne lehetne! Ami írva van, azt mindent. Amit meg hangfelvétellel csináltál, az sokkal rosszabb, mint a legprimitívebb írás, mert a fonológia előtti épeszű ősember még álmában is tudta, hogy a hasonulásokat, egybeolvadásokat csak a 19. századtól fogja a gyagya nyelvészet figyelembe venni!

Csak a tőszót, ami jelent is valamit! Valójában nincs is másféle szó, csak a tőszavak! Abból meg csak kb. 2ooo van, mit szólsz? Az összetételek (ha már vannak) darabjait mind külön veszed, mert a legkisebb "érthető rész", az EGYELEMŰ (ált. 1 mássalhangzót tartalmaz). A képzők-ragok is mind értelmes szavak voltak – persze, csak egyenként, egy-mássalhangzóként.

De azért fejlődtünk azóta. A legelemibb szavak (értelmek) már több tízezer éve nemcsak 1, hanem 2 mássalhangzósok is. Azt honnan tudom? Hát úgy születtem. Párezer éve ugyan 3 mássalhangzósok is lehetnek a „szavak”, de azok nagy része már nem született velünk.

A történeti nyelvészet vizsgálati tartománya 1-3 (gyök-ismétlő szavaknál max. 4) mássalhangzós szó. Ennyit kell vizsgálni. De azt mindet, és azt lehet is. S akkor a min. 2o ezer szónál tartunk, mint a Krizsa.

Úgyse volt kiejtés helyesen leírva soha semmi? Az biztos. Meg úgysincs már tegnapról sem írás a legtöbb nyelvről? Az is biztos. A kihalt nyelveket, amikből 20 ezernél is kevesebb szó van, eleve nem minősítjük semminek, max. azt mondjuk: "feltehető, hogy..." - ide, vagy oda tartozik.

A szavak (lexémák, peersze) 1-2, de max. 3 szótagúak. Ma is. (Kivéve a lökött mű-latin-eszperantó idétlenkedést, de azt kellett volna... aki először hamisított nyelveket.)

A nyelvek legrövidebb egységeinek (nevezzük tőszónak) a hangzása és értelme együtt – génszintű. Velünk születik. Az nem valószínű, hogy az emberi fajnak egyetlen ősnyelve lett volna? Az nem. De az emberi faj mégiscsak egy helyen keletkezett? Eh, eh... Ha igen, akkor 7 millió év-nél régebben, mert a Csádi toumai már előember. Azelőtt meg a Rudi volt a KM-ben. De az meg még „malyom”. Már az is makogott!

Az emberi fajnak annyi ősnyelve volt, ahány különféle természeti tájban élt mondjuk több tízezer évet. Mert azt HALLOTTA, és olyan tigris vitte el a kölykét, ami ott volt.

Cssss! De ha nincs írás, akkor a nyelveket „max. hatezer évre” lehet visszakövetkeztetni. Mansi írás, he? Jó, akkor az égdörgést 6 millió évre is lehet. A morgást, a hajnali kukorékolást, vízcsobogást is.

Nem biztos, hogy mindez fennmaradt a nyelvekben? Nem-e? Fox minden földrészről egy-egy bennszülöttet, bejátszod neki az égdörgést (durrog, dörren, dörej, dorong, deresre húz, dárda, darál, dorgál – hány nyelvből jöttek ezek a „jövevényszavak” a magyar nyelvbe, csirkefogók?) – szal vizsgálod az összerándulását a csórónak a vizsgáló asztalon. Ha le van szíjazva. Mert ha nincs, akkor felugrik, és elküld a feslett anyádba. Az égdörgésre mindenki menekülni akar. Még a macska is kirepül az ablakon, ha bekapcsolod a porszívót.

Aha, de a hangutánzó szavakat meg nem szabad ám figyelembe venni az etimológiáknál! Azt a ravasz róka...

702 GéKI 2015. december 5. 08:53

@Pierre de La Croix:

@nudniq:

@Krizsa:

No, itt álljunk meg egy pillanatra, és mindenki tegye el az indulatait.

Megpróbálok egy példát – ha nem sikerül bocs!

Van a mai magyar nyelv – és van egy brazil őserdei törzs nyelve.

Megakarom tudni, hogy a két nyelv rokona – e egymásnak.

Ha elfogadom a törzsfejlődés szabályait, akkor minden mai ember egyazon őstől származik. A kérdés az, hogy az egyazon ős kommunikációját biztosító hanganyagot tekinthetem e egy nyelvnek.

1. A @Krizsa azt mondja, hogy igen!

2. A finnugrista azt állítja, hogy az első nyelvészeti alapon is bizonyítható teljes alapnyelvek létezése csak 6000 évvel ezelőtti állapotukban bizonyíthatóak.

Akkor nekem van egy kérdésem – az állatok hangjelzései - (mert, hogy ugye az életük és a biológiai fajfennmaradásuk biztosításához szükséges módon megértik egymást)… nyelv … vagy nem?

703 GéKI 2015. december 5. 09:02

@GéKI:

Mert ugye a @Krizsa: ezeket a határokat feszegeti!

Ha félre értettem volna - bocs!

:) - igyexem... :)

704 Krizsa 2015. december 5. 19:00

A legnagyobb botrány a szláv jövényszavak elképesztő tömege. Mióta ISMERTEK szláv nyelvűek a KM-ben és közvetlen környékén? Szóljál, ha tudod. Magyar nyelvűek (de csak ha ragaszkodunk a "magyar" szóhoz), nem ismertek a honfoglalás előttről. A feltételezés, amire nulla bizonyíték sincs az, hogy valakik behozták a nyelvet a KM-be.

Az már elfogadott, hogy rovásírásuk is volt, de azt úgy magyarázzák, hogy a törököktől vették át. Ott viszont csak párszáz éve van bizonyíték a rovásra, ami a rómaiak előtt szinte egész Európában plusz a Közel-Keleten (barcelónai, föníciai, óhéber, etruszk írás) már 3-4ooo éve garantáltan el volt terjedve. (Ázsiában, de sokkal később, a török és a kazár rovás.)

A szláv "jövevényszavak" 1. óriási mennyisége, 2. teljesen azonos mássalhangzó vázai, és 3. szűk időtartam alattinak képzelt átvételük – mindez egyértelműen kizárja, hogy jövevények lehessenek a magyarban. A szláv jöv.szavak megállapítása az, amit egyértelműen szándékos csalásnak tartok.

A különbség a kétféle nyelv között csak a szlávok mássalhangzó torlasztása - e különbség okát kellett megtalálnom. Az ok szerintem az, hogy a magyar nyelv nyíltszótagúságának kialakításában – kik? (valszeg az avarok) még az utolsó jégkorszak felmelegedése után is kapcsolatban voltak a délvidékkel. Ott pedig a szótagok minden nyelvben szétnyíltak. Nos ilyen nyelv hordozói azok, akik A KM-ből mentek le délre és sokan vissza is kerültek a KM-be.

Pl. az etruszk egy KM-ből délre jutott, de ott maradt szekció lehetett. (Erre vannak azért történeti utalások is) - de ha nincs meg a nyelv... Hála a római gyarmatosítóknak, akik minden eredeti nyelvet és rovásírást (a rovásírókkal együtt) tűzzel-vassal pusztítottak Európában.

A gyöknyelvészeti kutatások odavezettek, hogy a szláv az eredeti, nem a „magyar”. De a szlávnak meg a KM-beli kelta az elődje. (A keltáknak is a KM-ben vannak a legrégibb ismert telepeik.)

Ez a szlávos „késői kárpátnyelv”, mivel van egy olyan nyelvi rétege, ami a finnben, szlávokban, az őskeltából leszármazott nyelvekben, és a magyarban közös, (kb. 2oo rokonszó),

de a héberből hiányzik –

ez ŐSIBB a 4ooo éves hébernél is.

Tehát a szlávra koncentráltam. Krizsa Katalin, A szláv jövevényszavak problémája:

www.gyoknyelveszet.gportal.hu/gindex.php?pg=36119447

Alulról az 5. kék cím.

705 szigetva 2015. december 5. 20:26

@GéKI: „Akkor nekem van egy kérdésem – az állatok hangjelzései - […] … nyelv … vagy nem?” Azért nem tartjuk nyelvnek, mert pl. nincs kettős tagoltsága.

706 Pierre de La Croix 2015. december 5. 21:04

Krizsa: Várj, ez beugratós kérdés: Kb. a Kr. u. 600-as évektől?

toriblog.blog.hu/2010/03/18/vendegposzt_...as_es_samo_birodalma

(népnevekkel, szavakkal és nyelvemlékekkel együtt)

707 GéKI 2015. december 5. 21:46

@szigetva:

Jó! – nem gondoltam komolyan.

Csak arra akartam rávilágítani, hogy a nyelvrokonság kérdését csak valamilyen időbeliséggel együtt lehet vizsgálni, különben nincs értelme.

Az összehasonlító nyelvészet kb 6000 évet említ. Ez is egyezik a Swadesh formulából számítható értékel. Ennyit arról, hogy a finnugrisztikában nem érvényesek a Swadesh elvek.

Nézd, meg micsoda összevisszaság van a finnugor szakanyagokban. Alapnyelvi szókincs, alapszókincs, alapszókészlet, összevissza használják ezeket a fogalmakat, a számokról már nem is beszélve. Az ugor kori alapnyelvből 600 tőszó maradt, a szlávból is 600 van a török is vagy 300, és családfa modellben erről egy árva kukk sincs. Tudom, hogy az a „származás” ábrázolására való – node ennyire túldimenzionálni az ugor alapnyelvet… és gyakorlatilag meg sem említve a többit… jövevényszavaknak aposztrofálni… és kész. Merthogy a „legősibb” szavak … nem találtam a listát sehol… mert ugye a Swadesh – lista nem érvényes… mondta a Fejes…

708 szigetva 2015. december 5. 21:54

@GéKI: Szerintem itt már többször többen elmagyarázták neked, hogy nagyon félreérted a Swadesh-lista alkalmazhatóságát. Neked több prekoncepciód van, amiket mániákusan bizonyítani akarsz. Attól tartok, a problémádon nem tudunk segíteni.

709 shanditiredum 2015. december 6. 00:30

@Pierre de La Croix: "Samo harmincöt évig (623-658)"

Samo a németek ellen harcolt, mint a képen látható (Dagobert)

de

a bizánci császár lehívta a horvátok elődeit a Visztula környékéről, 638-ban ha jól emlékszem. (valszeg a későbbi Marót nép a két Maravia nép, a 2 Maros-nál.)

.

ha sóvárból jött (salzburgból) a püspök ha átkelt a Dunán, akkor az északi partján köt ki és ha ottan megy tovább, akkor a későbbi Maravia-ban köt ki

hu.wikipedia.org/wiki/Szamo

"Az 580-as Nagyszalán Rozsnyó vezér is előadta, hogy veszélyes a szlávok átengedése.Baján Bécsben halt meg,... (Arvisura)

ezután az avar tudun-ország Ovonia lett, Bécstől Bácsig

.

"és rengeteg avar esett el a szlávok kardja által"

nincs írva se hogy mi volt a casus belli, mi történt a háborúban, se az se mi volt a végfejlemény.

570-ben volt h az avar birodalom a Bizáncit ostromolta

582-86 között elsöpörte a bizánci birodalmat a Balkánon

582 Sirmium, 584 Singidunum, Viminacium és Augusta. Thesszaloniké ellen 584-ben szláv, 586-ban pedig közös avar-szláv támadás

600-ban Bizánc falai alatt – Priscus tábornok visszaverte őket.

hu.wikipedia.org/wiki/Mauricius_biz%C3%A1nci_cs%C3%A1sz%C3%A1r

617 maga a császár is majdnem merénylet áldozata lett Hérakleia mellett, amikor találkozott az avarok kagánjával.

hu.wikipedia.org/wiki/Hérakleiosz_bizánci_cs%C3%A1sz%C3%A1r

626 július 27-én az avarok vezette szláv–bolgár–gepida hadsereg is ostrom alá vette a város

Az avarok 626-os kudarca megrendítette a számos nép felett uralkodó kaganátust, ekkor függetlenítették magukat a szerbek és horvátok. E két, avar igát lerázott délszláv nép is átkelt a Duna jobb partjára, és a bizánciak egyetértésével letelepedett ott. Bíborbanszületett Konstantin beszámol arról, hogy hűségesküt tettek Konstantinápolynak

.

Wogastis-burg lenne a Pozsony régi neve? vagy Encváré, Encs tornyáé ahogy az Arvisurában szerepel?

Enža az az Enc.

.

hát ilyen sértésre milyen seirtish

@blog >Samo hiába ajánlotta fel a szláv területekre áhítozó Merovingnak barátságát, a király követének válasza enyhén szólva is elutasító és sértő volt: „Lehetetlen, hogy a keresztények és Isten szolgálói kutyákkal kössenek szövetséget.“ Az összecsapásra végül is 631-ben került sor Wogastisburgnál,

710 Krizsa 2015. december 6. 06:53

Kettős tagoltság... hogy lehet ilyen szimplán elképzelni? És persze, hogy az állatoknál is olyan, mint az embernél... Különbségek egészen más területeken vannak, amiknek - semmi közük a betű-hangok és a beszédfolyamat képzelt kettősségéhez..

Már a jelnyelvnek is van kettőssége? A méhek táncának? Vagy egyiknek sincs?:-)).

Nemhogy kettős, 2o-szoros tagoltság is van, információ-dallam, és a rá-hangolás / megértés fortyogó hálózata. Hang, hangszín, kéz, test, szem-mozgások többemeletes szintje. Mindnek van jelentése (nagy részüknek velünk született jelentése).

A beszéd információs elemei mint a festményen a színek és formák kavalkádja.

De ha külön vizsgáljuk, s most tegyük azt, csak a HANG-beszédet.

Akkor minden, a hang-folyamatból (alapzajból) - kiütköző bhu pff, grr tyűű, srr, cssss... vagyis a mássalhangzók EGYESEI és PÁROSAI önálló értelmet hordoznak. Nem kettős tagoltság van, hanem tedd-rá, tedd-rá, tedd-rá... namég ez is, de EZ A FONTOS, most figyelj - na látod, menjünk tovább... a beszédnek zongora-futamai vannak.

711 menasagh 2015. december 6. 11:27

Szépen gyarapodik a hozzászólások száma...

...és ha már ennyire érdekes a téma azt sem ártana tisztázni, hogy a szláv elnevezésű népek a szláv szóhasználat előtt minek nevezték magukat mert így hogy ötszáz valahányban a szlávok ellen hamis, ugyanis az első szláv akitől állítólag az elnevezés származhat az 1.Szvjatoszláv volt úgy 900 körül.

712 Pierre de La Croix 2015. december 6. 12:27

@menasagh: Mégis mi a fenének, ha Krizsa csak annyira volt kíváncsi, hogy a szlávok mikor jelentek meg a Kárpát-medencében (és amelyre szokás szerint nem válaszolt)? Shandi hozzászólása már önmagában offtopic volt. Lassan megint törölni kéne a szerkesztőknek.

713 Krizsa 2015. december 6. 15:06

@shanditiredum 7o9: Jót tettek nekem a linkek, kösz, mert

@menasagh: 711

Szóval pontosan ott tartunk az ősszlávval, mint a "magyarral": semmit nem tudunk róluk a korábbi évszázadokból, mert bizonyíthatóan, dokumentumokból SENKI NEM hívta a ezeket se szlávnak, se magyarnak, se hébernek. Naná, hogy a finnt sem:-).

Tehát el kell felejteni az ős- és a protonyelvek megnevezéseit. Vagy másként nevezni őket. Én pl. a Vinca-Tordostól "késői kárpátnyelvnek" nevezem ezt, ami kb. az európai szubsztrátnyelv kell legyen.

A kérdés így szól: van-e a hivatalos tört. nyelvészetnek bármiféle vizsgáló módszere arra, hogyan alakultak Eurázsia nyelvei a 6ooo évnél régebbi időszakban? NINCS. Elnevezésekre pedig, hogy mi finn, mi szláv, mi magyar, héber és pláne miféle az indoeurópai, senkinek nincs felhatalmazása.

A gyöknyelvészet népek, törzsek elnevezésektől függetlenül csak mássalhangzó vázakat keres - azok összefüggő fogalom-csoportokat tartalmazó értelmével. Ez a módszer képes követni a nyelvek szókincsét 6ooo évnél is korábbra. Ki lehet mutatni azt is, hogy mi volt már meg a mai szóbokros (természetes) nyelvekben ekkor és akkor - de csak EGYMÁSHOZ viszonyítva. Azért mert a váz és a szóbokrok mindig fennmaradnak.

Miért nem veszem én figyelembe, hogy a szavak "ki is hullhatnak" a nyelvekből? Azért nem, mert teljes szóbokrok SOHA nem hullanak ki és ha egyes szavak el is vesznek, a váz és a szóbokrok többi szava mindenképp fennmarad. Tehát ami már MEGVOLT, annak rokonszó csoportja (a hasonló értelmekkel) 99%-os valószínűséggel fenn is marad. De csak a természetes (a műszavakkal soha nem teletömött) nyelvekben. Mert azokkal a gyöknyelvészet már nagyon keveset tud kezdeni...

714 shanditiredum 2015. december 6. 21:53

@Pierre de La Croix: én a te linkeden levő írásra válaszoltam (a benne lévő fekete lyukakra és aránytalanságokra. mert mint tudták a régi görögök is, az ismeretlent az ismerthez hasonlítani badarság.)

toriblog.blog.hu/2010/03/18/vendegposzt_...1a868c00f116cfa1dfc7

@Pierre de La Croix:

.

@Krizsa: kihullnak szavak a nyelvekből. melyikből milyen gyorsan. a szláv nyelvekben ha általános szabályszerűség akkor 300-500 évente lecserélődnek/elfelejtődnek szavak. kb.6-700 évente meg a megismerhetetlenségig elváltoznak.

a szócsoportok az ilyen nyelveknél kisebb halmazt képeznek. több halmazt tartalmaznak az ilyen nyelvek, a halmazok pedig nem képeznek szoros összefüggést a szócsoportokkal.

.

@menasagh: lehetséges, de talán volt korábban is, de nem sokkal. előtte -mir nevezetűek voltak. (Miroszlav is létező név.)

de a Braszlav Vaszlav-Vaclav-Ulászló Porosz-Borusz Vladimir-Vladislav (lehet összefüggés)

Vojnomir - Trpimir

Tomiszlav 920 - Stjepan Držislav - Szvetoszláv 1000 körül

volt még Szvatopluk bátyja Rasztiszlav 850körül

.

alapszavak: vojna mir trpi vlad viac drži svet rast

715 Pierre de La Croix 2015. december 6. 23:03

@shanditiredum: És ez azon mit változtat, hogy offtopic volt? (Egyébként ha figyeltél volna és legalább rákattintottál volna, olvashattad volna, hogy a bejegyzés a szláv népvándorlással is foglalkozik, csak a nyest blogmotorja valami furán rövidítette)

716 Pierre de La Croix 2015. december 6. 23:06

@Pierre de La Croix: és attól off, hogy Krizsa jól láthatóan megint nem reagál arra, amikor megcáfolunk valamit, tehát nem lenne jó megint elmenni szlavisztikai irányba, már csak a cikkszerzők iránti tiszteletből sem és mert nincsen vita köztünk.

717 menasagh 2015. december 7. 08:10

@shanditiredum: Natehát, a voltért a tót semmit nem adott volt…

A lényege az egésznek, hogy addig amíg abban a népcsoportban nem került egy valamilyen szláv nevezetű vezető akinek majd a területén élő embereket neveztél szlávoknak addig nem voltak szlávok.

Azelőtt az azon a területen élő embereket pedig tudják minek nevezték hiszen onnan jöttek a gótok a gepidák a vikingek , ott alakult ki a rusz, a kipcsák, a polovec…de valamiért mégis a szláv amit emlegetni hajlandóa történelem

Ilyen eset a dákok is. Azok sem léteztek addig amíg a Római birodalom nem foglalta le és nem nevezte a tartományt Dáknak. .tehát dák nemzet nem létezett de a mai történelem tényként kezel egy mesét.

Az ilyen félremagyarázott eredetek miatt nem lehet ma komolyan venni sem a nyelvészetet sem a eredet történelmet.

718 menasagh 2015. december 7. 08:20

@Krizsa:

Szerintem tudnak sőt jobban tudják mint mi csak nem az a cél, hog mi is tudjuk.

Érdekes példa erre a történelmünk. A honfoglalást mindenki a szlávok kiűzésével szétválasztásával magyarázza, holott soha nem volt szláv birodalom hanem avar, és avar magyar viszályt pedig senki nem emleget mert nem is volt....tehát a magyar az avarok utódjaként nem is kellett harcoljon velük csak átvegye az örökséget ...ugyanúgy a hun és avar váltáskor is.

719 Krizsa 2015. december 7. 08:28

@menasagh: EZ AZ!

720 Pierre de La Croix 2015. december 7. 09:56

@menasagh: Én ezzel a mindenkivel úrral történészként még nem találkoztam. Talán bemutathatnál neki, mert eddig én a mai szakirodalomban még nem olvastam. Olyannal sem találkoztam - csak néhány nagyon hülye konteós analfabétánál - hogy a szakirodalmakat olyan hűdenagyon dugdosnák, csak az előbb említett személyek és úgy a nagyközönséget nem nagyon érdeklik. De van könyvtárközi kölcsönzés (nemzetközi is, tehát Krizsa rinyája értelmetlen).

Ja hogy közülük egyik sem támogatná a délibábosok agymenését? Na az már probléma. :)

721 GéKI 2015. december 7. 10:05

@menasagh:

Azzal, hogy van hun-avar-magyar kontinuitás természetesen én is eggyetértek. De arra, hogy miért nem volt közöttük háború, az is magyarázat lehet, hogy a hunokat, az avarok előtt már szétesett, az avar birodalom, pedig a magyarok megérkezése előtt meggyengült, pontosabban már nem is volt.

Gyakorlatilag mindhárom nép, egy hatalmi vákuum időszakába ért a KM - be. Ez persze nem zárja ki a kontinuitást, csak egyfajta magyarázat lehet a "békés" hatalomátvételre - nem kizárólag a "rokonság" lehet a magyarázat - arra, hogy nem volt háború.

722 shanditiredum 2015. december 7. 12:37

@menasagh: nem teljesen így van.

de Vojnomir előtt (791) aki a németekkel állt össze, nem volt igazán avarok elleni szláv háború

en.wikipedia.org/wiki/Vojnomir

sőt, az avarok segítettek a szlávoknak a németek, lombardok ellen

"...in the last decades of the 6th century, Slavs settled in the depopulated territory with the help of their Avar overlords. ... in 595 the Slavic-Avar army gained victory and thus consolidated the boundary between the Frankish and the Avar territories."

en.wikipedia.org/wiki/Carantania

azt írják, Valuk és Samo egyesítette a a hadait 626 után

en.wikipedia.org/wiki/Valuk_%28duke%29

arról viszont nem írnak, mi történt 844-ben, és 806-ban

amikor MagnusKarolus leigázta Bohemiát

en.wikipedia.org/wiki/Charlemagne

"In 805 and 806, he was sent into the Böhmerwald (modern Bohemia) ... devastated the valley of the Elbe, forcing a tribute on them."

i.imgur.com/aPUIVAU.jpg

vagy hogy hogyan lázadtak föl a morvák a német katolizálás ellen vagy hogy hogyan üldözték a nem német-latin nyelvűséget

"A germán befolyás megőrzése céljából a szláv nyelvű liturgia bevezetése miatt eretnekséggel vádolták meg a testvéreket, akik hogy a vád alól felmentsék magukat Rómába mentek."

az út egy kicsit elhúzódott, közben kicserélődött a pápa és nem kerültek máglyára

hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Met%C3%B3d

" a Salzburgi érsek ... magáénak tekintette ezeket a területeket és a latin nyelvű misézést igyekezett ezeken a területeken kötelezővé tenni. Metódot elfogták, 870–871 telén zsinat elé állították és 2 és fél évre börtönbe vetették"

Pannónia (dunántúl és karintia) pedig a Salzburgi érsek fennhatósága alá került. : azaz egyértelműen látszik, h a németek az egyházat népek leigázására és nyelvül eltörlésére használta.

723 shanditiredum 2015. december 7. 12:39

de hogy ne legyek off:

.

hun : szanszkrit

.

mar : márya

man : manavá

umma : mánman

madü : maha máhi

maga : maya

szingha : szinha

tigra : vyaghra

vert : vrt

(szíj) : szajja szajya

.

magyar : török

.

saru > csaruk

sár > csamur

orsó > orcsak

borsó > burcsak

sereg > cserik

sátor > csadir

bölcső > belsik > besik

sok > csok

de

szög > csügi > csüvi > csivi

725 szigetva 2022. október 21. 13:00

@gekovacsistvan: Fejes már nincs itt, nem fog reagálni.

729 zegernyei 2022. október 22. 06:25

@szigetva: G Kovács Istvántól pedig várok egy nyilvános bocsánatkérést amiatt, hogy feljelentett. Utána hozzászólhat itt bármihez.

731 menasagh 2022. október 25. 09:18

A rokonsággal meg az a probléma hogy az sem egyirányú. Akkor lehetne igazán a magyart finnugor eredetűnek mondani ha a magyarok

vándorlásuk során legalább említésre méltó időt töltöttek volna finn területeken, vagy a finnek olyan területekről származnának ahol utána a magyarok laktak be. A nyelvrokonság inkább vélhető a magyar nyelviség kirajzásának mint fordítva, tehát a finn nyelvbe a vándorlás nyomán inkább kerülhetett be magyar származás mint fordítva, de ezt valamiért még nem is próbálta senki elemezni...

732 szigetva 2022. október 25. 14:37

@menasagh: „ha a magyarok vándorlásuk során legalább említésre méltó időt töltöttek volna finn területeken” A nyelvrokonság nem attól van, hogy egy beszélőközösség egy másik beszélőközösséggel találkozik, hanem attól, hogy a két beszélőközösség a nyelvét ugyanattól a korábbi beszélőközösségtől veszi. Ezért nem elvárás, hogy a magyarok „finn területen” vagy a finnek „magyar területen” éljenek (bármit is jelentsen ez).

A katalán és a szlovák pl. rokon nyelvek, pedig se a szlovákok nem éltek „katalán területen”, se fordítva.

Információ
X