nyest.hu
Kövessen, kérem!

Nem lát minket a Facebookon?

Kenyérpirítón szeretné?

Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
„És csöpög a könny: Miért is, miért is, miért is?”
Hun‒ugor géntangó

Genetika és őstörténet ‒ megunhatatlan téma. Néha azonban már unjuk. „S itt valahol, ott valahol,/Esett, szép, szomorú fejekkel/Négy-öt magyar összehajol./Miért is, miért is, miért is?”

Klima László‒Németh Endre | 2019. augusztus 9.
|  

Az elmúlt hetekben körbefutotta a magyar sajtót egy rangos nemzetközi folyóiratban megjelent genetikai közlemény híre. A tizennyolc ‒ köztük öt magyar ‒ szerző által jegyzett cikket már ismertettük a Rénhírek olvasóival. Emlékeztetőül: az Y-chromosomal connection between Hungarians and geographically distant populations of the Ural Mountain region and West Siberia című tanulmány szerzői azt állították, hogy apai ágú kapcsolat mutatható ki egyes magyar, hanti, manysi, baskír és volgai tatár genetikai minták között. A sajtónak nyilatkozva hangsúlyoztuk az eredmények óvatos értelmezését, minden esetben kiemeltük, hogy eredményeinkkel nem bizonyítottuk be a finnugor nyelvrokonságot. Egyes emberek genetikai jellemzőiből ugyanis nem lehet az anyanyelvükre következtetni, miként abból, hogy emberek, embercsoportok azonos vagy rokon nyelveket beszélnek, szintén nem következik feltétlenül ezen emberek, embercsoportok genetikai kapcsolata.

A Rénhírekben megjelent ismertetés egyik hozzászólója úgy találta, hogy itt a háttérben mégis csak a finnugor nyelvrokonság szellemalakja settenkedik, a cikket közlő Scientific Reports című folyóirat a finnugrista prekoncepció uszályába került. Ezért véleményt kért Török Tibortól, aki Bugacpusztán, s más helyeken hirdette korábban, hogy az ősmagyarok hun génjeik miatt nem beszélhettek finnugorul. A Szegedi Egyetem Genetikai Tanszékének kutatói megfújták harci kürtjeiket, újra le szeretnék játszani a Vámbéry Ármin és követői által elvesztett ugor–török háborút. Török Tibornak a Rénhírekben hozzászólásként közölt véleménye később megjelent a Magyar Nemzetben, immár két szerző ‒ Neparáczki Endre és Török Tibor (a Magyarságkutató Intézet Archeogenetika Kutatóközpontjának és a Szegedi Tudományegyetem Genetikai Tanszékének kutatói) által jegyezve. A két szöveg nem teljesen ugyanaz: a Rénhírek-hozzászóláshoz képest az újságcikkben elrontották az első mondatot, így az értelmetlen lett. Ez a legkisebb baj. Mivel a Rénhírek olvasói jellemzően nem a Magyar Nemzettel kelnek-fekszenek, ezért itt összefoglaljuk a cikket: Török Tibor és az írásához nevét adó Neparáczki Endre sértve érzik magukat, merthogy az ő eredményeik nem kaptak hasonló publicitást, sőt az MTA tudományos portálja olyan állításokkal támadta őket, hogy nem mi, magyarok vagyunk finnugorok, hanem a nyelvünk. A szerzők úgy állítják be, mintha a genetikai eredményeiket érte volna támadás, nem pedig merész őstörténeti következtetéseiket.

A szerzők az archeogenetikát jobbnak tartják, mint a populációgenetikát. Elismerték, hogy „az N-B539 tényleg összeköti a magyarokat a baskírokkal, tatárokkal, távolabbról a manysikkal és hantikkal, sőt tudjuk, hogy egy kazah mintában is megtalálták”, de hangsúlyozták, hogy saját kutatásaik szerint nemcsak ez a haplocsoport köti össze a baskírokat és a tatárokat, hanem az egész honfoglaló népesség kötődik ehhez a két Volga vidéki török népcsoporthoz.

Ha jól értjük Török Tibor (és Neparáczki Endre) koncepcióját, akkor a honfoglaló magyarság a tatárokhoz és a baskírokhoz hasonló genetikájú török nyelvű népesség volt, amely kisebbségben volt a 895-ben a Kárpát-medencében talált, többségi magyarnyelvű szolganéphez képest, és így gyorsan elmagyarosodott. (Ez nem elképzelhetetlen, de nyelvi folyamatokat genetikai adatokkal nem lehet bizonyítani. Sem most, sem később.) Egyébként ebből az állításból éppenséggel az is következhetne, hogy a Julianus által megtalált keleti magyarok valamilyen török nyelven beszéltek. És Julianus? Ő is törökül? Persze, az is lehet, hogy a keleti magyarok az i. sz. 895 előtt a Kárpát-medencébe érkezett magyarok rokonai voltak. Ez az állítás viszont újabb kérdést von maga után: a hun származású Árpád-házi király miért a magyarul beszélőket kerestette Keleten? Bonyolult dolog ez az őstörténet…

Géza, kék az ég
Géza, kék az ég
(Forrás: www.kozterkep.hu: Géza fejedelem mellszobra Pannonhalmán)

Az „olvasói levél” szerint nem szabad csak egy komponens filogenetikai vizsgálatát végezni, mert egyetlen vonal analízise félrevezető lehet. A szerző(k) végül dogmatikusnak nevezik azt a nyelvészeti álláspontot, hogy a nyelvészetnek és a genetikának „semmivel sincs több közük egymáshoz, mint a biciklinek a szemüveghez”. (Megfigyelésünk szerint a természettudósok és bölcsészek szövegértése/értelmezése alapvetően különbözik. Lehet, hogy egyszer ennek is genetikai magyarázata lesz?)

Török Tibor írása nem volt teljességgel elutasító az új eredményekkel szemben ‒ nem is lehetett. Azt azonban nem értjük, hogy miért kéri számon egyetlen rövid közleménytől, hogy „a népvándorlás korának mindegyik régészeti kultúráját minél alaposabban” elemezze. Ezt feltehetőleg a napilap olvasói se értették. Miként azt sem érthették, hogy miért a heves tiltakozás a társszerzőségünkkel megjelent cikk eredményei ellen. Török Tiborék ugyanis elhallgatták az olvasók elől, hogy pár hónappal korábban egy nemzetközi folyóiratban nekik és még tizenkét társuknak megjelent egy cikkük, amely ugyan rendkívül alapos volt, sok adat felhasználásával készült, de a honfoglalók belső ázsiai kapcsolataira helyezte a hangsúlyt (Mitogenomic data indicate admixture components of Central-Inner Asian and Srubnaya origin in the conquering Hungarians). Ez a cikk azt kívánta bizonyítani, hogy a honfoglaló magyarok még távolabbi rokonságban sem álltak finnugor nyelvű emberekkel. Ez az állítás most megdőlt, és ez magyarázza, hogy Török Tibor mint angol nyelvű cikkük egyik Co-first authora és corresponding authora szükségét látta vitába szállni. Csak éppen homályban hagyta, hogy miért is vitázik, miért érzi támadva magát (és társait).

Öt török (+2) öt (-5) görögöt dögönyöz
Öt török (+2) öt (-5) görögöt dögönyöz
(Forrás: Index.hu: Felavatták az Árpád és vezérei szoborcsoportot Ópusztaszeren)

Röviden foglaljuk össze cikkük állításait: A tartalmi kivonat első mondatában a szerzők megállapítják, hogy a magyar nyelv finnugor eredete széles körben elfogadott, és a 19. század közepétől ez a vélemény felülírta a hun‒magyar folklórhagyományt és a középkori krónikák azon híreit, hogy a magyarok a hunok leszármazottai. Ezek után a cikk a genetikai elemzések révén a magyaroktól eljut a hunokig. A szerzők meglepetéssel állapítják meg, hogy a finnugorok felé vezető genetikai nyomokat nem találtak. („Surprisingly we did not find significant genetic relations to Finno-Ugric groups.”) A hunok felé viszont vannak genetikai kapcsolatai a honfoglalóknak, és ezek igazolják a hun‒magyar eredetmondát. („Our genetic data seem to support the Hun-Conqueror connection which could have been the basis of the historical-cultural Hungarian Hun tradition.”) Sajnos, ebben a cikkben nem látjuk nyomát, hogy a korábbi bírálatok hatására a szerzők árnyaltabban kezelnék a hunok történetének és nyelvének megoldatlan kérdéseit (két ajánlott olvasmány az ázsiai hunokról: Kragyin 2001, Brosseder‒Miller 2011). Ugyanakkor genetikai alapon nem tagadják a finnugor nyelvrokonságot. Ez kétségtelenül előrelépés a korábbi hebehurgya kijelentésekhez képest. (A nyelvészek is megtehetnék, hogy nyelvi adatokból kiindulva tagadják a genetikai eredményeket, de ilyet nem tesznek. Lásd fentebb a bicikli esetét a szemüveggel.)

A Török Tibor által írt „olvasói levél”-re adott válaszában Németh Endre szakmai érveket sorolt fel. Rámutatott, hogy a genetika különböző vezető kutatói korábban más módszertannal és más adatbázisokon lényegében a cikkünkkel azonos eredményeket fogalmaztak meg. Ezután azt fejtegette, miként kerülhettek egykor kapcsolatba magyarok és baskírok. Látott biztató elemeket is Török Tiborék fanyalgó írásában: „A szegedi kutatók és kutatócsoportunk abban is egyetért, hogy a honfoglalók jelentős belső-ázsiai eredetű – minden valószínűség szerint valamilyen török nyelvet beszélő – népességet is magukban foglaltak.”

Ezek az előzmények. És ami miatt most visszatérünk a témára, az Török Tibor és Neparáczki Endre viszontválasza a válaszra, mely után a Magyar Nemzet a vitát lezárta. A szerzők felsorolnak néhány „adatot”, amely szerintük nehezen egyeztethető össze Németh Endre érvelésével. Ezen adatok értelmezésében kívánunk segíteni Neparáczki Endrének és Török Tibornak.

1. „adat” (megjegyzés: az alant idézett részletek nem nevezhetők adatoknak, inkább állítások vagy kérdések)

„A nyelvi asszimiláció nem kérdőjelezhető meg, ha a honfoglalók többségben voltak a helyben lakókhoz képest. Ez az érv azonban a rendelkezésre álló adatok tükrében egyre gyengébbnek tűnik.”

Támpontok az 1. „adat” értelmezéséhez: A nyelvi asszimilációról, a kétnyelvűségről és a nyelvi kódváltásról a nyelvészek már hatalmas mennyiségű szakirodalmat termeltek (az alapokról lásd Bartha 1999, további irodalommal: Myers-Scotton 1993, 2002, Auer 1999, Muysken 2000, finnugor‒török viszonylatban lásd Bereczki Gábor munkásságát, egy példa: Bereczki 2005).

A téma érdekli a néprajz kutatóit is: a szakirodalom bevezette a domináns kultúra fogalmát. Andrej Golovnyov orosz kutató a különböző kultúrák egymásra hatásában megkülönböztet lokális (helyi) és magisztrális (vándor) kultúrákat (Golovnyov 2009a, 2009b, 2010). A kulturálisan és politikailag (pl. úgy, hogy államot épít) domináns népesség átadhatja a nyelvét a nagyobb létszámú, de nem domináns népességnek. Borzasztóan sematikus a „sok lúd disznót győz” közmondást minden történelmi folyamatra alkalmazni. A szláv „ludak” átadták nyelvüket az őket legyőző bolgár „disznónak”, de tudnánk ellenpéldákat is idézni (pl. Közép- és Dél-Amerikában a spanyol és a portugál, Afrika egyes országaiban a francia nyelv státusza, valamint az orosz állam és vele az orosz nyelv benyomulása a finnugorok által lakott erdőövezetbe).

A kulturális asszimiláció korszakok és területek szerinti különböző típusai természetesen a történészeket és a régészeket is foglalkoztatják. A szakirodalom begyűjtéséhez jó kiindulópontot jelent az internet. A kulturális asszimilációra és az akkulturációra érdemes rákeresni. (Egy tanulmánygyűjtemény a sztyeppei interetnikus kapcsolatokról: Bemmann, Schmauder 2015.)

A Kárpát-medencében az 1. ezredforduló végén alapított államot olyan emberek hozták létre, akik magukat magyarnak nevezték, a magyar nyelv pedig a finnugor nyelvcsaládba tartozik. Az államot megszervező vezető réteg a történeti források alapján kétnyelvű lehetett, de a magyar nyelv későbbi történetéből visszakövetkeztetve az államszervezők domináns nyelve a magyar volt. A magyar nyelv domináns státusza független lehet attól, hogy az államszervező emberek milyen génekkel rendelkeztek.

2. adat

„A X. századi köznépi temetők sokkal inkább a korábban itt lakók genetikai hagyatékának tűnnek, és ez egybecseng azokkal a történeti-demográfiai és régészeti adatokkal, miszerint a honfoglalók kevesen voltak.”

Támpontok a 2. „adat” értelmezéséhez: A kutatók többsége napjainkban elfogadja ezt a véleményt, ebben nincs semmi újdonság. (Lásd korábbi írásunkat ugyanitt.) Az 1. adathoz fűzött megjegyzésünkből levezetve: a 2. „adat” nem zárja ki azt, hogy a 895-ben beköltözők domináns nyelve a magyar volt.

3. adat

„Nehezen hihető, hogy a honfoglaló magyarok korábban kulturálisan tökéletesen asszimilálódtak török nyelvű nomád csoportokba, miközben megtartották finnugor nyelvüket. A kulturális és nyelvi asszimiláció kéz a kézben szokott járni, és a török nyelvek nyugati irányú terjedése mindig kulturális asszimilációval járt együtt. Miért lettek volna a magyarok kivételek?”

Támpontok a 3. „adat” értelmezéséhez: A „nehezen hihető” szókapcsolat nem tudományos érv és végképp nem adat. Nem hit kérdése, hanem tény, hogy a magyar nyelv a finnugor nyelvcsaládra jellemző szerkezeti vonásokkal rendelkezik, valamint olyan finnugor eredetű szókészlettel bír, amely kb. duplája a régi török eredetű jövevényszavaknak. Ezek a szavak jelentésükben egy régebbi kultúrát, életmódot tükröznek, mint török jövevényszavaink első rétege. Nyelvészeti és kultúrtörténeti érvekkel is bizonyítható a török nyelvi kapcsolat másodlagos jellege. Abból, hogy a magyar nyelv a török kapcsolat után is megőrizte ősi (finnugor) elemeit, arra gondolhatunk, hogy a török kulturális hatás idején a magyar nyelvű népesség befogadó, domináns státuszban volt.

4. „adat” (ez sem adat, inkább kérdés)

„Ha a magyar nyelv i. e. 500‒1000 körül vált el legközelebbi rokonaitól, majd a domináns nomád török kulturális hatások valamikor i. sz. 500 körül érik őket, akkor hogyan magyarázható a lótartásra vonatkozó közös finnugor szókészlet?”

Támpontok a 4. „adat” értékeléséhez: A lótartásra vonatkozó néhány ősi szó a magyarban nem a finnugor korból, hanem későbbi időkből, az ugor alapnyelv korából származik, nincsenek finn-permi, csak ugor megfelelői (, nyereg, fék, ostor, lásd uralonet). Az ugor alapnyelvet beszélő közösségek a sztyeppövezet határán élve ismerkedtek meg a lótartással. A szakirodalom szerint a sztyeppövezetben a török nyelvű etnikai csoportok előtt iráni típusú nyelveket beszélő népességek domináltak. Ezektől leshette el az ugor alapnyelvi népesség a lótartás fortélyait. Neparáczki Endre, Török Tibor és társai angol nyelvű cikkükben említik is az andronovói és a szintastai kultúrából származó genetika mintákat. E kultúrák adhatták át lótartási ismereteiket a tőlük északabbra élő ugor nyelvű csoportoknak (Lásd bibliográfiát is tartalmazó ismertterjesztő írásunkat: A sápadt árja lenéz, gyötör, kihasznál, megvet, éltedre tör!).

5. „adat”

„Róna-Tas András szerint 384 nyugati ótörök jövevényszavunk közül 115 hiányzik a csuvasból. Hogyan magyarázható ez, ha a csuvas sokkal közelebb áll az onogur-bolgár nyelvekhez, mint a magyar, amely abból kölcsönzött? Vámbéry szerint a magyar nyelvben az ugor–török nyelvi együttélés kezdete még a hun korszaknál is korábbra datálható.”

Támpontok az 5. „adat” értelmezéséhez: Támpontok nyújtása előtt meg kellene értenünk az „adat” mibenlétét. Az lenne a szerzők problémája, hogy a csuvas az inkább bolgár-török nyelv, mint a magyar? És a magyar melyik nyelvből kölcsönzött a szerzők szerint, az onogur-bolgárból vagy a csuvasból? A csuvas etnogenezis egyébként tömör rejtély (röviden itt tekintettük át a szakirodalmat: Klima 2018). Vámbéryra nyelvtörténeti szempontból nem kellene hivatkozni, ő sok mindenhez értett, de a történeti nyelvészet terén voltak hiányosságai.

6. „adat”

„Közismert, hogy XI–XIII. századi oklevelekben felbukkanó nagyszámú személynevek közül a vezető réteg nyelve török és magyar, a társadalomé pedig magyar. Ez egy török nyelvű hódító réteg és magyar nyelvű őslakosság képét idézi. A honfoglalást követően a magyar nyelv valószínűtlenül gyorsan vált uralkodó nyelvvé.”

Támpontok a 6. „adat” értelmezéséhez: A török és a magyar személynevekből lehet éppen török nyelvű hódító rétegre következtetni, de miért éppen arra? És miért nem a magyar hódító rétegre? Az idézett „adat”, vagyis inkább állítás szerint a 11-13. századi vezető réteg nyelve a személynevek alapján török és magyar volt. Meglehet, de ezt az állítást sajnos a személynevekkel nem lehet bizonyítani. „A személynév […] puszta létének önmagában is fontos vallomásán kívül ‒ bármennyire sajnálatos ‒ nem hordozza magában további messzemenő magyar őstörténeti, társadalom- és művelődéstörténeti következtetések lehetőségét” (Benkő 2003: 19.). A 10. századból van egy történeti forrás, amely a magyarok (a szerzőnél türkök) kétnyelvűségét említi. Magyar dominanciájú magyar‒török vezető réteg esetében nincs értelme azon fennakadni, hogy a magyar nyelv lett az uralkodó. Ez természetes következmény, nincs benne semmi „valószínűtlenül gyors”.

„Van egy apród, csak parányi:/ Az magyar lesz!… Erdély szülte,/ Neve Janko Szibinyáni.”
„Van egy apród, csak parányi:/ Az magyar lesz!… Erdély szülte,/ Neve Janko Szibinyáni.”
(Forrás: 24.hu: A Hunyadi-szobor üzenete: az utolsókat rúgja a magyar köztéri szobrászat)

7. „adat”

„A magyar nyelvű székelyek honfoglalóktól való származtatása nem csak saját hagyományaik miatt problémás. A tudományos álláspont az, hogy ők a Dunántúlról kerültek Erdélybe, azonban a Dunántúlról a kérdéses időből hiányoznak a honfoglalás kori leletek, csakúgy mint Erdély nagy részéről. A székelyek származása ellentmondásmentesen magyarázható, ha feltételezzük, hogy már a honfoglalást megelőzően ott voltak.”

Támpontok a 7. „adat” értelmezéséhez: Benkő Loránd a székely nyelvjárásokat tanulmányozva állapította meg, hogy azok dunántúli nyelvjárásokkal mutatnak kapcsolatot (Benkő 1990). A székelyekre utaló első okleveles adatok a 12. századból származnak, korábbi dunántúli jelenlétükre nincs történeti adatunk. Révész László hívta fel a figyelmet egy tanulmányában, hogy régészeti adatunk sincs a székelyek honfoglalás kori dunántúli jelenlétére (Révész 2015). Ebből azonban nem kizárólag az következik, hogy a székelyek már a honfoglalás előtt „ott” voltak. (Hol „ott”, a Dunántúlon vagy az egész Kárpát-medencében?) Bálint Csanád legújabb könyvében kísérletet tesz az avarok területi csoportjainak meghatározására (Bálint 2019). Lehet tippelni, hogy kik voltak közülük a székelyek.

Az is egy tudományos opció, hogy a székelyeket mint az ország határának őreit a 11-12. században szervezték meg. Benkő Loránd szerint Erdélybe való áttelepítésük idején magyarul beszéltek. A székelyek hun-hagyományával nem lehet biztos „adat”-ként érvelni, éppenséggel egyéb biztos adatok kellenének, amelyek megerősítik ezt a hagyományt. Tudunk idézni bizonyíthatóan téves folklórhagyományt is. A székelyek korábbi történetéről nincsenek megbízható adataink. Több tudós véleménye szerint egykor török nyelvű népesség volt, és a Dél-Urál(!) vidékéről származik. Ezt arra a feltevésre alapozzák, hogy a székely népnév egy volgai bulgár csoport nevéből származik. A turkológusok nyelvészeti érvekkel cáfolták a két népnév kapcsolatát. A székely népnév a finnugor eredetű 'szeg' szóra is visszavezethető. Ezt az etimológiát eddig senki sem cáfolta. Ugyanakkor a népnév finnugor eredeztetése éppenséggel nem zárja ki a székelység idegen származását, de egyelőre a székelyek eredetének kérdésében nem rendelkezünk biztos válasszal (a témakörhöz: Kristó 2005, Klima 2001, Kordé 2001).

Reméljük, tudtunk segíteni Neparáczki Endrének és Török Tibornak genetikai eredményeik értelmezésében. Írásuk végén megjegyzik, hogy számukra „az összes lehetséges forgatókönyv felvázolása az első lépés”. A Magyar Nemzetben zajlott vitát azzal zárják, hogy a Scientific Reportsban megjelent cikk nemzetközi szerzőgárdája a tudományos komolyságát veszítheti el, ha nem tájékoztatja a közvéleményt a teljes képről. Zárásként egy adalék a tudományos komolysághoz és a teljes képhez, egy idézet Neparáczki Endre doktori disszertációjából: „A magyar nyelv finnugor rétegének származását pedig ezt követően csak a hunokat megelőző korok népeiben kereshetjük, akiknek kellően nagy populáció létszámmal kellett rendelkezniük ahhoz, hogy a germán, szláv, hun (török) népek tengerében is megőrizték nyelvüket. Szorosan ide kapcsolódik, hogy Wong és mtsai., 2016-ban kapcsolatot talált a mansi genomok és egy 6000 éves paleolit korú Kárpát-medencei genom között, ebben azt is leírták, hogy szerintük a nyelvi kapcsolat erre az időre nyúlhat vissza.”

Ez az ötletelés hasonló ahhoz, amit Mario Alinei fogalmazott meg először az Etrusco: una forma arcaica di ungherese, majd az Ősi kapocs című könyvében, mely által az idős etruszkológus elveszítette tudományos komolyságát.

Irodalom

Auer, Peter 1999: From codeswitching via language mixing to fused lects: Towards a dynamic typology of bilingual speech. The International Journal of Bilingualism 3/4. 309–322.

Bálint Csanád 2019: The Avars, Byzantium and Italy. A study in chorology and cultural history. Varia Archaeologica Hungarica 31. Bp.

Bartha Csilla 1999: A kétnyelvűség alapkérdései. Bp.

Bemmann, Jan ‒ Schmauder, Michael (eds), 2015: The Complexity of Interaction along the Eurasian Steppe Zone in the First Millennium CE. Bonn Contributions to Asian Archaeology, vol. 7. Bonn

Benkő Loránd 1990: Adalékok a székelyek korai történetéhez. Új Erdélyi Múzeum III-2: 109–122. Bp.

Benkő Loránd 2003: Beszélnek a múlt nevei. Tanulmányok az Árpád-kori tulajdonnevekről. Bp.

Bereczki Gábor 2005: Взаимосвязи языков Волго-Камского ареала. CIFU 10: 1. Йошкар-Ола. 1−49.

Brosseder, Ursula ‒ Miller, Bryan K. (eds.) 2018: Xiongnu Archaeology. Multidisciplinary Perspectives of the First Steppe Empire in Inner Asia. Bonn Contributions to Asian Archaeology 5. Bonn

Golovnyov, Andrej Vlagyimirovics [Головнёв, А. В.] 2009a: Магистральные и локальные культуры в пространстве Евразии. In: Форум „Идель–Алтай”. Материалы научно-практической конференции „Идель–Алтай: истоки евразийской цивилизации, I Международного конгресса средневековой археологии евразийских степей. Казань, 7–11 декабря 2009 г. Тез. докл.: 68–70. Казань

Golovnyov, Andrej Vlagyimirovics [Головнёв, А. В.] 2009b: Дрейф этничности. Уральский Исторический Вестник 4(25). 46–55.

Golovnyov, Andrej Vlagyimirovics [Головнёв, А. В.] 2010: Локальные и магистральные культуры в антропологии движения. In: Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям: 237–244. Москва

Klima László 2001: A székelyek nevéről. In: A Kárpát-medence és a steppe. Magyar Őstörténeti Könyvtár 14: 148‒160. Bp.

Klima László 2018: Csuvasok. In: Katona Erzsébet, Klima László, Maticsák Sándor: Emberek és népek a Volga vidéken. Studia Folkloristica et Ethnographica 71: 114‒120. Debrecen

Kordé Zoltán 2001: A székelység története a szék-rendszer megszilárdulásáig. In: A Kárpát-medence és a steppe. Magyar Őstörténeti Könyvtár 14: 161‒172. Bp.

Kragyin, Nyikolaj Nyikolajevics [Крадин, Н. Н.] 2001: Империя Хунну. Москва

Kristó Gyula 2005: A székelyek eredete. Bp.

Muysken, Pieter 2000: Bilingual speech. A typology of code-mixing. Cambridge.

Myers-Scotton, Carol 1993: Duelling languages: Grammatical structure in code-switching. Oxford. [1997: új utószóval]

Myers-Scotton, Carol 2002: Contact Linguistics: Bilingual Encounters and Grammatical Outcomes. Oxford

Révész László 2015: A régészeti hagyaték és a nyelvészeti kutatások kapcsolatai a 9–11. századi Kárpát-medencében (szemelvények). Helynévtörténeti tanulmányok 11: 45‒54.

(A versrészleteket Ady Endrétől és Arany Jánostól loptuk)

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
1 Cypriánus 2019. augusztus 9. 23:59

A "Srubnaya ancestry " elég kétértelmű dolog.

A csuvasok, a volgai tatárok és a baskirok jelentős mértékben hordoznak ilyen genetikai örökséget, továbbá láss csodát, a finnugor népek között erős komponens.

indo-european.eu/wp-content/uploads/2019...rubnaya-ancestry.png

2 mederi 2019. augusztus 10. 09:28

@Cypriánus:

A térképet nézve, most már tudom, hogy a fjord tényleg "f(j)ordít, f(j)ordul, f(j)orgat, f(j)orog" főleg ami a géneket illeti.. :)

3 Cypriánus 2019. augusztus 10. 12:00

@mederi:

:-)...

4 Cypriánus 2019. augusztus 10. 12:08

@mederi:

Mindenesetre a Srubnaya - leszármazotti vonalak nem használhatók jól a finnugor eredet kizárására.

Sőt...inkább szól a finnugorok, mint a xiunguk mellett.

Persze a többi vonal jöhetett Mongólia felől.

Amúgy a magam részéről kifejezetten sajnálom ezt a kitört háborúságot.

Már megint el kell majd dönteni, hogy az anyai nagyapám vagy az apai nagyapám e a fontosabb, ahogy Sudár Balázs karikír!ozta ki.

El kell dönteni, hogy lehettünk e 4300 éve az uráli őshazában, mert ez kizárja hogy 2500 éve lényegében szibériai szkíta kultúra része legyünk, és 1700 éve meg ( esetleg, szerintem még nagy valószínűséggel) a hun törzsszövetség része legyünk.

Mert ezek

5 Cypriánus 2019. augusztus 10. 13:06

@Cypriánus:

Hú, véletlenül idő előtt kiment a komment. Bocsánat!

Szóval ezek " kölcsönösen kizárják egymást "... voltaképpen miért is?

Nem is egyidejűleg voltak!

Ez olyan, mintha a Kovács Pisti nevű zöldségesről kijelentjük, nem lehetett a másik nagyapa Szabó István, mert Szabó volt a neve, és gyári munkás volt. Ráadásul túl komplikált feltételezni, hogy a 4 éves Kovács Bélukát rendszeresen a Szabó nagyapu vitte haza az oviból, ellenben a Kovács nagyapa takarékjából vették neki a zöldséges furgont 28 éves korában

Mert vagy egyik vagy másik.... ! A kettő teljes antagonizmus!

Hogy írna le Kovács István zöldséges történetét számos őstörténeti aktivitást mutató tudós, művész, politikus:

László Gyula:" a Kovács és a Szabó család a szvidéri kultúrában keveredett a Jura korban. Vagy valami olyasmi, igazából a rézkortól visszafelé keverem azt a sok hülye nevet.. De el is lehetne menni az anyakönyvi hivatalba."

Honti prof: a Kovács ág teljes tévedés. Kovács + valójában Szabó - István nagyapja amúgy sem gyári munkás volt, hanem nyenyec bevándorló.

Szabados György : az idős Simon bácsi képkönyve szerint valahol Perzsia földjén alakult ki a Kovács család. A Szabó - dogma által áthatott belterjes körök akadályozzák ennek a ténynek a belátását."

Czakó Gábor : a szakrális zöldséges Kovács - ág tanította meg beszélni a csorgó nyálú imbecil prolikat, a Szabó - családot, répa és karalábé vásárlás közben. A répa és a hagyma metafizikai motívuma mutatja az ősi Kovács -Nagy gyököt. A Kovács család az ontológiai alapmotívumot mutató Nagy család újabb neve.

A szabóista ügynökök, népünk ellenségei meg akarnak ettől fosztani minket."

Pusztay János : a Kovács és a Szabó család azóta barát, majd rokon, amióta egy (paleo-) szibériai munkatáborban a két nagyapa egymást mentették meg.

A Kovács - féle zöldséges hagyomány egyértelműen ( paleo)szibériai eredetű : már az orosz lágerőröknek is feltűnő volt, milyen ügyesen termeszti és szortírozza a marharépát Kovács Vilmos, István nagyapja. Hazatérése után a 23 éves K. Vilmos zöldséges lett. "

Klima László ( bocs): a Kovács és a Szabó család összefonódása bonyolult kérdés. Így is lehetett meg úgy is. De valami volt.

Valószínűleg a fiatal Kovács Pisti - nagyapja pénzén vett - menő autója nem igaz, elképzelhető hogy egy volt osztálytársa autóját leste csak irigykedve, miközben fehér Trabantban ült . Bár ki tudja. "

Török és Neparáczki : Kovács Vilmos hun géneket hordozott. Valószínűleg Szibériabából visszatérve már a Kárpátok alatt találta a szabó - családot, akik bablevese lett ugyan a domináns ( raknak bele csipetkét) de a gének attól még nem hazudnak. "

Orbán Viktor :"ha Kovácsék vidéki rokonai, a Varga- család akciósan adja a paradicsomot, akkor mi is Vargák vagyunk."

Dr Prof. Kásler Miklós PhD, DSC: + Kovács Vilmos a csontjai DNS vizsgálata alapján eurázsiai volt. "

6 Cypriánus 2019. augusztus 10. 13:23

@Cypriánus:

"Fontos " kiegészítés...;-)..az említett Kovács Béluka a főhős, K. Pisti öccse, és vízvezetékszerelő lett belőle .

Ugye milyen bonyolult?

Pedig ez csak egy család elmúlt 90 éve néhány mozzanatban, nem pedig egy sok ezer éven át húzódó etnogenezis!

7 Cypriánus 2019. augusztus 10. 13:23

@Cypriánus:

"Fontos " kiegészítés...;-)..az említett Kovács Béluka a főhős, K. Pisti öccse, és vízvezetékszerelő lett belőle .

Ugye milyen bonyolult?

Pedig ez csak egy család elmúlt 90 éve néhány mozzanatban, nem pedig egy sok ezer éven át húzódó etnogenezis!

8 mondoga 2019. augusztus 10. 14:48

Az első benyomás határozottan pozitív. Végre nem szuttyogás, agyonhallgatás, végre - időben - kiáll valaki, és talán elkezdődhet egy érdemi vita.

A második benyomás a cikk olvasása közben már egy lelombozódóbb, visszatérnek régi személyeskedések, itt-ott csúsztatások, máshol hiányos-hibás érvelések... No de lehet még ebből valami! :)

9 Cypriánus 2019. augusztus 10. 15:00

@mondoga:

Félek hogy a negatív motívumok szabadulnak el. Sajnos a tudományos világ nevű lavór nagyon gyakran termel ki akár értelmetlen ellentéteket, amiknek nem egyszer több közük van ahhoz, hogy 30 éve melyik mai prof ( akkor fiatal kutató) döntött meg sikeresen egy csinos kolléganőt egy borral jól meglocsolt kongresszusi vacsora után, mint hogy mi az igazság .

10 mondoga 2019. augusztus 10. 15:14

Ami továbbra is hiányzik, az az egymás gondolkodásának megértésére irányuló törekvés, egy fajta empátia.

Itt most csak a fenti cikkben látható példákra tudok célozni, de tényleg csak példaképpen:

A szerzők meglepetéssel állapítják meg, hogy a finnugorok felé vezető genetikai nyomokat nem találtak.

(„Surprisingly we did not find SIGNIFICANT genetic relations to Finno-Ugric groups.”)

- nem találtak SZIGNIFIKÁNS genetikai kapcsolatokat

Miért kellett a fordításból kihagyni a JELZŐT?

A hunok felé viszont vannak genetikai kapcsolatai a honfoglalóknak, és ezek igazolják a hun‒magyar eredetmondát.

(„Our genetic data seem to support the Hun-Conqueror connection which could have been the basis of the historical-cultural Hungarian Hun tradition.”)

- A genetikai adatok támogatni látszanak ... ami alapul szolgálhatott ... , nem IGAZOLJÁK, ahogy az a fordításban olvasható.

Apróságok ezek, de sokat mondó apróságok. Jobb volna elkerülni.

11 Cypriánus 2019. augusztus 10. 15:19

@Cypriánus:

Persze adott esetben nem erről van szó. Hanem a hagyományos természettudomány vs bölcsészek vita, és sajnos a politika is kavargat mindkét irányból.

Pl Török és Neparáczki sértődése teljesen érthető egy természettudományos észjárással.

"Mi dolgoztunk mint az állat, szekvenálás, DNS kinyerés rengeteg problémája, egy genetikai könyvtár építése hozzá, meg minden, erre a hülye bölcsészek nem akarnak PhD-t adni Endrének, pedig kidolgozta a belét is, és a genetikai lapok örömmel vették az eredményeket.

Mindezt miért? Mindenféle követhetetlen elmélkedés meg spekuláció miatt, amit a bölcsészek valószínűleg 100 doboz cigi és hetvenkét láda sör elpusztítása után dobtak össze .

Pedig ha ezeknek a- tényleges és megfogható dolgokat sohasem kutató - kocsma és könyvtárlakóknak lehet ködvárakat építeni, akkor nekünk, akik a bölcsészektől eltérően még DOLGOZUNK is, miért ne lehetne?"

Bölcsész szemmel :" jön néhány genetikus meg egy onkológus professzor, mint " reál " szemléletű kockafejű elefánt a porcelánboltba. Nagyvonalúan átlépnek ismert nyelvészeti és történelmi tényeken, hogy aztán hajmeresztő kijelentéseket tegyenek olyan szakmai kérdésekben, amikhez pont annyira értenek mint a Szegedi Egyetem mellett lévő Boci tejcsárda pultosnője. "

Ha ehhez még a magyar politika is hozzá fog jönni, nagy tudományos fellendülés nem lesz belőle. NE legyen igazam.

Talán a külföldi szakmai fórumok visszarettentő ereje megakadályozza, hogy mindkét oldal elinduljon a totális háború felé.

12 mondoga 2019. augusztus 10. 15:24

Azért vannak konkrét kérdéseim és észrevételeim is.

Ez még csak az értetlenkedésem: miért volt erre szükség:

"A Szegedi Egyetem Genetikai Tanszékének kutatói megfújták harci kürtjeiket, újra le szeretnék játszani a Vámbéry Ármin és követői által elvesztett ugor–török háborút."

Már csak azért is érthetetlen, mert a "ugor-török háború" igazi története a nagyközönség előtt ismeretlen, tapasztalataim szerint még a képzett és érdeklődő értelmiség is csak a zanzásított összegzést ismeri: Vámbéry vesztett. Ami azért meglehetősen durva csúsztatás. De ezt hagyjuk, mert félrevinné a társalgást (már ha lesz)...

13 mondoga 2019. augusztus 10. 17:27

@Cypriánus: A politika ezt a háborút már alighanem el is döntötte. De én nem ezzel szeretnék itt foglalkozni, hanem a nyelv- és őstörténeti kérdésekkel.

14 zegernyei 2019. augusztus 10. 17:30

@mondoga: Az ugor-török háborúról sok ismeretterjesztő cikk és könyv született (pl. Pusztay János: Az ugor-török háború). A tudományos vita arról folyt, hogy a magyar nyelv a finnugor nyelvcsaládba tartozik-e. Ez a kérdés eldőlt, történeti nyelvészek sem Magyarországon, sem külföldön nem vitatják a magyar nyelv finnugor nyelvcsaládba tartozását. A közéleti vita során azonban sok olyan kérdés merült föl a magyar őstörténettel kapcsolatban, amely azóta is válaszra vár. Az is felszínre tört, hogy az őstörténetről vallott elképzelés alapvető eleme a magyar nemzeti tudatnak. A finnugor nyelvrokonság elutasítóinak elsősorban magukkal kellene tisztába jönniük: miért is fontos ez nekik? Egy érettebb kozgondolkodás eljövetele idején esetleg le lehetne zárni ezt a témakört. Addig marad az érzelmi alapon való őstörténészkedés. A magyar közéletnek három olyan kibeszéletlen témája van, amelyek a lezáratlan múlttal függenek össze: 1) holokauszt, 2) Trianon, 3) hun-magyar rokonság. Jelenleg nem a lezárás és a kibeszélés, hanem a történelem átírása felé haladunk.

15 mondoga 2019. augusztus 10. 18:05

@zegernyei: Köszönöm. Tudom, miről folyt a vita, tudom az eredményt is, de ismerem elég jól a részleteket is.

Továbbra is tartom magam az előzőekben írtakhoz, nem kívánom félrevinni az aktuális cikkről való társalgást. A hun-magyar rokonságról, a hun hagyományokról, vagy akár a szittya hagyományokról beszélhetünk.

16 mondoga 2019. augusztus 10. 18:25

Konkrét kérdéseim, értetlenkedéseim:

"...a Julianus által megtalált keleti magyarok valamilyen török nyelven beszéltek. És Julianus? Ő is törökül?"

A feltételezés és/vagy a kérdés jogos lehet. De mi szól az ellen, hogy pontosan fogalmazzunk?

Julianus a keleten maradt hungarusokat kereste, őket meg is találta, beszélt velük a hungarusok nyelvén, kölcsönösen megértették egymást.

Laikusként többször kaptam, kaptunk figyelmeztetést (itt is), hogy a jelenkori viszonyokat visszavetíteni a múltba komoly hiba forrása lehet

Akkor most joggal merülhet fel bennem a kérdés, hogy hozzáértők, szakemberek csak úgy, szemrebbenés nélkül visszavetíthetik a jelent, vagyis azt, hogy ma (na jó, egy ideje) a Hungária és a Magyarország megnevezések pontosan megfelelnek egymásnak, ugyanazt jelentik, míg a múltban, a honfoglalás környékén ez nem feltétlenül így volt?

Vagy néhány ultranacionalista szlovák zavaros handabandázása elég ok arra, hogy a kérdés fel se merüljön?

17 mondoga 2019. augusztus 10. 18:31

@zegernyei: Bocs, az előbb nem vettem észre, de most feltűnt a kibeszéletlen kérdések talán legaktuálisabbja: a honfoglalás.

18 mondoga 2019. augusztus 10. 19:08

"...a hun származású Árpád-házi király miért a magyarul beszélőket kerestette Keleten?"

Ez most komoly? Ilyen "konyhatündéri" kérdés egy tudományos vitában?

Egyébként nem a hittérítés volt a fő cél? A hun királynak jelentettek, vagy az egyházi elöljáróknak? Hát... tényleg bonyolult dolog ez az őstörténet… :)

19 mondoga 2019. augusztus 10. 19:12

"A szerző(k) végül dogmatikusnak nevezik azt a nyelvészeti álláspontot, hogy a nyelvészetnek és a genetikának „semmivel sincs több közük egymáshoz, mint a biciklinek a szemüveghez”."

Tényleg dogmatikusnak tűnik - innen nézve. Persze a kisvilágon (buborékon) belül lehet, hogy nem... Nemcsak az őstörténet bonyolult... :D

20 Cypriánus 2019. augusztus 10. 19:33

@zegernyei:

A kibeszéletlen kérdések messze nem "Morbus Hungaricus."

A Ibériai félsziget és Írország is tele van hasonló őstörténeti- nacionalista mesevilágokkal, pedig az a " bezzegnyugat."

A térségben meg a magyar történelemszemlélet még mindig kiemelkedően önkritikus. A szlovákok a '90 es évek óta nekiálltak a szlovák Holokauszt elkenésének és Tiso rehabilitációja is sokaknak kedves lenne, a románok meg soha meg sem próbálták kibeszélni.

Ha valaki azt gondolja Tiso és az identitását időnként váltogatni képes Tuka Béla ( Vojtech Tuka) rendszere olyan volt mint Horthy, az vagy teljesen hülye, vagy annyira kismagyar antinacionalista, hogy már a történelem hamisítása is belefér. Ez olyan, mintha Szálasit mentegetnénk. Ráadásul Szálasi legalább tényleg tett néhány zsidóvédő lépést, mint Karsai László is szépen taglalja, míg Tiso atya a Vatikáni nuncius pofájába vigyorogva tagadta meg a katolikus hit és keresztségi teológiai alapjait. ( Szálasi egy őrült volt, rendszere pedig a csőcselék rémuralma, de néhány elmebetegek kivéve nem is akarja rehabilitálni senki. )

Az meg külön érdekesség, hogy tudták a csehek a rendkívül széleskörű kollaborációt és gyávaságot elmaszkolni Lidice és Heydrich mögé.

Miközben gondos cseh kezek gyártották a Wehrmacht fegyvereinek 40 % -át, és gondos cseh hivatalnokok deportálták úgy a zsidókat, hogy szinte nem is maradt túlélő.

Ahogy az antifasiszta és ellenálló francia nép mítosza is inkább mítosz, mint valóság, 1940-ben elsöprő többsége volt a Vichy - rezsimnek. Vagy a "zsidókat végsőkig védő hollandok" meséje , akiknél mégis elég volt 200 német hivatalnok a zsidók százezres tömegének koncentrációs táborba küldéséhez, mert a holland állami bürokrácia bizony nem állt ellen.

Lehet hogy van de Boer őrmester könnyes szemmel deportálta zsidó embertársait Grootwaterdam faluból, míg Gazda Ferenc helyi csendőrparancsnok meg szadista röhögés közben Bivalybörgözdről, de a tragédia vége nem különbözött . Ugyanúgy a zsidók kétharmada halt meg. Hogy ez mennyire NEM hízelgő a hollandokra nézve, azt sajnos élesen mutatja, hogy a szomszéd Belgium sokkal ügyesebben lavírozott az embermentésben, pedig ott tényleg rengeteg önkéntes SS tag volt mind vallon mind flamand oldalról , bár azokat sem igazán a zsidók érdekelték.

A dolog már csak olyan, hogy az összefüggések miatt amíg a többi nép hazudik a múltjáról, addig nálunk is lesz igény rá.

Ugyanez van az őstörténeti szinten, csak a szomszédos országokban kötelező iskolai tananyag az a szintű spekulatív nacionalista önfényezés , amit nálunk Obrusánszky művésznő és Czakó Gábor művel.

21 mondoga 2019. augusztus 10. 19:51

ad 1. adat:

Csak az utolsó bekezdést idézem, mert - legnagyobb sajnálatomra - a többiben nem találtam releváns, érdemi információt.

"A Kárpát-medencében az 1. ezredforduló végén alapított államot olyan emberek hozták létre, akik magukat magyarnak nevezték"

Álljunk meg egy szóra! Lemaradtam valamiről? Mikor kik nevezték magukat magyarnak? Rex Hungarorum?

Maradjunk annyiban, hogy ~hungarusoknak nevezték magukat.

"... a magyar nyelv pedig a finnugor nyelvcsaládba tartozik."

Ez nem volt kérdés.

"Az államot megszervező vezető réteg a történeti források alapján kétnyelvű lehetett, de a magyar nyelv későbbi történetéből visszakövetkeztetve az államszervezők domináns nyelve a magyar volt."

No ez nekem új. Nem a kétnyelvűség, hanem magyar nyelv későbbi történetéből visszakövetkeztethető domináns nyelv - különösen az államszervezőkre vonatkoztatva.

Biztos velem van a baj, mert nem értem még azt se, hogy kik azok az államszervezők. De ha tudnám, akkor se lehetnék előbbre vele.

Ha jól értem, akkor arról van szó, hogy genetikai származásból, régészeti leletekből, anyagi kultúrából nem lehet megállapítani az egyén v. nép nyelvét, viszont nyelvtörténeti visszakövetkeztetéssel igen. Bocs, ha félreértettem. Nehéz dolog ez a nyelvtörténészkedés.

"A magyar nyelv domináns státusza független lehet attól, hogy az államszervező emberek milyen génekkel rendelkeztek."

Igen, mint láthattuk fentebb. Talán bátrabbak is lehetnénk, az államszervezéshez se kellett minden államszervezőnek tudni latinul, mert elboldogultak tolmáccsal, mint NAVelnök a téren... A magyar nyelv domináns státusza - szemben mondjuk a latinnal? - megnyilvánult a törvénykezés, vagy az egyházszervezés, vagy ...területén.

Én tényleg teljesen összezavarodtam, én is segítséget kérek, tolmács!!! :D

22 mondoga 2019. augusztus 10. 20:31

ad 2. adat:

"Az 1. adathoz fűzött megjegyzésünkből levezetve: a 2. „adat” nem zárja ki azt, hogy a 895-ben beköltözők domináns nyelve a magyar volt."

Már kicsit zsong a fejem, nem vagyok biztos benne, hogy jól értem: tényleg arról van szó, hogy ma már általánosan elfogadott, hogy a honfoglalók kisebbségben voltak? Akkor jöhet a kettes sz. szabály:

"Ha a főnöknek még sincs igaza, lásd az 1.sz. szabályt." :D

Komolyra fordítva a szót, persze, hogy nem zárja ki, de nem is teszi valószínűvé! Nekem fura ez a hozzáállás. Pl. László Gyula elméletével kapcsolatosan a megengedőbb vélemény az volt, hogy elvileg nem zárható ki, de nem bizonyítható, ilyen bizonyíthatatlan kérdésekkel viszont nem foglalkozhat a tudomány. Bezzeg a "domináns nyelv"...

Álljunk meg megint egy kicsit, csak egy szóra! :D

A domináns nyelv attól domináns, hogy a politikai erőt képviselő elit nyelve? Mert a Bíborbanszületett egy ilyen küldöttséggel tárgyalt, amit aztán dokumentált is a DAI-ban. No most itt ugyan szó szerint ki nem mondják, le nem írják, hogy a türkök nyelve türk, de ez józan ésszel belátható. Akkor kellene feljegyezni, ha nem úgy volna, azaz a türkök nem türk nyelven beszéltek volna. A türkök nyelve ugyan nem volt azonos a kazárok türk nyelvével, hisz azt a kabaroktól tanulták meg, de az Árpád-házi hunszármazék benyögte azt az érthetetlen szavárd aszfaltbetyár népnevet, mint régi sajátjukat. A szavárd, szabír viszont szintén török nyelv volt, ebből a népnévből vezették le szovjet (?) nyelvészek a csuvas népnevet és annak nyelvének nevét.

Ráadásul itt vannak a muszlimok ezzel a türk nyelvű basgird-baskír-magyar néppel...

Kicsit hosszú lett... szóval hol van itt a török nyelvű elit domináns uráli nyelve?

Török kutyából nem lesz uráli szalonna, akár domináns, akár nem... :D

23 nudniq 2019. augusztus 10. 20:45

@Cypriánus: "Ráadásul Szálasi legalább tényleg tett [...]"

Tényleg rá gondoltál? Nem Horthy-t akartál írni? (Előzőleg egyébként is őt említetted,h nem hozzá kéne hasonlítani Tiso-t. És Horthy volt az, aki tudomásom szerint egy idő után leállította a _budapesti_ zsidók deportálásának folytatását (miután a vidékiekével már végeztek). De szálasiról semmilyen, akárcsak távolról is "zsidóvédőnek" nevezhető intézkedést nem tudok említeni. Persze nyilván hiányos a tudásom.)

24 mondoga 2019. augusztus 10. 20:52

ad 3. adat (1):

"A „nehezen hihető” szókapcsolat nem tudományos érv és végképp nem adat"

Ez amolyan firnyákos indítás. Ahogy azt a buborékban szokássá vált.

A kritizált szókapcsolat nem érv, hanem egy felvezetés. Egy nyelvésznek magyarázzam? (:D)

Írhatta volna azt is, hogy nem életszerű, szinte kizárt, vagy ostoba feltételezés volna... akkor jobb? Az igenis az érveléshez tartozik, ha valaki egy feltételezést elemezve arra a következtetésre jut, hogy a feltételezés valószínűleg nem állja meg a helyét.

Lehet ezzel a következtetéssel vitába szállni, de így egyszerűen, a szóhasználatot kifogásolva szőrszálhasogatni se nem elegáns, se nem célravezető. Lehet, hogy ilyenkor a buborékon belül csápolnak, de ez csak annyi, mint dakota vicc az évértékelőn...

25 mondoga 2019. augusztus 10. 21:08

ad 3. adat (2):

"Nem hit kérdése, hanem tény, hogy a magyar nyelv a finnugor nyelvcsaládra jellemző szerkezeti vonásokkal rendelkezik, valamint ..."

Bocsánat, de nem ez volt a kérdés ill.az állítás és a következtetés.

Az urak a kulturális és nyelvi asszimiláció együttjárásával érveltek, nem a magyar nyelv finnugor eredetét tagadták, arról itt szó sincs. Ahogy az is irreleváns, hogy a magyar nyelvben mennyi és milyen török eredetű szó van.

Az urak azt állították, hogy a kulturális asszimiláció törvényszerűen együttjár a nyelvi asszimilációval. Erre hoznak - nem túl meggyőző - példákat. Az állítással lehet - talán kell is - vitatkozni, hiszen ha ez igaz volna, akkor ma az Uráltól az Alpokig mindenki török nyelven beszélne.

Így viszont az "adat értelmezése" teljesen félrement...

26 Cypriánus 2019. augusztus 10. 21:09

@nudniq:

Szálasi egy beteg lélek volt, fénylényekkel társalgott, és hozzájárulása nélkül messze nem lett volna akkora az ország pusztulása.

De paradoxnak ható módon módon egyáltalán nem volt annyira lelkes a zsidók megölése iránt, inkább kiűzni akarta volna őket. A Pesti gettó és a védett házak élelmiszerellátása rajta is múlt mint Karsai László is írja , illetve Ungváry Krisztián kutatásából tudjuk, a német hadsereg Budapesten lévő parancsnoka kifejezetten irtózott a zsidók kiírtásától, így szintén blokkolta a további népirtást, ugyan nem nyíltan, de sikeresen .

Úgyhogy a Budapesten élő, vagy ide szorult zsidó lakosság túlélése egy nemzetiszocialista diktátoron, aki túl zavart lélek volt, hogy legalább egy pici jó ne maradjon benne, és egy titokban a becsületét őrizni akaró német főtiszten.

Segített ebben, hogy puszta számításból a németekkel kollaborációt vállaló katonai és kormányzati vezetők is meg akarták hagyni a zsidókat, legalább túsznak, ahogy Himller SS vezér is.

27 Cypriánus 2019. augusztus 10. 21:09

@nudniq:

Szálasi egy beteg lélek volt, fénylényekkel társalgott, és hozzájárulása nélkül messze nem lett volna akkora az ország pusztulása.

De paradoxnak ható módon módon egyáltalán nem volt annyira lelkes a zsidók megölése iránt, inkább kiűzni akarta volna őket. A Pesti gettó és a védett házak élelmiszerellátása rajta is múlt mint Karsai László is írja , illetve Ungváry Krisztián kutatásából tudjuk, a német hadsereg Budapesten lévő parancsnoka kifejezetten irtózott a zsidók kiírtásától, így szintén blokkolta a további népirtást, ugyan nem nyíltan, de sikeresen .

Úgyhogy a Budapesten élő, vagy ide szorult zsidó lakosság túlélése egy nemzetiszocialista diktátoron, aki túl zavart lélek volt, hogy legalább egy pici jó ne maradjon benne, és egy titokban a becsületét őrizni akaró német főtiszten.

Segített ebben, hogy puszta számításból a németekkel kollaborációt vállaló katonai és kormányzati vezetők is meg akarták hagyni a zsidókat, legalább túsznak, ahogy Himller SS vezér is.

28 Cypriánus 2019. augusztus 10. 22:56

@Cypriánus:

Természetesen ettől még pokoli időszak volt a maradék zsidókra nézve, meg egy idő után mindenki rettegett a huligánokból, őrültekből és elfuserált gyűlölettel teli értelmiségi körökből összeállított nyilas osztagoktól.

Viszont miközben zsidók tízezrei estek áldozatul a nyilas terrornak, lőtték őket tömegsírba és a Dunába, a másik oldalon meg a nyilas kormányzat nyíltan tiltakozott- a valószínűleg eléggé elképedt - német külügyminisztériumnál, hogy rossz híreket hall a Német Birodalom területére került zsidó rabszolgákról, akikkel védműveket építettek, hogy embertelen bánásmódban van részük, és megígértették a németekkel, hogy visszatérhetnek Magyarországra.

Az egész annyira elképzelhetetlen és bizarr volt egy gyilkosságokat tömeges mértékben űző kollaboráns nemzetiszocialista rezsim részéről, mindez az 1944 végén már lényegében SS - álammá alakuló késői náci rezsmben, , hogy a vélhetőleg köpni -nyelni sem tudó németek meg is ígérték. Elég fura történet, de mutatja a nyilas uralmat jellemző tébolyt és rezsim ambivalens jellegét. Meg persze hogy addigra akár túszokkal is biztosítani akarták saját túlélésüket.

De mivel off az egész téma e topikban, visszatérek az őstörténeti kérdésekhez.

29 Roland2 2019. augusztus 11. 03:02

Kissé zavarosnak tűnik ez az új teória:

- Ha a 9. század végén bejövő népesség nem volt magyar nyelvű, akkor miért van a törzsek közül kettőnek is valószínűleg finnugor etimológiájú neve ( Nyék és Megyer ), úgy, hogy ezek közül valószínűleg a Megyer volt a vezető törzs ?

- Ha nem a 9. sz. végén, akkor mikor érkezhettek a - finnugor - magyarul beszélő csoportok a KM-be ?

- Ha az avarkorban érkezett ez a népesség, akkor gondolom relatív többségben kellett lennie - vagy esetleg magasabb presztizsű pozíciót betöltenie - hogy megmaradjon és elterjedjen a nyelve az avar, szláv + romanizált és esetleg germán maradék elemek között.

- Ha a 9. századi honfoglalók mondjuk török nyelvűek voltak, akkor a "mostani" magyarban lévő török szavak jelenléte nem lehet-e egy egykori török nyelv szubsztrátuma , tehát nem szóátvételek eredménye ?

Számomra eléggé csetlik-botlik ez az új "nem a honfoglalók hozták a Km-be a magyar nyelvet" teória.

@zegernyei: Azért a Holokausztról elég sokat lehet már olvasni és hallani, tanítják is a történetét, Trianonról úgyszintén,a hun-magyar téma meg szerintem nem is nagyon tartozik ide. Szerintem 3 kibeszéletlen téma van a lezáratlan múlttal kapcsolatban:

1. A magyar hadsereg által elkövetett atrocitások a háború alatt, különösen a Szovjetunióban, és a magyar hadsereg aktív közreműködése a keleti fronton zajló zsidóírtásban. Na ez aztán tényleg tabu téma, szinte sehol nem hallani erről, ajánlom Ungváry Krisztián Magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban 1941-1944 c. könyvét.

2.Az '56-os megtorlások, ill. a Kádár-korszak besúgóhálózatának kiépítése , ki csatlakozott önként, kit kényszerítettek, ki kiről jelentett, hányan töltenek be ma olyan magas politikai tisztséget, akik érintettek ezekben az ügyekben, ki fordított köpönyeget a "rendszerváltás" után.

3. A '45-ben betörő szovjet csapatok által elkövetett nemi erőszakhullám . A vörös katonák tettei köztudottak voltak, mégis mostanáig is csak nagyon kevés áldozat mert erről beszélni, és minél inkább műlik az idő, annál kevesebben lesznek, már a koruk miatt is.

30 bloggerman77 2019. augusztus 11. 03:18

1.) A honfoglalók egy türk törzsszövetség nyugatra szakadt legkisebb töredéke volt, akik több török népcsoportból és azok töredékeiből szerveződtek a Kárpát-medene elfoglalására (Vérszerződés-monda)

2. ) A honfoglalók az őslakossághoz képest kisebbségben voltak, amit jól mutat pusztán az a tény, hogy a honfoglalás után antroplógiailag és genetikailag eltűntek 200 év alatt

3. ) Ennek függvényében nem adhattak át semmilyen nyelvet, csak egy vegyes türk jövevényszó réteget

4. ) A finnugor magyar nyelvet a Kárpát-medence lakosságának egy része beszélhette, A történeti folyamatokat tekintve a 670-es "avar" beköltözés népessége

5. ) Azon belül is a Dunántúlon, az Árpádok törzsi országában élők, mert

6.) Az alföldi avar népességet kiírtották Krum hadai, ott semmilyen avar temető nem húzható fel a 9. századig, ellenben a dunántúliak valószinűleg igen

7. ) A kora középkori Magyarország többnyelvűsége bizonyítható, a lengyel krónikák pl olyan szláv(!) országnak nevezik, ahol magyarok élnek :)

8. ) A honfoglaló elit és leszármazottaik türk nyelvűek volt, amit a csak türk nyelven értelmes személynevek mutatnak (Vajk, Karold, Sarolt, Gyula, Zolta, Jutocsa)

9.) A 11. századtól az országot elárasztották a német "tanácsadók" illetve a keleti német területek valójában karantán szláv eredetű és nyelvű tagjai - a magyar közigazgatás a keleti frank marchiák rendszere szerint épült ki de ennek "szakterminológiája" teljesen szláv (vármegye - mesgye "határ" tehát vármegye - a vár határa), ispán - zsupán, és az első ispánok szinte kivétel nélkül jól felismerhető szláv, kisebbrészt német neveket viselnek, és még a 12. században is, tehát a beköltözésük után több generációval még mindig német személyneveket használtak.

10.) Az első felismerhető magyar személynevek a 12. századi oklevelek szolgákat felsoroló listáiból ismertek. A kora árpádkori időszakban a szolgarendű a tulajdonképpeni rabszolgák eufemisztikus neve volt.

11.) A legkorábbi magyar nevű földrajzi és települési topográfiai adatok is a Dunántúlról ismertek

12.) Tehát a finnugor magyart itt beszélték, és innen terjedt el az Árpádok kelet felé haladó államszervező tevékenysége nyomán, ahogy betelepítették királyi szolganépekkel a szinte lakatlan országrészeket (lásd Révész kutatásait a vármegyényi méretű teljesen lakatlan területekről a 10. században a kicsinyke honfoglaló telepek között, amik az érett Árpádkorban már sűrűn lakottak)

13. ) A Dunántúlról való telepítés régészeti bizonyítéka a államszervezéssel párhuzamosan a nyugati országrészből kiindulva országszerte tömegesen és hirtelen, de mindig az új várispánságok körzetében megjelenő Köttlach kultúra leletanyaga.

14-) Tehát itt a magyar "domináns nyelv" "afrikai gyarmati" tipusú elterjedése történt.

+1.) Julianus a pápa által támogatott dominikánus térítő misszió és kémhálózat embere volt, aki Béla herceg megbizásából a hátramaradottakat kereste. Nem tudjuk, milyen néven nevezte ezeket Béla herceg... Tehát az egy csúsztatás, hogy a "magyarokat". a Julianus jelentésben van Mager/Moger/Magor szó? Nincs, Innét ez tehát csúsztatás.

31 zegernyei 2019. augusztus 11. 05:53

@bloggerman77: Szép kerek koncepció, de van másik (több is). Sajnos mindegyik itt-ott billeg, az adatok hiánya miatt. Némelyik meg nem is koncepció, hanem inkább légvár. Kíváncsi vagyok, mi lesz itt őstörténet-ügyben, ha egy egész intézet veti rá magát a témára.

32 mondoga 2019. augusztus 11. 09:51

@Roland2: "Kissé zavarosnak tűnik ez az új teória:"

Bár nem világos, hogy mit nevezel új teóriának, de a konkrét kérdéseket érdemes áttekinteni. Ha az újat zavarosnak látod, akkor mit szólsz a régihez, ami számos ellentmondással terhelt?

- Ha a 9. század végén bejövő népesség nem volt magyar nyelvű, akkor miért van a törzsek közül kettőnek is valószínűleg finnugor etimológiájú neve ( Nyék és Megyer ), úgy, hogy ezek közül valószínűleg a Megyer volt a vezető törzs ?

(1) A honfoglaló népesség vegyes etnikumú és nyelvű volt, ebben talán általános egyezség van. Ebbe az is belefér, hogy voltak uráli nyelvű csoportok.

(2) A valószínű finnugor névetimológiákat illetően van vita.

(3) A Megyer törzs vezető szerepe is vitatott, a vezértörzzsel kapcsolatos szakvélemények meglehetősen fantáziadúsak.

(4) A baskír-magyar népnévazonosság és főleg ennek a népnek a török nyelve a Megyer törzsnév etimológiáját egészen más megvilágításba helyezi. Magyarul: ha a törzs és róla elnevezett nép (törzsszövetség) török nyelvű, akkor uráli etimológia alaptalan.

- Ha nem a 9. sz. végén, akkor mikor érkezhettek a - finnugor - magyarul beszélő csoportok a KM-be ?

(1) Szinte bármikor, korábban.

(2) A honfoglaláshoz legközelebbi konkrét lehetőségek:

(a) a Kovrat halála utáni hullámban a KM-e jövő csoportokkal

(b) az avar honfoglalással, konkrétabban az ogorokkal

(c) a hun invázióval, amelyből aligha maradhattak ki az uráli nyelvűek

- Ha az avarkorban érkezett ez a népesség, akkor gondolom relatív többségben kellett lennie - vagy esetleg magasabb presztizsű pozíciót betöltenie - hogy megmaradjon és elterjedjen a nyelve az avar, szláv + romanizált és esetleg germán maradék elemek között.

(1) Ha csak ezt a két lehetőséget tekintjük, akkor igen.

(2) A valóságban ez a folyamat differenciáltan, kisebb szakaszokban zajlik le. Előbb kisebb területen - valszeg abszolút többséggel - válik dominánssá a nyelv, később relatív többséggel és/vagy presztízzsel terjeszkedik tovább.

- Ha a 9. századi honfoglalók mondjuk török nyelvűek voltak, akkor a "mostani" magyarban lévő török szavak jelenléte nem lehet-e egy egykori török nyelv szubsztrátuma , tehát nem szóátvételek eredménye ?

(1) Elvileg hogyne. RTA még nem válaszolt a felvetésre.

(2) Hasonló felvetés akár az iráni nyelvvel kapcsolatosan a lehetséges, ha pl. a csatlakozott kabarok egy része hórezmi volt.

33 mondoga 2019. augusztus 11. 10:34

@bloggerman77:

ad 1) Semmi okunk nincs kizárni, hogy a honfoglalók között uráli nyelvű csoportok is voltak.

ad 4) Lásd a Roland2-nek adott válaszomat. Egyébként pusztán egy 670-es invázióra fogni az uráli magyar nyelv érkezését alig - vagy inkább egyáltalán nem - különbözik a 895-ös "behozataltól".

ad 6) Az eltűntek, mint az oborok költői túlzás tudományos megközelítésben használhatatlan.

Az "avar temetők" hiánya csak annyit jelent, hogy eddig nem találtak. De az általad vázolt sémában egy nagyobb ellentmondás rejlik. Ha 895-ben a köznépet keresed, akkor 670-ben miért nem? Vagy te felismered a 670-es "avar" (v. inkább bolgár-török?) beköltözés köznépének nyomait? Hol? Hogyan?

Más kérdés: szerinted a honfoglalók a KM korábbi elitjét szolgasorba döntötték? Hol van erre bizonyíték? Talán inkább az ellenkezőjére...

ad 9) Szerinted a nagyszentmiklósi feliratok egyikén-másikán olvasható "zsupán" hogy illeszkedik ebbe a képzelgésbe?

ad +1) Egyetértek, magam is ezt feszegettem

34 mondoga 2019. augusztus 11. 10:56

@zegernyei: Nekem az a legfeltűnőbb, hogy az itt-ott billegő koncepciók képviselőit nem nagyon izgatja a billegés, nem is törekednek az ellentmondások feloldására, az önellentmondások kiküszöbölésére.

Nem mondhatom, hogy szimpatikus volt Neparáczki bemutatkozása, de amit legutóbb említett a közeljövő terveiről pl. az avar köznépi temetőkkel kapcsolatosan, az feltétlenül előremutatónak tűnik. Bálint Csanád mit tett ebben az ügyben? Miért nincs publikus adat az avar csontok C14-es vizsgálatáról? (A vizsgálatok költségességére való hivatkozás blöff volt, magam is bíráltam itt a nyesten ezt a csúsztatást, hiszen konkrét adatok voltak a debreceni kutatók c14-es vizsgálatairól, beleértve a költségeket is.)

De hasonlóan pozitívan értékelhető az Árpád-háziak genetikai vizsgálata, az is, amit eddig tettek, az is, amit terveznek. (Csak az a Káslert istenítő végszó nem kellett volna. Mert innen úgy tűnik, hogy a miniszter szerepe inkább politikai és anyagi támogatás volt, szakmailag bőven elviselhető lett volna a hiánya...)

35 mondoga 2019. augusztus 11. 11:39

ad 4. adat:

(1) "...hogyan magyarázható a lótartásra vonatkozó közös finnugor szókészlet?”

Nyelvbotlás. Ki kell javítani, hogy nem finnugor, hanem ugor, és kész. Lehet továbbmenni, nem kell görcsölni.

36 Cypriánus 2019. augusztus 11. 13:21

@mondoga:

Ad 9) - hez:

Mi a Te véleményed? Hogyan véled az Avar Kaganátus nyelvi- etnikai viszonyait?

Amúgy ahhoz hogy valószínűleg a hunok is tartalmaztak uráli népeket : hát valószínűleg nem is egyet.

Már máshol is leírtam, Vékony Gábornak lehet hogy igaza volt az akatzirokkal. A "Srubnaya Ancestry" térképen ugyanis van egy Odessza fölötti nagy folt, ahol hirtelen megszaporodik a Volga- Urál térségben és Észak - Európában gyakoribb genetikai eredet. ( tudom, a gén nem nyelv, meg minden, igaz is, de azért mégis csak olyan mintha valaki pár ezer éve a Káma környékéről ment volna oda...)

Természetesen ezt lehet másként is magyarázni, pl török népekkel, ahogy a gagauzok is errefelé laknak. De ne felejtsük, elég speciális eredet kell hozzá. Közép - Ázsia nem játszik.

37 Cypriánus 2019. augusztus 11. 13:21

@mondoga:

Ad 9) - hez:

Mi a Te véleményed? Hogyan véled az Avar Kaganátus nyelvi- etnikai viszonyait?

Amúgy ahhoz hogy valószínűleg a hunok is tartalmaztak uráli népeket : hát valószínűleg nem is egyet.

Már máshol is leírtam, Vékony Gábornak lehet hogy igaza volt az akatzirokkal. A "Srubnaya Ancestry" térképen ugyanis van egy Odessza fölötti nagy folt, ahol hirtelen megszaporodik a Volga- Urál térségben és Észak - Európában gyakoribb genetikai eredet. ( tudom, a gén nem nyelv, meg minden, igaz is, de azért mégis csak olyan mintha valaki pár ezer éve a Káma környékéről ment volna oda...)

Természetesen ezt lehet másként is magyarázni, pl török népekkel, ahogy a gagauzok is errefelé laknak. De ne felejtsük, elég speciális eredet kell hozzá. Közép - Ázsia nem játszik.

38 bloggerman77 2019. augusztus 11. 19:05

@mondoga:

"ad 1) Semmi okunk nincs kizárni, hogy a honfoglalók között uráli nyelvű csoportok is voltak."

***

Azért több mint erőseb kétséges...

"ad 4) Lásd a Roland2-nek adott válaszomat. Egyébként pusztán egy 670-es invázióra fogni az uráli magyar nyelv érkezését alig - vagy inkább egyáltalán nem - különbözik a 895-ös "behozataltól"."

***

Reálisan 670 körül VAGY a hivatalos 896-os bejöveel utáb érkezhetett egy FU nyelvű népesség a "sötét 10. században".

A szarmatáktól származtatni gyerekesség, a hunok egy mongolokhoz hasonló (talán éppen mongol? :)) ) extenziven terjeszkedő népeség voltak, köznép nélkül, egy vékony lovasnomád harcosréteg mozgott. Az avarok 568-as beköltözésekor, mint régebben írtam, az avarok valójában nem költöztek be a KM-be, hanem az antik Moesia területén mozogtak, és ez csak Bizánc 626-os sikertelen ostroma után változott meg, addig a helyi közösségek a KM-ben egy vékony avar "helyőrség" felügyelete alatt éltek a saját közösségeikben. Plusz az "igazi" avarok vegytiszta keletázsiai mongolidok voltak.

"ad 6) Az eltűntek, mint az oborok költői túlzás tudományos megközelítésben használhatatlan."

***

Nem erre hivatkoztam, ez a PVL költői túlzása évszázadokkal későbbről. De Krum hadjárata valós, és nincs avar lelőhely a 800-as évekből sehol az Alföldön...

"Az "avar temetők" hiánya csak annyit jelent, hogy eddig nem találtak. "

***

Igen. És a gólya hozza a kisbabát. Mióta ásnak avar leletanyagot? És "véletlenül" nincs sehol 800 utáni? Hm.

"De az általad vázolt sémában egy nagyobb ellentmondás rejlik. Ha 895-ben a köznépet keresed, akkor 670-ben miért nem? Vagy te felismered a 670-es "avar" (v. inkább bolgár-török?) beköltözés köznépének nyomait? Hol? Hogyan?

Más kérdés: szerinted a honfoglalók a KM korábbi elitjét szolgasorba döntötték? Hol van erre bizonyíték? Talán inkább az ellenkezőjére..."

***

A honfoglalóknak nem kellett a helyi elitet "szolgasorba dönteni - mert nem volt ilyen. Az önmagát kivégezte az avar belháborúban, a maradék munkát a frankok és a bolgárok végezték el,.Az utolsó név szerint ismert avar vezető, a megkeresztelt Ábrahám kagán "menedékjogot kért" a frankoknál...

A magyar régészetnek afféle monomániája, hogy Pannonia frank kézre kerülése után volt valamiféle "túlélő avar állam" az Alfödön. Kár, hogy ennek semmilyen környező ország krónikásainál nincs nyoma, és ugye az kissé valószinűtlen lenne, hogy van se senki nem tud róla. Meg ugye ott az "avarorum solitudo" kérdése, hogy több napi járóföldön a morvák országa és a bizánciak között lakatlan volt a vidék.

"ad 9) Szerinted a nagyszentmiklósi feliratok egyikén-másikán olvasható "zsupán" hogy illeszkedik ebbe a képzelgésbe?"

***

Nem tudni mikor készült a kincs. Nem tudni ki használta. A kincsen lévő rovásfeliratok fejtegetése egy áltudományos fantazmagória. A görög betűs szöveg olvasata hibás, mindenki Boila zsupánnak olvassa, közli, holott Boüéla zoapan a felirat... Ez akárhogy nézzük - szláv név, a zsupán egy sznite minden szláv nyelvben ismert szó volt. (és még többen az ma is) Plusz a kincsen keresztény jelképek is vannak, tehát ennyi erővel az elszlávosodó, és Nagyszentmiklós környékét - hogy, hogy nem - birtokló dunai bolgárok egyik "vezérének" hagyatéka lehet. Sőt némelyek szerint az Ajtony elleni hadjáratkor ásták el, aki a "bolgárok helytartója" volt arrafelé.

39 bloggerman77 2019. augusztus 11. 19:37

A Julianus történethez még annyit, hogy kérdés mit talált valójában? Julianus egyből a Kaukázus felé indult, tehát vagy Béla herceg udvarában ismerték a hagyományt, hogy régen oda küldtek követeket, vagy olvasták a DAI.-t. :)

Volgai magyarokról a hazai krónikáshagyomány sem tudott, és a DAI sem.

Julianus a Kaukázusban már nem talált senkit, és elkezdezt bolyongani a félsivatagos sztyeppén, a társai vagy visszafordultak, agy meghaltak,

És ekkor Isteni csodaként Bolgar város piacán találkozott a magyar nővel,... Ezt már többen kétségbe vonták, a tanúk hiánya és az "Isteni gondviselés" hirtelen eme csodás megjelenése okán. Ha találkozott is a magyar nővel, kétséges, hogy még elment volna az ottaniakhoz, inkább iszkolt gyorsan haza...

40 mondoga 2019. augusztus 11. 20:13

@bloggerman77: Hmmm... a veled való vitának ugyan nem sok értelme van, mert előbb v. utóbb ilyen gyerekes locsogásra váltasz... :D

A többiek kedvéért egy-két dolgot helyre tennék.

ad ad 4. A kérdést persze kikerülöd. Milyen bizonyíték van arra nézve, hogy a 670-es "avar" bejövetel a KM-be nagyobb köznépi mozgással járt, mint a 895-ös honfoglalás? A válaszodból is az tűnik ki, hogy semmilyen.

FU nyelvű népesség a "sötét 10. században" - hát ez csúcs! Ez valami arvisurás Illig-plagizálás volna? :D

"a hunok egy mongolokhoz hasonló (talán éppen mongol? :)) ) extenziven terjeszkedő népeség voltak, köznép nélkül, egy vékony lovasnomád harcosréteg mozgott" - hát, essesemmi ... :D

Mondd, iszol te eleget?!

És amúgy a - szerinted mongol - hunokkal nem sodródott mindenféle germán és török, meg akármilyen náció? Ugyan miért pont az uráli nyelvűek maradtak volna ki?

"mint régebben írtam, az avarok valójában nem költöztek be a KM-be, hanem az antik Moesia területén mozogtak, és ez csak Bizánc 626-os sikertelen ostroma után változott meg"

Hét persze hogy iszol... :D

Szóval nem költöztek be, csak beköltöztek. Viszont a sikertelen ostrom után igen... :D

Aztán amikor már tényleg itt voltak a KM-ben, akkor se voltak itt. Világos. :D

41 mondoga 2019. augusztus 11. 20:39

@bloggerman77: " És a gólya hozza a kisbabát. Mióta ásnak avar leletanyagot? És "véletlenül" nincs sehol 800 utáni? Hm."ű

Ezt az ostobaságot már annak idején is, példák sorával ronggyá cáfoltuk.

De azóta - természetesen - vannak újak. Íme egy példa, kicsi, de erős. :-)

szolnokiregeszet.blog.hu/2016/08/04/9_sz...irok_tiszapuspokibol

"Az avar temető másik fontos tudományos tanulsága abban a vitában szolgálhat érvként, mely az avarok késői továbbéléséről zajlik. Leletanyag hiányában még ma sem világos, hogy kik éltek az Alföldön, közvetlenül a magyar honfoglalást megelőző időszakban. Az avarkor kutatóinak véleménye erősen megoszlik, többen úgy gondolják, hogy a 8. század végén, az avar birodalmon belül kipattant polgárháború nemcsak a birodalom szétesését eredményezte, de a korábbihoz képest töredékére csökkent az avarok fizikai jelenléte, a lakosság lélekszáma is. Ezt az „űrt” a kutatók változatos módon igyekeznek betölteni, hol azzal érvelve, hogy az Alföld bolgár uralom alá került, hol más szláv népek jelenlétével.

A Tiszapüspökiben feltárt késői avar közösség figyelmeztet bennünket arra, hogy a magyarok nem légüres térbe érkeztek 895 táján, itt bizony ekkor is avarok éltek, még úgy is, ha létszámuk, politikai-gazdasági erejük már csak halvány visszfénye volt a 7-8. századi fénykornak."

Dr. Tárnoki Judit

42 mondoga 2019. augusztus 11. 21:14

@bloggerman77: Van másik... :D

Nem a gólya hozta... Inkább ezek olvasásával töltsd az időt, ne a történelemhamisítással!

doktori.btk.elte.hu/hist/baloghcsilla/diss.pdf

Itt is van 370 késő avarkori sír

real.mtak.hu/7919/1/tudfuzetek8_csiky.pdf

Több is van, de nem folytatom, keresd magad! Nagy a lemaradásod...

43 nudniq 2019. augusztus 11. 23:48

@Cypriánus: tudom, hogy off volt, de köszönöm a válaszod.

44 bloggerman77 2019. augusztus 12. 00:36

@mondoga:

Dr .Tárnoki mit is ír?:

" az ásatási megfigyelések alapján úgy gondoljuk – legalábbis ezen a településen biztosan –, hogy semmilyen kapcsolat nem volt az avarok és a magyarok között, a magyarok már semmilyen tudomással nem bírtak a néhány generációval korábban eltemetettekről."

Mielőtt szelektiven idézel, legalább nézd át a posztot :))))

Nincs több kérdésem! Szépen "ronggyá cáfoltad" - önmagad.

45 bloggerman77 2019. augusztus 12. 00:56

@mondoga:

Gyermekem.... te olvasof is ezeket, vagy csak bemásolod? A Csíky Attila féle cikkben kizárólag Csiky Attila írja a cikk végén,hogy ez a szlovákiai, zsebesi temető 4. generációja - szerinte! .- átnyúlt a 9. századba. A szlovák régészek publikációiban a 8. század a legmagasabb időhatár.

Akkor ki hamisít itt történelmet?

Balogh Csilla meg szó szerint azt írja le, amit én: az avar kagáni székhely a 626-os konstantinápolyi vereség után költözik be a KM-be, a Duna-Tisza köze északi részébe, és a bócsai, kunbábonyi sírok nem kagáni sírok.

A késő avar korra pedig a Dunántúlra feltételez egy késő avarkori kagáni székhelyet ami a zamárdi lelőhellyel azonosítanak.

46 bloggerman77 2019. augusztus 12. 01:20

@mondoga:

Itt egyvalaki locsog, te.

A hunok akár lehettek mongol nyelvű nép is. Ezt senki nem tudja, de a hódítási technikájuk ugyanaz volt: egy mozgékony lovasnomád harcosréteg, amit "tömegként" kisért a hadjáratokra az alávetett nem hun réteg.

Uráliakat semmi értelme nem lett volna idehozni a hunoknak, mert ők ennél okosabbak voltak: az aktuális hun ordu körüli népeket használták. Gótokat, gepidákat, vandálokat...

Attila halála után a hun birodalom villám összeomlását éppen ez okozta. Hunok szinte már nem is voltak a vezetők között (se), szinte mindenki germán volt, ők játszották le a hatalmi harcokat.

47 bloggerman77 2019. augusztus 12. 01:30

@bloggerman77:

És még valami: a KM kora-árpádkori magyar betelepülőit a Dunántúlon frank uralom alatt továbbélő késő avarok utódaiban látom a "fanazmagóriámban".

Ezzel megmagyarázható amúgy, hogyan került a magyar nyelvbe "egyszerre egy adagban" a szláv jövevényszó réteg ugyanabból a régebbi terminológiában "szlovénnek" ma inkább pannonszlávnak nevezett szláv dialektusból. a Dunántúlra betelepült szlávoktól.

A kései átvételektől tekintve a magyar nyelv szláv jövevényszó rétege az összes magyar nyelvjárásban azonos (még a csángóban is), tehát az átadásnak egy körülhatárolt területen kellett végbemennie egy rövid intervallumon belül.

48 Cypriánus 2019. augusztus 12. 08:58

Eszembe jutott egy kérdés:

Tudjuk egyáltalán milyen útvonalon vonultak az avarok az Orkhon- völgy - KM expresszen?

Legjobb tudásom szerint ezt meglehetőse brutális sebességel- és módszerekkel - vitték végbe.

Ha abból indulunk kígyó, hogy az avar köznép magyar nyelvű volt, valaahol be kellett őket gyűjteniük.

Amúgy ami problematikus : ha a Baskíria - Transzuráli magyargyanús lelőhelye ég tényleg magyar nyelvű rokonságra utalnak, akkor az avarmagyarok és az árpádmagyarok között igencsak nagy nyelvi szakadék lehetett már. Hiszen az egyik 550 körül lent ücsörög valahol, ha a Hunor - Magor monda csak egy csöpp igazat tartalmaz, akkor az Azovi partokon. A másik meg a Dél- Urál felé. Nyilván már vagy 100 éve szétváltak és 350 év múlva találkozni fognak...450 év elkülönített élet azért nem kevés.

Aztán Julianus magyarjai esetén ehhez még adjunk több mint 300 évet.

Át lehet ezt hidalni?

Viszont másik irányba : tegyük föl hogy a honfoglalók törökebbek voltak mint R. T. Erdogan és egy buddhista vallásórán lévő tuvai kisiskolás osztály együttvéve .

Ebben az esetben meg azt nehéz megmagyarázni, miért mutatnak az ugor majd magyargyanús kultúrák régészeti folytonosságot kb Cserkaszkul és Mezsovszka óta.

49 mondoga 2019. augusztus 12. 13:57

@Cypriánus: @Cypriánus: Az avarok útvonalát egyrészt az általuk legyőzött népek, népcsoportok feltételezhető lakóhelyei mutathatják, egy gyors tájékozódásra a wiki is megfelelhet:

hu.wikipedia.org/wiki/Avarok

en.wikipedia.org/wiki/Pannonian_Avars

(Érdemes mindkettőt elolvasni, mert különböznek.)

"Ha abból indulunk kígyó, hogy az avar köznép magyar nyelvű volt, valaahol be kellett őket gyűjteniük."

Természetesen más volt a kiindulásnál a köznép, változott az úton, a KM-be érkezéskor és az itt tartózkodás ideje alatt egészen a kilencedik század végéig.

Szinte minden időben és minden helyen - e kereteken belül - csatlakozhattak uráli v. ugor nyelvű csoportok. Egyébként rendkívüli módon nehezíti a kommunikációt az a sajnálatos tény, hogy a "honfoglalók hozták a magyar nyelvet a KM-be" dogma megfogalmazói és követően összekeverik a népet és a nyelvet! Élen azokkal, akik most fennen hirdetik, hogy a nép és nyelv története nem mosható össze.

A mai magyarság nyelve kétségkívül a magyar.

A baskír-magyarság - akiket az itt is tárgyalt muszlim források egy és ugyanazon népnek tekintenek, amelyek a 9.sz-ban szétváltak - nyelve a források szerint török, a mai magyar nyelv- és őstörténészek szerint magyar, vagyis a mai nyelvünk őse.

Ezt az ellentmondást nem hajlandók a jelek szerint a kutatók se tudomásul venni, se feloldani, kényelmesebb a 8-9.sz-i viszonyokra visszavetíteni a jelent, és összekeverni a nép és a nyelv történetét.

... ,,,

(később folytatom)

50 mondoga 2019. augusztus 12. 14:43

@mondoga: Ott tartottam, hogy a mai magyarság magyar nyelve nem feltétlen ugyanaz, mint baskír-magyarság magyar nyelve, sőt, a tények éppen az ellenkezőjét mutatják, a két "magyar nyelv" különböző, még sőtebb (:D), nem is rokonai egymásnak.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a baskír-magyarok és a kárpát-magyarok között egyaránt ne lehetnének olyan csoportok - akár jelentős számban, arányban -, akik a mai magyar nyelv ősét beszélték.

A topik témájában megjelent genetikai kutatások azt igazolják, hogy a baskír-magyarok és a kárpát-magyarok tényleg közel álltak egymáshoz, akár egy népnek is felfoghatók. Ami ugye azt jelenti, hogy kb. egyenlő arányban voltak különböző származású, genetikailag azonosított népcsoportok bennük.

Amikor a régészeti "bizonyítékok" úgy általában megerősítenek egy ilyen feltételezést, az csak azt jelenti, hogy az illető nép egyes társadalmi rétegeinek jellemző kulturális nyomait megtaláltuk, és azok közt vannak egyezések. Magyarul jó esetben a politikai-társadalmi elit nyomait felfedezzük, a köznépre ez ritkán igaz, az alsó harmadra meg még kevésbé.

Tehát itt most arról van szó, hogy a kettévált nép elitjének jellemző régészeti nyomait keressük, és visítunk fel, ha találunk egyezést.

Itt is többen érveltek amellett, hogy a mai magyar nyelv ősét beszélőket inkább a köznépben kell keresni, mint az elitben.

Akkor most hogyan értelmezzem ezt a félmondatodat: "ha a Baskíria - Transzuráli magyargyanús lelőhelye ég tényleg magyar nyelvű rokonságra utalnak,"?

A "magyargyanús" lelőhelyek a honfoglalókkal kvázi azonos nép nyomai. Pontosabban az elité. Ez a nép úgy-ahogy genetikailag beazonosítható, nyelvét illetően azonban semmit se mond. Történelmi feljegyzések szerint a nyelvük török, de ez nem illik a dogmához...

Szóval kiket akarsz követni?

52 benzin 2019. augusztus 12. 15:02

"Egyébként ebből az állításból éppenséggel az is következhetne, hogy a Julianus által megtalált keleti magyarok valamilyen török nyelven beszéltek. És Julianus? Ő is törökül?"

Egyértelműen igen. Julianus domonkos rendi szerzetes volt.

A domonkos rend alapításában nagy szerepet játszott a pogány kunok körében végzendő térítő missziók igénye. A szent legendái szerint maga Domonkos is ezzel kívánt foglalkozni, amikor a rend létrehozását kérte a pápától.

A kunok megtérítésének feladata a magyar provinciára hárult, amely a töredékes adatok tanúsága szerint egészen a tatár támadásokig kiterjedt missziósmunkát folytatott a Kárpátokon túli térségben. Erre utal az is, hogy a rend egyik jelentős kolostorát a Krassó megyei Érdsomlyón (ma Vršac, Szerbia)[7]hozták létre, amely a 13. század közepéig bizonyíthatóan rendelkezett szent Domonkos ereklyéjével is.

A pogány kunok térítését nem pontosan tisztázott előzmények után a 13. század húszas éveiben vették át a domonkosok, s 1227-ben már önálló kun püspökség létezéséről szólnak a források.[9] Az egyházmegye létrehozása Róbert esztergomi érsek (1226–1239) kezdeményezésére történt, aki Theoderiket, a hazai domonkos rend második provinciálisát nevezte ki annak élére.

Cantimpratensis történetében a megtért kun ifjú a magyar domonkosok perjeléhez fordult, nála gyónt csodálatos feltámadása után, s az ő kezdeményezésére fogott bele a kunok tömeges térítésébe is.

Ahogy Rubruk fogalmazott Julianusra hivatkozva akivel személyesen találkozott : A baskírok* ugyanazt a nyelvet beszélik, mint a magyarok;

Amit a baskírok földjéről mondottam, a domonkos barátoktól* tudom, akik a tatárok jövetele előtt utaztak oda.

A baskír pedig a kun nyelv közeli rokona, amit Julianus vélhetően beszélt mint domonkos szerzetes.

54 mondoga 2019. augusztus 12. 15:22

@Cypriánus: "Viszont másik irányba : tegyük föl hogy a honfoglalók törökebbek voltak mint....

Ebben az esetben meg azt nehéz megmagyarázni, miért mutatnak az ugor majd magyargyanús kultúrák régészeti folytonosságot kb Cserkaszkul és Mezsovszka óta."

Mit nehéz megmagyarázni?

Először tisztázni kell, hogy mi az a magyargyanús v ugorgyanús. Nép, vagy nyelv? Mire vonatkozik a gyanú?

"Költői kérdés", nem kell válaszolni, ahogy nem kell megmagyarázni se a feltételezetten felfedezett régészeti folyamatosságot se. Ha tényleg van régészeti folyamatosság, akkor ezt rögzíteni kell, aztán később meg lehet vizsgálni a genetikai folyamatosság és/vagy a nyelvtörténeti folyamatossággal való viszonyát, hogy ezek a különböző folyamatok hol keresztezik egymást v futnak párhuzamosan, és abból már jó esetben lehet egy őstörténeti folyamatosságot is kihozni.

55 Cypriánus 2019. augusztus 12. 15:32

@mondoga:

Azt írod:

"Szóval kiket akarsz követni?"

Ez elég számonkérően hangzik. Mintha lenne valami valami mérce, aminek kötelezően meg kéne felelnem, és ez a mérce a Te gtondolataid.

Szóval kit akarok követni: az igazságot. (Meg persze az Igazságot, nagybetűvel, aki személy, de az nem tartozik ide.)

Nyilván sokszor nem sikerül, de legalább megpróbálom.

Az őstörténet kapcsán: ösze lehet kapalálni egy viszonylag meggyőző kultúrális folytonosságot a különböző ugor és magyargyanús kultúrák között. Török népek nélkül is.

Kérdések persze vannak, pl: tényleg ősszefügg e Szargatka a Kusnarenkói kultúrával?

Aztán az is lehet hogy a honfoglalók nem voltak FU-magyar nyelvűek. De azt is bizonyítani kell.

Meg egyáltalán NEM MELLÉKESEN : akkor is el kéne magyarázni, hogy az uráli nyelvű népcsoport mikor hogyan jutott ide.

mert oké, Árpádék a baskírok voltak, szuper. De a FU-magyar nyellvű népesség története még mindíg ott van.

Ráadásul ebben az esetben csak egy "mellékszálat " elemeztünk a magyar őstörténetből, a török nyelvű madzsgírok történetét. (Bármennyire fontos is legyen a mellékszál.)

Pont a magyar etnogenezishez a nyelvet szállító nép marad ki, pedig nem annyira banális-enyhén szólva-hogy egy uráli nyelvek keleti ágához tartozó nyelvet a népesség többsége beszélje a XIII. század eleji KM-ben.

Szerintem a tudományos hozzáállás pont az, hogy nyitottak vagyunk bármire, ami kijön.

A hipotézis és a prekoncepció között sajnos a gyakorlatban sokszor nem sok különbség van, de illene hogy legyen...

56 Cypriánus 2019. augusztus 12. 15:37

@Cypriánus:

(Te jó ég ...de sok elírásból és melléütésből fakadó helyesírási hibát csináltam, na mindegy. Kérném ezen senki se lovagoljon, bár igaza lenne.)

59 mondoga 2019. augusztus 12. 17:47

@benzin: Javíts ki, ha tévedek, hungarus népről és annak nyelvéről van szó a feljegyzésekben, nem? A "magyar" csak a fordításokban található - szinte automatikusan átírva a "nyilvánvaló" egyezés okán.

"Ahogy Rubruk fogalmazott Julianusra hivatkozva akivel személyesen találkozott : A baskírok* ugyanazt a nyelvet beszélik, mint a magyarok;

Amit a baskírok földjéről mondottam, a domonkos barátoktól* tudom, akik a tatárok jövetele előtt utaztak oda."

Az idézett rész előtt van egy felsorolás, abban pedig "Baskíria, azaz Nagy-Magyarország", ami az ehhez fűzött megjegyzés szerint: "Pascatu, que est Maior Hungaria".

Az első idézet második mondatában a baskír*¸ szóhoz kapcsolódó megjegyzés: "Ideoma Pascatur et Ungarorum idem est."

Nem idézted a következő bekezdést, pedig az kissé elgondolkoztató:

(2) Innen, Baskíria tartományából jöttek a hunok, akiket később magyaroknak neveztek, s ezért hívják Nagy-Magyarországnak*

A csillag itt is jelzi az eredeti szöveget: "Maior Hungaria" - a fordítás itt is automatikus.

De nem ezért idéztem, hanem a tartalma miatt, "a hunok, akiket később magyaroknak neveztek". Ez az állítás prekoncepciót sejtet, aminek nyilván megvan a magyarázata, de itt, a nyelveken folyó vitánál aligha indokolt releváns adatnak tekinteni.

Még különösebb a folytatásban: "Az oroszok*, lengyelek, csehek és szlavónok nyelve megegyezik a vandálokéval, mindezek a hunokkal tartottak, és most nagyobbrészt a tatárokkal tartanak," - szláv tömegek a hunokkal, később mindezek a tatárokkal...

Szóval mennyire megbízható ez a Rubruk ilyen vonatkozásban?

Az a baj, hogy az általad bemutatott gondolatsor logikus, de a vége ellentmondásba torkollik. Julianus beszélhetett a kunok nyelvén, így megérthette a kunnal rokon baskír nyelvet, ami Julianus szerint megegyezett Hungária korabeli nyelvével, ami ezek alapján valamilyen kun-rokon baskír...

Ennek a gondolatsornak a végeredménye nyilván abszurd, semmilyen türk nyelvemlék nincs, magyar viszont van. És ez a magyar nincs rokonságban a kunok nyelvével, ergo a baskírokéval se.

A hiba a látszólag szépen egymáshoz illeszthető gondolatsorban van, valahol kimaradt, vagy félrement egy információ.

Az országok felsorolásánál feltűnő, hogy kihagyta a székelygyanús eszkileket/esegeleket, pedig nekik önálló hercegségük/fejedelemségük v mifenéjük volt.

Ezt csak azért emelem ki, mert a beszámoló vélhetően Baskíriához tartozónak ítélte, ahogy sok más népet, népcsoportot is megemlít, de név nélkül. Így azonban az se kizárt, hogy Julianus hungarus népe valóban késő-uráli/ugor nyelven beszélt, azaz a mai magyar nyelv korábbi változatán, de ők Baskíriának csak egyik népe volt, a többségi basgird/magyar (és esetleg az eszkil) mellett.

Én valahogy így látom ezt az ellentmondást feloldani.

60 mondoga 2019. augusztus 12. 18:19

@Cypriánus: "Ez elég számonkérően hangzik"

Félreértesz. Nyilván az én hibám, rosszul fogalmaztam, élőszóban más lenne. Nincs mérce, nincs elvárás. Kíváncsiság van.

Csak nem a témában vitázó felekre gondoltál, amikor a kit kívánsz követni kérdés olvastad? Mert én nem erre gondoltam, hanem arra, hogy mint régész, kit, kinek a nyomait követnéd? Úgy értem, visszafelé. A honfoglaló elitét? Az nem jó, ha a nyelv oldaláró tényleg a köznép követése volna célravezető.

Én úgy tudom, hogy a "magyargyanús" leletek szintén a honfoglaló elitet gondolják magyarnak. Nyelvében is magyarnak.De ha a másik oldalnak van igaza, t.i. hogy a magyar nyelv nem igazán a honfoglalókhoz kapcsolható, akkor a magyargyanús tkp. csak honfoglaló-gyanús...

Szóval én akkor követném a honfoglalók nyomát visszafelé, ha annak az elitnek, az ő népüknek, népeiknek, vagy családjuknak (Árpád-ház, Dulo-klán, Atilla) a történetére lennék kíváncsi. De a magyar nyelv történetének felderítésére ez valószínűleg tévút.

Szóval így értettem. :-)

61 mondoga 2019. augusztus 12. 18:32

@Cypriánus: "Aztán az is lehet hogy a honfoglalók nem voltak FU-magyar nyelvűek. De azt is bizonyítani kell."

Igen, jó lenne bizonyítani, de ez nyilván sok munkával jár. És lehetséges, hogy nem sikerül teljesen.

De ma ott tartunk, hogy van egy feltételezés, ami tényleg szinte minden ízében recseg-ropog, mégis ez a "kályha", innen "kell" kiindulni. És ez baj. Ráadásul a kételkedőket, vitatkozókat mindenféle eszközzel lehetetleníteni próbálják. (Megelőzve FejesL kérdését. "Kik?", már itt jelzem, hogy szerintem én úgy látom, hogy az egész szakma, csak a mértékben (mértékletességben) van különbség.)

Ráadásul félő, hogy ebben nem lesz változás a paradigmaváltást követően se, csak az eddig "elnyomottak" veszik át az "elnyomó" szerepet. As usual...

63 stanley 2019. augusztus 12. 22:24

@Cypriánus: A srubnaya genetikai vonal viszont arra jó, hogy a Fodor István-féle vélemény legalább részlegesen a hatályát veszítse: "Nem volt rokon nyelvünk sem a szkítákkal. A nyelvtörténészek általános vélekedése szerint ugyanis ők az iráni nyelv egyik változatát beszélték." (Rokonaink-e a szkíták? 2015.)

64 Cypriánus 2019. augusztus 12. 23:24

@mondoga:

Kedves Mondoga!

Elnézést, félreértés volt akkor.

Most már értelek.

65 Cypriánus 2019. augusztus 12. 23:46

@G_Kovacs_I:

Őszintén szólva, nem teljesen értem Ön szerint mi lenne az új paradigma és miben.

Ha csak valami ellen fogalmazunk meg valamit, az nem lesz túl előre vivő.

Amúgy a tudományos élet művelői korántsem Grál - lovagok, de súlyos hiba lenne egy tudós eredményeit az alapján megítélni, hogy amúgy egy karrierista vagy intrikus. Egy pék kenyerét sem azért esszük vagy nem esszük, hogy jó fej e a kollégáihoz.

Amúgy válasszuk szét a magyar őstörténetet az uráli nyelvcsalád történetéről, amennyiben ez lehetséges. Teljesen - értelemszerűen- nem.

Nos a honfoglalás kapcsán is bőven vannak vitatható kérdések.

Nem tudjuk azt sem, ( jelenleg még) milyen nyelven beszéltek az avarok, és milyeneken a honfoglalók.

Azaz fogalmunk sincs pontosan, mikor került be a nyelvünk ide.

Az uráli nyelvcsalád eddig tanított története is recseg- ropog. Sajátos! Paradoxon (?) viszont, hogy a klasszikus nyelvészeti meglátásom jó része ma is használható marad, sőt újra lehet értelme uráli / finnugor nyelvhazáról, és bizonyos értelemben "ősnép "' - ról beszélni, mondjuk szó se róla erős megkötésekkel.

Viszont azt, hogy a szamojéd nyelvek valamiféle legkorábban levált ág lenne, nem igazán sikerült bizonyítani. Ismerten ezt már pusztán nyelvészeti oldalról is támadás érte : Pusztay János a nyelvtan, Häkkinen pedig a fonolgia oldaláról találta ezt téves felfogásnak.

Ez pedig a szamojédeket az ugor ág felé köti, és valamit bemutathat az uráli nyelvcsalád kelet felé masírozásából ( Kárpátoktul az Al-Dunáig....akarom mondani az Északi - tengertől a Bajkálig...)

66 Cypriánus 2019. augusztus 12. 23:46

@G_Kovacs_I:

Őszintén szólva, nem teljesen értem Ön szerint mi lenne az új paradigma és miben.

Ha csak valami ellen fogalmazunk meg valamit, az nem lesz túl előre vivő.

Amúgy a tudományos élet művelői korántsem Grál - lovagok, de súlyos hiba lenne egy tudós eredményeit az alapján megítélni, hogy amúgy egy karrierista vagy intrikus. Egy pék kenyerét sem azért esszük vagy nem esszük, hogy jó fej e a kollégáihoz.

Amúgy válasszuk szét a magyar őstörténetet az uráli nyelvcsalád történetéről, amennyiben ez lehetséges. Teljesen - értelemszerűen- nem.

Nos a honfoglalás kapcsán is bőven vannak vitatható kérdések.

Nem tudjuk azt sem, ( jelenleg még) milyen nyelven beszéltek az avarok, és milyeneken a honfoglalók.

Azaz fogalmunk sincs pontosan, mikor került be a nyelvünk ide.

Az uráli nyelvcsalád eddig tanított története is recseg- ropog. Sajátos! Paradoxon (?) viszont, hogy a klasszikus nyelvészeti meglátásom jó része ma is használható marad, sőt újra lehet értelme uráli / finnugor nyelvhazáról, és bizonyos értelemben "ősnép "' - ról beszélni, mondjuk szó se róla erős megkötésekkel.

Viszont azt, hogy a szamojéd nyelvek valamiféle legkorábban levált ág lenne, nem igazán sikerült bizonyítani. Ismerten ezt már pusztán nyelvészeti oldalról is támadás érte : Pusztay János a nyelvtan, Häkkinen pedig a fonolgia oldaláról találta ezt téves felfogásnak.

Ez pedig a szamojédeket az ugor ág felé köti, és valamit bemutathat az uráli nyelvcsalád kelet felé masírozásából ( Kárpátoktul az Al-Dunáig....akarom mondani az Északi - tengertől a Bajkálig...)

67 benzin 2019. augusztus 12. 23:51

@mondoga: "Ennek a gondolatsornak a végeredménye nyilván abszurd, semmilyen türk nyelvemlék nincs, magyar viszont van"

Több török rovás is előkerült honfoglaló sírokból, még uelgi környékén is találtak nem a nyelvünkön lévő rovástáblát. Nyesten is volt ilyenről cikk:

www.nyest.hu/hirek/magyar-harcos-sirjaban-br-torok-szoveg

Hiányoznak baskíriából a magyar földrajzi toponímek, és egyetlen egy magyar jövevényszó sincs a baskírban.

"szláv tömegek a hunokkal, később mindezek a tatárokkal...

Szóval mennyire megbízható ez a Rubruk ilyen vonatkozásban?"

Érdemes egy pillantást vetned a ránk maradt 3 hun szóra.

68 Cypriánus 2019. augusztus 12. 23:58

@Cypriánus:

Természetesen meglátások jó része, de az buta prediktív átírta...:-(

69 Cypriánus 2019. augusztus 13. 00:08

@stanley:

Szia! Bevallom nem ismerem Fodor művét.

De a szkíta kultúrális horizont része voltunk nagyon sokáig , ezt ma már nagyjából biztosan mondhatjuk.

Valószínűleg genetikailag is erősen hasonló lehetett a magyarság, mint valami szomszéd iráni nyelvű szkíta nép, a kiterjedt exogámia miatt.

Mondjuk a szkíta kultúrának is megvolt, hogy úgy mondjam, a sötét oldala, nem tudom, a proto- magyarságot ez mennyire érintette.

Amúgy nem értek nagyon hozzá, de legjobb tudomásom szerint az " utódnyelvek " vizsgálata alapján voltak köztük közép - iráni és Kelet- iráni nyelvek is, szóval még az iráni is egy leegyszerűsítés.

70 Cypriánus 2019. augusztus 13. 00:11

@benzin:

ebben viszont ott a pont, a szláv terjeszkedés akkor már elérte a sztyeppe szélét, a hun törzsszövetségbe is kellett, hogy legyenek, különben Priszkosz nem hisz hunnak szláv szavakat.

71 Cypriánus 2019. augusztus 13. 00:11

@benzin:

ebben viszont ott a pont, a szláv terjeszkedés akkor már elérte a sztyeppe szélét, a hun törzsszövetségbe is kellett, hogy legyenek, különben Priszkosz nem hisz hunnak szláv szavakat.

72 mondoga 2019. augusztus 13. 13:49

@benzin: Nem ilyen jellegű nyelvemlékekre gondoltam, hanem a IV. Béla korából való török nyelvű írásokra. Olyanokra, amelyek alapján lehetséges volna arra következtetni, hogy a Julianus által említett hungár nyelv is egy török nyelv lenne.

"Több török rovás is előkerült honfoglaló sírokból" - igen, de ez nem jelent mást, csak bizonyíték arra, hogy török nyelvűek is voltak a honfoglalók között, a számukra, arányokra ebből nem következtethetünk.

"még uelgi környékén is találtak nem a nyelvünkön lévő rovástáblát." - OK, de ez se használható érv az aktuális témában.

"Hiányoznak baskíriából a magyar földrajzi toponímek, és egyetlen egy magyar jövevényszó sincs a baskírban." - Többször felhoztad már, ilyen sarkosan nem tudom, indokolt-e fogalmazni, mert láttam ezzel ellentétes véleményeket is. De most fogadjuk el, hogy a baskír nyelvben tényleg nincs nyoma a magyarnak, én is ezzel a feltételezéssel éltem a hozzászólásomban.

A gondolatsorod ezzel együtt vezet ellentmondásra, ami mellett nem szabad szó nélkül elmenni.

Egyébként még megjegyzem, hogy amennyiben Julianus kun nyelvtudását evidensnek vesszük, akkor a beszámolójában nemcsak a baskír-hungár nyelvek kölcsönös érthetőségét említette volna, hanem az általad felhozott kun-baskír nyelvrokonságot is. Azt viszont tudjuk, hogy a kun teljesen különbözik a magyartól, így ennek a három nyelvnek a bármikori dialektus-szintű azonossága kizárt. Ez az ellentmondás, amit fel kell oldani.

73 mondoga 2019. augusztus 13. 14:23

@benzin: "Érdemes egy pillantást vetned a ránk maradt 3 hun szóra."

Vetettem. :D

Szerinted két-három vitatott szóból lehet igazolást nyerni a szláv tömegekre? benne többek közt lengyelekre, csehekre, stb.?

Én csak arra akartam rámutatni, hogy Rubruk nem feltétlenül hű tolmácsolója Julianusnak, még ha személyesen ismerték egymást, az se volt biztosíték az esetleges félrehallások, torzítások elkerülésére.

De mindennek a témánkhoz kevés köze van.

74 bloggerman77 2019. augusztus 13. 15:11

@benzin:

A legkoraibb szlávok a keleti germán gótok és főleg gepidák köznépeként kerülhettek a KM-be.

A gótok és gepidák ősei a Wielbark és a Przeworsk-kultúra területéről vándoroltak a kelet-európai erdős sztyeppre, és onnét a Kárpátokon át átkelve Erdélybe.

Ez történetesena Pripjaty mocsarak vidéke, ami közmeghegyezés szerint "a" szláv őshaza.

A három "hun" szó, amit Priszkosz feljegyzett, a gepidák területén hallotta, Attila gepida feleségének udvartartásában.

A közlemúltban Botár Endre szélkely régész tárt fel a 5. századra keltezhető szláv leletanyagot (korongolás nélkül, agyaghurkákból felépített "prágai tipusú bögréket").

Ez a feltárás azért finoman szólva kiüti a biztosítékot, mert a szlávok megjelenését ebben a régióban az avarok általi telepítési politikának tartják. A Botár által talált leletanyag alapból 100 évvel korábbi.

Korábban találtak langobard(nak tartott) sírokban is ilyen prágai bögréket, de ott Bóna István mint valami régész szakmai diktátor folytotta el még annak felvetését is, hogy az korai szláv leletanyag volna.

75 benzin 2019. augusztus 13. 15:50

@mondoga: "Én csak arra akartam rámutatni, hogy Rubruk nem feltétlenül hű tolmácsolója Julianusnak, még ha személyesen ismerték egymást, az se volt biztosíték az esetleges félrehallások, torzítások elkerülésére."

Ez természetesen Ricchardus esetében ugyanúgy fennállhat. Vagy ő téved abban, hogy Julianus hungarus nyelven beszélt az ott maradtakkal, vagy Rubruk téved Julianusra hivatkozva. Mindkét adatközlő másodkézből ír.

Egyáltalán nem biztos az sem, hogy Julianus tudott kun nyelven, én csak felvetettem egy olyan verziót, hogy mi van ha nem a nyelvünkön beszélt őshazában maradt honfoglaló leszármazottakkal (vagyis hont nem foglalókkal ezesetben) milyen nyelven zajolhatott kommunikáció akkor.

Logikusnak tűnne, hogy Julianus beszélt egy köztörök nyelven, a már leírtak miatt is mint dominikánus szerzetes, és mint követ is szükségszerű volna, ha olyan embert küldtek keletre, aki beszélhet valamilyen török nyelven. Ez a nyelv a legvalószinűbb, hogy a kun volt, az állt rendelkezésre a kárpát medencében és környékén.

Ehhez még hozzávehető adat, hogy volga bolgáriába tartva egy muszlim pap szolgálatába állt, itt is azért feltételezhetünk valamiféle kommunikációt, és szintén nem túl valószinű, hogy ez nyelvünkön történt.

76 mondoga 2019. augusztus 13. 19:10

@benzin: Itt a kulcsmondás véleményem szerint a kölcsönös megértés hangsúlyozása volt. Ebben a szövegkörnyezetben nem érthették félre a másodközlők se a hungarusok nyelvét. A hungarusok nyelve Julianus idejében nem lehetett más, mint a mai magyar akkori változata.

77 bloggerman77 2019. augusztus 13. 20:20

@benzin:

A Riccardus jelentés szerint a tatárok követe az alábbi nyelveket beszélte: magyar, orosz, kun, német, szaracén. Tehát a Riccardus jelentés nem tekinti egynek a "hungarus" nyelvet és a kunt.

78 benzin 2019. augusztus 13. 22:50

@mondoga: Ha csak a Ricchardus jelentés nézzük valóban ez olvasható ki belőle. Viszont, ha csak annyit mondtak neki, hogy tökéletesen szót értett az ottani magyarokkal abból már könnyen kerekíthette ezt a sztorit.

Rubruk ellenben azt mondja Julianusra hivatkozva, hogy a baskírok és a magyarok nyelve ugyanaz. Ibn Fadlan viszont mint török népről, a volga bolgárok szomszédairól ír a baskírokról. Volga bolgáriai tartózkodása alatt több utat is megtesz keletre, magyarokról nem tesz említést. Érdemes elolvasni az útleírását, elég tisztességesen bejárta a környéket.

@bloggerman77: szerintem más gondok is vannak azzal a Ricchardus jelentéssel, most hagyjuk is hogyan beszél valaki németül mongol követként a dél urálnál, ugyanerről a követtől ilyeneket idéz Ricchardus : "Ugyanõ azt is mondotta, hogy a tatárok földjén túl él egy nagy nép, minden emberi fajtánál magasabb és nagyobb, ezeknek fejük oly nagy, hogy semmi módon nem illik testükre. Ugyanez a nép a földjérõl ki akar jönni, hogy mindazok ellen harcoljon, aki csak ellenáll, és elpusztítson minden országot, amelyet csak le tud igázni."

Engem ez a Góg és Magóg népének elterjedt mítoszának egy változatára emlékeztet. Kvázi mese.

79 mondoga 2019. augusztus 13. 23:50

@benzin: -Talán nem árt, ha megismétlem.

(1) A domonkosok a régi Hungáriáról adtak hírt a KM hungároknak.

(2) Julianus ennek alapján indult keletre, keresni a keleti hungárokat.

(3) Julianus korában a hungárok nyelve a ma magyarnak nevezett nyelv kellett legyen.

(4) A jelentésekben szerepel a baskír-magyar azonosság, népre és nyelvre egyaránt

(5) Ugyanezt alátámasztják a muszlim források, helyenként kiemelve, hogy a magyarok török nyelven beszélnek.

(6) Julianus talált hungár nyelven beszélő keleti hungárokat

Ha minden állítás igaz, akkor mindebből az következik, hogy a magyar nem ugyanaz, mint a hungár. Utóbbi a KM-ben élő nép, de a nevük már korábban is felmerült itt. A honfoglalók türk magyarként (más néven baskírként) jöttek, a KM-ben az államalapítás korában már csak a hungár nevet használták. (Jóval később jött elő újra a magyar népnév.)

Az ellentmondás feloldása az lehet, hogy Baskíriában, Magna Hungáriában a magyarokon/baskírokon kívül voltak uráli nyelvű hungárok/ugorok.

Tehát a magyarok/baskírok török nyelvűek voltak, ahogy a Dulo-dinasztia/Árpád-ház is, de a honfoglalásban elég valószínűen részt vehettek uráli ugor nyelvű csoportok, törzsek v. nemzetségek is, ahogy Magna Hungáriában is maradtak.

Ezért lehet a genetikai hasonlóság, a török-ugor törzsszövetség "honfoglaló" útjának két, időben viszonylag közeli állomásán a nép összetétele (arányok) a szétválás ellenére sokat nem változhatott.

Egyébként egyre erősebb meggyőződésem, hogy a most erőltetett MagnaHungaria - Levedia - Etelköz - KM útvonal hibás. MH csak a szétválást követő állomás a keletieknek, a szétválás helye valahol ettől délre volt. A nyugatiak pedig innen mentek Levedia felé.

(Talán Keszi írt itt a nyesten hasonló véleményt, de lehet, hogy rosszul emlékszem, akkor előre is elnézést kérek.)

80 Cypriánus 2019. augusztus 14. 07:55

@mondoga:

Valami hasonlóban gondolkoztam korábban én is.

Viszont még kell mondanom, nem az elméleted, hanem az egész kép számára kicsit zavaró hogy (?) hogy Natalja Petrovna Matvejeva szerint nincs folytonosság és összefüggés a Szargatka - kultúra és az Basíriában élő ősmagyarok között.

Mert hogy akkor megint eltűntek a magyarok elődei, ráadásul nagyon hosszú időre.

Szerintem 3 eset van:

1) a kitűnő orosz szakértő ebben téved

2) igaza van, és nincs semmi köze a magyar történelemnek a Szargathoz, semmilyen szálon se.

3) a török - baskírokhoz ugyan valóban nincsen köze, de az uráli - hungárokhoz meg lenne. Tekintettel hogy pont a régészeti kultúrák folyamatossága volt eddig érv Szargatka mellett, nem tudom, ez mennyire lehet használható érv.

Ez esetben az uráli - hungárokat ( úgysem tudjuk az igazi nevüket) elsodorta az ázsiai hun költözés, vagy már korábban oda telepedtek. A honfoglalók nagy részét kitevő madzsgírok csak később találkoztak ezzel a néppel.

Vagy legalább azzal a részével, aki nem ment Pannónia földjére az avarokkal, köznépnek. ..persze ami fölvet egy rakás nyelvi problémát. Hogyan volt érthető Julianus számára egy olyan nyelvváltozat, amitől már vagy 800 éve elvált a sajátja? Vagy a madzsgírokkal bejött második hullám változata lett a presztízsdialektus?

Tiszta ködszurkálás... :-(

81 benzin 2019. augusztus 14. 12:19

@mondoga: "Ha minden állítás igaz, akkor mindebből az következik, hogy a magyar nem ugyanaz, mint a hungár. Utóbbi a KM-ben élő nép, de a nevük már korábban is felmerült itt. A honfoglalók türk magyarként (más néven baskírként) jöttek, a KM-ben az államalapítás korában már csak a hungár nevet használták. (Jóval később jött elő újra a magyar népnév.)

Az ellentmondás feloldása az lehet, hogy Baskíriában, Magna Hungáriában a magyarokon/baskírokon kívül voltak uráli nyelvű hungárok/ugorok."

Alakul ez. De nem egészen. Figyelj.

Ibn Said al Maghribi Sibenik tatár ostromáról :

66„Hatodik klíma: harmadik rész: (A tatárok egészen odáig jutottak, ekkor azonban a városban al-hunkar, al-bāšqird s allamanok egybegyűltek ellenük, és oly csapást mértek rájuk, amely elvette a kedvüket attól, hogy e vidékre újból visszatérjenek

Ezen kívül Juvaini-t beleértve 4 egymástól különböző forrás különböztet meg kárpát medencei baskírokat hungároktól egészen a XIII. századig

Ennek okát abban látom, hogy a honfoglaló baskír nemzetségek a XIII. századra olvadtak fel, viszont a külső elnevezésüket a hungárt, az egész népre mindenkire aki a hatalmuk alatt állt alkalmazták. Viszont ők a vezető nemzetség után már a honfoglalás előtt se baskírnak, hanem magyarnak hívták magukat, de a baskír név egészen a XIII. századig megmaradt az emlékezetben. Tehát amikor Julianus hungárus nyelven beszél az óhazában maradtakkal, akkor a honfoglaló elit (külső elnevezésén hungár) rokon nyelvén beszélget velük, de ez nem ugor, hanem köztörök nyelv.

82 Cypriánus 2019. augusztus 14. 13:11

@benzin:

Az arisztokrácia haldokló nyelve érdekelte volna annyira Julianust?

Nem lehet kizárni, de...:

A Tihanyi Apátság alapító levele sem éppen köztörök mondatot tartalmaz.

Sőt, nem nem tudok köztörök nyelvemlékről az Árpád - korban.

Pedig az elméleted szerint a magyar- baskír kb az Anjouk idején halhatott ki, és aránytalanul nagy százalékban kellett hogy legyenek a felső rétegekben.

Ráadásul a rokon kipcsak kunok révén még egy erősítés is érkezett volna.

Összességében nem igazán győzött meg.

Az összkép alapján lehet hogy a honfoglalók török eleme korai baskír volt, de egyelőre meggyőzőbb hogy nem mind volt török nyelvű.

Természetesen a másik lehetőség sem könnyen érthető. Igazából elég nehezen magyarázható egyik is, másik is.

Amíg nem kerül elő egy szép hosszú magyar nyelvemlék az avar korból, addig ugyanazokat a köröket futjuk újra és újra.

Egyébként a baskírok mint uráli nyelvű magyarok utódai korántsem olyan lehetetlen, szerintem.

Két nyelv egymásra való hatása akkor jön ki jól, ha nagyon eltérő a morfológia, és a szókészlet. Meg függ a domináns / egyenrangú viszonytôl, és a két népesség egymáshoz való súlyától.

Pl a mai francia meglepően kevés kelta szót tartalmaz. Egyszerűen nem volt túl sok olyan szó, ami ne lett volna a latinban is. Nyilván van egy -két dolog, amiben kiugrik a kelta és aquitániai / proto- baszk / hatás, pl a számok nevei, meg ilyenek.

Nos a hipotetikus uráli magyar - pre baskír viszonyban az uráli nyelv nem igen tartalmazott olyan szavakat, amik ne lettek volna a korai köztörökben. Helynevek meg víznevek: egyik sem őshonos nép volt a mai Baskíria földjén.

Ha a Julianus féle magyarok beolvadtak a baskírokba, akkor nem kell, hogy drámai nyomokat hagyjanak bármiben is, pláne hogy egy rakás új kipcsak telepedett le a mongolok által fölkavarva a mai baskírok és tatárok nyakára.

Hiszen a volgai tatárok bolgár ősei is szinte biztosan egy ogur nyelvet beszéltek. Aztán lett belőlük egy kipcsak nép.

83 bloggerman77 2019. augusztus 14. 13:53

@benzin:

A Richardus-jelentés nagy része biztosan mese.

Pl. leírja, hogy a mordvinok milyen vadak, hogy annál előkelőbb valaki, minél több levágott fejet visznek előtte - a következő mondatban meg azt írja, hogy legforróbb vágyuk megtérni a római katolikus kereszténységre. Miután a MH-beli magyarokat holmi állatoknak írja le, ott is mi a konklúzió - legforróbb vágyuk megtérni a római katolikus kereszténységre. A szuzdali fejedelem sem gondolkodik máson, minthogy katolikussá lesz... :)))

A jelenés kaukázusi viszonyokat leíró része hiteles, azt biztosan látta élőben Ricchardus adatközlője, többi meg meseszerű, elnagyolt, mintha az információkat az adatközlő másodkézből szerezte volna. Ezért kérdőjelezik meg többen, hogy Julianus eljutott volna valóban a MH-beli magyarokhoz.

84 bloggerman77 2019. augusztus 14. 14:03

@Cypriánus:

" a magyar- baskír kb az Anjouk idején halhatott ki, és aránytalanul nagy százalékban kellett hogy legyenek a felső rétegekben."

***

12. század közepe.

Ha azt vesszük, hogy a mai Békés megyében, a Körösök és a Maros közti régióban II. István korában még pogány lóáldozattal temetkeztek, itt halhatott ki utoljára. Ez a régió kétszer is teljesen elpusztult: egyszer 1241-ben, másodszor a török hódoltság alatt. Megsemmisült az összes egyházi intézmény, apátság, hiteleshely stb. ahol a korai okleveles anyag fennmaradhatott volna.

85 Cypriánus 2019. augusztus 14. 14:33

@bloggerman77:

A XII. Században kihalt török nyelv hihető lenne, de hogy Julianus egy köztörök nyelvet értett volna magyaron a következő században, már további alátámasztást igényelne. Nem tagadva Benzin érdekes idézeteibe foglaltakat, a lehetséges hosszú kétnyelvű időről.

Amúgy hirtelen tudná valaki idézni, mit gondolt Julianus magyarjai kapcsán Makkay ?

Az interneten nyomozva bukkantam erre a Czakó Gábor - féle gyöngyszemre. Komolyan mondom, Czakó még azokat sem érti, akikre szeret hivatkozni.

julianusbaratai.blog.hu/2017/12/26/czako...tila_es_arpad_nyelve

Nem csak Vékony Gáborra igaz ez, de látványosan olyan állítáok alátámasztására akarja használni a Török - Neparáczki duót, amit ők sohasem tettek

Czakó író úr sokat ír.

Néha érdemes lenne olvasnia is.

Legalább olyan szinten, hogy egy interjút olvasson el Törökkel.

Ahogy Vékony Gábor is sok szempontból távolabb áll Czakótól, , mint az Hunfalvytól. Nyilván nincs nagy sportértéke Czakót cáfolni, de sajnos százezres tömegeket érnek el az agymenései

86 mondoga 2019. augusztus 14. 15:13

@Cypriánus: "...az uráli - hungárokat ( úgysem tudjuk az igazi nevüket)"

Én legszívesebben az <ogor> népnevet használnám, de ugye egy fecske nem csinál nyarat.

Az ogor név azért is jó volna, mert egy hatalmas ókori népre utal, de egyben arra az utódnépre is, amelyről a nyelvészek elnevezték a nyelvet magát (ugor) és a kapcsolódó szakkifejezéseket (finn-ugor, obi-ugor).

Ez az utóbbi népnév megjelenik az orosz krónikákban (PVL) is, ugri néven, két különböző időben, fehér és fekete jelzővel megkülönböztetve az avarkori és a honfoglaláskori népcsoportot.

Végül azért is használnám, mert sajátosan jelezné a kapcsolatot az rredeti ogor és az eltörökösödött ujgur,ogur, oguz népekkel Ez utóbbi ugyan általában nem elfogadott, de nem én találtam ki, több nyelvészt és történészt is foglalkoztatott a gondolat.

(Persze itt elrejtettem egy prekoncepciót, mert az eltörökösödés szó azt is jelenti, hogy az ogor nép eredetileg mai szóval uráli nyelvű volt. Ha ez a feltevés nem igaz, akkor az uráli ogorok váltottak nyelvet az eredeti törökről vmilyen urálira.)

87 mondoga 2019. augusztus 14. 15:55

@benzin: Én itt nem látok ellentmondást. Az idézett híradás külön említi a baskír és a hungár népet. Ez csak erősíti az általam vázolt feltételezést. A baskírt a magyarral azonosították pl,a muszlim források (is). A baskír=magyar nem azonos a hungárral. A hungár már a honfoglalás előtt is a KM-ben volt, lásd „Uuangariorum marcha" - ugyan szeretik ezt onogurnak beállítani, de ez inkább ungár/wangár...

Én abban semmi különöset nem látok, hogy a KM-ben legalább relatív többséget alkotó hungár nép maradt a külvilágban is a névadó, csak a külső elnevezők dialektusa változó - uher, wegr, uhor, ungar, hungar ...

Az is érthető, ha ez az elnevezés az államalapítást követően is megmaradt, valszeg döntően a latin megfelelő okán (Rex Hungarorum etc.)

"Tehát amikor Julianus hungárus nyelven beszél az óhazában maradtakkal, akkor a honfoglaló elit (külső elnevezésén hungár) rokon nyelvén beszélget velük, de ez nem ugor, hanem köztörök nyelv."

Nem. A honfoglalás előtti hungár nyelven beszélgethettek, ami abban a korban már nyilván a honfoglaló elit utódainak is nyelvévé vált.

Itt válaszolok Cypriánus egy felvetésére is: a magyarok/baskírok szétválása a 9. század első felében történhetett - a Klima László által említett "új koncepció", azaz a gyorsan vándorló honfoglalók szerint is.

Ahogy korábban jeleztem, én azt a verziót látom megalapozottabbnak, amelyben a honfoglalók nem Magna Hungáriából indultak, hanem egy korábbi lakhelyükről, ahol is szétvált a magyarság, egyik fele ment nyugatra, Levediába, a másik fele ment a bolgárok nyomában északra.

A közben eltelt idő ~400 év. A kölcsönös érthetőség érthető :D

88 mondoga 2019. augusztus 14. 16:05

@bloggerman77: A lóáldozat önmagában nem sokat mond az etnikumról, több tucatnyi népnél volt divat valamilyen formája.

Az más kérdés, hogy a katolikus királyoknak mindegy volt, az volt az egyike az üldözött szkíta szokásoknak.

89 mondoga 2019. augusztus 14. 16:18

@Cypriánus: "hogy Julianus egy köztörök nyelvet értett volna magyaron a következő században, már további alátámasztást igényelne."

Szerintem ezt már tisztáztam a benzinnek írt válaszomban.

Mellesleg Julianus nem mai nyelvész volt, így fogalma se lehetett arról, hogy vannak nyelvcsaládok, meg köztörök nyelvek. :D

A viccet félretéve: a korabeli baskír/magyar valszeg u.n. csuvasos nyelv volt, a baskír később változott kipcsak jellegűre.

Julianus valszeg nem ismerte a muszlim forrásokat se, így nem tudhatott arról, hogy a basgird/madzsgar név ugyanazt a népet takarja.

Ő egyszerűen csak keresett olyan embereket, akikkel a hazai nyelvén szót érthetett.

90 benzin 2019. augusztus 14. 17:30

@mondoga: "Ő egyszerűen csak keresett olyan embereket, akikkel a hazai nyelvén szót érthetett."

Akiket aztán a második útleírásában egyszerűen csak thartari-nak azaz tatárnak hív.

(thartari qui etiam Ungari pagani vocantur...)

91 Cypriánus 2019. augusztus 14. 18:10

@mondoga:

Nem vagyok turkológus, de tudtommal akkor már az oguz népek is megjelentek a sztyeppe nyugati részén , ráadásul nem is volt olyan éles a szakadék, voltak átmeneti formák. A Nyesten is volt valami cikk erről.

Ettől a magyar nyelv török szavainak fő forrása természetesen nem valami köztörök nyelv volt, nem gondolok én ekkora öküZ-ségeket .....;-)

92 mondoga 2019. augusztus 14. 18:22

@benzin: Végül is az mindegy, hogy a népnek mi a neve, baskír, tatár, vagy bármi, egy mai magyar is lehet tót, cigány, zsidó stb. önmaga is használhat többfajta jelzőt magára, ráadásul a kívülállóknak még nagyobb a szabadságuk. Nem kétlem, hogy tatárnak titulálta őket, hisz akkor ez a népnév volt általános a környék népeire - gondolj csak Vámbéryra, pedig V. korában már sokkal több információ állt rendelkezésre, mint J. idejében.

Szóval a tatár általános megnevezés volt, a törökökre is.

93 mondoga 2019. augusztus 14. 18:38

@Cypriánus: Én se vagyok turkológus, csak igyekszem tanulni. Legutóbb Róna-Tastól (WOT).

Csak azt nem értem, hogy ilyen okos, nagy tudású ember miért nem számol magukkal a honfoglalókkal, mint a török szavak forrásának egyik ha nem a legkézenfekvőbb forrásával.

(időmegtakarítás céljából Zaicz összegzéséből idézem)

"A nyugati ótörök nyelvet – választ adva az alapkérdésre – avarok, dunai és volgai bulgárok, kazárok beszélték, és fő változatát ogurnak nevezzük. Az ősmagyarságnak török kapcsolatai a Kubán–Don vidékén, majd pedig kétszáz éves etelközi tartózkodása idején voltak, mégpedig az említett 5–9. századig."

94 Cypriánus 2019. augusztus 22. 19:09

Érdekes, Neparáczki szittya - finnugor népekről beszélt ... Vajon ezen mit érthet? Lehet hogy ez egy pozitív fejlemény.

Végül is az uráli nyelvekkel valo rokonságot nem akarták tagadni eddig sem.

Meg lehet , a CWC ancestry azért nekik is befészkelte magát az agyukba. Végül is tényleg létezik és elég feltűnő is a különböző uráli népekben.

95 zegernyei 2019. augusztus 22. 19:42
96 Cypriánus 2019. augusztus 22. 20:27

@zegernyei:

Az előbb hallgattam meg egy interjút Neparáczki Endrével. Nem tűnt valami elvetemült, vagy rossz szándékú fickónak.

Amikor a "nemzeti érzelmű szittya" riporter ki akarta belőle szedni, hogy az elmúlt 150 év tudománya teljes zsákutca volt, Neparáczki ellene mondott.

Ez nekem szimpatikus volt.

Ha szerencséje van ennek a szerencsétlen országnak, Neparáczki Endre megviszgál majd egy rakás csontot, és leszállít egy csomó hasznos eredményt.

Ha rövid távon ebből politikailag motivált vagy tendenciózus interpretációk is születnek, az elmúlik. Az eredmény marad.

Természetesen jobb lenne ha a két N. Endre egymást erősítve működne, és nyelvészeti és régészeti kontroll mellett...az utókor számára ez valószínűleg így is lesz. ...

A tudomány elefántcsonttornya egy valójában egy verekedős kocsma, de sajnos ebben semmi új sincs.

Életem egyik legkiábrándítóbb olvasmánya volt, amikor szembesültem hogy a XIX. század -amúgy valóban nagy- angol biológusai mennyit szemétkedtek egymással. és milyen kisstílűen.

A fizikus kollégái a sírba kergették Boltzmann-t (öngyilkos lett a sok kritika után.) A sors iróniája , hogy alig pár évvel Boltzmann tragikus halála után egyik fő ellensége, Max Planck igazolta őt...Planck élete végéig nem tudott ezzel a ténnyel igazán mit kezdeni.

97 mondoga 2019. augusztus 22. 21:59

@zegernyei: A hun-magyar rokonságot oda-vissza rugózni csak politikai megrendelésre lehet.

Hozzá is kezdtek - mindkét oldalról.

98 zegernyei 2019. augusztus 22. 22:12

@mondoga: Ezt az érvelést ismerem: az áldozat tehet mindenről.

99 mondoga 2019. augusztus 22. 22:42

@zegernyei: Azt mondod, két áldozat van? Két áldozat ordítozik egymással, csúsztatásokkal egymásra licitálva?

Lehet. :-(

100 mondoga 2019. augusztus 22. 23:01

@mondoga: Egyébként beszélgethetünk Klima László írásáról és/vagy a Riba-féle cikkről is. De ti eddig még a félreérthető állítások tisztázására se mutattatok hajlandóságot, úgy tűnik, nem a téma érdekel benneteket, hanem csak és kizárólag a sértődött vita maga. Hogy írni kell valamit, mert áldozatok lettünk. Nem is konzekvens, hogy egyáltalán van itt kommentelési lehetőség, hiszen úgyis csak ilyen beszólások erejéig ereszkedtek le a plebshez. Mondj egy érvet, hogy miért ne mi sértődjünk meg...

101 zegernyei 2019. augusztus 23. 05:16

@mondoga: Na ne viccelj, az áldozat a tudomány. Meg kellene ismerkedned a tudományos eredményekkel.

102 Cypriánus 2019. augusztus 23. 08:26

@zegernyei:

A "finnugor elmélet" ellenségei jórészt a jobboldali szavazók között vannak, illetve politikailag inaktívak.

Nem éppen a legnyerőbb megközelítés, hogy szinte minden Rénhírek cikkben elejtek valami balliberális üzenetet...ettől most őszintén, de mit várhatok?

Hogy egy korántsem kitalált példát mondjak; tegyük föl, hogy egy balliberális kormányzat egyik államtitkára egy szcientológus lesz. A illető kapva kap az ország szorult anyagi helyzetén, ami egyébként egyáltalán nem független e haladó és demokrata kormányzat tevékenységétől. ( Elk....nem kicsit. Nagyon.)

Rábeszéli a szorult helyzetben lévő egészségügyi minisztériumot, szüntesse meg az ország legrégebbi és legnagyobb pszichiátriai intézményét. ( megtörtént.)

Cikkek sorozatában akarom meggyőzni balliberális embertársaimat arról, hogy ez hova vezet; nyomorult skizofrének százai lesznek hajléktalanok és fagynak meg majd az utcán, kiváló orvosok mennek el Skandinávia felé, világhíres neuropatológiai kutatócsoportja pedig szétszéled. Ragyogó fiatal tehetség megy elkeseredve inkább Bécsbe professzornak, viszi magával szintén ragyogó tehetségű orvos feleségét is.

....

Ez mind be is következett.

Na most én ez ellen cikkezni kezdek, de úgy hogy minden írásomban legyen valami efféle: " a gyűlölködő cikkeiről és hazugságairól ismert 168 óra " vagy " a skizofrénia nagyon jó leírása található abban, ahogy az MSZP-SZDSz konglomerátumot jellemzi Bayer Zsolt a " Nácik vörös szegfűvel " című művében..."

Ha arról akarnék széles tömegeket meggyőzni, hogy a pszichiátria nem valami jobboldali úri huncutság, hanem tudomány és gyógyítás, akkor elég -rosszul reklámoztam.

Remélem érthető a példám.

103 Fejes László (nyest.hu) 2019. augusztus 23. 16:36

@Cypriánus: „szinte minden Rénhírek cikkben elejtek valami balliberális üzenetet”

Jó lenne már ezzel a bipoláris fassággal leállni. Ha elolvasod az evangéliumokkal, azok tele vannak mindenféle „balliberális”, sőt, „kommunista” üzenettel. Mi itt legfeljebb emberi értékek mellett állunk ki, arról nem tehetünk, ha egyes politikai szerveződések kifejezetten arra építkeznek, hogy bizonyos emberi értékeket kétségbe vonjanak. Persze ha mondjuk a finnugor rokonág „balliberális üzenet”, akkor nagyon nehéz mellette úgy érvelni, hogy ne „balliberális üzenetet” közvetítsünk.

104 mondoga 2019. augusztus 23. 16:53

@zegernyei: @zegernyei: Mintha elvesztetted volna a fonalat.

Betettél egy cikket Riba Istvántól, amelyben ő politikai megrendelést emleget.

Erre én megjegyeztem, hogy ilyen cikk is csak politikai megrendelésre készülhet. És meg a sárdobálás.

Erre te az áldozat hibáztatásával vádolsz meg engem. Most meg azzal jössz, hogy az áldozat a tudomány.

Ha a két állításodat összerakjuk, abból az jön ki, hogy én a tudományt hibáztatom.

Nem, barátom, nem a tudományt hibáztatom, hanem a méltatlanul viselkedő vitázókat. A tudománynak a sárdobáláshoz semmi köze.

Ami a tanulást illeti, jó lenne, ha végre tanulnátok a hibáitokból. Egyelőre ennek semmi nyoma.

(A személyeskedő, nagyképű kioktatásodra meg nem tartok igényt. A tisztességes válaszadásra inkább.)

105 zegernyei 2019. augusztus 23. 17:12

@mondoga: Riba István egy abszolút korrekt tudományos ismeretterjesztő cikket írt. Majd megállapította, hogy a politika részéről erős nyomás helyeztek az őstörténet-kutatásra, hogy az térjen el a tudományos normáktól. Riba Istvánnak teljesen igaza volt (lásd a szintén belinkelt Kásler-cikket). Ha Riba István írását politikai megrendelésű cikknek értékeled, akkor nemcsak az őstörténeti ismereteid hiányosak, hanem politikai vakságban is szenvedsz. Ne politizálj, hanem kettőzött erővel vesd magad a magyar őstörténet tanulmányozásába. Várjuk a tudományos közleményeidet.

106 Cypriánus 2019. augusztus 23. 17:34

@Fejes László (nyest.hu):

a nyíltan és vállaltan politikai üzenetekre gondoltam. Nem lenne nehéz összeszedni ilyeneket...(Fideszről írt Magyar Bálint könyv, mint jó hasonlat, jobboldali orgánumok mínősítése stb.)

Ez így egy marketinghiba. A meggyőzendő célközönség ( jobbos turbószittyák) pont hogy nem fogják értékelni.

Az Evangélium tényleg nem lőhető be politikai spektrumba. Ezen nem fogunk összeveszni. (Mondjuk nem véletlenül a nicknevem egy ókori pun származású egyházatya.)

Amúgy bármely politikai nézet nézzük,az garantáltan fontosabbnak tart bizonyos emberi jogokat a többinél. Csak az a kérdés melyik melyiket.( Hogy ezeknek az elveknek van e valamiféle közük a jellegzetesen zsákmányszerzésre épülő magyar politikai formációkhoz , az már messzire vezetne. )

107 mondoga 2019. augusztus 23. 20:16

@zegernyei: @zegernyei: Jó, felejtsük el a címet, mert bár az bosszantott fel elsőre, vélhetően nem cikkíró, hanem a szerkesztők egyike agyából pattant ki ez hatásvadász baromság. Mert hogy nyilvánvalóan nem igaz, hogy két nép közötti rokonságot csak politikai megrendelésre lehet bizonyítani. Ha a népek közötti rokonság fogalma tisztázott, bármely két nép közötti viszonyt lehet tudományos módszerekkel vizsgálni.

Az se nem érv, se nem akadály, hogy bizonyos körök tagadják, hogy a népek közötti genetikai (vagy bármilyen?) rokonság nem létezik - ahogy ebben a vitában már el is hangzott.

És itt kezdődnek a bajok. A saját elveiteket nem tartjátok be, amikor belebeszéltek, hogy egy másik tudomány milyen fogalomrendszerrel dolgozik. Semmi közötök hozzá - értsd: mint nyelvészek, régészek, őstörténészek nem beszélhettek bele, csak mint civilek, műkedvelők.

Lássuk a cikket:

"A magyar etnikum „hun–türk eredetű” – mondta a kiváló magyar őstörténész, Orbán Viktor még tavaly a kirgizisztáni Csolpon-Atában."

Igen, ezt mondta. Vagy nem pontosan így, vagy nem így gondolta, de ez most mindegy is. Ez egy politikai beszéd volt. Nem őstörténeti konferencia.

Egyébként az etnikai eredet őstörténeti kérdés? Csak hogy tudjuk mihez tartani magunkat...

(folyt.köv.)

108 seta92 2019. augusztus 23. 20:29

@Cypriánus: Németh, Klima és társaik nem hajlandók szóba állni Neparáczkiékkal, aztán meg tudományról prédikálnak, mintha a tudomány alapja nem a kommunikáció lenne. Maró gúnnyal csúsztatásokkal emlegetni a szegedi kutatókat, akik sokkal jobb módszerekkel sokkal komolyabb tudományos fórumokon jelennek meg, nem kommunikáció. Szóba kéne állni velük, pláne ha ők próbálkoztak is ezzel. Mert ugye köszönni tisztesség, fogadni emberség dolga...

109 mondoga 2019. augusztus 23. 21:41

@zegernyei: "A kinyilatkoztatás tehát megtörtént, már csak a tényeket kell hozzáigazítani. Hogy teóriáját alátámassza, Orbán létrehozta a Magyarságkutató Intézetet, amelynek Archeogenetikai Kutatóközpontját Neparáczki Endrére bízták."

Nem árt, ha - újra - tisztázzuk: ez nem Orbán teóriája. Ahogy később a cikkben Riba maga is leírja, a hun-magyar rokonsággal kapcsolatosan sokféle elmélet van, jók-rosszak vegyesen, és nagyon régóta.

"...Neparáczki Endrére bízták. Arra a genetikusra, aki kifejezett céljának tekinti a hun–magyar rokonság igazolását, s doktori dolgozatában feketén-fehéren leírta: „A genetikai eredmények alapján Árpád népe a kelet-európai sztyeppén maradt vagy oda visszavonuló hunok egyik ága lehetett.”"

Neparáczki nyilatkozott tényleg zöldségeket (is), de az itt idézett állítással semmi gond nincs. Kellően óvatos ("lehetett") fogalmazás, semmi nyoma a korábban elhangzott túlzásoknak.

"Neparáczki szerint kutatásaiból „az következik, hogy a néphagyományok és a krónikák valós alapokon állnak, adataikat komolyan kell venni”."

Nem, nem a kutatásaiból következik, hanem a kutatásai is azt támaszthatják alá. Egyébként meg igaza van, kellő indok nélkül kidobtak sok mindent korunk "felkent tudósai".

"Abban nem téved, hogy mintegy 700 évig teljes volt a közmegegyezés: a magyarok a hunoktól származnak. Az állítást csak a XIX. század végén kezdték nyelvészek és történészek kétségbe vonni, a kérdés máig nem jutott nyugvópontra."

Ennél a mondatnál ment fel (no nem vészesen :D) a vérnyomásom.

Ti valszeg észre se vettétek, Riba itt - kicsit egyszerűsítve - azt mondja ki, hogy nyelvészek kétségbe vonták a hun származást. Miközben FL vért izzad a nyest egy másik cikkében, hogy cáfolja a nyelvészek érintettségét az etnikai rokonság dolgába...

Szóval akkor Riba tudományos megközelítése ennyire tudományos és korrekt.

"Ezt a meggyökeresedett nemzeti eredethagyományt írták felül aztán a XIX. század végétől nyelvészek és történészek."

Na még egyszer! hátha valaki nem értette korábban...

Egyébként ez a "felülírta" ötletes. Nem cáfolta, nem bizonyított semmit, egyszerűen felülírta. Igaz, korábban azt is írta Riba, hogy "a kérdés máig nem jutott nyugvópontra.", de ki emlékszik már vissza egy öt perccel korábban leírt/olvasott mondatra? A fő a korrektség és a tudományosság... :D

110 mondoga 2019. augusztus 23. 21:52

@zegernyei: "A magyar nyelv finnugor eredetének bizonyítása és az egyre sokasodó kora középkori forráskiadások nyomán a tudományban elfogadottá vált, hogy a hun eredethagyománynak nincs történelmi alapja, a közel ezeréves művészeti alkotások és az oktatás által rögzült származástudat téves koncepciókon alapul."

Mi van?!?

Riba tudományosan összekeveri a nyelvrokonságot a genetikai származással?

Még hogy a hun eredethagyománynak nincs történelmi alapja? És ez a tudományban elfogadottá vált? Téves koncepciókon alapul?

Ja, persze, a kérdés eldőlt, csak "a kérdés máig nem jutott nyugvópontra". Korrekt... no meg tudományos... :D

111 mondoga 2019. augusztus 23. 22:18

@mondoga: folyt.

"A cáfolatot sokan máig nem emésztették meg, a történészek egy része azóta is próbálkozik annak alátámasztásával, hogy a sok száz éves tradíciónak igenis léteznek valós történeti gyökerei."

No akkor mégis... sokan... meg a történészek egy része...

Talán be kéne ismerni, hogy az a cáfolat egy lufi volt. Gyenge próbálkozás. Mert hiszen a nyelvészek nem cáfolhattak semmit, hisz nem is foglalkoztak ilyen kérdésekkel. Ha valakinek aggályai lennének, kérdezzék Fejes Lászlót!

Az idézetet követő halzsíros baromságot inkább kihagyom, mert abban végképp semmi tudományosságot nem lehet felfedezni.

Az ezt követő zavaros történelmi összefoglalót inkább nem átugrom, mert hosszú lenne minden csúsztatását elemezgetni, meg hát nem is ér annyit ... Egy részletet azért - a példa kedvéért - még idézek:

"Veszprémy László annyiban megengedőbb, hogy szerinte élt a XIII. század előtt a magyarok körében hun hagyomány, „de annak a honfoglalás előtti időkkel való folyamatossága az, ami kérdéses, sőt meg is kérdőjelezhető”."

Ember, hát a hunok után - a ma elfogadott időrend szerint - a honfoglalás következett? Nem volt se avarkor, se előtte-utána átmeneti időszakok? Persze hogy nincs folyamatosság, Veszprémy joggal kérdőjelezi meg...

Végül egy idézet a végéről, amelyben Neparáczkival szemben Ribának van igaza:

"Neparáczki egyik interjújában elmondta, hogy a Magyarságkutató Intézet archeogenetikai kutatásaival „pontot tehetünk a hun vitára is, mivel a hun kori leletek genomja világosan meg fogja válaszolni, hogy volt-e közük a honfoglalókhoz”. A probléma pontosan az, hogy a hun kori leletek nem hun leletek"

De miért nem lehet állandósítva korrekten érvelni és vitázni?

112 zegernyei 2019. augusztus 24. 11:33

@mondoga: Sok jó észrevételed volt Riba cikkével kapcsolatban. Ezek azonban nem érintették a lényeget. Vagyis, hogy a hun-magyar rokonság máig nincs bebizonyítva, és azt sem írtad meg, hogy miért szeretnéd, ha valaki bebizonyítaná. Milyen tudomány alatti, érzelmi indíttatásodból ered a hunok iránti rajongásod. Egyébként, ha be lehetne bizonyítani a hun-magyar rokonságot, a tudósok már bebizonyították volna. Lehet, hogy egyszer sikerülni fog nekik, majd meglátjuk.

Ez egy kicsit zavarosra sikeredett, megmagyaráznád?: És itt kezdődnek a bajok. A saját elveiteket nem tartjátok be, amikor belebeszéltek, hogy egy másik tudomány milyen fogalomrendszerrel dolgozik. Semmi közötök hozzá - értsd: mint nyelvészek, régészek, őstörténészek nem beszélhettek bele, csak mint civilek, műkedvelők." Milyen elveket kik nem tartanak be? Úgy gondolod, hogy egy tudomány kisajátíthatja egy másik tudomány fogalomrendszerét, és azt eredeti jelentésétől eltérően használhatja? És ez ellen a fogalomrendszert kidolgozó tudomány nem tiltakozhat? Ha jól értem, nem értem.

113 Fejes László (nyest.hu) 2019. augusztus 24. 11:42

@Cypriánus: Nem jobboldali lapokat minősítünk. Az viszont természetes, hogy ha kijön egy hazugság, akkor ahhoz hozzátartozik az is, hogy hol jelent meg: olyan helyen, amely egyébként is hazugságban utazik, vagy olyan helyen, ahol ez meglepő. Normális jobboldali amúgy sem tartja hiteles sajtóorgánumnak a 888-at, még ha fideszes is, akkor is tudnia kell, hogy ez csak egy propagandaeszköz, semmi köze a sajtóhoz. Aki ezt nem látja be magától, azt egyébről is hiába győzködünk, tehát nem célcsoportunk. A mi célcsoportunk az érdeklődő olvasó, aki szeretné tudni, hogy amit hallott, annak van-e igazságalapja. (Egyébként nem tudom, miért e cikk alatt hozod fel ezt, nem ide tartozik.)

114 zegernyei 2019. augusztus 24. 11:49

@mondoga: Csak hogy lásd a helyzetedet, mostanában ezt írták az internetről: " a profi újságírók mediáló, a tényeket ellenőrző, a szövegeket logikus rendbe szerkesztő, a nyilvános vitát észszerű mederben tartó, a szélsőségeket mérséklő szerepe a háttérbe szorul, s a korábban még többé-kevésbé racionális nyilvános beszédet emocionális, nemegyszer spekulációkon alapuló, töredékes közbeszéd váltja fel. Az árnyalt ábrázolás és az óvatos mérlegelés a fekete-fehér valóságfestésnek és az instant moralizálásnak adja át helyét."

Meg ezt is írták: "Az új média azonban a társadalom fragmentálódását és polarizálódását segíti elő, miközben támogatja a populizmus térhódítását.."

(Bajomi-Lázár Péter: Mit köszönhetünk az internetnek? Kerek évfordulók. Élet és Irodalom, 1989/34: 5.)

A fentiek ellen próbálkozott egy újságíró - Riba István - megmaradni a tényeknél. Mi lenne, ha te is megmaradnál, és elismernéd, hogy Orbán Viktor durván beavatkozott az őstörténet-kutatásba, amikor kijelentette, hogy a magyar nyelv türk eredetű? Miniszterelnökünk egyúttal szembe ment a magyar Alaptörvénnyel is, amely szerint a politika nem szólhat bele a tudományba.

115 Fejes László (nyest.hu) 2019. augusztus 24. 11:59

@mondoga: „Ti valszeg észre se vettétek, Riba itt - kicsit egyszerűsítve - azt mondja ki, hogy nyelvészek kétségbe vonták a hun származást. Miközben FL vért izzad a nyest egy másik cikkében, hogy cáfolja a nyelvészek érintettségét az etnikai rokonság dolgába...”

Szerintem itt csúnyán kevered a dolgokat. Arról van szó, hogy volt az az ŐSTÖRTÉNETI kérdés, hogy honnan származnak a magyarok. Ez a naiv megközelítés még nem disztingvált olyanok között, mint genetikai rokonság, kulturális rokonság vagy nyelvi rokonság, mert ezekről, és pláne a közöttük levő viszonyokról nemhogy nem tudtak, nem is gondolkodtak rajta. Aztán a nyelvészek – éppen abban a korban, mikor a népet és a nyelvet erősen azonosították – rájöttek arra, hogy a nyelvek ilyen történeti viszonyait bizonyítani lehet. Itt aztán jött a zavar, hogy akkor mennyit mondhat a nyelv a nép történetéről – szerintem ez nem egyértelműen megválaszolható kérdés, mert attól függ, mit tekintünk a népnek. Az is igaz, hogy voltak nyelvészek, akik a szigorúan vett nyelvészeten kívül is foglalkoztak őstörténeti kérdésekkel, de ez nem jelenti azt, hogy úgy gondolták volna, hogy a nyelvrokonság azonos a genetikai rokonsággal, sőt. Mindenesetre az, hogy a magyar nyelv finnugor származású, és így valamilyen átvitt értelemben a magyar nép finnugor, egyértelmű tudományos eredménnyé vált.

Ami a hunokat illeti, a hunok és a magyarok közötti kapcsolatokat semmilyen egyértelmű módon nem sikerült igazolni, de még valószínűsíteni sem. Az egyetlen, ami valamiféle kapcsolatra utal, hogy földrajzilag nagyjából egy irányban voltak, és hasonló életmódot (lovasnomád) folytattak. De ennyi erővel, ha volt is köztük kapcsolat, az ellenséges is lehetett. Lehetséges, hogy egy egykori magyarnak olyan sértés lenne, ha hunnak neveznék, mintha ma szlováknak vagy románnak. És most én a ható igét tényleg a bármi lehetséges értelemben használom, nem úgy, mint Neparáczki, akinél ez a hun–magyar kapcsolat leHETett úgy hangzik, mint ami nem teljesen biztos, de valószínű.

116 zegernyei 2019. augusztus 24. 12:00

@seta92:

1) "Németh, Klima és társaik nem hajlandók szóba állni Neparáczkiékkal" - ez nem igaz.

2) " Maró gúnnyal csúsztatásokkal emlegetni a szegedi kutatókat" - ez sem igaz. Szerintem Németh, Klima és társaik mindenhol elismerően nyilatkoztak Török Tibor és Neparáczki Endre genetikai eredményeiről. A probléma ott van, hogy a fenti nagyra becsült genetikusoknak nincs még kellő mélységű történeti ismeretük A jelen cikkhez csatolt bibliográfia ismereteik elmélyítésében kíván segíteni.

3) (Török Tibor és Neparáczki Endre cikkei) "sokkal komolyabb tudományos fórumokon jelennek meg". Erről nem kellene vitatkoznunk, mert eljutunk oda, hogy kinek az apukája erősebb. A cikkben hivatkozott mindkét genetikai tanulmány szakmailag elismert folyóiratokban jelent meg.

117 mondoga 2019. augusztus 24. 21:27

@zegernyei: "...a hun-magyar rokonság máig nincs bebizonyítva, és azt sem írtad meg, hogy miért szeretnéd, ha valaki bebizonyítaná. Milyen tudomány alatti, érzelmi indíttatásodból ered a hunok iránti rajongásod."

Nem is állítottam, hogy ez a rokonság vagy micsoda be lenne bizonyítva. Azt pedig természetesen nem írtam, nem írhattam meg, hogy miért szeretném, ha bebizonyítaná valaki. (Nem tudom, nem értem, mire alapozod ezt az előítéletedet. Nem először tapasztalom.)

Elég régóta nézegetek, írogatok itt a nyesten, soha nem írtam arról, hogy ilyen v. olyan módon hunrokonságot látok, vagy szeretnék. Azt szeretném, ha ez a viszony a tudomány segítségével megnyugtató módon tisztázódna - már amennyire ez az adott körülmények között lehetséges. Ugyanígy szeretném, ha tisztázódna az avarok és a magyarok közötti viszony, sőt, a honfoglalók és a magyarok közötti viszony is. Mert mindez tisztázatlan, homályos. És az a legfőbb bajom, hogy eddig nem is látszott igazi törekvés a dolgok tisztázására, ha pedig valaki mégis megkísérelte, akkor különböző eszközökkel (mellőzés, megbélyegzés, háttérbe szorítás) "lebeszélték" erről a renitenskedőket. Most eltekintek a részletektől, mert nem ez a téma.

Szóval nincs rajongás, még csak vonzalom se, a hunok így v úgy a magyar történelem része. Tudom, több kísérlet volt már ennek a homályos kapcsolatnak a feltárására, de ahogy Riba cikkéből is látszik, egyre inkább a hun hagyományt bagatellizálók kerültek fölénybe. No nem az eredményekkel, hanem a hangoskodással.

Az a véleményem, hogy csak örülni lehet annak, hogy valaki ebben a homályban segít eligazodni.

118 mondoga 2019. augusztus 24. 22:11

@zegernyei: "Ez egy kicsit zavarosra sikeredett, megmagyaráznád?"

Rendben, megpróbálom más szavakkal megfogalmazni.

Ha ti - joggal - elvárjátok, hogy más tudomány képviselői az őstörténeti és/vagy nyelvészeti kérdésekbe ne szóljanak bele, hanem mindenki maradjon meg a saját kompetenciájánál, akkor ugyanez tőletek is elvárható.

"Úgy gondolod, hogy egy tudomány kisajátíthatja egy másik tudomány fogalomrendszerét, és azt eredeti jelentésétől eltérően használhatja? És ez ellen a fogalomrendszert kidolgozó tudomány nem tiltakozhat? Ha jól értem, nem értem."

Nem, nem úgy gondolom. Minden tudománynak joga van a saját fogalomrendszeréhez. Szerintem abszurditás kisajátításról beszélni, éppen ezt próbáltam kifejteni. Mindenkinek megvan a saját rendszere, ezen belül bizony egyes fogalmak nem feltétlenül ugyanazt jelentik a különböző tudományágakban, de ezt tudomásul kell venni.

Még mindig nem vagyok benne biztos, hogy értjük egymást.

De szerintem ezen túlléphetünk.

119 mondoga 2019. augusztus 24. 22:43

@zegernyei: Az idézett cikk tartalmával egyetértek.

"A fentiek ellen próbálkozott egy újságíró - Riba István - megmaradni a tényeknél."

Nem mindig sikerült.

"Mi lenne, ha te is megmaradnál, és elismernéd, hogy Orbán Viktor durván beavatkozott az őstörténet-kutatásba, amikor kijelentette, hogy a magyar nyelv türk eredetű?"

Nem kell elismernem semmit, nem én vagyok a miniszterelnök.

A miniszterelnok.hu honlapon olvasható a beszéd:

www.miniszterelnok.hu/orban-viktor-besze...i-csucstalalkozojan/

és ebben:

"...mi Magyarországon élünk, magyarok vagyunk, magyarul beszélünk. Ez egy egyedülálló és különös nyelv, amely a türk nyelvekkel áll rokonságban."

Egy politikus nem képes megtagadni önmagát, politizál. Itt, ebben a beszédben is. Durván beleavatkozott? Ez túlérzékenység. Egyrészt mondott ő már ennél cifrábbakat, ellentmondásosabbakat stb. is.

Az más kérdés, hogy hatalma van. Túl nagy. Önkontrollja kevés.

Szóval majd meglátjuk.

De hogy megnyugtassalak, nekem ez nem nagyon tetszik, vagy nagyon nem tetszik, a szórenden még elgondolkodok,,,

De most se tudom megállni, hogy ne kötözködjek veled, amikor - véletlenül - az csúszott ki a billentyűzeted alól, hogy a magyar nyelv türk eredete őstörténeti kérdés...

Tudom, hogy ő is keveri, sokan keverik, de legalább ti legyetek következetesek: a magyar nyelv türk eredete nyelvtörténeti kérdés, az őstörténet más tészta...

120 mondoga 2019. augusztus 24. 23:27

@Fejes László (nyest.hu): Nem, nem keverek semmit. Csak rámutattam, hogy Riba rosszul, pontatlanul fogalmazott. Több helyen is.

Amit ezután írsz, azzal alapvetően nincs vitám. (Néhány részletet én másképp látok bizonyítottnak, de ez más kérdés.)

Ami a hunokat illeti, másképp látjuk a dolgokat.

Először is tény, hogy volt/van egy hun hagyomány. Hogy ez mennyire megalapozott, az más kérdés, bizonyosan vannak benne meseelemek, kitalációk, térben és időben elcsúszó információk, de egészben nem lehet semmisnek venni.

A rokonságot - ahogy azt Riba is helyesen említette - több szinten is lehetséges értelmezni. Ebből az első a perszonális genetikai kapcsolat, vagyis az Árpád-ház és a hun Attila közötti vérségi kapcsolat. Ez van a krónikás hagyományban, de megjelenik bizonyos vitatott forrásértékű irodalomban is.

Ha sikerül továbblépni az erre irányuló genetikai kutatásokban, akkor bizonyítékot, vagy cáfolatot kaphatunk a dinasztikus kapcsolatra. És ehhez nem kell feltétlenül megtalálni Attila sírját, elegendő lehet pl. Kuvrat/Asparukh vonalán a bolgár uralkodókkal való rokonságot kimutatni.

Egyelőre ennyi, mert a honfoglalók és a bolgár-török "hunutód" népek genetikai hasonlósága nem meggyőző, ebben Neparáczki nyilatkozata elsietett, vagy inkább elkapkodott (mint annak idején Raskóéké a később kunokká nyilvánított honfoglaló vitézek esetében).

121 bloggerman77 2019. augusztus 25. 00:42

@mondoga:

"És ehhez nem kell feltétlenül megtalálni Attila sírját"

**

Egy mongolid ember összeégett csontjain milyen vizsgálatokat végeznél? :)

Ha a hunok onnan származtak, ahol a későbbi Türk Birodalom is létrejött, akkor az azonos kulturális közeg miatt a hunok is hamvasztással temették a vezéreiket. A nagyszéksósi kincs nem valamilyen "áldozat", hanem egy hun vezéri sír összeégett-olvadt maradéka...

122 VamArm 2019. augusztus 25. 08:00

@mondoga:

"A rokonságot - ahogy azt Riba is helyesen említette - több szinten is lehetséges értelmezni"

Már ne is haragudj, de egészen fantasztikusan naiv elképzeléseid vannak. A "rokonság" - fogalmát a világon mindenki a "származás" értelmében használja. A szármást lehet, anyai vagy apai, - ágon nyilvántartani. Arra, már sok-sok ezer éve rájöttek az emberek, hogy a "mindkét oldali származást" képtelenség nyilvántartani - ezért beszélünk anyai vagy apai jogú társadalmakról. Mint azt a modern genetika eredményeiből tudjuk, mindkét felfogásnak - bár erről őseinknek nem igen lehettek információik - van létalapja.

A finnugor nyelvészet a "rokonság" fogalmát egyértelműen a "genealógiai" - származással kapcsolta össze. Mint ahogyan azt Fejes helyesen jegyzi meg, a nyelvrokonítások tudományának hajnalán, a nyelvrokonság egyértelműen a származást jelentette. Szinte fel sem merült a gondolat, hogy a kettő különválasztható – mint Fejes írja „Aztán a nyelvészek – éppen abban a korban, mikor a népet és a nyelvet erősen azonosították – rájöttek arra, hogy a nyelvek ilyen történeti viszonyait bizonyítani lehet. Itt aztán jött a zavar, hogy akkor mennyit mondhat a nyelv a nép történetéről – szerintem ez nem egyértelműen megválaszolható kérdés, mert attól függ, mit tekintünk a népnek.”

Ez ugye egyértelműen rámutat arra, hogy a mai finnugrisztika arra törekszik, hogy a nyelv és a nép „rokonságára” ne ugyan azt a definíciót alkalmazza.

A „nyelvrokonságra” – továbbra is a „származás” – hagyományos genealógiai definícióját alkalmazza – vagyis az apai vagy anyai ( anyanyelv ) - hagyományos elvét alkalmazza. Ezenközben a „néprokonság” meghatározása alkalmával, visszatér ahhoz a már egyértelműen és mindenki állttal, évezredek óta ismert gondolathoz, hogy a „mindkét szülő állttali rokonság” – nyilvántartása néhány generáció után már szinte lehetetlen. ( Nem hiába okozott annyi feszültséget a leányági örökösödés néhány uralkodó családnál – Habsburg)

A finnugrisztika tehát úgy tesz mintha a „nyelvrokonság” teljesen más lenne, mint a „néprokonság” – holott ez csak azért lehetséges, mert az egyikre ( nyelvrokonság ) a hagyományos genealógiai származást, alkalmazza, a másikra ( néprokonság ) viszont a hétköznapi értelembe vett „rokonság” fogalmának használatát erőlteti, amelyről már évezredek óta tudott, hogy használhatatlanul bonyolult.

123 Cypriánus 2019. augusztus 25. 09:26

@VamArm:

Ne haragudj, de az újlatin vagy a szláv nyelvcsalád tagjai sem éppen " egy vérből valók " mégis hasznaljuk mindkét fogalmat.

Holott a moldovai - vallon genetikai távolság nem kisebb, mint a magyar - finn.

Ahogy egy Thrákiában élő muszlim pomáknak sincs túl sok köze az északi oroszokhoz, se genetikai , se kulturális ' se vallási értelemben.

Pedig nagyjából még érti is mit beszélt a Arhangelszkbe való " szláv testvér ".

124 Cypriánus 2019. augusztus 25. 09:26

@VamArm:

Ne haragudj, de az újlatin vagy a szláv nyelvcsalád tagjai sem éppen " egy vérből valók " mégis hasznaljuk mindkét fogalmat.

Holott a moldovai - vallon genetikai távolság nem kisebb, mint a magyar - finn.

Ahogy egy Thrákiában élő muszlim pomáknak sincs túl sok köze az északi oroszokhoz, se genetikai , se kulturális ' se vallási értelemben.

Pedig nagyjából még érti is mit beszélt a Arhangelszkbe való " szláv testvér ".

125 Cypriánus 2019. augusztus 25. 09:45

@Fejes László (nyest.hu):

Nézd, összeköt minket, hogy aggódunk a magyarországi uralisztika miatt. Hogy áldozatul eshet annak, hogy a mostani kormánypárt végleg le akarja nyelni a Jobbik korábbi táborát, valamint vélt vagy valós gazdasági előnyök miatt a török nyelvű népek felé fordul.

Ez tragikus lenne. Természetesen háló poraiból feltámadna, meg néhány politikailag -kevésbé piszkált egyetemen meg is maradna, de a kutatócsoportok széthullása jelentős kár lenne.

Viszont: a hunok kapcsán túlzó szkepticizmust érzek.

Semmiféle érzelmi szál sem fűz a hunokhoz. Nem csodálom őket, végül is mit csodáljak egy heterogén törzsszövetségen, amely nem hagyott hátra a Szaján hegységtől nyugatra semmi komoly civilizációs emléket, jóformán csak vasból való üstöket, meg néhány sírt.

Cserébe viszont védelmi pénzt szedett más népektől, és meglódította a germán népeket, akik évszázadokig dúltak aztán , hogy később képmutatóan a barbár hunokról beszéljenek.

Valószinű a szlávok áttörő sikerét is megalapozta a hun birodalom, amúgy, lásd Piszkos rétor " hun " szavai.

Viszont Sudár Balázsnak adok igazat: -kevés forrás van, ázok meg a hun-magyar rokonságot írjak le. Ez után még azt kéne kijelenteni, semmi közünk nem volt hozzájuk. "Ez logikai salto mortale " mondja Sudár Balázs.

Ha igaz, hogy a korai magyarság a Szargat kultúra része volt, elég nehezen hihető, hogy nem került be a hun szövetségbe, akár önként, akár kényszerből.

126 VamArm 2019. augusztus 25. 11:00

@Cypriánus:

„Ne haragudj, de az újlatin vagy a szláv nyelvcsalád tagjai sem éppen " egy vérből valók " mégis használjuk mindkét fogalmat.”

A cikk szerzője állttal legitimálni kívánt kutatók írták:

"Vizsgálatra érdemes, hogy az R1a vagy az R1b volt-e az eredetileg indoeurópai nyelvet beszélő népesség. Azt feltételezik, hogy a két haplocsoport egyszerre nem beszélhette a indoeurópai nyelvek ősét, mert elválásuk jóval az indoeurópai nyelvcsalád feltételezett kialakulása előtt több mint 20 ezer éve megtörtént. Nagy kérdést tehát, hogy az R1a, vagy az R1b népesség beszélte-e az ősi indoeurópai nyelvet, és hol és mikor történt az egyik csoport altal jellemzett közösség nyelvcseréje.”

Nekem nagyon úgy tűnik, mintha ez ugyan az a kérdés lenne, mint ami a magyar – uráli nyelveknél is felmerül.

De persze lehet, hogy tévedek! – csak nagyon gyanús!

127 Cypriánus 2019. augusztus 25. 11:39

@VamArm:

Bevallom, nem értem a ez hogy jön ide.

1) kérlek add meg ki is milyen összefüggésben írta a általad idézett szöveget.

2) nem egészen értem, ez mit cáfolna és miért. Attól hogy a proto-indoerópai nyelvű népesség esetleg zömében R1b volt, az mit jelent 4500 évvel később a beludzs - skót viszonylatban?

Megint Sudár Balázst kell idezzem: a népek nem a történelmen átguruló golyók, hanem olyanok mint a lavina. Egészen más lesz az összetétele a -hegy tetején, mint alul...

3) amúgy konkrétan az idézett szöveg valószínűleg igazat állít - és a zsinórdíszes kultúra nem volt , vagy zömében nem volt indoeurópai.

Ennek pedig a magyar etnogenezis előzményeire is óriási kihatása van. Akár a szerzők eredeti interpretációjától eltérő lehetősek is.

Ha ugyanis a CWC valójában pre-proto-uráli nyelvű is lehetett... Akkor Kelet-Európa bronzkori történelme teljesen más volt, mint eddig hittük.

Meg rögtön érthető lenne a sztyeppei eredet túlsúlya a finnugor népek többsége esetén. ( pl az észtek esetén is 55 %. _)

128 Cypriánus 2019. augusztus 25. 11:43

@Cypriánus:

Mármint Kriistina Tambets szerint 55%, mások szerint még annál is több lehet.

Mindenesetre elég jelentős.

129 Cypriánus 2019. augusztus 25. 11:43

@Cypriánus:

Mármint Kriistina Tambets szerint 55%, mások szerint még annál is több lehet.

Mindenesetre elég jelentős.

130 VamArm 2019. augusztus 25. 12:07

@Cypriánus:

"... kérlek add meg ki is milyen összefüggésben írta a általad idézett szöveg"

Kérlek:

PH - FT - NE - CSLK: Genetika és Őstörténet: 2016 - 132 o.

Mit cáfol?

Gyakorlatilag az egész "nyelvrokonítási paradigmát"... !

131 Cypriánus 2019. augusztus 25. 12:35

@VamArm:

Mi van?

Akkor most a bolgár és az orosz nyelv nem rokon, mert a beszélői genetikailag nem rokonok? Noha a két nyelv részleges érthetősége még laikus számára is feltűnő?

Vagy ne haragudj, nem tudlak követni...

132 mondoga 2019. augusztus 25. 13:19

@bloggerman77: Már megint elragadott az arvisúrás-mesemondó fantáziád. Javaslom, maradjunk a tényeknél.

133 VamArm 2019. augusztus 25. 13:46

@Cypriánus:

"Vagy ne haragudj, nem tudlak követni...+

Azt látom!

A R1a és R1b - a legjellemzőbb géncsoport az indoeurópai nyelveket beszélők között, de a genetika egyértelműen bizonyította, hogy együtt egyidőben, egyszerre nem beszéhették az IE - alapnyelvet, vagyis valamelyik csoportnak nyelvet kelett cserélnie - de erre a világon semmien bizonyíték nincs. Tehát a két nyelvcsaládnak - latin és szláv - valamiféle teljesen más kapcsolata kell legyen mint amit a nyelvészet feltételez. Vagyis hogy a két nyelvcsoport egy sokkal régebbi "kapcsolat" eredményeképpen néz ki "rokonnak" - mint a feltételezett "alapnyelvek kora"... ie. 5000 - körüli létének feltételezése.

A magyar nyelv és az uráli nyelvek, pont ilyen sokkal régebbi időkre visszanyúló kapcsolatai alapján látszanak "rokonnak"... hisz az ma már teljesen világos, hogy a magyarok elődei, és a többi uráli nyelvet beszélők elődei az "uráli alapnyelv" korában nem élhettek együtt, mint ahogyan az R1a és R1b - sem. Mégtovább menve, az R1b és N1 valóban teljesen külön úton fejlődött, a kettő közötti kapcsolatot az R1a teremtette meg - amely ma mindkét csoporthoz kapcsolódik. Kik lehettek ezek az R1a- k... ? - hát a méd - árja - szkíta-szarmata - népek...!!!

134 mondoga 2019. augusztus 25. 14:21

@VamArm: "Már ne is haragudj, de egészen fantasztikusan naiv elképzeléseid vannak"

Nem olyan nagy baj, ha nem érted, ha figyelsz, akkor van esélyed. :D

135 VamArm 2019. augusztus 25. 15:12

@mondoga:

"Ti valszeg észre se vettétek, Riba itt - kicsit egyszerűsítve - azt mondja ki, hogy nyelvészek kétségbe vonták a hun származást. Miközben FL vért izzad a nyest egy másik cikkében, hogy cáfolja a nyelvészek érintettségét az etnikai rokonság dolgába..."

Valóban megpróbálja - újra és újra - de a 132 - ben megint elszólta magát:

"Szerintem itt csúnyán kevered a dolgokat. Arról van szó, hogy volt az az ŐSTÖRTÉNETI kérdés, hogy honnan származnak a magyarok. Ez a naiv megközelítés még nem disztingvált olyanok között, mint genetikai rokonság, kulturális rokonság vagy nyelvi rokonság, mert ezekről, és pláne a közöttük levő viszonyokról nemhogy nem tudtak, nem is gondolkodtak rajta"

Vagyis itt vevallotta, hogy a "kezdetek finnugristái" - mégcsak gondolatban sem voltak képessak szétválasztani a nyelv és annak beszélőinek származását.

Aki először gondolt erre az Vámbéry volt - de őt mindenféle nemtelen eszközt igénybevéve, megpróbálták leseperni!

Pedig ma már bizonyos, hogy Hunfalvyval szemben, neki volt igaza.

136 bloggerman77 2019. augusztus 25. 15:19

@mondoga:

Arvisurás a nénikéd térgyekalácsa. Te nyomod itt az áltudományos elméleteket, egyre agresszívabb stílusban, csodálom hogy FL-ék még nem küldtek pihenőre.

A Második Türk Birodalom kagánjait hamvasztással temették el, ha tetszik neked ha nem. A hunjaid ugyaninnét jöttek, úgyhogy...

137 mondoga 2019. augusztus 25. 17:06

@mondoga: Szóval az egyén szintjén a genetikai vizsgálatok mutathatnak ki használható eredményt.

Kicsit más a helyzet a populációgenetikával, népek, népcsoportok genetikai kapcsolataival. Már a vizsgálandó csoport definiálása sem egyszerű. Esetünkben lehetne vizsgálni a Kárpát-medencei magyarság összetételének vizsgálatát napjainkig, egyfelől az ismert népcsoportok szerint (ami persze újabb bizonytalansági tényező, "Anyám kún volt, az apám félig székely, félig román"), másfelől a genetikai jellemzők szerint. Célszerű azonban ezen túllépni és leszűkíteni a vizsgálódást a honfoglalókra, itt is van bőven tisztázni való.

Mint másutt, a honfoglalóknál is markánsan megkülönböztethetőnek tűnik az elit és a köznép, sőt, ezen belül akár különválasztható a harcos (nem vezető) réteg is.

Statisztikailag a csoportokat lehet külön-külön kezelni, de lehetséges a csoportokat egyben is vizsgálni.

Módszerek vannak, csak a vizsgálat céljának megfelelő módszert kell kiválasztani, alkalmazni, és a céllal-eszközzel összhangban kell a következtetéseket is levonni. Eddig talán ennek az összhangnak a hiánya okozott legtöbbször gondot. Lásd pl a prekoncepció alapján kiválasztott, célzott mintavétel, egyes előfordulásokból levont téves általános következtetések, (Czeizel E, Béres J, Raskó I, ...), de sok félreértés, zavar támadt az egyes genetikai jellemzők mai népességhez és/vagy földrajzi helyhez való merev társításából is.

A nehézségeket jól mutatja ez az "őstörténeti szakcikk" is, amelynek szerzője aztán következtetéseiben szemrebbenés nélkül csatlakozik az általa bírált "az őstörténetünket meghamisító finnugristák"-hoz. :D

www.leventevezer.extra.hu/honalapito.pdf

Hihetetlen ez az általános "tudományos" "sakkvakság".

138 Cypriánus 2019. augusztus 25. 17:22

@VamArm:

Mire akarsz kilyukadni? Teljesen érthetetlen.

139 Cypriánus 2019. augusztus 25. 17:22

@VamArm:

Mire akarsz kilyukadni? Teljesen érthetetlen.

140 mondoga 2019. augusztus 25. 17:38

@bloggerman77: Ne fantáziálj, maradj a tényeknél!

"Egy mongolid ember összeégett csontjain milyen vizsgálatokat végeznél? :)"

.

Másodszor: Attila mongolid vonásairól csak elbeszélésekből, pletykákból tudunk. Lelet híján tudományos vizsgálat nem erősítette meg a feltételezést.

De honnan tudod, hogy összeégett csontokat találhatnának, már ha megtalálnák. Ott voltál?

Ha a mondára gondolsz, akkor azt a mesét találtad ki, hogy valakik átégették a hármas fémkoporsót? UFOk? Téged is elvittek? :D

"Ha a hunok onnan származtak, ahol a későbbi Türk Birodalom is létrejött"

Ha. És ha nem?

",,, akkor az azonos kulturális közeg miatt a hunok is hamvasztással temették a vezéreiket."

Nincs ilyen összefüggés, fantáziálsz.

RTA

„Mindenekelőtt rögzítsük, hogy a régészeti anyag egy adott állapotot tükröz. Ez az állapot magában hordozza ugyan történeti előzményeinek nyomait, de nem szabad ettől sokat várnunk. Igaz, hogy a temetkezési szokások és a túlvilági képzetek igen szívósak, hosszú ideig változatlanok maradhatnak,de néha meglepően gyorsan változnak, és e változás mögött nem mindig vannak történeti vagy etnikai változások. Nemcsak Budapest lakosságának etnikumát nem lehet megállapítani abból,hogy itt elszaporodik a hamvasztásos temetkezés, és ez egybeesik a szovjet csapatok jelenlétével.”

"A nagyszéksósi kincs nem valamilyen "áldozat", hanem egy hun vezéri sír összeégett-olvadt maradéka.."

Az Arvisura meg Arvisura.

141 Cypriánus 2019. augusztus 25. 17:41

@VamArm:

Bizonyára van valamiféle koncepció amögött, amit írsz, de egyáltalán nem világos , mi lehet az.

Szerinted mondjuk a bolgár és az orosz azért hasonló, mert valamiféle neolit kapcsolat van közöttük? Tehát nem a jól dokumentált kora középkori szláv terjeszkedés a magyarázat rá ?

Vagy a portugál és az olasz nyelv valami misztikus őskori egység miatt hasonló, nem pedig azért, mert Cornelius Scipio elfoglalta Hispania területét a II. Pun Háború során, majd jött 600 év római uralom ?

Ha ezt Te tényleg így érted és gondolod, akkor aligha fogok vitázni Veled, mert teljesen értelmetlen lenne.

142 Cypriánus 2019. augusztus 25. 17:41

@VamArm:

Bizonyára van valamiféle koncepció amögött, amit írsz, de egyáltalán nem világos , mi lehet az.

Szerinted mondjuk a bolgár és az orosz azért hasonló, mert valamiféle neolit kapcsolat van közöttük? Tehát nem a jól dokumentált kora középkori szláv terjeszkedés a magyarázat rá ?

Vagy a portugál és az olasz nyelv valami misztikus őskori egység miatt hasonló, nem pedig azért, mert Cornelius Scipio elfoglalta Hispania területét a II. Pun Háború során, majd jött 600 év római uralom ?

Ha ezt Te tényleg így érted és gondolod, akkor aligha fogok vitázni Veled, mert teljesen értelmetlen lenne.

143 mondoga 2019. augusztus 25. 17:52

e@VamArm: "Vizsgálatra érdemes, hogy az R1a vagy az R1b volt-e az eredetileg indoeurópai nyelvet beszélő népesség. Azt feltételezik, hogy a két haplocsoport egyszerre nem beszélhette a indoeurópai nyelvek ősét, mert elválásuk jóval az indoeurópai nyelvcsalád feltételezett kialakulása előtt több mint 20 ezer éve megtörtént. Nagy kérdést tehát, hogy az R1a, vagy az R1b népesség beszélte-e az ősi indoeurópai nyelvet, és hol és mikor történt az egyik csoport altal jellemzett közösség nyelvcseréje.”

Félő, hogy átsiklottál azon, hogy "azt feltételezik". Ennek a feltételezésnek az indoklása azonban sántít. Ami az adatok alapján tény, hogy az R1a és R1b szétválása régen történt. De ez független attól, hogy az ezen genetikai jellemzőkkel bíró népesség mikor vált szét, egyáltalán, az utódokkal mi történt.

Itt is az a hiba jön elő, amire már korábban céloztam, egyes nyelvekhez, vagy egyes népekhez genetikai jellemzőt rendelnek - indokolatlanul, megalapozatlanul, szinte törvényszerű, hogy hibásan.

Vagyis bármelyik nyelvet - közte a PIE-t is - beszélhették, és valószínűleg tényleg beszélték is különböző származású emberek, csoportok.

144 mondoga 2019. augusztus 25. 17:56

@VamArm: "A R1a és R1b - a legjellemzőbb géncsoport az indoeurópai nyelveket beszélők között, de a genetika egyértelműen bizonyította, hogy együtt egyidőben, egyszerre nem beszéhették az IE - alapnyelvet, vagyis valamelyik csoportnak nyelvet kelett cserélnie - de erre a világon semmien bizonyíték nincs"

Téves interpretáció. A genetika semmi ilyenfélét nem bizonyított. Nem is bizonyíthat, "nem arra van kitalálva :D"

145 mondoga 2019. augusztus 25. 18:32

@VamArm: "Kik lehettek ezek az R1a- k... ? - hát a méd - árja - szkíta-szarmata - népek...!!!"

No ide vezethetnek a hibás premisszák. :D

Ez a "levezetés" szörnyűséges. Hibás kiindulás, eltévedt folyamat hozzáillesztése, illogikus következtetés....

146 VamArm 2019. augusztus 25. 19:01

@Cypriánus:

"Ha ezt Te tényleg így érted és gondolod, akkor aligha fogok vitázni Veled, mert teljesen értelmetlen lenne."

Ha szerinted is értelmetlen, akkor én miért tartanám értelmesnek?... ezen elgondolkodtál már?

147 bloggerman77 2019. augusztus 25. 20:53

@mondoga:

"Ha a mondára gondolsz, akkor azt a mesét találtad ki, hogy valakik átégették a hármas fémkoporsót? UFOk? Téged is elvittek?"

**

Ha te a 3 fémkoporsóban eltemetett Attilában hiszel, akkor felesleges ez a tudományos mezbe öltöztetett szövegelésed itt. A Tiszába nem temették mellette? LOL Semmilyen kortárs forrás nincs erről, hiszen Jordanes találta ki az egészet aki 100 évvel később élt. Amúgy ő nem 3 fémkoporsóról hanem 3 szemfedőről írt...

"Másodszor: Attila mongolid vonásairól csak elbeszélésekből, pletykákból tudunk. Lelet híján tudományos vizsgálat nem erősítette meg a feltételezést."

**

Tehát nincs lelet, de te Attila europid vonásait relevanciaként veszed, tudományos vizsgálat nélkül. Az ázsiai hunok történetesen mongolidok voltak, az avarok első hulláma szintén hm-hm...

A nagyszéksósi leletet történetesen éppen Bóna tartotta Attila halotti áldozati máglyájának maradványának

148 Roland2 2019. augusztus 25. 21:25

„Róna-Tas András szerint 384 nyugati ótörök jövevényszavunk közül 115 hiányzik a csuvasból."

A nyugati-ótörök vagy csuvasos jellegű nyelvek egyetlen mai képviselője a csuvas. Mi van akkor, ha ez a 115 szó egy másik mára kihalt csuvasos nyelvben pedig megvolt ? ( Tényleg, egyébként az onogur-bolgár ágból csak a csuvas rendelkezik írásos emlékekkel vagy a már kihalt nyelvekből is fennmaradt valami írásos emlék, mármint amiket meg is fejtettek ? ) Vagy ha nem egy nyugati-ótörök nyelvből vannak, hanem egy másik ágból ( mondjuk vannak-e ezeknek a szavaknak kipcsak, szibériai vagy oguz ági megfelelőik, nem inkább arra kellene kutakodni ) ?

@mondoga: @bloggerman77: A rendkívül csekély és jól meghatározható régészeti lelet alapján biztos kijelentéseket nem lehet tenni a hunok embertani képéről, de a belső-ázsiai eredetű népeknél, törzszövetségeknél általában megfigyelhető, hogy az elit mongolid vagy turanid, pamirid típusú volt többnyire, valszeg a hunoknál is így lehetett - valószínűbb, hogy a kezdetekben mongolid, turanid, és ahogy egyre nyugatabbra kerültek, annál több europid elemet vettek fel :

kurultaj.hu/2018/10/a-hunokrol-az-embertani-leletek-tukreben/

"Az elég bizonyos, hogy e divatot a hunok exportálták Közép-Ázsiából. A hunok embertani képe ugyancsak kevéssé ismert a vizsgálható hun koponyák alacsony száma miatt, az azonban elfogadott, hogy vezetőrétegük nagyrészt mongolid volt. "

sirasok.blog.hu/2009/05/20/torz_koponyak

Egyébként a Nyest is írt a szargatkai kultúráról ( www.nyest.hu/renhirek/osmagyarok-nyugat-sziberiaban ) , amelyet többek szerint ugor-iráni-szamojéd ( bár ekkortól már inkább ősmagyarról kéne beszélnünk ) csoportok hozhattak létre , és amit a i.e. 2-3 században hun hatás ért ( azt már nem részletezi a cikk, hogy ez mennyire volt közvetlen vagy közvetett kapcsolat ) .Egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy egykor a magyaroknál is fennmaradhatott a Hun Birodalom emléke ( talán úgyis, ha csak közvetett érintkezés volt ez ) akár a honfoglalás koráig, hiszen pl. a közép-ázsiai népeknél még most is 800 év után is él Dzsingisz kán emléke ,több türk és mongol törzs- és nemzetségfő a dzsingiszidákig vezeti vissza a családfáját ( még akkor is , ha valójában humbug az egész, mégis előkelően hangzik ). Na persze, mivel nincs rá bizonyíték, így csak a feltételezés maradhat. De az is feltételes módban.

149 mondoga 2019. augusztus 25. 22:13

@Roland2: Egyetértek.

Az idézett nyest is nagyon jó, bár én problematikusnak látom az Erdélyi-féle elképzelés kritikáját. Igaz, ebben engem erősen befolyásolhat az, hogy az efféle ellentmondások feloldását egyre inkább az ugor-magyar fogalmak radikális szétválasztásában látom.

Más a magyar nép és más az ugor nép. Más a magyar nyelv és más az ugor nyelv. Ha ezt a különbözőséget mindenütt szem előtt tartanánk, legalábbis addig, ameddig az azonosság egyértelműen be nem bizonyosodik, akkor az elemzést világosabban el lehet végezni.

A nyelvtörténet az ugor nyelv történetét követte, a "törökösök" a honfoglalókkal érkezett magyar népcsoport történetét. Így se könnyű, de legalább világosabban az irányok.

150 mondoga 2019. augusztus 25. 22:15

@bloggerman77: vagy sokat iszol, vagy elvonási tüneteid vannak

más út egyelőre nem látszik

151 Cypriánus 2019. augusztus 25. 22:38

@VamArm:

Azt feltételeztem esetleg leírást adsz a gondolataidat összetartó paradigmáról. Így csak egy rakás egyéni interpretációt latok a nyelvcsalád- szisztéma nem különösebben kifejtett kritikája mellett. Mindez nyakon öntve a koppenhágai archeogenetikai iskola CWC - indoiráni egyezésbe vetett hitével.

Nekem ebből nem áll össze semmi, mozaikok vannak. De a kommentek alapján másnak sem feltétlenül banális , hogy mit hogyan is gondolsz.

152 Cypriánus 2019. augusztus 25. 22:38

@VamArm:

Azt feltételeztem esetleg leírást adsz a gondolataidat összetartó paradigmáról. Így csak egy rakás egyéni interpretációt latok a nyelvcsalád- szisztéma nem különösebben kifejtett kritikája mellett. Mindez nyakon öntve a koppenhágai archeogenetikai iskola CWC - indoiráni egyezésbe vetett hitével.

Nekem ebből nem áll össze semmi, mozaikok vannak. De a kommentek alapján másnak sem feltétlenül banális , hogy mit hogyan is gondolsz.

153 Cypriánus 2019. augusztus 25. 22:38

@VamArm:

Azt feltételeztem esetleg leírást adsz a gondolataidat összetartó paradigmáról. Így csak egy rakás egyéni interpretációt latok a nyelvcsalád- szisztéma nem különösebben kifejtett kritikája mellett. Mindez nyakon öntve a koppenhágai archeogenetikai iskola CWC - indoiráni egyezésbe vetett hitével.

Nekem ebből nem áll össze semmi, mozaikok vannak. De a kommentek alapján másnak sem feltétlenül banális , hogy mit hogyan is gondolsz.

154 Cypriánus 2019. augusztus 25. 22:47

@mondoga:

Nem vagyok sem a moderátor, sem az Anyukátok, de kezditek túltolni.

Speciel a utolsó kommentben Bloggerman nem is egyénieskedett.

Fogalmam sincs milyen antropológiai típus volt Atilla, de valóban lehetett mongol kinézetű. Viszont a máglya elég valószínű, lásd Makkay János.

Mindketten irtok érdekes dolgokat, légyszíves szorítkozzatok a tudományos jellegű eszmecserére. Pláne ha ezt kéritek számon másokon is....

Please!

155 mondoga 2019. augusztus 25. 23:22

@Cypriánus: Nehezen viselem, ha valaki ennyire mellébeszél, csakis kötözködés céljából. Nem az első eset, messze nem.

Egyébként Attila feltételezett mongolid típusából nyugati türk bakugrásokkal eljutni a hunok temetkezési szokásáig nem semmi.

"A halotthamvasztás idegen a hun szokásoktól, a korábban így interpretált leletek zöme halotti áldozat (részben elégetett) maradványa."

innen: terebess.hu/keletkultinfo/lexikon/hunok.html

De van ennél egyszerűbb logikai megoldás is. Általánosan elfogadott tény, hogy a hunoknál is divat volt a koponyatorzítás. Ezt nyilván blogi is tudja. Ezt elhamvasztott koponyákon tapasztalták? Nonszensz. Friss hír, hogy Marosszentgyörgy mellett talált lovas hun temetkezés eredeti maradványait is bemutatták a hétvégén Bugacon tartott hagyományőrző rendezvénysorozaton.

szekelyhon.ro/aktualis/erdelyben-talalt-...ak-be-az-osok-napjan

No more comment...

156 bloggerman77 2019. augusztus 26. 19:15

@mondoga:

1. A Kárpát-medencei torzított koponyák elenyésző része származik ázsiai jelegű egyénektől. A elsöprő többségük keleti germán.

2. A Kurultaj sajtótermékeit nem szoktam olvasni mint ahogy a többi szittyológiai weboldalt, kiadványt sem

3. A maroszentgyörgyi leletnél vicc, hogy volt EGY személy egy gepida temetőben, máris "hun katonai jelenlét" a Székeslyföldön. Muhaha! Akkor a Kijevi Rusz druzsinasírjaiban talált honfoglaló magyar sírok a magyar katonai jelenlét bizonyítékai a Ruszban? Fenéket, oda mentek zsoldosnak... Közismert hogy a hun előkelők belháborúkat vívtak egymással, és a vesztes fél és kísérete a germánokhoz menekült..,

4. A marosszentgyörgyi férfi egyértelműen belső-ázsiai, antropológiai és DNS értelemben is

5. A marosszentgyörgi lelet tulajdonosát valamiféle "vezérré" próbálják maszkirozni, holott a fogain látható kopás arról tanúskodik, hogy a szájába vett bőrszalagokból saját kezűleg fonta a korbácsát,. nem is egyszer. Ez annyira ismert elváltozás a nagyállattartó népek között, hogy még a 19. századi montanai cowboyoknál is kimutatták!

No erre mit lépsz, Mondoga? :)

157 Fejes László (nyest.hu) 2019. augusztus 27. 21:17

@Cypriánus: „Viszont Sudár Balázsnak adok igazat: -kevés forrás van, ázok meg a hun-magyar rokonságot írjak le.”

Ezek elég kései források, és céljuk elsősorban a legitimáció volt, ahhoz meg jól jöhetett a hun származás. De ha volt is alapja, az lehetett annyi, hogy az egyik törzsbe beolvadt valami hun maradék (nem is biztos, hogy hunok, csak az általuk hadjáratba kényszerített csoport), aztán azok hozták annak emlékét, hogy Attila katonái voltak. Rohadtul semmit nem lehet tudni. Nekem semmi bajom nem lenne a hun rokonsággal, de egyelőre semmi nem utal arra, hogy tényleg lett volna.

158 Cypriánus 2019. augusztus 27. 23:26

@Fejes László (nyest.hu):

Ezzel természetesen egyetértek.

Annyi még , hogy Sudár Balázs ötletelését elgondolkodtatónak tartom: a hun származás tana a -kor nyugati civilizációja számára eléggé ciki volt, ez pedig erősíti a gyanút, hogy valami belső használatú ideológia lehetett a alapja.

Sudár szerint az avarok megnyerése fontos aspektus lehetett.

Meglehet.

Viszont ami a vezető réteget illet: pont Neparáczki eredményei érdekesek e téren. Ez a skandináv - Közép -Ázsia - kelet európai koktél nagyon emlékeztet a volgai tatárok genofondjára. Szóval lehetett a honfoglaló vezér réteg hun utód, hadd ne mondjam lényegében bolgár - török. Viszont e germán beütés hiányzik a baskírokból.

De annyi mindenesetre levonható, hogy már a honfoglalók is totál heterogének voltak.

Lehet hogy már oda is kellett a hun csiríz , de bőven.

Aztán ide érve az itteni idő ungarusok között is piszkosul jól jöhetett , hiszen az akkor már keresztény agrártàrsadalom felé haladó dunántúli avarok és a honfoglalók között kellett valami közös nevező.

Ez persze csak ötletelés, de a Hun Birodalom átmenetileg óriási kiterjedésű volt, és a szlávoktól a gepidákig mindenki benne volt a buliban. Mondjuk nem biztos, hogy önként, de ne feledjük a történelmi tudat elég sajátos. A saját kortársai szemében utált paranoid zsarnok Mátyás utólag "igazságos " lett, az átlagban nála sokkal visszafogottabb Habsburgok meg "idegen elnyomók" . Reális nézet? Abszolút nem. Mégis szinte kiirthatatlan.

Azonkívül a Szargatka kultúra megszűnése arra az időre esik, amikor a xiungnuk ( egy része vélhetőleg) valószínűleg nyugatra megy , mindenesetre amikor formálódik a nyugati Hun Birodalom.

Szóval "hunnak" lenni, portosabban a hunok szövetségesének lenni nem lehetett különösen nagy művészet egy Uráltól a Rajnáig terjedő sztyeppei birodalomban....

Egyébként mint írtam, nem vagyok oda a hunokért, Attila pedig szerintem pocsék stratéga volt, gallyra is ment a Birodalma. Valószínűleg Bleda volt az ész a családban, aki konszolidációt akart, mert érezte már a reális határokat. De őt megölte Attila.

De reális lehet a szál: a honfoglalók különböző csoportjai közös nevezője lehetett a hun származás tana, és az avarok által a Don mellől köznépnek besöpört , később egyszerűen avarnak nevezett lakosság számára is emészthető ideológiai keret lehetett, nem beszélve a 670 -es év onogurjairól.

Hiszen az Urál és Duna között mindenféle hun - utód bolgár törzsek mászkáltak ebben az időben.

De természetesen túl sok etnikai vagy nyelvi folytonosság nem mindig lehetett, mondjuk a volgai tatárok kivételes eset . Róluk el tudom hinni, hogy tényleg a hunok és gótok utódai , persze egyáltalán nem tisztán. ( kipcsak, csuvas, udmurt, mari, erza , moksa , szláv keveredés is volt, persze) meg ugye a nyelvük sem folytatása az eredeti bolgárnak.

159 Cypriánus 2019. augusztus 27. 23:26

@Fejes László (nyest.hu):

Ezzel természetesen egyetértek.

Annyi még , hogy Sudár Balázs ötletelését elgondolkodtatónak tartom: a hun származás tana a -kor nyugati civilizációja számára eléggé ciki volt, ez pedig erősíti a gyanút, hogy valami belső használatú ideológia lehetett a alapja.

Sudár szerint az avarok megnyerése fontos aspektus lehetett.

Meglehet.

Viszont ami a vezető réteget illet: pont Neparáczki eredményei érdekesek e téren. Ez a skandináv - Közép -Ázsia - kelet európai koktél nagyon emlékeztet a volgai tatárok genofondjára. Szóval lehetett a honfoglaló vezér réteg hun utód, hadd ne mondjam lényegében bolgár - török. Viszont e germán beütés hiányzik a baskírokból.

De annyi mindenesetre levonható, hogy már a honfoglalók is totál heterogének voltak.

Lehet hogy már oda is kellett a hun csiríz , de bőven.

Aztán ide érve az itteni idő ungarusok között is piszkosul jól jöhetett , hiszen az akkor már keresztény agrártàrsadalom felé haladó dunántúli avarok és a honfoglalók között kellett valami közös nevező.

Ez persze csak ötletelés, de a Hun Birodalom átmenetileg óriási kiterjedésű volt, és a szlávoktól a gepidákig mindenki benne volt a buliban. Mondjuk nem biztos, hogy önként, de ne feledjük a történelmi tudat elég sajátos. A saját kortársai szemében utált paranoid zsarnok Mátyás utólag "igazságos " lett, az átlagban nála sokkal visszafogottabb Habsburgok meg "idegen elnyomók" . Reális nézet? Abszolút nem. Mégis szinte kiirthatatlan.

Azonkívül a Szargatka kultúra megszűnése arra az időre esik, amikor a xiungnuk ( egy része vélhetőleg) valószínűleg nyugatra megy , mindenesetre amikor formálódik a nyugati Hun Birodalom.

Szóval "hunnak" lenni, portosabban a hunok szövetségesének lenni nem lehetett különösen nagy művészet egy Uráltól a Rajnáig terjedő sztyeppei birodalomban....

Egyébként mint írtam, nem vagyok oda a hunokért, Attila pedig szerintem pocsék stratéga volt, gallyra is ment a Birodalma. Valószínűleg Bleda volt az ész a családban, aki konszolidációt akart, mert érezte már a reális határokat. De őt megölte Attila.

De reális lehet a szál: a honfoglalók különböző csoportjai közös nevezője lehetett a hun származás tana, és az avarok által a Don mellől köznépnek besöpört , később egyszerűen avarnak nevezett lakosság számára is emészthető ideológiai keret lehetett, nem beszélve a 670 -es év onogurjairól.

Hiszen az Urál és Duna között mindenféle hun - utód bolgár törzsek mászkáltak ebben az időben.

De természetesen túl sok etnikai vagy nyelvi folytonosság nem mindig lehetett, mondjuk a volgai tatárok kivételes eset . Róluk el tudom hinni, hogy tényleg a hunok és gótok utódai , persze egyáltalán nem tisztán. ( kipcsak, csuvas, udmurt, mari, erza , moksa , szláv keveredés is volt, persze) meg ugye a nyelvük sem folytatása az eredeti bolgárnak.

160 Fejes László (nyest.hu) 2019. augusztus 28. 10:45

@Cypriánus: „már a honfoglalók is totál heterogének voltak” Mindenki mindig totál heterogén volt. Nagyon nehéz elképzelni még az izoláltabb (értsd: távoli sziget) civilizációt is., ahol heterogének.

„A saját kortársai szemében utált paranoid zsarnok Mátyás utólag "igazságos " lett, az átlagban nála sokkal visszafogottabb Habsburgok meg "idegen elnyomók" . Reális nézet? Abszolút nem. Mégis szinte kiirthatatlan.” Abszolút nem kiirthatatlan, l. Görgey folyamatos átértékelését.

„a honfoglalók különböző csoportjai közös nevezője lehetett a hun származás tana” Ez már megint csak találgatás. A közös nevezőjük az lehetett, hogy az adott politikai konstellációban a szövetségben láttak perspektívát ennyi. Ezen kívül a többségük vszleg egy nyelven beszélt (beszélt egy nyelven).

„mondjuk a volgai tatárok kivételes eset . Róluk el tudom hinni, hogy tényleg a hunok és gótok utódai , persze egyáltalán nem tisztán.” Persze, hogy nem tisztán, és éppen ezért még sok más népnek is az utódai. És mi is biztosan utódai vagyunk a hunoknak és a gótoknak, a keltáknak, avaroknak szlávoknak, rómaiaknak, skandinávoknak, törököknek, zsidóknak stb. stb. stb.

161 Cypriánus 2019. augusztus 28. 11:37

@Fejes László (nyest.hu):

Azért Mátyás - Habsburg viszonylatban nem lesz népszerű a ember, ha tényszerű akar lenni.

Hunok; persze hogy csak ötletelés. De a bolgár Dulo - dinasztia hasonló eredetmondája adhat némi támpontot.

Volgai tatárok: meglepően és a több ezer kilométeres térségből teljesen kilógva sok bennük a skandináv - északnémet jellegű gén. Nagyon.

Ha valaki nem hiszi, nézegessen haplocsoport térképeket.

Erre aligha magyarázat a varégok...maradnak a gótok. A hun - bolgár viszony amúgy is alátámasztható történelmi források alapján is.

Ehhez képest mi teljesen helyinek tűnünk genetikailag, nem valami hun ivadéknak.

162 Cypriánus 2019. augusztus 28. 11:37

@Fejes László (nyest.hu):

Azért Mátyás - Habsburg viszonylatban nem lesz népszerű a ember, ha tényszerű akar lenni.

Hunok; persze hogy csak ötletelés. De a bolgár Dulo - dinasztia hasonló eredetmondája adhat némi támpontot.

Volgai tatárok: meglepően és a több ezer kilométeres térségből teljesen kilógva sok bennük a skandináv - északnémet jellegű gén. Nagyon.

Ha valaki nem hiszi, nézegessen haplocsoport térképeket.

Erre aligha magyarázat a varégok...maradnak a gótok. A hun - bolgár viszony amúgy is alátámasztható történelmi források alapján is.

Ehhez képest mi teljesen helyinek tűnünk genetikailag, nem valami hun ivadéknak.

163 VamArm 2019. augusztus 28. 12:39

@Fejes László (nyest.hu):

„És mi is biztosan utódai vagyunk a hunoknak és a gótoknak, a keltáknak, avaroknak szlávoknak, rómaiaknak, skandinávoknak, törököknek, zsidóknak stb. stb. stb”

Mennyire érdekes felfogás – ez a Ti származástudatotok!

A nyelvre vonatkoztatott „származást” – elfogadjátok annak ellenére is, hogy a magyar nyelv ( már az ősmagyar nyelv is) pont ugyan olyan heterogén, mint akár a genetika, akár a kultúra, akár a társadalom… stb ) Van abban, minden, uráli, altáji, török, iráni szótő, nyelvtan, stb. Nem is beszélve a több ezer „ismeretlen eredetűként” számon tartott szótövekről.

Az az 500-600 uráli szótő még az ősmagyar nyelv kb. 2600 – szótövéhez képest is csupán 20% körül van. Ez pontosan egyezik a többé-kevésbé iráninak tartott R1a arányával, amit a mai magyar népességben mérnek. Mégis nevetségesnek tartanátok, ha valaki erre hivatkozva kijelentené, hogy a magyarok alapvetően szkíta származású nép, mert, hogy Ő az R1a – t tartja a magyarok „alapgénkincsének” – a mindenféle más szempontokat is figyelembe véve – alapvető hagyomány, kultúra, életmód, … stb. – hasonlóan az alapszókincs deffinííciójához.

Szóval kissé furcsa, hogy mennyire különböző mértékkel méritek az egyik tudomány, mint a másik tudomány eredményeit.

164 bloggerman77 2019. augusztus 28. 14:08

@Cypriánus:

"Volgai tatárok: meglepően és a több ezer kilométeres térségből teljesen kilógva sok bennük a skandináv - északnémet jellegű gén. Nagyon.

Ha valaki nem hiszi, nézegessen haplocsoport térképeket."

**

Az orosz birodalomba áramlottak a germán csoportok, kezdve a német nyelvű askenázi zsidóktól, az üldözött német extremista protestáns kis szektákon át a Nagy Katalin által betelepített volgai németekig.

Úgyhogy nem kell olyan messze visszanézni a gótokig.

165 Cypriánus 2019. augusztus 28. 14:26

@bloggerman77:

Nyilván az amúgy jórészt délebbre települt nyugati keresztény volgai németek és a szunni muszlim tatárok között gyakori volt a vegyes házasság.

166 Cypriánus 2019. augusztus 28. 14:33

@Cypriánus:

Ráadásul keresztény férfi / muszlim nő viszonylatban jórészt, amit az iszlám amúgy tilt.

Majd a kis -német- tatár csemeték meg mentek a mecsetbe , mert mind muszlim lett, amit meg a katolicizmus és az akkori evangélikus vallás tiltott.

Akkor már inkább a gótok.

167 bloggerman77 2019. augusztus 28. 21:55

@Cypriánus:

Az "akkulturáció" kifejezés mond valamit?

Ha te egyedül bekerülsz egy idegen kulturális közegbe nem te fogod azt megváltoztatni, hanem te idomulsz hozzájuk, a helyi nőkkel nemzett gyerekeid génjeiben viszont ott lesz a te génkészleted is...

Illetve kerülhettek ilyen gének rabszolgakereskedelem útján is, pl. a Moldvában élő német telepeseket elrabolhattak, vagy erdélyi szászokat...

168 mondoga 2019. augusztus 29. 16:03

@Fejes László (nyest.hu): Üdvözöllek, dicső lovag :D

külön öröm, hogy éppen te töröd meg a bloggeri trollkodást...

Sok igazság van abban, amit írsz.

Pár részletnél azért elakadtam.

"Ezek elég kései források,"

Konkrétan mi minősülhetne kevéssé késeinek?

"és céljuk elsősorban a legitimáció volt, ahhoz meg jól jöhetett a hun származás."

Most Mátyásra célzol? (Mert barátaim szoktak erre hivatkozni.)

Ha nem, akkor talán a korábbi Árpád-házi uralkodókra?

Ugyan milyen legitimációs problémájuk lehetett, amire akár részben is megoldást jelenthetett volna a hun rokonság?

"De ha volt is alapja, az lehetett annyi, hogy az egyik törzsbe beolvadt valami hun maradék (nem is biztos, hogy hunok, csak az általuk hadjáratba kényszerített csoport), aztán azok hozták annak emlékét, hogy Attila katonái voltak."

Egyetértek. Nagy fontos ezt így érteni és nem elfelejteni.

"semmi bajom nem lenne a hun rokonsággal, de egyelőre semmi nem utal arra, hogy tényleg lett volna."

Kivéve a gyevi bírót, és Attila és az Árpád-ház esetét. Mert itt azért a semminél több nyom van v. látszik.

u.i. Tényleg örülök, hogy érdemben hozzászólsz, mert ritkaság, mint Mátyás fehér hollója :D

169 mondoga 2019. augusztus 29. 17:04

@Cypriánus: Örülök, hogy egyetértesz (mármint FL hozzászóláséval), másrészt üdvözlöm a blogger-trollász terelési kísértetek után beindulni látszó releváns, érdemi beszélgetést.

Sudár ötlete a legitimációs kényszerről (?) logikusnak tetszik.

"Sudár szerint az avarok megnyerése fontos aspektus lehetett."

Ez volna a korábban említett, általam első szintűnek nevezett rokonság, amely az egyén származását, esetünkben a dinasztiához való tartozást jelenti.

Megjegyzem, ez nemcsak az avarok irányában működhetett, hisz a nyugati világban is elterjedt, elfogadott volt.

"Viszont ami a vezető réteget illet: pont Neparáczki eredményei érdekesek e téren. Ez a skandináv - Közép -Ázsia - kelet európai koktél nagyon emlékeztet a volgai tatárok genofondjára. Szóval lehetett a honfoglaló vezér réteg hun utód, hadd ne mondjam lényegében bolgár - török. Viszont e germán beütés hiányzik a baskírokból."

Ez volna a "második szintű rokonság", amikor egy társadalmi csoport származását, történetét szeretnénk feltárni.

Ez se könnyű, mert adott esetben a honfoglaló elit több alcsoportra osztható, amely alcsoportoknak eltérő származása és története van. Itt egészen nyilvánvaló az útközben csatlakozó kabarok esete, de csaknem ugyanennyire nyilvánvaló a hét törzs/nemzetség különálló volta, amit közvetve bizonyíthat a vérszerződés is.

Visszatérve az elitre, elgondolkodtató Tormás herceg szavárdokra vonatkozó nyilatkozata, amit többféleképpen is értelmezhetünk. Egyrészt lehetséges volna az Árpád-ház (Dulo-klán) származására való utalás, másrészt - magam ezt tartom valószínűbbnek - jelezheti a Tormás felmenőinek valamikori hőstetteit jelző, egy népcsoport nevével jellemzett eseményekhez való kötődést. Egyszerűbben - és pontosabban - fogalmazva: Termacsü arra az időkre emlékeztetett, amikor felmenőinek az irányítása alá a szavárd nép tartozott.

Vagyis nem lehet egyetlen népet egy uralkodóhoz kötni, mert ez is változott - a személyre vonatkoztatva és a népre vonatkoztatva is.

"De annyi mindenesetre levonható, hogy már a honfoglalók is totál heterogének voltak."

Igen. Származásilag és nyelvileg egyaránt.

170 mondoga 2019. augusztus 29. 17:16

@Fejes László (nyest.hu): <„a honfoglalók különböző csoportjai közös nevezője lehetett a hun származás tana” Ez már megint csak találgatás. A közös nevezőjük az lehetett, hogy az adott politikai konstellációban a szövetségben láttak perspektívát ennyi. Ezen kívül a többségük vszleg egy nyelven beszélt (beszélt egy nyelven).>

Találgatás. Igen, de én inkább nevezném educated guess-nek. :D

Adott politikai konstelláció: most is van egy konstelláció :D

"Árpád népe, hej..." "egy vérből vagyunk" - megtilthatjuk-e egy népnek, csoportnak, hogy annak érezze és nevezze magát, aminek akarja?

Mert az elég nyilvánvaló, hogy a mai magyarság igen nagy részének ez tetszik. (Ne felejtsük, Attila és a hunok a Kádár-rendszerben se voltak indexen!)

„mondjuk a volgai tatárok kivételes eset . Róluk el tudom hinni, hogy tényleg a hunok és gótok utódai , persze egyáltalán nem tisztán.” Persze, hogy nem tisztán, és éppen ezért még sok más népnek is az utódai. És mi is biztosan utódai vagyunk a hunoknak és a gótoknak, a keltáknak, avaroknak szlávoknak, rómaiaknak, skandinávoknak, törököknek, zsidóknak stb. stb. stb.

171 mondoga 2019. augusztus 29. 17:32

@mondoga: folyt.

Bocs, idő előtt elküldtem.

A 170 hsz. végén nem jelöltem, hogy az is a 160-ból vett idézet.

A lényeg, hogy ezzel is egyetértek. Minden ember származása sokrétű és sok irányú. Ilyen értelemben evidens, hogy emberek csoportjaira, népekre vonatkoztatva sincs ez másképp.

@Cypriánus: A haplocsoport térképek se mondanak mást. Azonban ezek a térképek általában - az általam használt kifejezéssel - a harmadik szintű rokonságot, ill. származást mutatják, ami már nagy népcsoportokra vonatkozik. Ezeknél a rokonságot speciális statisztikai módszerek alkalmazásával állapítják meg, vagyis ily módon definiálják, hogy mit tekintenek "rokonság"-nak. Szakmai berkekben nem is használják ezt fogalmat (ahogy ezt olvastam egy szakértőtől, ha jól rémlik, akkor itt a nyesten is) - de ha tévednék, akkor majd valaki kijavít...

172 bloggerman77 2019. augusztus 29. 19:58

@mondoga:

Persze, én terelek,

Inkább arról mesélj, hogy beidéztél a Szolnoki régészet blogról egy írást, ami - szerinted - azt bizonyítja, hogy a 9. sz-ban továbbéltek az avarok-

Erre bemásoltam neked, hogy a cikk szerzője pont ennek az ellenkezőjét állította :)))))

Erre napokra felszivódtál. Kezdesz unalmassá válni azzal, hogy a fantazmagóriáidat nyomatod, és ha megcsipnek azzal, hogy valótlanságot állítasz, vagy félremagyarázol cikkeket, tanulmányokat a szájad íze szerint, vagy fekszivódsz, vagy nekiállsz személyeskedni.

Üggyes! - mondaná rá Kohn bácsi.

Itt egy valaki trollkodik, te.

Elhiszem, hogy te egy vidéki régész vagy (elszóltad magad az egyik kommentben, hogy "feltártuk"), aki most érzi a flow-t hogy fel lehet pattanni erre a sumértszittyológai hunnnnnkutatás szekerére, de rólam szállj le. Köszi.

Amúgy, hogy érzi magát Attila? Hun jól, hun rosszul....

173 mondoga 2019. augusztus 29. 20:19

@bloggerman77: nehazuggy!

174 mondoga 2019. augusztus 29. 21:19

@bloggerman77: Te mindenféle baromságot összehordasz. Azért tettem be a marosszentgyörgyi leletről szóló cikket, hogy bizonyítva láthassa mindenki a hunok hamvasztásos temetkezésével kapcsolatos hablatyod cáfolatát.

Gondolod, hogy a hamvakból összegyúrt koponyákat torzítgatták a régészek?! Te teljesen hülyének nézed az olvasókat?

175 bloggerman77 2019. augusztus 30. 14:47

@mondoga:

Persze. Találtak EGY hunnak TARTOTT személy sírját Marosszentgyörgyön.

Nem a hunok általános temetkezési szokásaként írtam a hamvasztásról, hanem a nagykirályok temetkezéseként. Amúgy a hun temetkezési szokásokról nehéz beszélni, mert mint még Török Tibor is elismerte, bizonyíthatóan és egyértelműen hun sír nincs, csak hun kori.

Nem, nincs konszenzus a régészetben, hogy a nagyszéksósi típusú kincsek halotti máglyaáldozatok lennének, vagy az elhamvasztott egyénnel együtt elhamvasztott tárgyak. Ki ezt mondja, ki azt. Már az a kevés kutató aki ezzel foglalkozik...

A Kárpát-medencei torzított koponyájú egyének döntő többsége keleti germán, azonbelül gepidának értelmezett NŐI sírokból került elő. El kéne gondolkozni ezen, hogy ez a "hun" szokás miért pont köztük terjedt el...

176 mondoga 2019. augusztus 30. 15:36

@bloggerman77: ha nehéz beszélni, akkor ne beszélj

ilyen egyszerű

177 zegernyei 2019. augusztus 31. 17:27

@mondoga:Most volt időm áttekinteni az itt folyó társalgást. Mondoga kolléga olykor alpári stílusban fojtogatja másokba szót, és teljesen eluralta itt a diskurzust. Ráadásul azt állítja, hogy ez az igazi, szakmai eszmecsere.

A 119. bejegyzésből idézek tőle egy részletet:

"De most se tudom megállni, hogy ne kötözködjek veled, amikor - véletlenül - az csúszott ki a billentyűzeted alól, hogy a magyar nyelv türk eredete őstörténeti kérdés... "

Kár kötözködni, a nyelv története része a nép őstörténetének, tehát természetesen őstörténeti kérdés (és annak részeként pedig nyelvtörténeti).

Miért és hová ez a vehemencia, miért kell írni valakikről a további, egymás után rákosan burjánzó kommentekben (ha jól értem, ebben a csoportban én is benne vagyok), mindenféle bizonyíték nélkül, hogy akadályozzák a magyar őstörténet kutatását?

Miért kell a nyelvészeket azzal vádolni, hogy beleszólnak az őstörténet kutatásába? A történeti nyelvészet az őstörténet-tudomány része.

Miért kell a szaktudományok eszközeit, módszereit nem ismerő embereknek azt hinniük, hogy ők kompetensek az adott tudományágban?

A fenti kérdésekben megfogalmazott problémák nemcsak Mondoga kolléga kommentjeire vonatkoznak. Az ő esetében azonban a fentieket még tetézi az is, hogy a józan észnek ellentmondva változatlanul nyelvek történetét akarja a gének történetéből levezetni. Mint a fenti cikkben írtam, nyelvészeknek sosem jutott eszükbe, hogy nyelvi adatokból genetikai következtetéseket vonjanak le.

178 VamArm 2019. szeptember 1. 08:00

@zegernyei:

"Miért kell a nyelvészeket azzal vádolni, hogy beleszólnak az őstörténet kutatásába? A történeti nyelvészet az őstörténet-tudomány része."

Tisztességes, gondolkodó ember - akit csak egy kicsinyég is érdekel a téma - elborzadva látja, hogy az általa egyébként tisztelt tudományág képviselője olyan kijelentést tesz, hogy:

„Másfél évszázada bizonyosan tudjuk, hogy nyelvünk a finnugor nyelvek közé tartozik. A finnugor egy nyelvészeti szakkifejezés – nyelvekre alkalmazható, de népekre nem. Vagyis nem mi vagyunk finnugor eredetűek, hanem a nyelvünk.”

Kérem, legyen oly szíves, és ajánljon nekem olyan szakirodalmat, amely ennek az elméletnek a nevében tárgyalja a magyarok őstörténetét. Kérem vegye figyelembe, hogy én csak laikus érdeklődő vagyok, tehát ha lehetséges akkor csupán egyetlen olyan magyar szerző művét ajánlja, amelyről a későbbiekben mindketten közösen értelmezhető szöveget tudunk elemezni.

179 Қызыл жүзім 2019. szeptember 1. 14:44

@VamArm: Habár nem tőlem kérdezted, de én megmondom őszintén, nem egészen értem, hogy pontosan milyen szakirodalmat szeretnél...

180 mondoga 2019. szeptember 1. 23:28

@mondoga: <"és céljuk elsősorban a legitimáció volt, ahhoz meg jól jöhetett a hun származás."

Most Mátyásra célzol? (Mert barátaim szoktak erre hivatkozni.)

Ha nem, akkor talán a korábbi Árpád-házi uralkodókra?

Ugyan milyen legitimációs problémájuk lehetett, amire akár részben is megoldást jelenthetett volna a hun rokonság?>

Fejes Lászlónak írtam ezt a válaszomban, de nem kellett volna. Talán túlvitt a lendület. Ahogyan itt a további beszélgetésből is kiderülhetett, a legitimációs okot elfogadom, csak tudni szerettem volna, hogy az érv mögött FL itt mire gondol.

Az utolsó kérdésemet - a rossz fogalmazásom okán - visszavonom.

181 mondoga 2019. szeptember 1. 23:58

@zegernyei: "Most volt időm áttekinteni az itt folyó társalgást. Mondoga kolléga olykor alpári stílusban fojtogatja másokba szót, és teljesen eluralta itt a diskurzust. Ráadásul azt állítja, hogy ez az igazi, szakmai eszmecsere."

Az alpári stílus nem sajátom. Átfutottam a hozzászólásaimat. Nem találtam alpári kifejezést se, nemhogy stílust.

Javaslom, biggyessz a vádhoz idézetet, ha jogos vád, el fogom ismerni és az érintettektől elnézést fogok kérni.

Nem fojtogattam senkibe a szót, b@bloggerman77 csúsztatásai és trollkodása időnként valóban idegesítő, de nem áll módomban senkibe se belefojtani a szót, még akkor se, ha szeretném...

Hogy teljesen eluraltam volna a diskurzust? Három itteni szakértőnek tettem fel kérdéseket és kértem magyarázatot bizonyos állításokra.

Ha a megkérdezettek nem válaszolnak, valóban tűnhet úgy, mintha túl sokat szerepelnék. Attól tartok, rossz helyen keresed a megoldást.

Egy fórum beszélgetésre való. Ha vannak válaszok, van társalgás, és akkor kevesebb lesz a kérdés is.

182 mondoga 2019. szeptember 2. 00:08

@zegernyei: " Az ő esetében azonban a fentieket még tetézi az is, hogy a józan észnek ellentmondva változatlanul nyelvek történetét akarja a gének történetéből levezetni."

Szemen szedett hazugság. Soha nem állítottam.

Nem ez az első alaptalan vádaskodásod. Ez már túllépi a személyeskedő sunnyogás határát.

183 bloggerman77 2019. szeptember 2. 00:40

@mondoga:

Te csúsztatsz. Válaszoltál a gúnyolódás helyett bármilyen ésszerű érvekkel, amikor rávilágítottam, hogy elég sajátságosan értelmezel (félre) dolgokat?

Tudod, pl. ott a Szolnoki régészet blogos cikk, ami szerinted bizonyítja a 9.századi avar továbbélést, a cikket jegyző régész szerint meg pont nem...

Vagy a "tipikus hun sztyeppei" koponyatorzítás a Kárpát-medencében miért csak a germán gepida nőknél fordul elő nagyrészt egy-két kivételtől eltekintve? Az egy-két kivétel néhány fiatal gepida férfi az 5. század elejéről.

Attól hogy gúnyolódsz a nicknevemen, nem leszel nagyobb fiú. :)

184 VamArm 2019. szeptember 2. 08:13

@Қызыл жүзім:

Megpróbálom!

Itt ülök egy viszonylag méretes könyvkupaccal szemben, amelyeket olyan szerzők jegyeznek, mint Szinnyei József, Munkácsi Bernát, Zsirai Miklós, Róna-Tas András, Fodor István, Pusztay János... és én mindeggyiküktől azt látom, hogy a magyarok finnugorok, nem csak a nyelvük az.

"Bármilyen idegen elemekkel gyarapodott is tehát a magyarság, annyi bizonyos, hogy az "igazi magyarok" az ős-finnugorok" egyenes leszármazottai."

Remélem nem sértő amit írok de számomra Szinnyei > Klíma+Fejes! Ha Szinnyei azt mondja, hogy "egyenes leszármazottai" - akkor azt úgy értelezem, hogy a finnugrisztikának ez az álláspontja, aki ehhez képest mást állít az eltér a finnugrisztika álltalános felfogásától - a tudomány elfogadott álláspontjától. ( Ettől még lehet neki igaza )

Szóvál - várom azt a szakirodalmat, amely egyérteműen bizonyítja, hogy a magyarok nem finnugorok csak a nyelvük az.

Mert ha nem finnugorok, akkor mik?

Ha a finnugrisztika nem tud erre magyarázatot adni, akkor milyen jogon tekinti nevetsége állításnak a hun, szkíta, méd, sumer, vagy akár uram bocsá a Sziriuszi, vagy a Mu - származást ?

Ha 150 éve tudja hogy semmi közünk a finnugor nyelveket beszélő khöz, akkor mi ez a rengeteg könyv ami előttem van?

Hogyan van az, hogy néhány finnugrista, most kijelenti, hogy több ezer - esetleg százezer ember - rosszul értelmezte a finnugor szakirodalmat?

( Nem egy, hanem mindenki! )

185 VamArm 2019. szeptember 2. 09:48

@VamArm:

"Nyelvünk finnugor eredetű, de a magyar nép nem nevezhető finnugornak. Ez a több mint százéves felismerés még mindig nem eléggé ismert a magyar közvéleményben, sajnos még egyes természettudósok körében sem. ”

A magam részéról ezt az állítást visszautastom a természettudományok képviselőinek nevében. Ha Klíma László ezt nem vonja vissza, akkor becsületsértési pert fogok indítani a természettudományok képviselőinek rendszeres és durva sértegetése miatt.

Klíma Úr ugyan is – nézetem szerint – semmivel nem tudja alátámasztani állítását.

Egyetlen megoldás létezik, hogy meg tudunk állapodni, egy mindkettőnk álltal elfogadott szakirodalmi anyagban, amit itt a Renhíreken részletesen megvitatunk.

186 mondoga 2019. szeptember 2. 13:39

@bloggerman77: Amíg én tíz kérdésedből kettőre nem válaszoltam, te tízből nyolc-kilencre. Azt megindokoltam, hogy miért nem válaszolok a kötözködésedre: rendszeresen eltérsz a tárgytól. Az avar továbbélés többször volt téma, keresd meg ott a válaszokat magad!

Itt most az Árpád-házi királyok csontjainak vizsgálatáról volt szó, illetve esetleg a bolgárok Kuvrat-utód királyainak genetikai vizsgálatáról, és a két vizsgálat eredményeinek összevetéséről.

Innen tereltél a hunok hamvasztásos temetkezésével...

Tehát ne csúsztass!

187 Қызыл жүзім 2019. szeptember 2. 15:59

A spanyolokra meg azt mondják, hogy latinok, pedig még arabok is éltek ott, akik asszimilálódtak. Sőt, bizonyos helyeken a dél és közép-amerikai lányokat "latináknak" nevezik, pedig biztos, hogy semmi közük sincs a Római Birodalomhoz.

Mivel a "rokonságot" elsősorban mindenki a nyelvhez köti, ezért mi mást állíthatnának, mint azt, hogy finnugorok vagyunk?

Ebben semmi ellentmondás nincs, 150 éve tudjuk, hogy uráli nyelvet beszélünk, de 150 éve azt is tudjuk, hogy a magyarság egész más úton és más körülmények között alakult ki, mint a finn nép.

Mivel uráli nyelvet beszélünk, az ősmagyarságban mindig jelen kellett lennie olyan embereknek, akiknek valamilyen felmenőjük beszélte az ősi finnugor, vagy uráli nyelvet.

188 bloggerman77 2019. szeptember 2. 16:17

@Қызыл жүзім:

"Sőt, bizonyos helyeken a dél és közép-amerikai lányokat "latináknak" nevezik, pedig biztos, hogy semmi közük sincs a Római Birodalomhoz."

**

Tényleg? Azok a "latinának" nevezett nők a Hispán-félszigetről Dél-Amerikába bevándorolt gracil-mediterrán típusú újlatin nyelvű emberek leszármazottai. Nem, egy indián nőt nem neveznek latinának, és egy német bevándorló tejfehérbőrű szőke ükunokáját sem,...

Tehát itt történetesen a nyelv és az embertani típus pont összetartozik.

189 zegernyei 2019. szeptember 2. 16:36

@VamArm: (185): Nem kellene ezt a becsületsértést erőltetni... Egyes természettudósok azt sem tudják, mi az, hogy finnugor. És ettől még lehetnek nagyszerű szakemberek a maguk területén.

190 bloggerman77 2019. szeptember 2. 16:40

@mondoga:

"Innen tereltél a hunok hamvasztásos temetkezésével..."

**

Mutass bárhonnét a kelet-európai sztyeppéről vagy a Kárpát-medencéből hiteles hun vezéri temetkezést. Nincs.

A hiungnu-k európai hunokkal való azonosítása több mint kétséges, tehát az ottani temetkezések nem relevánsak,.

A hunok esetében az a furcsa helyzet, hogy van egy történetileg igazolt létezésű nép, akik a fél ismert eurázsiai világot uralták és semmilyen emléket nem hagytak hátra a rézüstjeiken és a cikádás fibulákon kivül.

Nincsenek temetőik, nincsenek antropológiailag vizsgálható "európai hun" egyének maradványai.

A Dulo-dinasztia egyik sírja sem ismert Kuvraté kivételével )onnét meg a csontokat nem őrizték meg), tehát mit vetnél össze a III. Bélának tulajdonított nagyjából egyetlen hiteles Árpád-házi maradvánnyal?

192 Қызыл жүзім 2019. szeptember 2. 19:29

@bloggerman77: Én már brazil néger lányra is hallottam ezt a kifejezést, erősen kétlem, hogy neki gracil-mediterrán felmenői lettek volna, akik latin nyelven beszélnek.

199 szigetva 2019. szeptember 2. 22:54

@VamArm: Szerintem rájött, hogy GéKI vagy. Most nekem ment gyorsabban.

200 bloggerman77 2019. szeptember 2. 23:33

@Қызыл жүзім:

Magyartól hallottad? Braziltól biztos nem, mert ott tisztában vannak vele, hogy néger vagy mulatt (európai-fekete keverék) vagy zambo (indián-fekete keverék)... De sosem neveznék latinának, mert az a tisztán európai felmenőkkel bíróknak "jár"

201 benzin 2019. szeptember 3. 01:30

@mondoga: "Visszatérve az elitre, elgondolkodtató Tormás herceg szavárdokra vonatkozó nyilatkozata, amit többféleképpen is értelmezhetünk."

bocsánat az offért, de Tormás idejében örökli meg az egyetlen szavard néven hívott népet Abu Sawada leszármazottja. Korábban a szevan tótól északra a tawus folyó mentén volt a központjuk, de az arabok elől folyamatosan északnyugat felé húzódtak, a 10. században már Joraget örmény tartományból írnak róluk a források ahol a 13. századig biztosan éltek, a róluk elnevezett völgyben.

The younger brother inherited Tasir with the Sewordik' of Joroyget, also Kayen and Kaycon, Xorxorunik' which was founded by Xoif, that is Xosorni and Xorakert, and also Bazunik, which is Bazkert

Forrás : Vardan Arewelc'i

202 benzin 2019. szeptember 3. 01:40

@VamArm: "Itt ülök egy viszonylag méretes könyvkupaccal szemben, amelyeket olyan szerzők jegyeznek, mint Szinnyei József, Munkácsi Bernát, Zsirai Miklós, Róna-Tas András, Fodor István, Pusztay János."

Érdemes lenne kicsit frissítened a könyvtáradat.Józan ésszel nem várhatod el egyébként már halott, vagy a 80 felé közelítő emberektől, hogy revidiálják egykori nézeteiket, úgy, hogy nincs szilárd bizonyíték az ellenkezőjéről. Se a hun rokonságra nincs, se arra amit itt írsz, hogy a magyar szkíta nyelv volna (sőt ez még csak nem is valószínűsíthető a rendelkezésre álló adatok alapján)

203 zegernyei 2019. szeptember 3. 05:49

@szigetva: Bizony, gratula

206 benzin 2019. szeptember 3. 09:39

@Vam_Arm: lazán összemosod a nyelvészetet a történész szakmával. A nyest pedig egy ismeretterjesztő blog, nem egy tudományos publikáció, elmondják a véleményüket bizonyos témákról. Kicsit talán túl komolyan veszed az itt leírtakat.

207 zegernyei 2019. szeptember 3. 10:28

VamArm: Sajnos előbb-utóbb lejut egy olyan szintre, ami miatt az egész vitát törölni kell, és jöhet ismét a kitiltás. Pedig voltak hasznos észrevételei.

209 szigetva 2019. szeptember 3. 12:03

@V_am_A_rm: Nekem az árulta el, hogy GéKI vagy, hogy elkezdted fenyegetni zegernyeit. Mindig ide jutsz. Vajon miért?

210 benzin 2019. szeptember 3. 12:11

@V_am_A_rm: mintha László Gyula nem tett volna nyelvvel kapcsolatos megállapításokat..

Egyébként nem teljesen értem mi a célod ezzel a hőzöngéssel. Egészen a legutóbbi idők genetikai kutatásaiig alig egy két komolyan vehető történész vetette fel egyáltalán, hogy mi van ha mégse úgy volt ahogy azt korábban gondoltuk. László Gyula pedig több dologban is tévedett még ha voltak is jó meglátásai.

Innen még jó sok kutatás lesz, hogy mondjuk egy iskolai tankönyvben mást olvassunk mint amit ma írnak őstörténet témában. Nem teljesen értem mivel vádolod a finnugor nyelvészeket, amikor jóformán Makkay legutolsó munkáinak kivételével mindenki úgy gondolta régészként és történészként is, hogy a magyarok egy finnugor népként valahogy komoly török hatást kaptak valahol az urál környékén.

212 zegernyei 2019. szeptember 3. 12:42

V_am_A_rm: Nem ismerlek, nincs "veled bajom". Ki vagy tiltva innen, másutt bármit írhatsz. Ez minden.

215 benzin 2019. szeptember 3. 14:51

@V_amArm: Kit érdekel ? Nem értem. Nem hiszem, hogy ilyet mondtak volna, de még ha igen, akkor sem számít semmit. A magyar pedig miért ne lenne finnugornak tekinthető ? Ez egy nyelvészeti kategória, finnugor alatt finnugor nyelven beszélő népet értünk, így a magyar is az, max azon lehet vitatkozni, hogy a honfoglalók azok voltak-e.

218 benzin 2019. szeptember 3. 20:28

@VambArm: Teljesen korrekt összefoglaló laikusoknak, nem értem mi problémád vele. Van állítása amivel abszolút nem értek egyet, pl, hogy bizonyosnak tekinthető, hogy Árpádék terjesztették volna el a nyelvünket a kárpát medencébe, itt inkább a 'rendelkezésre álló adatok alapján feltételezhető'-t használtam volna.

219 benzin 2019. szeptember 3. 20:29

@VambArm: Valószinűnek tartom, hogy a te problémád megoldására nem a nyelvész a megfelelő szakember..

223 Cypriánus 2019. szeptember 12. 00:16

Újabb genetikai eredmények a rézkor és a bronzkor kapcsán Eurázsiaban.

indo-european.eu/2019/09/yamnaya-replace...they-spread-to-asia/

A nyugatra és keletre gomolygó Yamnaya eredetű tömegek között ott van a Cered Ware Culture (CWC , zsinegdíszes kultú) ra tömbje, ami eléggé úgy tűnik , se nyelvileg se genetikailag nem volt teljesen azonos velük...

A cikk fölveti, a proto-szláv és proto-indoiráni nyelv hasonlósága nem azonos ághoz tartozás miatt alakult ki , hanem mert hasonló szubsztrátum érte mindkettőt a CWC felől.

Természetesen nem lévén semmi írott forrás, nem állíthatjuk, hogy CWC az biztosan egyenlő a pre- proto- uráli nyelv(ek) -kel, de legalább el kéne gondolkodni rajta... :-)

224 Cypriánus 2019. szeptember 12. 00:17

Corded Ware, elírás volt.

225 bloggerman77 2019. szeptember 13. 10:25

Egy kis adalék, hogy a természettudományok, a régészet, a történettudományok és ezek segédtudományai komplex alkalmazása nélkül milyen fals eredmények jöhetnek ki:

Már többször hoztam példaként azt a régésznőt, aki a Helembai-sziget árpádkori falujának temetőjének feltárása során az ott csónakokba temetkező halászok ősi finmnugor (manysi) jegyként interpretálta a lelőhelyet feldolgozó munkájában.

Nade!

Fennmaradt a dömösi prépostság alapítólevele, ami felsorolja az itt élő, a prépostság szolgálatára rendelt halász familíák családfőit, amik:

Blascu, Milata, Perbuse, Malcu, Wieneg, Michal, Milosa, Mil-gozt, Kuker, Máté, Babita, Sumku, Wersum, Tusica, Namest, Nausal, Mogdi, Seple, Bőin, Sedin, Vloscina, Bata, Pucica, Beris, Budner, Dalasa, Begus, Werete, Nausa, Worca (és) Nimiga.

Szóval ezek mind szlávok.

Innét csókoltatom a régésznőt a manysi temetkezési rokonításával...:)))

226 Fejes László (nyest.hu) 2019. szeptember 18. 13:03

@bloggerman77: „Szóval ezek mind szlávok.” Hát ilyenkor egyfelől jó lenne forrást megadni, másrészt ugye ha így is van, melyik szakma az, ahol nincsenek kontárok? Harmadrészt pedig: mitől lennének ezek a nevek szlávok? Mi lenne ezeknek a neveknek a szláv megfejtése? Mert így hangzásra (persze képzelt hangzásra, mert írásképből indulok ki) nekem a Blascu vagy a Malcu inkább román, de a Babita (Babiţa?) is max. olyan szláv, ami a románon át jött, a Kuker vagy a Budner meg inkább német, a Bőin (ha jól nézem, az egyetlen ékezettel a sorban, mondjuk elég furcsa, ha az Árpád-korban már ő van) meg az írásképe alapján magyar, még ha abban jövevény is. De egy olyat sem látok, mely a szlávban (valamelyikben) elterjedt családnév lenne, vagy jól magyarázható lenne szláv eredetű családnévként.

(És akkor sikoljunk fel nagyvonalúan afelett, hogy a családnév nem feltétlen tükrözi a nemzetiséget.)

227 mondoga 2019. szeptember 19. 17:18

@Fejes László (nyest.hu): Gondolom, csak valami rövidzárlat okozhatta a "családnév" nyelvbotlásszerű kézbotlást. :D

228 mondoga 2019. szeptember 19. 17:31

@Fejes László (nyest.hu): Ha netán blogi elfelejtene válaszolni...

egy forrás:

www.sulinet.hu/oroksegtar/data/megyek_or...ho_002_kozepkor.html

ezen belül:

8.

II. Béla király összeírja a dömösi prépostság birtokait és szolganépét (1138. szeptember 3.)

229 mondoga 2019. szeptember 19. 17:36

@Fejes László (nyest.hu): Harmadrészt igazságod vagyon a kétkedésben. Magam is kíváncsian várom a mester válaszát. :D

230 bloggerman77 2019. szeptember 21. 18:12

@mondoga:

Szállj le rólam, ha nincs érdemi mondanivalód a témához. Unalmas már ez a személyeskedés.

231 bloggerman77 2019. szeptember 21. 18:18

@mondoga:

Egyszer sem írta le a "családnév" szót, mivel tisztában vagyok veled ellentétben, hogy azok a nemesség körében jelentek meg itthon a késő középkorban a "de genere" alakban, tehát pl. Iohannes de Kulked - Kölkedy János. A parasztság körében a családnév elterjedése kora újkori .

Én az oklevében összeírt családfők személyneveit írtam le. Ne hamisíts legalább.

232 bloggerman77 2019. szeptember 21. 18:44

@Fejes László (nyest.hu):

Blaško - a Blazej név becéző alakja, Balázska; Milata/Milota/Mileta a szláv Mil (kedves) szótőből, Malkó, Miloš, Milgost'/Milhost' - szláv férfinév, Šimko - Simonka, Námest' - szláv férfinév, ebből képezték a Námesztó településnevet is, Vloscina /*Vlčina/ - Kisfarkas, Kuker (szláv démonriasztó figura, tkp. a "magyar" busó)....

Folytassam, kedves László? :-)

233 mondoga 2019. szeptember 21. 20:09

@bloggerman77: Szállj le rólam, Fejes Lászlónak írtam, nem neked.

(Pisa-teszt, óh :D)

234 mondoga 2019. szeptember 21. 20:19

@bloggerman77: Tanulj meg olvasni, mielőtt kötözködni kezdesz!

A Fejesnek címzett válaszom Fejesnek szól, nem neked, ilyen egyszerű. Nem vagyok olyan hülye, hogy a neked szánt megjegyzést Fejesnek címezzem. Egy agyrém, amit művelsz.

235 bloggerman77 2019. szeptember 21. 21:27

@mondoga:

"Ha netán blogi elfelejtene válaszolni..." Ezt írtad, nem?

Fejesnek írtad, de engem b&szogatsz a hozzászólásban. Ügyes! Kezdesz unalmassá válni, érdemi mondanivalód van a témához?

236 mondoga 2019. szeptember 22. 05:41

@bloggerman77: Igen, azt írtam. De mi ebben a baszogatás? Megadtam helyetted egy linket. Kisegítettelek.

Beteges üldözési mániád van. Már rég unalmas. Pont.

237 Aron1995 2019. október 1. 12:50

Sziasztok!

Ez az első hozzászólásom a fórumon. Pár napja találtam rá a nyest.hu-ra, azóta jó pár cikket sikerült elolvasnom. A hozzászólásokat nagy élvezettel olvastam végig mindegyiknél. Lenyűgöző az a tudás amit felvonultattok egymás meggyőzésére. Jelenlegi ismereteim nem teszik lehetővé, hogy érdemben befolyásoljam, színesítsem a vitákat, ezért inkább kérdésekkel fordulnék hozzátok.

ttps://www.youtube.com/watch?v=-OmW3J0xSTg

Török Tibor-nak ez a legújabb előadása a témában. Érdekelne a véleményetek róla. A videóban az hangzik el, hogy a honfoglaló elitet genetikai vizsgálatát követően arra a következtetésre jutottak, hogy nem túl régen összeállt társaság lehetett, akik között a keveredés sem kezdődhetett el sokkal korábban. Ezt a nagy arányú tiszta ázsiai és tiszta európai genom összetétel miatt gondolja Török Tibor.

Az ázsiai vonal behozatalára több népet is felsorol, pl hun, avar, onogur bolgár. Az európai vonalat meg a szrubnaja kultúra népeitől származtatja.

Korábbi videóiban az onogur bolgárokat tartotta legvalószínűbbnek az ázsiai gének behozatalára. Mindezt a jelképes trepanációval indokolta, mivel a honfoglaló elit csontvázainak 10%-nál is fellelhető volt ez a szokás és az onogur bolgárokra, valamint a volgai bolgárokra is ez volt a jellemző.

A kérdésem az lenne hogy a jelképes trepanáció mennyire volt az onogur bolgárok sajátja? Ha jól emlékszem, de lehet rosszul idézem, @bloggerman77 azt írta egy korábbi hozzászólásban, hogy gepida nőknél is találtak ilyet.

238 bloggerman77 2019. október 2. 01:24

@Aron1995:

Nem egészen, bandázsolásos koponyatorzításról volt szó, amit mint hun divatot szokás emlegetni, mégis a gepida nőknél van jelen a korszakban, mi több mint furcsa.

239 mondoga 2019. október 2. 18:53

@Aron1995: ttps://www.youtube.com/watch?v=-OmW3J0xSTg

Kicsit még döcögős, botladozós ez az előadás, de úgy tűnik, a lényeget illetően ez a vita eldőlt: nem a "honfoglalók" hozták a KM-be a ma is használt nyelvünket, a baskír-magyarok - és a velük érkező bolgár-törökök - csak átvették a helyiek ugor/ungár/hungarus nyelvét.

Más a bulgárokat megszervező Aszina és Dulo-dinasztia, más az egyes bulgár és türk népek, köztük a baskír-magyarok és az ugor-magyarok története, és megint más az ezen a népek által beszélt nyelvek története.

A lavina elindult, nem állítható meg. Hogy a végén megnyugtató (azaz valósághű) eredményt hoz-e, arra garancia nincs, de néhány hamis dogmát ledönthet, és már ennek is örülhetünk...

240 zegernyei 2019. október 2. 20:14

@mondoga: Csak nem találtak valami 895 előtti magyar nyelvemléket a Kárpát-medencében? Vagy simán a saját tudományos hiteledet építed le?

241 Mózsibá 2019. október 3. 18:08

@zegernyei:

Csak nem találtak valami ie. - előtti "uráli alapnyelvi" nyelvemléket az Urál - hegység környékén? - vagy akárhol, máshol?

Vagy csupán simán csak a saját maradék tudományos hiteledet építed le? - Miközben persze a benned megbízó szerencsétlen fiatal kollégáidat is "szénné égeted"...!

242 Ringelhuth bácsi 2019. október 3. 20:05

Kedves Mózsibá!

Nem tiltanám ki immár sokadszor, ha sikerülne nem személyeskedve, szakmai érvekkel vitatkoznia.

243 Mózsibácsi 2019. október 4. 18:43

@Ringelhuth bácsi:

Hát...! - Lássuk!

244 zegernyei 2019. október 4. 19:49

@Mózsibácsi:

Tehát:

1. hazudik helyett az írandó, hogy téved (esetleg: szándékosan téved, de ez már rosszindulatot feltételez, és mint tudjuk, az rossz tanácsadó)

2. nem lehet minősíteni a bírált gondolat alkotóját, csak a gondolatot, melyről persze meg lehet írni, hogy zseniális, korszakalkotó, de még azt is, hogy téves, sőt alapvetően elhibázott stb.

3. ha a fentieket nem sikerül betartani, akkor javaslatot teszünk a problémás részlet átfogalmazására, ha az egyeztetés nem vezet eredményre, töröljük a szerintünk durva részletet

4. a hozzászólás kapcsolódjon ahhoz a szöveghez, amely alá be lett küldve, a világmegváltó gondolatok inkább komolyabb fórumok után kiáltanak, mint egy ismeretterjesztő blog

Köszönettel: l. mint fent

245 mondoga 2019. október 5. 00:54

@Ringelhuth bácsi: @zegernyei:

Már elnézést, hogy beleugatok ebben a magasröptű huzakodásba, de talán joggal teszem, hiszen a purparlé kiinduló pontja a nekem címzett 240 zegernyei 2019. október 2. 20:14 hsz. volt.

Azt gondolom, nemcsak nekem, de az olvasók többségének is fura ez a "4. a hozzászólás kapcsolódjon ahhoz a szöveghez, amely alá be lett küldve" megjegyzés, hiszen Mózsibá hozzászólása nyilvánvalóan kapcsolódik a hivatkozott 240 sz. hozzászóláshoz.

Olyannyira kapcsolódik, hogy szinte lemásolja a 240-est, más kontextusba helyezve, bemutatva annak kettős mérce jellegét. Kivéve az utolsó mondatot, amelynek valóban nincs ilyen előzménye.

Kicsit megütközéssel olvasom a "1. hazudik helyett az írandó, hogy téved", mert az ilyen jellegű nyelvvédő kötözködést a nyest.hu-n is az u.n. nyelvtannácikhoz szokás kötni. Magam nem kedvelem se a nácizást, se az ilyenféle kötözködést, de tudomásul veszem, hogy ez frontharcos viselkedés többeknek fontos.

Viszont le kell szögeznem, hogy a "hazudik" szó egy tisztességes magyar szó, bármilyen helyen, időben és környezetben használható, ismereteim szerint a használatát semmilyen értelmes etikett nem tiltja.

Az adott helyzetben talán ez a legdurvább: "2. nem lehet minősíteni a bírált gondolat alkotóját, csak a gondolatot", éppen azért, mert a 241 sz. hsz. jól ltáhatóan a 240 "Vagy simán a saját tudományos hiteledet építed le?" mintájára készülhetett.

Magam is gondolkodtam azon, hogy ezt a pitiáner személyeskedést visszautasítsam, de valójában nem tartottam válaszra méltónak, betettem a többi közé. Ezzel cirkusszal viszont változott a helyzet, itt már besokalltam... :-(

246 mondoga 2019. október 5. 01:03

@mondoga: Megjegyzés:

Nem Mózsibácsit védem, fogalmam sincs, ki van a nick hátterében, én elvi okokból szólalok fel az efféle alantas támadások láttán. A farizeus viselkedés pedig csak növeli az értetlenkedésemet.

247 zegernyei 2019. október 5. 06:41

@mondoga: (245.)

1. Tudok viszontválaszolni abban a stílusban, amelyben a támadás ért. Véleményem szerint te kezdeményezted ellenem az ad hominem szurkálódásokat. Jó lenne azonban ezt a módszert mindannyiunknak mellőzni. A szakmai hiteleddel kapcsolatos gondolataim kifejtésére nem volt időm, de arra gondoltam, hogy ugyan tagadtad, de nekem úgy tűnik, változatlanul a genetikai adatokból akarod levezetni a honfoglalók nyelvét. ez az, ami véleményem szerint árt neked.

2. Olvasd el a 241. hozzászólás 2. mondatát is. Az ilyeneknek nincs helyük egy értelmes vitában.

3. Mózsibácsit különböző neveken eddig kb. 10-15-ször tiltottuk ki. Amikor jeleztem neki, hogy a cikkekhez kapcsolódó véleményét közzéteheti, de a nyest szerzői elleni támadásokból nem kérünk, akkor egy kb. öt éve zajló háborúskodás korrekt vitává való alakítására tettem javaslatot.

(246.)

A fenti 3. pont, és Mózsibácsi többszáz kommentje ismeretében ezt a hozzászólásodat nyilván másként fogalmaztad volna meg.

248 Mózsibácsi 2019. október 5. 19:40

@zegernyei:

"2. Olvasd el a 240. hozzászólás 2. mondatát is. Az ilyeneknek nincs helyük egy értelmes vitában."

A 240. - hozzászólást Te magad írtad - csak szólok!

GéKI

249 Mózsibácsi 2019. október 5. 20:32

@mondoga:

Bármilyan megfontolásból is írtad azt amit írtál - én elhiszem neked, hogy tényleg becsületből szóltál velem!

Hogy teljesen egyértelmű és világos legyen GéKI - vagyok, akit itt jónéhányan "magával a ördöggal" azonosítanak!

A @zegernyeinek igaza van, itt most egy közel ötéves "barátság" rendezése lenne a cél!

Mindkettőnk azt gondolja, hogy neki van igaza!

Barátságunk kezdetének ötödik évfordulójánál tartunk!

Ha már belekeveredtél - fusd át - imigyan kezdődött:

www.nyest.hu/renhirek/kepes-ostortenet?comments

Nem várom el, hogy nyilvánosan állástfoglalj - csak gondoltam, ez kell ahhoz, hogy tisztán láss.

E cikk alatt pedig nincsenek kommentek, és ma sem kommentelhető. A cikket átírták, @GéKIt és a @Krizsát pedig kitiltották.

www.nyest.hu/renhirek/mi-bizonyitja-hogy-a-magyar-nyelv-finnugor

250 zegernyei 2019. október 5. 20:36

@Mózsibácsi: (248.) Köszönöm, a 240-et javítottam 241-re.

251 Mózsibácsi 2019. október 5. 20:51

@zegernyei:

A tökéletes kölcsönösség, és a teljes jogegyenlőség alapján természetesen alapvetően egyetértek a feltételekkel.

GéKI

252 Mózsibácsi 2019. október 5. 21:08

@zegernyei:

Bár nekünk "szegény másodosztályú kommentezőknek" az efféle módosítás ugyan nem megengedett, mert a Fejes szerint ez "szétzilálná a beszélgetéseket" - meg marha drága is lenne - de azért persze, és természetesen rendben van! - eddig is tudtuk, hogy mit akartál írni!

GéKI

253 tol 2019. október 26. 00:50

Nagyon fontosak ezek a régészeti ,genetikai, antropologiai , nyelvészeti, kutatások amelyek a magyar nép multjával és kicsit a jelenével is foglalkoznak, és valóban mindenegyik ág a maga területén tesz nagyon fontos és jó dolgokat tudományos munkák születnek amelyek közelebb vissznek történelmi rejtélyeink megismeréséhez.Részemről sokal fontosabbnak tartom ,hogy megtalálták az Nl 1034 ugor migrációs markert a székelyekben(4%) ami azt mutatja hogy a székelyek egy eredendően magyar népeség és nem nyelv váltással jutott a nyelvéhez , több anyai haplocsoport egyezést is találtak a székely és a manysi népesség amig főleg europaiak ahogy legközelebi nyelvrokonaink a kondai manysik anyai ágon 67% europaiak és 19 % R1a z280 edig talált 6 manysi apai vonala közül 5 nek van magyar megfelelője , tehát egy edig szlávnak hit haplocsoport is összeköt minket finugorokat persze ennek még nem csináltak filogenetikai fát de remélem az is elkészül, szóval europaiak és ázsiaiak is vagyunk, magyarok, ugorok , és hunok is, nomeg szkiták nekem ez a kedvencem .

A karosi csoportot már Fothi Erzsébet antropologus is a 9 századi tuvai ujgurokhoz , és a tiensan I.e.2 század- iu 6 század szaka, heftalita hun lakoságának közelébe mérte és 8 századi volgai bolgárokkal mutattak még hasonlóságot a koponyájuk alapján és ő is kiemelte a dunai bolgároknál , volgai bolgároknál , és a honfoglalóknál is előforduló jelképes koponya Trepanációt ami még mongóliában fordult elő.

A karosiak kapcsán Török és Neparáczki ezt az eredményt erősitette meg úgy férfi és női vonalon ,és találva mai pouláciokat is , hogy a géntankó érdekes legyen férfivonalon és női vonalon úgyanot a yakutokknál akik saját magukat szakának hivják és a burjátoknál akiknek területén az amerikaiak fel akarják épiteni a hunok fővárosát és akik ma is hunnak nevezik magukat és a mai tuvában .Mindkét népnél nagyon magas az n1c aránya bár egyik sem beszél ugor nyelvet és hát a mai tuvaiak.Úgy néz ki a török férfiak ugor asszonyok a Tobol folyó melet nem találkoztak és nem váltak egy néppé ahogy azt gondoltuk eddig.

Érdekeség hogy a karosiaknak bár van genetikai kapcsolata a manysikal az sokkal távolabb megy vissza az időben, mint ezekel a keletázsiai népekkel való kapcsolatuk.

A másik nagyon fontos álitás amit Fóthi mint antropologus kijelentet hogy a törökös ázsiai honfoglaló veztőréteg és az europid honfoglalók nem élhettek együtt huzamosabb idejig vagyis nem házasodtak egymással és még két külön népesség volt ami a kárpátmedencében olvadt őssze, úgyanezt mondta Török profeszor is hogy a genomjuk még nem keveredet hogy vagy teljesen ázsiai volt vagy teljesen europai tehát két tudományág álitja úgyanazt .

Melesleg a régészek sem mondanak sokkal mást , feltünik egy régészeti kultura az uralnál ami 850 után a dnyesternél van majd néhány évtized és a kárpátmedencében ezt nevezik átnyargalásnak.

A kazárok és a türkök története a Dai-ban valami hasonlót mesél el egy kazár lázadócsoportról akiket legyilkolnak és akik megmaradnak a türkökhöz menekülnek és azok első törzsük lesznek talán ezért nem rokon senki a ,,a családi temetőben ,, vagy szálási temetőben és ezért van rokonsági kapcsolat a temetők közöt. A kazar vagy a barszil törzsnév feltünik az újgur törzsek listáján is feltünik a kárpátmedencében is ezért talán nem meglepő ha éppen a tuvai újgurok hasonlitottak a honfoglaló elithez, hogy ök milyen nyelvet beszéltek arról még vitkozhatunk sőt kell is vitazkozni.

254 Cypriánus 2019. október 28. 08:39

@tol:

Jó az összefoglalás!

Itt egy csodálatos baskír dal: az előadó lány kinézete és a megszólaló nyelv is elég közeli lehet a honfoglalók többségéhez:

youtu.be/HQcIYm_a2vQ

256 stanley 2020. január 2. 03:45

A géntangó nem mostani cikk, de ide kapcsolódik, hogy a közelmúltban jelent meg Horváth Csaba Barnabás történész szkíta hipotézisét magyarul összefoglaló cikke egy ausztrál társadalomtudományi folyóiratban.

apiar.org.au/wp-content/uploads/2019/07/...RkJnW7NICTtokag_Ff-g

Rövid bevezető: "Genetikai adatok tükrében úgy tűnik, hogy a klasszikus finnugor családfa modell nem cáfolja a magyarság szkíta eredetét, sőt, igazolja azt, a szkíta eredet egyenesen levezethető abból. Ennek oka, hogy a jelek szerint maga az egész nyelvcsalád sokkal délebbről ered, és sokkal nagyobb területet fedett le, mint azt gondoltuk. Olyannyira, hogy a kora-bronzkorban ebbe tartozott a Rajna és a Volga közti térség földművelő lakossága, és a Kárpátok és az Altaj közti sztyeppe nomádjai is, és alapvetően nem északról terjedt dél felé, hanem délről észak felé, vagyis ha a hipotézis igaz, akkor találóbb volna finnugor helyett finno-szkítának nevezni, mert a jelek szerint a nyelvcsalád ugor néven ismert ága valójában a szkíta nyelveket jelentette."

Rövidített, magyar nyelvű összefoglaló:

www.southeast-europe.org/pdf/39/dke_39_m...XreAb9ehU9PR1ksOlrGQ

Horváth Csaba jelenleg az MTA Selyemút-kutatócsoport munkatársa.

257 stanley 2020. január 2. 03:48

Bocsánat, téves infot adtam. Az első link természetesen angol nyelvű, a második pedig magyar.

258 bloggerman77 2020. január 5. 20:33

@stanley:

"Horváth Csaba jelenleg az MTA Selyemút-kutatócsoport munkatársa."

**-

MTA Áltudomány munkacsoort inkább ezt az írást olvasva

259 Cypriánus 2020. január 20. 07:38

Fóthi Erzsébet és Fehér Tibor, valamint számos ismert külföldi kutató újra publikált a témában, akár Zegernyei prof is írhatna róla, mert érdekes.

260 seta92 2020. január 24. 18:13

Y-chromosome haplogroups from Hun, Avar and conquering Hungarian period nomadic people of the Carpathian Basin: www.nature.com/articles/s41598-019-53105-5

261 Cypriánus 2020. február 2. 22:09

T-72 Azért valljuk be, a hun- magyar kapcsolat eléggé valószínű.

Több kapcsolat is lehet az ázsiai hunok és a magyar etnogenezis között.

1) heftaliták. Persze előbb tisztázni kell, a uarhun népesség hun nevű komponense valóban a sztyeppe keleti végéből származik e. Azért a rengeteg csuvasos török helységnév amit az avar kor ránk hagyott, nem biztos hogy mind a 670 -es hullám 15 000 onogurja miatt van.

2) a fönt is említett onogurok. Persze itt meg az a kérdés, az európai hunok tényleg -legalább részben - az ázsiai hunok genetikai / nyelvi leszármazottjai, vagy nem.

3) honfoglaló népesség közép -ázsia része.

Saját tippem: a heftalita hunok egy oghur-törökre áttért jórészt iráni eredetű népesség. Az uarok egy ugor népességet alkottak( ez most tipp! Hahó! Nem állítok biztosan ilyet! De az tény, hogy antropológia szerint a hantik és a tuvai szkíták a legközelebbi rokonaik, szóval gyanúsan Baraba-sztyeppe ízű népség . ) . Elvileg akár a nyelvi őseink is lehettek volna, de valószínűbb hogy az inkább a Dunántúl és Felvidék finnugor népessége volt. Persze nem biztos.

Kicsit vicces lenne, hogy egy afgán - üzbég határvidékre lejutott ugor nép lenne a nyelvi ősünk, nem is valószínű. De ki tudja...

Tipp 2

Az európai és Ázsiai hunok között van kapcsolat, persze a törzsszövetségbe boldog- boldogtalan bekerült, nyelvtől független.

Tipp 3 A "nyugati ugor" népesség is , akik nyelvi őseink is bekerültek a hun szövetségbe, így volt erről hagyományuk.

Tipp 4; a honfoglalók jó része is köztörök nyelvre áttért (?) Vagy eleve köztörök hun- maradvány lehetett ( hunon nem egy konkrét nyelvet vagy népet értve) , akik keveredtek egy ogur török szintén hun- hagyományú népességgel és helyi finnugorokkal ( persze ez most a baskír etnogenezis inkább, mint a mai értelemben vett magyar, de a ma is létező államot ők hozták létre )

Nem kizárt hogy a helyi finnugorok "nyugati ugor " ( finnugor -magyar nyelv) valamilyen változatát -beszélték, de azért nem innék rá mérget.

Az udmurtokkal biztosan , és talán még az erza és moksa népességgel volt kapcsolata a honfoglalóknak.

Összegezve;

Tehát egy rakás hun szál is volt, és Sudár Balázs szavaival : közös birodalmi hagyománynak nagyon jól jött az addigra finnugor későg avar népesség és a betelepült magyarok (baskírok) között.

Ezért van a szörnyen kacifántos hun-magyar munkakör: totál különböző népek hagyományainak a gyűjteménye, mesterségesen fölerősítve közös eredettudatnak.

Aztán lehet hogy tévedek. De az is lehet, hogy nem.

262 Cypriánus 2020. február 2. 22:32

@Cypriánus:

(Mondakör, csak az a fránya prediktív billentyűzet...)

Információ
X