nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Kérdéses határok
Határfeszegetés

Mi a közös a gyepűben, a tranzakciós limitben és a borderágyásban? Hogy kapcsolódik hozzájuk egy finánc, Jim Jarmuch és Stephen Hawking? Honnan kapta nevét Erdély, és mindennek mi köze június 4-hez?

Wenszky Nóra | 2012. június 4.
|  

1920. június 4-én a franciaországi Versailles-ban, az eredetileg XIV. Lajos számára épített Nagy-Trianon kastélyban írták alá Magyarország képviselői az I. világháborút lezáró békeszerződést. A szerződésben meghúzott új határok közé zárt Magyarország területe csupán egyharmada lett az addigi területnek. Hasonlóképpen, az eredeti lakosságnak 36%-a maradt az új országhatárok között. 2010-ben az országgyűlés június 4-ét, a békeszerződés aláírásának évfordulóját a nemzeti összetartozás napja néven emléknappá nyilvánította. Ebből az alkalomból a határ szót vizsgáljuk meg – a magyarban és az angolban.

Határfeszegetés
Forrás: Wikimedia Commons / 123iti, Qorilla / CC BY-SA 3.0

A magyar határ

Vizsgálódásunkat kezdjük magával a határ szóval. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára (TESz) azt valószínűsíti, hogy a határ a hat igéből alakult ki. Ennek az uráli korból származó szónak az eredeti jelentése ’valahová eljut, valameddig hatol’ volt. Így először a névszóképzővel ellátott hat+ár valószínűleg azt a helyet, vonalat jelentette, ameddig az előrehatolás lehetséges volt. Később alakult ki a ’valaki által birtokolt terület széle, ezt jelző tárgy’ jelentés, majd ebből fejlődtek ki az átvitt értelmű jelentések.

A honfoglalás korában a határ – a természetes határok, pl. folyók mellett – a gyepű volt. Ez egy mesterségesen kialakított, nehezen vagy egyáltalán nem átjárható, több kilométer széles sáv volt az ország síkvidéki területein. Egyes területeken átjárhatatlan mocsarak, másutt bozótos erdők alkották a gyepűt, melyeken a legjobban védhető pontokon átjárókat, kapukat létesítettek. A gyepű külső oldalán húzódott a gyepűelve, mely egy, a határőrizetre kirendelt népek által ritkán lakott sáv volt. Így az országot egy széles, gazdaságilag hasznosítatlan sáv fogta körbe. Ugyancsak az elv utótag szerep Erdély nevében, mely az ’erdőn túli rész’ jelentésű erdőelv(e) szóból keletkezett. Ennek tükörfordítása a latin Transylvania, mely számos nyelvbe bekerült. Később a kapuk és a gyepű szerepét a végvári rendszer vette át, de helynevekben fellelhetők a hajdani védelmi rendszer nyomai. A TESz szerint a gyepű szó eredetét még nem sikerült megállapítani, de lehet, hogy összefügg a gyep szóval. A gyepűelve ’a gyepűn túli terület’ szóban egy elv ~ elü ’valamin túl fekvő rész’ utótag szerepel.

Atlanti határvizeken

Most lássuk, hogyan fordítsuk angolra a magyar határ szót. Nem lesz könnyű dolgunk, hisz számos lehetőség közül válogathatunk. Az alábbiakban számos példán keresztül próbáljuk elkalauzolni az olvasókat a határok útvesztőiben. Előre bocsátjuk, hogy biztos receptet nem tudunk adni.

Első jelöltünk a frontier [frántiö]. Ez a szó az ófrancia frontiere-en keresztül a latin frons ’homlok(zat), arc’ szóból származik, akárcsak a magyar front szó. A franciában ma fontière [frontjer] alakban mind fizikai, mind átvitt értelemben ’határ’ jelentésben használják. Az angol frontier-t elsősorban ’országhatár (vonal vagy kiépített akadály)’ értelemben fordul elő. A trianoni békeszerződés angol változatában is ez a szó szerepel az ország határairól szóló részben. Emellett ’határvidék’ jelentésben is ismert, elsősorban a már ismert, lakott terület és a mögötte húzódó felderítetlen vidék határára, illetve erre a vad vidékre. Ehhez hasonló átvitt jelentése is – egy tudományterület határairól is ezzel a szóval beszélhetünk: the frontiers of theoretical physics ’az elméleti fizika határai’.

Határfeszegetés
Forrás: Wikimedia Commons / Cychk / GNU-FDL 1.2

Ugyancsak ’országhatár’-t jelent a border [bódö] is, mely szintén az ófranciából (bordure) került az angolba. Valószínűleg végső soron a germán bort ’hajó oldala’ szóból származik. A mai francia bordure [bordür] jelentése ’szél, szegély’. Az angol border szó viszont ’államhatár’ jelentésben is használható. Ez jelenik meg például a natural border ’természetes határ’,  political borders ’politikai határok’ , border control’határellenőrzés’, border crossing ’határátlépés’, border checkpoint ’határátkelő’ kifejezésekben is. Emellett ’szegély, szél’ jelentésben is alkalmazható – például egy könyvoldal vagy ábra díszes kerete is border.

A magyarban ez utóbbi jelentésben a szintén francia eredetű bordűr ’díszes szegély’ alakban bukkan fel ez a szó – például tapéta- vagy csempeboltok katalógusában. Kevésbé ismert a borderágyás kertészeti szakkifejezés. Ezt olyan virágágyakra használják, amelyek szalagszerűek és egy oldalról van rájuk rálátás, mert például egy fal előtt helyezkednek el. Az ilyen ágyásokban a legmagasabb növényeket ültetik hátulra, míg a nézőhöz legközelebbi szélre kerülnek az alacsony virágok.

Borderágyás
Borderágyás
(Forrás: Wikimedia Commons / David Martin / CC BY-SA 2.0)

Harmadik angol ’határ’ jelentésű szavunk a bound [báund], melyet leginkább többes számban használnak. Ez az szó az ófrancia bodne szón keresztül a latin bodina, butina ’határ’ szóból jött. Jelentése ’határvonal’. Az out of bounds kifejezést a sportban használják arra az állapotra, ha a játékos vagy a labda elhagyja a játékteret. Például a fociban a labda játékon kívül kerül, ha teljes terjedelmében átlépi a pálya szélét jelző vonalat. A the bounds of cognition ’megismerés határai’ kifejezésben is ez a szó szerepel.

Ebből a tőből képezték tán a XVI. században a ma sokkal gyakoribb, ugyancsak ’határ(vonal)’ jelentésű boundary [báundöri] szót, mely gyakran többes számban áll. Ez egyaránt használható ország- vagy birtokhatárra – the boundaries of Europe ’Európa határai’ – és átvitt értelemben, például egy kapcsolat határaira: the boundaries of a relationship. Stephen Hawking elméleti fizikus a világegyetemről a következőt állítja az Idő rövid története (A Brief History of Time) című könyvében:

“The boundary condition of the universe is that it has no boundary.”

„A világegyetem határfeltétele az, hogy nincs határa.” (Molnár István fordítása, p. 141)

Ötödik angol szavunk a limit [limit], mely már a magyarba is bekerült – elsősorban banki kifejezésekben találkozunk vele, ’felső határ’ jelentésben: tranzakciós limit, pénzfelvételi limit. Az angol szó a magyar történelemtudományban is használt latin limes ’határ’ szóból ered. Bár a szó ’országhatár, birtokhatár’ értelemben is előfordul – mint például a két Korea közti tengeri határvonal, a Northern Limit Line esetében – főként átvitt jelentésben alkalmazzák. Matematikai értelemben ’határérték’. Egyébként főként a ’felső/végső határ/korlát’ jelentésben fordul elő, például a age limit ’korhatár’, speed limit ′sebességkorlátozás’  kifejezésekben. Jim Jarmusch Irányítás határai című filmjének eredeti címe The Limits of Control volt. A világegyetem határairól is lehet e szóval beszélni: limits of the universe.

Határfeszegetés
Forrás: Wikimedia Commons / Henryk Kowalewski / CC BY-SA 2.5

A ’határ’ jelentésű angol szavak listája még nem ért véget. Viszonylag ritkán, főként jogi szövegekben találkozunk a confine [konfájn] szóval, amit szintén leginkább többes számban használnak. A szó a francián keresztül a latin confinare, confinis szavakra vezethető vissza, melyek a con- ’-val’ előtagból és a finis ’vég, vége’ utótagból keletkeztek. A finis latin szó fellelhető a magyar finis, finánc, finálé szavakban is. Az angol szót gyakran átvitt értelemben használják, például a ’gondolkodás korlátai’ confines of thinking, bár előfordul ’fizikai határ/korlát’ jelentésben is, például az in the confines of ’vminek a határain belül’ kifejezésben. A within the confines of ’vminek a keretein belül’ fordulat egyrészt törvényekkel, alkotmánnyal kapcsolatban jelenik meg. Másutt viszont valós határvonalra vonatkozik within the confines of the territory as delineated in the Fort Laramie Treaty of 1868 ’az 1868-as Fort Laramie-i Szerződésben rögzített határokon belüli területen’.

Kizárólag átvitt értelemben, ’felső határ’ jelentésben találkozhatunk még a ceiling [szíling] ’mennyezet, plafon’ szóval is, például a national ceiling ’egy ország számára megállapított felső határ’ jogi kifejezésben. A határ ’falu külterülete, falu körötti földek’ jelentésére az angolban nem sikerült speciális szót találnunk, a szótárak a fields [fíldz] ’mezők, szántók’ szót javasolják.

Határok a nyelvészetben

Végül ismerkedjünk meg a nyelvészet területéről néhány olyan kifejezéssel és angol megfelelőikkel, melyekben szerepel a határ szó. Az egyes lexikai egységek határára, illetve az ezt jelölő szimbólumra a boundary szót használjuk, mint a morpheme boundary ’morfémahatár’kifejezésben. A két nyelvterületet elválasztó határt language border-nek vagy language boundary-nak nevezzük. Hasonlóképpen, a nyelvjárásokat elválasztó határvonal dialect boundary vagy dialect border.

Ha cikkünk elolvasása után olvasóinkat megkérdeznénk, most már biztosan tudják-e használni a határ szó angol megfelelőit, nem csodálkoznánk, ha azt válaszolnák: Hát... határeset (a borderline case).

Szótárlista

A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára (TESz)

A magyar nyelv értelmező szótára

Lázár–Varga egyetemes szótár

Akadémiai MobiMouse

Collins

Collins Cobuild English Language Dictionary

Concise Oxford English Dictionary and Thesaurus

Merriam-Webster Collegiate Dictionary and Thesaurus

Hunglish corpus

Stephen W. Hawking (1989) Az idő rövid története.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
Még nincs hozzászólás, legyen Ön az első!
Információ
X