nyest.hu
Kövessen, kérem!

Nem lát minket a Facebookon?

Kenyérpirítón szeretné?

Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Hat tévhit a magyar nyelvről

A magyarnak tizenöt millió beszélője van, de így is kis nyelv, eredete bizonytalan, nagyon régi, nehéz és különleges – gondolják sokan. Mindegyik esetben tévednek.

Fejes László | 2010. október 1.
|  

Az internet a magyar nyelvvel kapcsolatos ostobaságok végtelen forrása (persze ez nem az ő hibája). Ugyanakkor vannak olyan tévedések, melyek önmagukban nézve nem egetverő butaságok: de ettől még nem is igazak. Cikkünkben öt ilyen tévedésről lesz szó.

A magyar nyelvet tizenöt millióan beszélik

Különösen politikusok szeretnek a tizenötmillió magyarral dobálózni. Ugyanakkor csak egy kis matematika, és beláthatjuk, hogy a magyar anyanyelvűek száma kevesebb. A legtöbb magyar a következő államokban él (kissé felfelé kerekített adatok):

  • Magyarországon: kb. 10,2 millió
  • Romániában: kb. 1,5 millió
  • Szlovákiában: kb. 0,55 millió
  • Szerbiában: kb. 0,3 millió
  • Ukrajnában: kb. 0,15 millió

Élnek magyarok kisebb-nagyobb csoportjai más államokban is, de számuk már sehol máshol nem éri el a százezret. Ha a fenti számokat összeadjuk, 12,7 milliót kapunk. Ha ehhez nagyvonalúan hozzácsapunk még félmilliót (az Ausztriában, Szlovéniában, Horvátországban, Izraelben, illetve a tengerentúlon élő magyar anyanyelvűeket), akkor sem kapunk többet 13,2 milliónál. Persze ehhez még hozzávehetjük azokat, akik ha nem is magyar anyanyelvűek, de jól-rosszul beszélnek magyarul, de ezek számát a legnagyobb optimizmussal sem becsülhetjük egymillió felettire. Természetesen a statisztikák is tévedhetnek, de aligha akkorát, hogy elérjük a 15 milliós „álomhatár”-t.

A magyar kis nyelv

Mielőtt a fenti számítás bárkit elkeserítene, gyorsan el kell oszlatnunk egy másik tévhitet is. Sokan gondolják, hogy a magyar kis nyelv. Ilyenkor persze nem magának a nyelvnek a méretére gondolunk, hanem a beszélők számára.

Minden ilyen állításnak akkor van értelme, ha megmondjuk, mihez képest minősítünk valamit nagynak vagy kicsinek, soknak vagy kevésnek. Ez esetben a világ összes nyelvéhez érdemes hasonlítani. A világon összesen 5-6 ezer nyelvet beszélhetnek. A becslések azért is ingadoznak, mert egy-egy nyelvváltozatot időnként önálló nyelvnek, máskor csak egy másik nyelv nyelvjárásának sorolnak be. Bizonytalan a magyar nyelv besorolása is: az angol Wikipédia magyar nyelv szócikke szerint a magyar 13 millió beszélővel az 57., a nyelvek beszélők szerinti rangsorolása szócikke szerint 14,5 millió beszélővel a 60. helyen áll. A magyar tehát kifejezetten nagy nyelvnek számít.

(A tévedés alapja az, hogy a magyarul beszélők számát általában az ismertebb, több beszélővel rendelkező nyelvekkel hasonlítják össze, hiszen ezeket ismerik. A nyelvek többségéről nemhogy az átlagemberek, de még a nyelvészek többsége sem hallott.)

A magyar nyelv eredete bizonytalan

Persze nem mindenki ül fel a sumér rokonságról terjesztett nézeteknek, és a többség a magyarság szíriuszi származásánál visszafogottabb lázálmokba sem ringatja magát, de a magyar nyelv származásáról szóló „elmélet”-ek  és a finnugor rokonság „bukásá”-ról szóló, szinte mindennapos bejelentések özönében a legjózanabb laikusnak is az az érzése támad, hogy a kérdés még nem tekinthető véglegesen lezártnak.

Valójában már a 19. század végére biztossá vált, hogy a magyar nyelv a finnugor nyelvekkel rokon – azaz ugyanabból az egykori nyelvből (az úgynevezett alapnyelvből) származik, mint más, ugyanebbe a nyelvcsaládba sorolt nyelvek. Az is biztossá vált, hogy e nyelvek ugor ágába tartozik. Néhány évtized múlva az is bizonyítást nyert, hogy e nyelvek távolabbról a szamojéd nyelvekkel is rokonok: a két csoportot együtt uráli nyelveknek nevezték el. Mindezek az eredmények biztosnak tekinthetők. Az esetleg előfordulhat, hogy újabb nyelvek idetartozását állapítják meg, de az kizárható, hogy e nyelvek bármelyikét kizárják a nyelvcsaládból.

Az természetesen igaz, hogy sok a tisztázatlan részletkérdés, de ezzel a magyar nyelv nincs egyedül. Az újlatin nyelvek története szinte egyedülállóan jól dokumentált, mégsem tudjuk, hogy pontosan miként alakult ki a spanyol vagy a francia, mekkora hatásuk volt az Ibéria és Gallia területén beszélt más nyelveknek. De gondolhatunk arra is, mennyire bizonytalan, hogy hol alakult ki a román nyelv. Nem csoda hát, ha a magyar nyelv történetének részletei között sok a homályos pont: ez nem is lehetne másként. Ez azonban nem akadálya a magyar nyelv nyelvcsaládba sorolásának.

A magyar nyelv nagyon régi

Mivel a magyar nyelv kb. 3000 éve vált el a mai obi-ugor nyelvek, a manysi (vogul) és a hanti (osztják) elődjétől, sokan úgy gondolják, hogy a magyar nyelv 3000 éves. Csakhogy ennek a számításnak nincs sok értelme. Egy nyelv különválása nem látványos, általában néhány évszázadig tart, és az elválást általában akkor lehet felismerni, amikor már határozottan végbement.

Vegyünk egy példát: tegyük fel, hogy a magyar nyelv Moldvában beszélt nyelvjárása, a csángó, néhány évszázad alatt külön nyelvvé fejlődik. Mivel a csángók a 15. században vándoroltak ki a Kárpátokon túlra, és ekkor gyengültek meg kapcsolataik a többi magyar nyelvjárással, azt kellene mondanunk, hogy a magyar és a csángó a 15. században vált ketté. Csakhogy most, 500-600 évvel e kettéválás után még mindig egy nyelvnek tartjuk őket! Arról nem is szólva, hogy ha 500 év múlva kijelentjük, hogy a csángó külön nyelv, mely (akkortól számolva) 1000 évvel korábban vált el a magyartól, akkor kiderülne, hogy a magyar nyelv nem 3500, hanem csak 1000 éves!

Ennek természetesen semmi értelme sincs. A nyelvek nem önálló entitások abban az értelemben, ahogy például az emberek, vagy akár a sorozatban gyártott csavarok azok. Nem lehet pontosan megállapítani, mikor keletkezett egy nyelv. A nyelvek fokozatosan lassan fejlődnek ki korábbi állapotukból, és csak a nyelvész utólagos értelmezése, hogy mettől meddig nevezi a nyelvállapotok sorát egy, a korábbi és az újabb állapotoktól különböző nyelvnek. (Az előbbi példánkban „csaltunk”: a középkori magyar nyelvnek a csángó éppúgy folytatója, mint a többi magyar nyelvjárás, megtévesztő tehát, ha a nyelvjárások egy csoportját továbbra is magyarnak nevezzük, míg másokat másképp. Ugyanakkor az is megtévesztő lenne, ha mindkét csoportot másképp neveznénk, hiszen ezzel azt a benyomást keltenénk, hogy a magyar nyelv megszűnt.) Minden nyelv „végtelenül” régi, keletkezése az idők homályába vész. Kivételt csak a mesterséges nyelvek, illetve a keveréknyelvek (kreol nyelvek) képeznek, ezeknek ugyanis nincs közvetlen előzményük.

A magyar nyelv nehéz

Általánosan elterjedt tévhit, hogy a magyar nyelv nehéz. Ez az állítás már csak azért sem lehet igaz, mert relatív és objektív módon nem mérhető, hogy egy nyelv mennyire nehéz. Az igaz, hogy mivel a magyar egy nyelvnek sem közeli rokon nyelve, aligha lehet bárki számára nagyon könnyű.

Persze akármilyen anyanyelvű a nyelvtanuló, biztos talál a magyarban olyan hangot, mely anyanyelvében nincs meg, tehát ejtése több-kevesebb nehézséget okoz. Azonban sem a magánhangzók, sem a mássalhangzók száma nem olyan nagy, hogy az kifejezetten nagy nehézséget jelentsen. A világ nyelveiben rengeteg lehetőség van a hangok megkülönböztetésére, és ezek közül a magyar viszonylag keveset használ ki. Nem esik azonban a másik végletbe sem: a magán- és mássalhangzók száma lehetővé teszi, hogy a szavak ne legyenek túl hasonlóak, ne okozzanak ezzel nehézséget a nyelvtanulónak. A magyar általában kerüli a mássalhangzó-torlódást, és a hangok egymás után fűzésének szabályai sem állítják különösebb nehézségek elé a nyelvtanulót. Egyedül talán a magánhangzó-harmónia okozhat nehézséget, de az ebben való hibázás általában nem rontja a megértést.

Nincs különösebben nehéz vonás a magyar nyelvtanban sem. Nehézségként szokták említeni az esetek nagy számát, és igaz is, hogy viszonylag sok eset van (bár egyes nyelvekben van a magyarnál jóval több, akár 50-60 is), azt azonban kevesen tudják, hogy a nyelvek jelentős részében egyáltalán nincsenek esetek. Az is gondot okozhat a nyelvtanulóknak, hogy egy magyar szóban toldalékok egész sorát kell összefűzni: nem biztos azonban, hogy ez nehezebb, mint a komplex, szételemezhetetlen végződéseket megtanulni olyan nyelvekben, mint a latin vagy a szláv nyelvek többsége stb. Másfelől a szóelemek kombinálása más nyelvekben sokkal bonyolultabb szabályok szerint is történhet.

A magyar nyelv különös nehézségeként szokták kiemelni a tárgyas ragozást. Ennek elsajátítása kétségtelenül nagy kihívás a nyelvtanuló számára, de más nyelvekkel járhatna rosszabbul is: a magyar igealak csak a tárgy határozottságára utal (illetve egyes szám első személyben jelölheti, hogy a tárgy második személyű), más nyelvekben viszont, ahol szintén van tárgyas ragozás, mindig jelölni kell a tárgy személyét, esetleg számát (is).

Mindemellett hosszan sorolhatnánk, mi mindent nem kell megtanulni a magyarban: nincsenek nemek, viszonylag egyszerű az igeidőrendszer, a jelzőt csak kivételes esetekben kell egyeztetni stb. Mindez kifejezetten könnyűvé teszi a magyart azoknak a szemében, akiknek más nyelvek tanulásakor éppen ezekkel a jelenségekkel gyűlt meg a bajuk.

Különleges az, ami szokatlan. De mihez vagyunk szokva?
Különleges az, ami szokatlan. De mihez vagyunk szokva?
(Forrás: Wikimedia commons)

A magyar nyelv különleges

Természetesen a magyar nyelv különleges, de csak annyira, amennyire bármelyik más nyelv az. Már a fentiekből sejthetjük, hogy a magyar nyelvben tulajdonképpen nincsen semmi, amire ne lenne példa más nyelvben, akár még szélsőségesebb formában is.

Miért tűnik sokak szemében annyira sajátosnak? Ennek nem más az oka, mint az, hogy mihez és hogyan hasonlítjuk. A legtöbb ember, aki ismer két-három európai nyelvet, úgy érzi, ezek az „igazi” nyelvek, azaz a nyelvek általában olyanok, mint az általa ismertek. „Ismeri a magánhangzó-harmóniát az angol, a francia, a német vagy az orosz? Na ugye, ez a magyar különlegessége!” – hangzik az érvelés. Persze ennyi erővel a német is mondhatná, hogy a névelőt nem ragozza sem az angol, se a magyar, az oroszban nincs is, a franciában meg ugyan jelölheti a nemet és a számot, de az esetet ott sem: a német tehát egy különleges nyelv. Az angol is sajátosnak mondható abban a tekintetben, hogy rendkívül gazdag a magánhangzórendszere, az orosznak is különleges vonása, hogy szinte minden mássalhangzó kemény–lágy párokba rendeződik (míg a nyelvek jelentős része az ilyen szembenállást nem is ismeri, nincsenek bennük ny, ty, gy-szerű hangok).

Azt, hogy milyen nyelvi jelenségeket tekintünk különlegesnek, nagyban meghatározza, hogy mennyire ismert, vagy éppen egzotikusnak tartott nyelvekben fordulnak elő. Ha az angolok, franciák, spanyolok helyett a busmanok hódították volna meg a világot, ma természetesnek tartanánk, hogy egy nyelvben lehetnek csettintő hangok. Ha úgy alakul a történelem, hogy száz év múlva mindenki kínaiul fog tanulni az iskolában, akkor senki nem fogja különlegességnek tartani a tónusokat.

Befolyásolja ítéletünket az is, hogy hány nyelvből ismerünk példát az adott jelenségre. Természetesnek vesszük, hogy egy nyelvben három nem van: hímnem, nőnem, semleges nem. Így van ez a németben, az angolban és a szláv nyelvekben. Azon sem csodálkozunk, ha egy nyelvben két nem van hímnem és nőnem (az újlatin nyelvekben) vagy közös nem és semleges nem (a hollandban és a skandináv nyelvekben). Ugyanakkor a világ nyelveinek többségében nincsenek nemek, de vannak nyelvek, amelyekben négy vagy több nem is lehet.

Vegyük észre azt is, hogy ha a magyarnak lenne néhány közeli rokona, azokban nyilván a magyar sok vonását megtalálnánk: az egyes vonások máris nem tűnnének olyan különlegesnek, hiszen itt is, ott is megtaláljuk őket. Az pedig csupán a véletlen műve (de legalábbis nem a nyelv jellemzője), hogy a magyarnak nincs közeli rokona, hogy több kisebb nyelv helyett egy egységes nyelvet beszélünk a Kárpát-medencében.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS) Az összes hozzászólás megjelenítése
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
219 szigetva 2020. július 30. 11:48

@malom: Ha arról szeretnél cikket olvasni, hogy a magyar nyelv a világ legkülönösebb jelensége, a legősibb, legeredetibb, legnagyszerűbb dolog a világon, akkor rossz helyen jársz. Erre vannak külön rajongói portálok.

218 malom 2020. július 30. 09:54

A cikk szerint a magyar nyelv egy közepes méretű, közepesen feltárt eredetű, nem különösebben régi, sem nem bonyolult, sem nem különleges valami, ami elvész a nyelvek tengerében, és éppen annyi figyelmet érdemel, mint bármely más nyelv. Bantu négerként ezt akár semleges hozzáállásként is értékelhetném, de magyar olvasóként egy magyar nyelvész tollából elég furcsa. Mert hát akkor minek ment nyelvésznek, ha csak ennyit tud hozzátenni? A cikk információtartalma közepesen nulla.

Olvasták már AZ EURÓPAI NYELVEK FÖLDRAJZI KIALAKULÁSA című könyvet? Matematikai, gazdasági, földrajzi alapokon felállít egy modellt Európa több ezer éves benépesüléséről, és néhány 10 km pontossággal levezeti belőle a jelenlegi nyelvi határokat. Rávilágít a tényre, hogy a Kárpát-medencei népesség az újkőkor óta helyben maradt, vagyis mások területét nem foglalták el, hanem az ide beáramlók a legutóbbi időkig beolvadtak az itt élő sokaságba. (Ebbe belefér a későbbi honfoglalás, de az avar, hun és török rokonság is.) A népesség felszaporodott, és részben emiatt, részben a délről érkező népek nyomására észak-keleti irányban kiáramlott. Ezek a finnek és a többi nyelvrokonok. A délről, Balkán felől feláramló népek egy része a Kárpát-medencét balról kerülte, ezek egy része lett később germán. A jobbról kerülő népek lettek a szlávok. A nehézekét az Alföld északi részén találták föl, használata túlterjedt a medencén, és mikor az északi szlávok átvették, képessé váltak addig művelhetetlen földjeik feltörésére. Az előálló etnikai nyomás körbevette a magyarságot, és szláv gyűrűt eredményezett. Stb, stb.

A ragozó magyar nyelv gyökrendszerének sértetlensége, szóbokrainak összefüggése és teljessége egyedülálló az európai népek nyelvei között. Máshol is van rá példa, de jórészt kikopott. Ez nem csak egy a nyelv jellemzői közül, hanem az alapköve. Ezért olyan gazdag és kifejező a magyar nyelv, hogy mindent le lehet fordítani rá, de a magyart idegen nyelvre veszteség nélkül lefordítani lehetetlen. Ezért jogosan mondhatjuk, hogy a magyar nyelv különleges. De ezt ugye nem tanítják az iskolában, hanem a germán rendszerező nyelvtant, ami bár hasznos a mai magyarban, de nem a nyelv alapja.

A magyar nyelv rokonai itt vannak körülöttünk. A szlovák elképzelhetetlen lenne a magyar szavai nélkül. Az angol legrégebbi rétegéből szintén egy csomó szót ki lehet hámozni magyarul értelmezve. Az ógörög legközelebbi mai rokona a csángó, ami ugye magyar. A rómaiak az etruszkoktól tanulták a kultúrát, akik magyar nyelvi rokonságáról 2003 körül írt könyvet egy olasz egyetemi nyelvész. Még a héber és a magyar között is számos rokon szó található, mely az egykori alapnyelv közel-keleti elterjedtségével magyarázható. Az európai alapnyelv legközelebbi leszármazottja a magyar. Ezt külföldön elég jól tudják, de hát nem fognak leborulni előttünk, hanem inkább elbutítanak és kiirtanak minket, mert akkor nem kell beszélni róla.

Akkor most kicsi nyelv a magyar?

217 Jan TUNGLI 2017. november 26. 12:52

Igen, minden kétséget kizáróan a finn-ugor kapcsolat a leg megalapozottabb, de volna még egy kérdésem:

Mi a vélemény a WikiSzótar.hu szerinti DRAVIDA kapcsolattal:

wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Dravida

216 MolnarErik 2017. november 20. 23:13

@Jan TUNGLI: Minden összefoglaló, ami 1000 oldalnál rövidebb, az felháborítóan felületes. Romsics Ignác egyébként a 20. sz--dal foglalkozik.

A Tarih-i Ungurus viszont nem ezek miatt maradt ki, hanem ezért:

"A szövegben nem található olyan megőrzött hagyományból eredő réteg, amely bizonyítaná, hogy a Tarih-i Ungurus szerzője egy Anonymus gestája előtti régi magyar krónikát is fölhasznált volna. Vámbérynak és Budenznek tökéletesen igaza volt: a Tarih-i Ungurus a magyar őstörténet szempontjából nem érdemel különösebb figyelmet."

www.nyest.hu/renhirek/tarih-i-ungurus-az-akademia-sotet-titka

215 Jan TUNGLI 2017. november 20. 19:08

@mondoga:

Romsics Ignác

www.matud.iif.hu/2014/05/01.htm

Nagyon jó összefoglaló, csak azt nem értem hogyan maradhatott ki ebből a összefoglalóból a Tarih-i Üngürüsz? Ez viszont megint arra késztet, hogy megkérdezzem milyen más fontos források maradtak még ki ebből az összefoglalóból, illetve mennyire felületes vagy szavahihető ez a munka?

Megköszönném a véleményeket.

214 blogen 2017. november 19. 23:06

@mondoga: A közép-kelet európai régészeti kultúrák egymásra épülése, egymásból leszármazása mutat egy folytonosságot az ismert történelmi kentum nyelvjárásokig vagy olyan szatem nyelvjárásokig (balto-szláv nyelvek), amelyeknek kentum ősei lehettek. Gallok, germánok, baltiak nyelvével azonosítható régészeti kultúrák olyan kultúrákig vezethető vissza amelyknek végső soron a vonaldíszes-kerámia és annak őse a dunai-neolitikum a kezdete.

Természetsen nincs rá garancia, hogy valamely -minden esetben már régészeti bizonyítékokkal is kimutatható átmeneti korszakkal rendelkező- formanyelv, kifejezésforma váltás az anyagi kultúrában nem valamiféle nyelvváltással is együttjáró változás volt e. De ha jól tudom mindenképp nehezebb lenne megmagyarázni a történelmi példával nem rendelkező kentumizációt az egészen közel is történelmi pédával rendlekező szatemizációval ellentétben (bánáti román nyelvjárásban például történt ilyen). A neolitikumtól a vaskorig vezető európai kultúrfejlődésen túl ez szintén érv az eredetileg teljesen elmebeteg feminista alapokon álló, manapság különféle zavaros okokból reneszánszát élő Kurgán-teóriával szemben.

Ráadásul a réz, bronz és vaskori sztyeppei inváziók anyagi maradványai az archeológiában véget érnek a Duna-Visztula vonalában (ahogy később az ókori szkíta/szarmata, majd török-magyar is, ennek természetföldrajzi okai voltak).

Egész egyszerűen az egyetlen lehetséges modell a kentum nyelvek terjedésére a dunai-neolitikumból ágazik ki. Csak itt nem keletkeznek durva durva teóriákkal kitöltött hatalmas hézagok. Itt van magyarázat arra, hogy a vonaldíszes kerámi keleti csoportjának leszármazottjaként miért váltak Duna-Visztula vonalától eredetileg is keletre formálódó proto-Baltoszláv és proto-Trák nyelvek ősei szatemmé az ezt a területek meghódító árja népek hatására, míg az ettől nyugatra kialakuló gallogermánlatin nyelv[ek] őse miért nem. Stb.

Ilyen apróságok sokasága győzött meg arról, hogy az indoeurópai őseit a mezolitikus vadászokkal szemben technológiai fölényben lévő anatóliai földtúrókban lássam, akik két irányból kerülve a Fekete-tengert jutottak Európába, eleve hordozva egy nyelvjárási különbséget és az eltérő földrajzi környezethez lassan adoptálódva, a helyi mezolitikus népességgel (R1 és I YDNS haplocsoportok és a cromagnoid rassz eredeti hordozói) a kontinensre való behatolás függvényében egyre növekvő mértékben elkeveredve, majd a mai Ukrajna területén találkoztak össze újra, immár egymástól gyökeresen eltérő kulturális háttérrel.

213 Jan TUNGLI 2017. november 19. 15:42

@mondoga: köszönöm szépen

212 mondoga 2017. november 18. 23:54

@blogen: "...valamilyen ősi kentum nyelvet/nyelvjárást beszélő, ma már rég nem létező indoeurópai népnek,,,"

Aha, kentum... és piros a három szeme, zöld a haja, amolyan varkocsos-rasztás...:D

Ugyan avass már be minket is, a jelek milyen jellemzői mutatnak bármilyen nyelvre? Már meg ne haragudj, de a todományoskodó válaszod lényegileg nem különbözik a bobulás-vargacsabás válaszoktól...

211 mondoga 2017. november 18. 23:33

@Jan TUNGLI: Ez ugyan nem egy "hivatalos állásfoglalás", mert olyan nincs, tkp. nem is lehet, viszont egy jó összefoglaló a magyar őstörténeti kutatásról, egyes tudósok és laikusok (közte áltudósok, szélhámosok) által képviselt nézetekről, véleményekről.

Kicsit hosszú, de több kérdésre is kaphatsz választ, a Bobula Idával kapcsolatos indító kérdésedre is. (Ha ez utóbbi igazán érdekel, akkor tán nem haszontalan elolvasni a Bobula ellenségének végképp nem mondható Padányi kritikáját...)

Az összefoglaló: A MAGYAROK ŐSTÖRTÉNETÉRŐL

BIZONYOSSÁGOK, HIPOTÉZISEK, HIEDELMEK

Romsics Ignác

www.matud.iif.hu/2014/05/01.htm

210 Untermensch4 2017. november 18. 21:41

@Jan TUNGLI: A Himnusz fő problémája sztem hogy nagyon depresszióra hajlamosít. Nem tesz jót az embernek hogy bármikor amikor vmit meg lehetne ünnepelni emelkedett pszeudo-közösségi hangulatban, szomorkodni kell.

209 MolnarErik 2017. november 18. 21:32

@Jan TUNGLI: Nekem fingom nincs, h ki ez a 2 fickó, de TE ÍGY jellemezted őket:

"Ők egyértelműen a szkíta és a pártus rokonságot tanítják"

Ezt találtad róluk fontosnak megemlíteni, nem mást (köztük a hunokat sem). Asszem írni kéne figyelmesebben.

Tehát a hisztid előtt nem volt téma se a hun kapcsolat, se a turul (ami nem is hun, hanem echte magyar), se a himnusz, se a szellemi, oh bocsánat: SZELLEMI kapcsolat sem.

Aztán témát váltottál.

De nyugi én itthon ezt a "DE HÁT BENDEGÚZNAK VÉRE!" frázist már bármilyen vitában (mondjuk, h mi legyen az ebéd) ultima ratiónak használom. Nagyon hatásos, tényleg mindenkit kiüt. Majd a félénk "De hát h jön ez most ide?" kérdésre jöhet sziszegve a végső kegyelemdöfés: "HIMNUSZGYALÁZÓ!" (ezt a "Témát váltottam, nem vetted észre?" dolgot viszont nem használom, túl snassz.)

@Jan TUNGLI:

"Igen, éppen erről írtam , hogy van aki nem ért egyet a himnusszal - köztük ön sem , ezek szerint - tehát a himnuszban tévedés van."

Nem, te nem ezt írtad, hanem ezt:

"Kár volt eleinknek Attilának szobrot állítani és a himnuszt megírni,"

Meg ezt:

"Minden esetre a magyar himnusz és sok más költemény és irás, művészi alkotás már megváltoztathatatlanok és legalább bizonyítják a szellemi rokonságot - ami szerintem talán még fontosabb mint a testi"

Bár előtte egy szóval sem mutattad, h érdeklődnél a "szellemi" rokonság (akármit is jelentsen ez) felől, sőt. Szal ebben is sikerült gyorsan témát váltanod.

Illetve:

"Akinek nem tetszik, mehet ledönteni Atilla szobrát, meg átírhatja a himnuszt stb, ezek tények."

És még:

"De szerintem itt felesleges tengernyi bizonyítékot felhozni, mert ahogy látom ez már nem a logika és a reális bizonyítékok kérdése."

(Ezt szintén a himnuszról írtad)

Szóval nehogy már azt állítsd (itt eredetileg más volt, de primadonnaszerű érzékenységedet figyelembe véve átírtam) itt, h te csak egyszerűen és objektíven megállapítottad, h ezek szerint, úgy látszik, h (vannak akik szerint) történeti ténybeli tévedés van a himnuszban.

208 Jan TUNGLI 2017. november 18. 19:14

@bloggerman77:

Igen, éppen erről írtam , hogy van aki nem ért egyet a himnusszal - köztük ön sem , ezek szerint - tehát a himnuszban tévedés van.

207 Jan TUNGLI 2017. november 18. 19:03

@MolnarErik:

Ön olyanokkal vádol engem ami nem igaz. Pap Gábor és Szántai Lajos munkássága nyomán kerult képbe a szkita-hun-magyar rokonság.

Ezt a témaváltást megint ki tetszett hagyni.

Talán figyelmesebben kéne olvasni.

206 bloggerman77 2017. november 18. 18:54

@Jan TUNGLI:

" A képes krónika Attilát magyar királykánt írja le. A magyar himnuszban szerepló "Bendegúznak vére" Kölcsei felfogásában a hunok leszármazotjaira utal."

***

A Képes Krónikában leírt hun hagyomány egy nyugat-Európából a 12. században Magyarországra került tisztán nyugati krónikáshagyomány része, részben a német Niebelung-ének és részben a francia Chanson de Geste nyomán. Anonymus krónikája pont utóbbi örököse.

Ebből kreáltak egy hun hagyományt a magyar nemesség számára. aminek jórészt alapja a területi azonosság és a hunok népnevének és Mo. latin nevének hasonlósága volt.

A Képes Krónikában szereplő "hagyományt" Thuróczy idején már a magyar köznemesség politikai ideológiája lett.

205 bloggerman77 2017. november 18. 18:35

@Fejes László (nyest.hu):

Kedves László.

A szlovák nem "rassz", hanem egy népcsoport. Tehát rasszizmust emliteni a hozzászólásomra nevetséges.

Nevetséges az is, hogy nem tudsz - akarsz szöveget értelmezni. Bobula munkásságánál azért utaltam a kedves nagyapjára, mert nyilvánvaló, hogy Bobula Ida emigrációban a szélsőjobbos turbómagyar ideológia rabjává és fő ideológusává válásának oka a szlovák származása általi túlkompenzálás. Ugyanis túl sokan tudták, hogy ki volt a kedves nagypapája. Még a Bobula Jánosról szóló cikkek is megemlítik, hogy mennyi mellőzöttsége volt a dualizmus végi korszakban, holott Schulekhez és Steindl Imréhez méltó személyiség volt - de mivel felvállalta szlovák identitását, mindenhonnan "kifelejtették".

Ebbe "rasszizmust" belelátni... Hát bevallom, fejlődnöm kell, hogy ezt a polkorrekt újbeszélt megértsem amit ti műveltek.

Az összes hozzászólás megjelenítése
Információ
X