nyest.hu
Kövessen, kérem!

Nem lát minket a Facebookon?

Kenyérpirítón szeretné?

Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Rohadtul nincs különbség a férfi és női nyelv között?

Társadalmunk által születésünktől fogva belénk van kódolva az a feltételezés, miszerint a nők és a férfiak közötti különbségek sora végeláthatatlan, és a két nem képviselői az élet minden terén különbözőképpen nyilvánulnak meg. Az elmúlt évtizedekben virágzásnak indult az úgynevezett gender studies, aminek művelői, természetesen leegyszerűsítve, éppen az előbbiekben felvetett problémát járják körül. Mi sem rejthetne magában több kiaknázatlan lehetőséget, mint a két nem nyelvhasználatbeli különbségeinek feltérképezése!

Abból kiindulva, hogy nemzetközileg szinte minden platformon a férfiak és a nők érzelmi beállítódottságának, a világra adott értékelő reakcióinak eltérésére helyeződik a hangsúly, a nyelvészetben és nyelvtechnológiában az utóbbi években széles körben elterjedt, emóció- és szentimentelemzés megfelelő eredményekkel szolgál ennek a kognitív szakadéknak a számszerűsítésére és konkrét példákon és adatokon való szemléltetésére. Modern szövegfeldolgozási módszerekkel reagálhatunk azokra a sztereotip hipotézisekre, miszerint a szentimentelemzés keretein belül vizsgált negatív értékelést kifejező fokozó elemek nem azonos gyakorisággal jelennek meg a férfiak és a nők nyelvhasználatában, illetve funkciójukat tekintve is számolhatunk jelentős eltéréssel. Elöljáróban le kell szögeznünk, hogy vizsgálataink folyamán a kutatási terület által felkínált elméleti keretek széles skálájából a bináris gender (kicsit erőltetett) fogalmát vettük alapul. Ez a genderrendszer egy erősen általánosított, kizárólag nemi alapon nyugvó besorolás, amelyben kizárólag férfi és női gendert különít el.

Milyen szövegekben mérhető a jelenség?

Ahhoz, hogy kvantitatív és kvalitatív szempontból is kimerítő eredmények szülessenek, egy olyan elemzési anyag létrehozása volt szükséges, ahol mindkét nem szabadon és őszintén, egy beszéltnyelvi formához közeli megnyilatkozásokat tesz, és, mi több, azok nagy valószínűséggel még értékítéletet is tartalmaznak. A közösségi fórumok az előbb vázolt feltételekhez nagyszerűen igazodnak, így egy, a Twitterről származó,  37818 tweetből álló korpusz szolgáltatta a vizsgálatok alapját. Hogy a férfiak és nők szembeállítása elkezdődjön, megemlítendő, hogy ebből 19559 tweet női, 18236 pedig férfi szerzőségű. Az adatok automatikus legyűjtésénél célorientáltan már külön figyelem övezte, hogy a bejegyzés szerzője megadta-e az eredeti nevét, az illető női vagy férfi név alatt szerepelt, végül pedig a felhasználó fiókjához tartozó profilképet is figyelembe vettük. A meglehetősen nagy mennyiségű adathalmaz szűrése egy 109 lexikai elemből álló szótárral történt, de mi is a közös ebben a 109 szóban? A válasz kétoldalú. Olyan elemek kerültek a listába, amik habár lexikai szinten negatív értékítéletet fejeznek ki, de amennyiben egy pozitív, negatív vagy semleges alaptaggal összekapcsolódnak, negatív polaritásuk megváltozhat. Végül 610 tweet került a szűrés alapján egy kalap alá, amiből 383-nál figyelhető meg a fentiekben említett fokozó elemek értékváltása vagy értékvesztése.

A jelenség azon válfaját, amikor a vizsgált fokozó elem elveszti negatív töltetét és pusztán fokozó funkcióban áll a kifejezésben, deszemantizációnak nevezzük, a kifejezésben szereplő intenzifikálót pedig deszemantizált fokozónak. Az ebbe a kategóriába tartozó szentiment-kifejezések (értékelő tartalmat hordozó nyelvi elemek) száma igen számottevő és hogy még érdekesebbé váljon a helyzet, a deszemantizált fokozók pozitív, negatív és semleges alaptagok mellett it előfordulhatnak. Nézzük a következő példákat! (A fokozót kurzívval, az alaptagot pedig aláhúzással jelöljük.)

  • Valljátok be, rohadt az időérzékem!
  • Belement a fülembe a víz, és rohadt rossz, alig hallok vele valamit.  

A következő ábra a jelenséget különböző szentimentértékkel rendelkező alaptagok melletti megosztás szempontjából mutatja, pirossal jelölve a női felhasználok által írt tweetek számát, kékkel pedig a férfiakét:

A deszemantizált fokozó elemek gyakorisága a két nemnél a különböző szemantikai tartalmú alaptagok mellett.
A deszemantizált fokozó elemek gyakorisága a két nemnél a különböző szemantikai tartalmú alaptagok mellett.

Szentimentelemzés - eredmények

Egyrészt, a vizsgált negatív fokozó elemeket a férfiak gyakrabban használják, mint a nők. Másrészt, a nők és a férfiak nem azonos gyakorisággal alkalmazzák ezeket az elemeket puszta fokozóként a pozitív, a negatív és a semleges alaptagok mellett. A férfiak szívesebben  használják ezeket a kifejezéseket pusztán hatáskeltési céllal, míg a nők inkább olyan kontextusokban élnek velük, ahol eleve a negatív véleményüket szeretnék kifejezni , és a vizsgált elemekkel ezt a negatív tartalmat kívánják fokozni. Mi több, fény derült arra is, hogy amíg a nők 31, addig a férfiak 24 különféle elemet használnak. Hogy pontosan mik is azok, és melyek a dominánsak, az alábbi ábrán láthatók.

A fokozó szerepű elemek gyakorisága nemek szerint
A fokozó szerepű elemek gyakorisága nemek szerint

Nem kerülheti el a figyelmet, hogy mindkét nem esetében a leggyakrabban használt negatív fokozók szitokszavak, amelyek számszerűsítve a szövegekben a nőknél annak 54,72%-át, a férfiaknál pedig 63,12%-át tették ki. Ezek közül a durvább, vulgárisabb elemek inkább a férfiak nyelvhasználatát jellemzik, ugyanakkor megjegyzendő, hogy a különbség nem nagy.

A lexikai szintű értékváltást illetően – tehát  amikor a vizsgált elem mind a szótárban, mind pedig az aktuális kontextusban önmagában szentimentkifejezés funkciójában áll –, nem mutatkozott jelentős eltérés a nemek között. Megállapíthatjuk, hogy mind a férfiak, mind pedig a nők, a legtöbb esetben a durva és a kemény elemmel reagálnak az adott jelenségre. Szignifikáns eltérésről egyedül a brutális elem kapcsán eshet szó,  hiszen a férfiak esetében az három alkalommal jelent meg ebben a funkcióban, míg a nőkében pont ennyivel kevesebbszer, tehát egyszer sem.

Emócióelemzés - eredmények

Mivel a vizsgálat során rendelkezésünkre álltak korábban elkészített emóciószótáraink, elvégeztük a korpusz szótáralapú emócióelemzését is. Az előbb bemutatott eredmények alapján nem meglepő, hogy alapvetően a különböző emóciók a nők tweetjeiben jelentek meg nagyobb mértékben. A vizsgált elemek a hat emóciót tartalmazó szótáras elemzésnél az ÖRÖM, MEGLEPŐDÉS, DÜH, FÉLELEM, UNDOR és a BÁNAT emócióra reflektáló nyelvi egységek voltak, ami a nyolc szótáras elemzésnél a VONZALOM és a FESZÜLTSÉG kategóriákkal egészült ki. Szignifikáns eltérést mutattak a hat elemből álló szótár esetében az ÖRÖM, és MEGLEPŐDÉS emóciók, míg a nyolc elemből álló szótár eredményei a DÜH, FÉLELEM, FESZÜLTSÉG, ÖRÖM és VONZALOM emócióknál mutattak statisztikailag jelentős különbséget a két nem között, hiszen a  felsorolt emóciók a nők tweetjeiben jelentek meg nagyobb mértékben.

Átlagos emócióértékek nemek szerint - hat szótár
Átlagos emócióértékek nemek szerint - hat szótár
Átlagos emócióértékek nemek szerint - nyolc szótár
Átlagos emócióértékek nemek szerint - nyolc szótár

A lexikai szintű értékváltás és az értékvesztés mind elméleti, mind alkalmazott nyelvészeti, különösen nyelvtechnológiai szempontból figyelemre méltó. Hatékony nyelvtechnológiai kezelésük még nem megoldott, mivel a szótáralapú automatikus szentiment-és emócióelemzés ( a lexikai szintű polaritásuk miatt) téves elemzési eredményt ad. Ezért reméljük, hogy a kutatásunk eredményeit fel tudjuk majd használni egy olyan elemző szoftver építéséhez, amely képes lesz a vizsgált jelenséget hatékonyan kezelni, illetve adalékul szolgálhatnak a nemek közötti nyelvhasználati eltérések további kutatásához.

A szerzők a Precognox munkatársai, a munkát Szabó Martina Katalin a Precognox kutatója vezette.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS) Az összes hozzászólás megjelenítése
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
34 Sultanus Constantinus 2017. október 7. 18:20

@Untermensch4: Hát nyilván, azért is ember az ember, mert tud uralkodni magán.

33 Untermensch4 2017. október 7. 11:26

@Sultanus Constantinus: Gondolni lehet, mondani és tenni már közmegegyezéses szabályok alapján korlátozottabban. Ha vki ezt a(z akkor és ott) érvényes közmegegyezést felülírja az ösztönei miatt és még azt is hazudja (magának is de az sem enyhítő körülmény) mellé hogy erkölcsi/vallási okokból teszi, az közveszélyesen ostoba.

Az ilyeneknek azért nagy szerencséjük hogy ugyanaz a "rohadt liberalizmus" ami miatt "kihívóan" öltözködnek a nők, tiltja a magukfajták büntetéseként a szaporodóképesség megnyirbálását.

Biológiailag úgy vagyunk "programozva" hogy a majomcsorda aszavannán életben tudjon maradni. Ehhez pl a hisztérikus tömegpszichózisban mindennel agyonverős "app" is hozzátartozik. Ilyen alapon természetes és nem megvetendő a lincselés is...

Munkakapcsolatban meg eleve a munka és a magánélet szétválasztása sztem egy jó kulturális szabály. Bármire gondolhat bárki de az ügyfél az olyan "szerep" ami bizonyos gondolatokkal csak bizonyos korhatáros filmekben tartozhat össze. :)

32 Sultanus Constantinus 2017. október 7. 11:13

@Untermensch4: Persze, de hát ha hetero (tételezzük fel, hogy az), azért valljuk be, hogy a biológiai ösztönök felülírják az erkölcsösséget. :) Én pl. nem tudom elképzelni, hogy létezik olyan hetero férfi, aki pl. egy kihívóan csinos fiatal női ügyféllel (munkakapcsolatban) való találkozásnál ne gondolna rögtön "arra" is. És ez szerintem természetes, nem megvetendő, így vagyunk "programozva" biológiailag. (Inkább az a furcsa, ha valakinél nem így van...)

31 Untermensch4 2017. október 6. 21:56

@Sultanus Constantinus: Pont hogy nem "hívogatóan provokatívnak" hanem "taszítóan provokatívnak" kellene gondolnia. Ha ő húdeerkölcsös muzulmán akkor megvetően ne foglalkozzon qrvákkal, nemde?

30 Sultanus Constantinus 2017. október 6. 20:37

@Untermensch4: Hát igen, én nem csodálkozom azon, hogy pl. egy muzulmán férfinek provokatív vagy jelzésértékű, ahogy a fiatal nők öltözködnek nyáron a "nyugati" országokban, ha egyszer ők ahhoz vannak szoktatva egész életükben, hogy csak a feleségüket láthatják hiányos ruhában vagy meztelenül és őt is csak otthon. :)

29 Untermensch4 2017. október 6. 16:29

@Sultanus Constantinus: Hogyan állapítható meg hogy mi számít "kihívó"-nak? Ha egy olyan embert kérdezel akinek vallási okokból már egy olyan csador is ami nem eléggé bő vagy ha egy nudistát/naturistát akkor nagyon eltérő lehet a kihívósági határ... :)

28 Untermensch4 2017. október 6. 16:25

@Fejes László (nyest.hu): Kehet hogy nem említettem de egy azaz egy főnyi "minta" és némi munkahelyen hallott beszélgetés alapján alkototk felületes véleményt mert nem vagyok felhasználó-terméke a facebook-nak. Ha pl ilyet hallok hogy "Láttam pénteken felraktál egy képet meg írtál arra amit X tett fel magáról." és mindhárom nő, vagy "megnézem Y és Z írt-e azóta (hogy legutóbb megnézte) a szexi képre amit feltettem" (Y és Z ffi), akkor azért úgy tűnik hogy ilyesmiről is lehet szó.

Köszönöm, nem kérek szalmabábot, én dohányzom.

27 Sultanus Constantinus 2017. október 6. 12:21

@Fejes László (nyest.hu): "„ha egy nő szexi profilképet rak fel akkor annyira nagyon nem meglepő ha irigy női és nyálcsorgató ffikommenteket kap nagy számban” Hogyne, és ha kihívóan öltözködik, akkor meg is szabad erőszakolni, ugye?"

a.te.ervelesi.hibad.hu/szalmabab

26 Fejes László (nyest.hu) 2017. október 6. 10:19

@hhgygy: Ezt érdemes elolvasni: www.nyest.hu/hirek/12-hajlam-a-tevedesre

@Untermensch4: „ha egy nő szexi profilképet rak fel akkor annyira nagyon nem meglepő ha irigy női és nyálcsorgató ffikommenteket kap nagy számban” Hogyne, és ha kihívóan öltözködik, akkor meg is szabad erőszakolni, ugye?

25 hhgygy 2017. október 6. 08:05

Ami a Facebookos dilemmát illeti, nem vagyok reprezentatív, 50 pluszod, gyermektelen, házas férfi, de megerősithetem, hogy ha bármikor végiggörgetem a Facebookot, én mindig sokkal több női hszt látok.

24 Untermensch4 2017. október 5. 23:05

@Irgun Baklav: Ha a szelfiző tudja hogy a hízelgő szavak irigységet takarnak akkor ez lehet a koreográfia része...

...és most esett le, esetleg az lehet az egyik különbség hogy a nők érzelmi töltetű, a ffiak információtöltetű "sorok közötti" kommunikációt próbálnak folyatni, ha folytatnak.

Kár hogy ezt kb lehetetlen ellenőrizni, főleg hogy "mit akart mondani a költő"-kategóriás ötlet :) :(

23 Irgun Baklav 2017. október 5. 21:34

@Untermensch4: „nem meglepő ha irigy női … kommenteket kap nagy számban”

Azért ilyenkor a női kommenteket sokszor ennél nehezebb kiszámítani.

Még ha ilyenkor egy természetes reakció lenne is az irigykedés, a közeli ismerősei, azért tartanak attól, hogy egy ilyen megnyilvánulás árthatna a kapcsolatuknak, így inkább hízelegnek („nagyon csini vagy csajszi!”) vagy magukba fojtják az érzéseiket.

Ha viszont nem egy személyes ismerősükről, hanem egy kevésbé köztiszteletnek örvendő aranyásóról/celebnőről (pl. Sarka Kata / Vajna Timi) van szó, akkor már könnyebben kiszaladhat a billentyűzetükön egy nyílt vagy burkolt „kurvázás”.

22 Untermensch4 2017. október 5. 20:14

@Sultanus Constantinus: Sztem ha egy nő szexi profilképet rak fel akkor annyira nagyon nem meglepő ha irigy női és nyálcsorgató ffikommenteket kap nagy számban. Még az is lehet hogy előre mérlegelte is ezek lehetőségét és nincs ellenére. Esetleg a "+...lak" megfogalmazása, körítése, felvezetése egyfajta szűrőként használatos.

Mondom ezt úgy hogy egyfőnyi "minta" ugrott be akiről ez eszembe jutott... :)

21 nadivereb 2017. október 5. 17:56

@Sultanus Constantinus: "Nézz körül a Facebookon".

Na, akkor én körülnéztem. A legelső 50 szöveges megnyilvánulás (komment, poszt, megosztás) között 27-23 a női-férfi arány. (A hirdetéseket és a különböző sajtóoldalak posztjait nem vettem figyelembe, mivel érdeklődési körömből adódóan ezek a férfiak irányába torzítanának.)

Szerintem ez kicsikét se egyértelmű.

Az összes hozzászólás megjelenítése
Információ
X