nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Sosem egyedül!
Párban és csapatban

Miért többes számú az olló és a nadrág az angolban? Hogyan mondjuk azt, hogy ’egy nadrág’? És miért használhatunk egyes és többes számot a family szóval? A mindig többes számú angol szavak között vizsgálódva az Alpok és a Himalája bérceire is feljutunk.

Wenszky Nóra | 2013. június 25.
|  

Korábban már többször szóltunk az angol főnevek többes számáról. Írtunk már a megszámlálhatóságról, az idegen szavak többes számú alakjairól és arról, melyik főneveket mely (mérték)egységnevekkel párosíthatjuk össze. Most elsősorban azokat az angol szavakat vizsgáljuk meg, melyeknek a megszámlálhatatlan főnevekhez hasonlóan csak egy alakjuk van – ám ez az alak többes számban áll, így többes számú ige járul hozzájuk, s nem előzheti meg őket az a/an ’egy’ határozatlan névelő. A plurale tantum szakkifejezésnek latinos többes száma van az angolban: pluralia tantum.Ezeket a szavakat nevezzük latin szakszóval plurale tantumnak, azaz ’csak többes számú’-nak – és mint házi szakértőnk már cikkezett róla, a legtöbb nyelvben találunk így viselkedő szavakat. A magyarban viszonylag kevés ilyen szót ismerünk, például ilyen a javak, a léptek, az eleink, a mézeshetek vagy az üzelmek. Az angolban azonban ezek többen vannak és a legközönségesebb, leggyakoribb szavak között is találunk közülük néhányat. Cikkünkben elsősorban a Collins szótár adataira támaszkodunk, s példáinkat jórészt angol és amerikai újságokból vettük.

Párosan szép az élet

A mindig többes számú szavak első csoportjába azok a főnevek tartoznak, amik két azonos félből álló tárgyat jelölnek Ezek tipikusan szerszámok vagy ruhadarabok nevei. Az ilyen szavak mindig többes alakban állnak, ám az, hogy egy vagy több tárgyra vonatkoznak-e, az a szövegkörnyezetből derül ki. Az I can’t find my trousers mondat jelentheti azt is, hogy ’nem találom a nadrágom’, de azt is, hogy ’nem találom a nadrágjaimat’. Mit tehetünk, ha pontosan egy nadrágról szeretnénk beszélni? Ilyenkor az a pair of szerkezetet kell használnunk: A pair of trousers is draped over an armchair ’Egy nadrág van az egyik karosszékre hajítva’ (The Guardian).

Óriási sövénynyíró olló a londoni Kerttörténeti Múzeumban – shears
Óriási sövénynyíró olló a londoni Kerttörténeti Múzeumban – shears
(Forrás: Wikimedia Commons / Hank chapot / GNU-FDL 1.2)

 

Lássuk, melyik szavak viselkednek így! A két szárú szerszámok közé tartozik az ’olló’, azaz a scissors és nagyobb méretű változata, a shears. Mindenféle fogót, csipeszt is többes alakban használunk: tweezers ’csipesz’, tongs ’nagyobb csipesz’, pliers ’(lapos)fogó’, pincers ’harapófogó’. Ha az ilyen szerszámok neve egy másik főnévvel összetett szót alkot, akkor egyes számúvá válhat, mint az alábbi példa is mutatja:

A garden shears has a first shear... (szabadalmi leírás)
’Egy kerti olló áll: egy első vágóélből...’

Két kézzel működtethető a bellows ’fújtató’. A hagyományos kétkarú mérlegnek is két karja, két serpenyője van: a brit angolban ezért ma is főként többes számban áll a scales ’mérleg’ szó, Amerikában azonban már inkább egyszerű, megszámlálható szóként viselkedik (ami az állítmány alakján figyelhető meg):

The best place for a scale is a hard, flat surface. (angol Wikihow)
’A mérleg legjobb helye kemény, lapos felszínen van.’

Newer scales are generally more reliable than spring scales. (angol Wikihow)
’Az újabb mérlegek általában megbízhatóbbak, mint a rugós mérlegek.’

Kukkantsunk most be a ruhásszekrénybe! Bármilyen furcsa is egy magyar anyanyelvűnek, a legtöbb nadrágszerű ruhadarab neve többes számban áll, hiszen két száruk van: trousers – pants – pantaloons ’nadrág’, jeans ’farmer’, briefs – underpants – boxers ’alsónadrág’, panties – knickers ’bugyi’, tights – pantyhose ’harisnya’. Amint látjuk, a legtöbb szó -s-re végződik, tehát a szabályos többesvégződést veszi fel. Az itt felsoroltak közül ebből a szempontból a pantyhose kivétel – ez látszólag egyes számú alak. A szó használata az anyanyelvi beszélők között is vitatéma. Egyes beszélők ezt megszámlálhatatlanként, egyes számú igével használják, míg mások plurale tantumként csak többes igét tesznek hozzá. Bár pantyhoses alakot is találunk az Interneten, ezt úgy tűnik csak elvétve, főként angolul gyengén tudók használják.

The pantyhose was not hers. (Collins Dictionary)
’A harisnya nem az övé volt.’

Pantyhose are tight. (angol Wikipédia)
’A harisnya szoros. ’

A nadrágokon kívül néhány más páros dolgot is viselhetünk magunkon – ha valakinek túl bő a nadrágja, jól jön a  braces – suspenders ’nadrágtartó’. S mivel két szemünk van a  binoculars ’távcső’ és a glasses – spectacles ’szemüveg’ is többes számban használatos.

Barna szem, szemüveg – brown eyes, glasses
Barna szem, szemüveg – brown eyes, glasses
(Forrás: Wikimedia Commons / Albin Olsson / CC BY-SA 3.0)

 

Amint látjuk, a páros ruhadarabok és eszközök szorosan kapcsolódnak a páros testrészekhez. Maguknak a testrészeknek az angol neve megszámlálható, egyes és többes alakkal is rendelkező szó. Ha valakinek csak egyetlen szeme van, akkor az one-eyed, ami a magyarban ’félszemű’. Ha egyszerre a két testrészről beszélünk, a magyarral ellentétben az angolban kötelező többes számban tenni a testrésznevet.

His eyes are brown.
’Barna szeme(i) van(nak).’

Azt ne feledjük, hogy csak azoknak a ruhadarabnak a neve áll mindig többes számban, amiket páros testrészen viselünk, és a két fél elválaszthatatlan egymástól. Az két testrészen külön-külön viselt ruhák (például glove – gloves ’kesztyű’, mitten – mittens ’egyujjas kesztyű’, shoe – shoes ’cipő’) neve a testrészekéhez hasonlóan megszámlálható, egyes és többes alakkal is rendelkezik.

Her shoes are brand new.
’Vadonatúj cipője van.’

There is a shoe on the roof.
’Egy (fél pár) cipő van a tetőn.’

Ruhák és belek

Az eddig bemutatott szavak viszonylag könnyen azonosíthatók – páros dolgokat könnyen felismerünk. Ám számos más, nehezebben behatárolható szó is van az angolban, melyek kizárólag többes alakban állnak. Ezek nagy része a szabályos -s végződést viseli. Nem fogunk hosszú listát közölni ezekről – megteszik ezt helyettünk a nyelvtankönyvek és különböző szólisták, csak a leggyakoribb és legproblémásabb szavakat emeljük ki.

Men of the cloth – nem rongyemberek
Men of the cloth – nem rongyemberek
(Forrás: Wikimedia Commons / Stefano Corso. Pensiero)

 

 

A clothes és a cloths szó kiejtése gyökeresen különbözik. A clothesban kettőshangzót ejtünk és a szóvégi mássalhangzók zöngések, tehát egy dz hanghoz hasonlítanak, míg a cloths magánhangzója rövid és a szóvégi mássalhangzó-kapcsolat zöngétlen, leginkább egy pösze sz és egy szabályos sz egymásutánjaként képzelhetők el. Mivel magyaros átírásban meglehetősen nehéz ezt a különbséget jelezni, a szavak IPA átírását közöljük: clothes /kləʊðz/, cloths /klɒθs/.

Az egyik ilyen szó a clothes, ami mindig többes alakban van, s jelentése ’ruhák’. Tehát ha egyetlen ruháról akarunk beszélni, nem tehetünk mást, mint az a piece of clothes ’egy (darab) ruha’ kifejezést használjuk, vagy a sokkal ritkább, megszámlálható garment ’ruha’ szót választjuk inkább, esetleg megnevezzük a ruhadarab típusát – például a dress ’egy női ruha’, a shirt ’egy ing’. Emellett létezik cloth szó is. Ez egyrészt ’ruhaanyag’ jelentéssel bír, s ebben az esetben csak egyes számban állhat, hiszen mint anyagnév, megszámlálhatatlan. Másik jelentése ’rongy, (törlő)ruha’. Ekkor a szó megszámlálható, többes száma cloths. S végül egész speciális jelentése is van a clothnak: a the cloth ’papság’ értelemben is használatos, ilyenkor nincs többes száma a szónak.

 

Érdemes azt is megnézni, hogy a ’bél’ jelentésű szavak milyenek számosság szempontjából. Az intestine szót egyes és többes számban egyaránt használják, de a többes alak jóval gyakoribb. Ezzel szemben a bowel és a gut szavak egyes számban ’bél’ jelentésűek, többes alakban azonban egyaránt használhatók ’belek’, illetve ’belső szervek’ jelentésben. Sőt, nem csak élőlényekre alkalmazhatjuk e két utóbbi szót: a the bowels of the earth ’a Föld legmélye, a Föld bugyrai’ némiképp emelkedett stílusú kifejezés, míg a the guts of a machine ’egy gép belső részei’ inkább köznyelvi használatú. A bátorságról, merészségről szóló have the guts to do something kifejezés magyar megfelelőjében pedig szó sincs belekről – a Lázár–Varga szótárban például ezt találjuk: van annyi vér a pucájában, hogy...

Kizárólag többes számban használható ezek mellett a goods ’áruk’, a manners ’modor’, a particulars ’részletek, személyes adatok’, a surroundings ’környék’ vagy az outskirts ’külváros’, hogy csak néhány gyakori szót említsünk.

Kanchenjunga in the Himalayas – Kancsendzönga a Himalájában
Kanchenjunga in the Himalayas – Kancsendzönga a Himalájában
(Forrás: Wikimedia Commons / Aaron Ostrovsky / CC BY-SA 2.0)

 

Az -s-re végződő szavak külön kell szólnunk a földrajzi nevekről. Ezek közül sok formailag többes számú, akárcsak a magyarban: the Bahamas ’a Bahamák’, the United States, the US ’az Egyesült Államok’, the Alps ’az Alpok’. Ezek némelyikét a magyarhoz hasonlóan egyes számú ige követi, míg például az Alpok esetében a magyar egyes számú, az angol többes számú igét használ. A the Netherlands ’Hollandia, Németalföld’ egyes beszélők szerint egyes számú, mások szerint többes számú igével áll. A Himalaya(s) ’Himalája’ pedig az angolban legtöbbször többes számban, míg a magyarban egyes számban használatos. Lássunk néhány példát.

The US is no longer the land of the free. (The Washington Post)
’Az Egyesült Államok már nem a szabadok országa.’

The Alps are a crescent shaped geographic feature of Central Europe. (angol Wikipédia)
’Az Alpok egy félhold alakú felszíni forma Közép-Európában.’

The climbers [...] may have fallen [...] on Mount Kanchenjunga in the Himalayas. (The New York Times)
’Elképzelhető, hogy a hegymászók lezuhantak a Himalájában található Kancsendzöngáról.’

The Himalayas are not the longest mountain range. (Himalayan Footsteps)
’A Himalája nem a leghosszabb hegység.’

The Netherlands was one of the first countries to have an elected parliament. (angol Wikipédia)
’Németalföld egyike volt az első olyan országoknak, ahol választott országgyűlés volt.’

The Netherlands were now part of the Habsburg lands. (angol Wikipédia)
’Ebben az időben Németalföld a Habsburg birodalomhoz tartozott.’

A fentiek mellett van néhány olyan szó is, ami semmiféle többes jelet nem visel, mégis többes számú szóként viselkedik. Ezek főként gyűjtőnevek, élőlények egy csoportjára vonatkoznak. A police ’rendőrség’ szó például mindig többes számú igével áll, csakúgy, mint a cattle ’szarvasmarha’.

The police are constantly under attack by the government. (The Guardian)
’A kormány állandóan támadja a rendőrséget.’

Hereford cattle are a widely-used breed in temperate areas. (Science Daily)
’A hereford szarvasmarhát a mérsékelt klímájú területeken széles körben tenyésztik.’

 

Hereford húsmarha
Hereford húsmarha
(Forrás: Wikimedia Commons / Jitka Erbenová (cheva) / CC BY-SA 3.0)

 

The Thatcher family are comforted by the Queen. (Mail Online)
’A Thatcher család tagjait a királynő vigasztalta.’

Home-schooling family is denied asylum. (The New York Times)
’A gyermekeit magántanulóként oktató családtól megtagadták a menedékjogot.’

Az utóbbi két példa azt mutatja, hogy vannak olyan szavak is, amelyek egyes és többes igével is állhatnak. Mitől függ a választás? Leginkább attól, hogy mit szeretnénk hangsúlyozni: ha a csoportot mint egészet tekintjük, akkor egyes számot használunk. Ha azt szeretnénk kiemelni, hogy a csoport tagjaira külön-külön igaz az állítás, akkor többes számú igét teszünk az egyes számban álló főnév után.

Források

Collins Cobuild English Language Dictionary 1987

Collins Dictionary

Quirk–Greenbaum: A University Grammar of English.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
14 El Vaquero 2016. május 14. 15:27

@Irgun Baklav: nem is tudtam, hogy El Baclaveconomico ilyen gözgázos. Mondjuk ezek szerint ez mégse angol könyv, hanem angol nyelvű amerikai könyv, de persze csak hairsplittingelek, a lényeg, hogy tényleg használják ezek szerint egyes számban. Mondjuk én ilyen témájú könyveket nem olvasok, így lehet ezért nem futottam még bele.

13 Irgun Baklav 2016. május 13. 20:11

@El Vaquero: "elhiszem, hogy a Khaalönz ezt írja, de én még akkor sem láttam sehol ilyen értelemben egyesszámban."

Lehet, hogy elég lenne ránézned egy angol közgáz-könyvre? :)

"To the extent that all parties are seeking to further their own interests and are aware of the alternative prices being charged, a situation with different prices being charged for the same good cannot persist in equilibrium" (Hal R. Varian: Intermediate Microeconomics – A Modern Approach. Eighth Edition. W. W. Norton & Company, 2010. pp. 6)

"Such a composite good is invariably measured in dollars to be spent on goods other than good 1." (Hal R. Varian: Intermediate Microeconomics – A Modern Approach. Eighth Edition. W. W. Norton & Company, 2010. pp. 21)

A fenti könyv tele van több tucat egyes számú good-dal jószág értelemben, anyanyelvi [amerikai] szerző írta, az egyik legelterjedtebb bevezető közgáz-jegyzet stb. Persze másikat is idézhetnék, mert szinte minden ilyen tankönyvben előfordul, de ez pdf-ben fenn van az interwebs-en, úgyhogy könnyen csekkolható.

12 El Vaquero 2016. május 13. 18:27

Azt hittem új cikk, de nem baj, hogy újra átolvastam, vannak hozzá észrevételeim. Egyrészt a cloths szótagjának a vége is lehet zöngés, van sok olyan angol anyanyelvű, aki //klɔːðz//-nak ejti, és ilyenkor a clothestól //kloʊ(ð)z// csak a magánhangzó különbözteti meg. Itt most diafonémikus átírást használok, az //ɔː// ldiafonéma fonémikusan lehet /ɒ/ és US/CAN /ɔː, ɑː, ɒ/ is.

A másik dolog, hogy szerintem a szerző melléfogott a források választásával. Eleve nem értem, miért a Collins-szótárat használta, ami nem olyan rossz ugyan, csak kb. semmivel nem emelkedik ki. Másrészt a Collins a brit angolon alapszik, és a Wikipedián is azt használják, és ezért tűnnek ellentmondásosnak az amerikai forrásokkal összevetve, pl. a Washington Post azért írta, hogy "US is", mert az amerikai angolban a csoportfőnevek alapvetően egyesszámban egyeztetődnek, de ugyanez a helyzet a familynél, és némileg a pantyhose-nál. Sajnos ezt sok forrás, webes anyag elhibázza, hogy csak angolt emleget, vagy angolt tanít, közben meg nem definiálja, hogy milyen angolt ért alatta (bár a neten ha angolt írnak, az 99%-ban amerikai angolt takar, európai weboldalakon viszont fordított a helyzet), és az olvasó meg nem győzi kapni a fejét a sok ellentmondásra. Kicsit ez a helyzet a némettel is, bár annál általában tényleg német felnémetet használnak az anyagok, de akad közöttük elvétve mégis svájci, osztrák, ami - főleg a laikusoknak – sokszor nem derül ki.

 

@Irgun Baklav: elhiszem, hogy a Khaalönz ezt írja, de én még akkor sem láttam sehol ilyen értelemben egyesszámban.

11 Irgun Baklav 2016. május 13. 16:59

"Kizárólag többes számban használható ezek mellett a goods ’áruk’ (...)"

Itt talán érdemes hozzátenni, hogy a good[s] 'jószág, javak' értelemben is főként, de már nem kizárólag többes számban használatos.

"1. possessions and personal property

2. (sometimes singular) (economics) commodities that are tangible, usually movable, and generally not consumed at the same time as they are produced" www.collinsdictionary.com/dictionary/english/goods#goods_1

10 tenegri 2013. június 25. 22:33

Off: @El Vaquero: Ha Firefox-ot használsz, akkor a Stylish pluginnal (addons.mozilla.org/hu/firefox/addon/stylish ) szabadon átszabhatod az oldal kinézetét egy kis CSS-sel - a fontokat is. Ha úgy szimpatikusabb vagy egyszerűbb, akkor a Greasmonkey pluginnal (addons.mozilla.org/hu/firefox/addon/greasemonkey ) JS-t is használhatsz a barkácsoláshoz (én pl. ez utóbbit használom arra, hogy eltüntessem az oldalról azoknak a felhasználóknak a hozzászólásait, akikre nem nagyon vagyok kíváncsi - csak megadok egy listát a nevekkel és kész :)). Más böngészőkhöz is vannak hasonló kiegészítők.

9 El Vaquero 2013. június 25. 21:26

A szerkesztőség felé lenne egy észrevételem, de nem a cikk kapcsán. Nem lehetne a nyestre valami jó kis alternatív betűtípust betenni? Egyrészt ez az Ariel baromi unalmas már, másrészt idegesítő, hogy az ELL és az Í egyforma. Persze ettől még a fallback font maradhatna Ariel azoknak, akik régi böngészőt vagy régebbi rendszereket használnak.

8 szigetva 2013. június 25. 19:40

@Xebulon: Rosszul gondolod, a the Netherlands-ban a the-t csak mondat vagy cím elején kell nagy T-vel írni, az ábécérendbe szedett listákban pedig Nauru és Norway között van.

en.wikipedia.org/wiki/Netherlands

www.countries-ofthe-world.com/all-countries.html

7 Xebulon 2013. június 25. 19:30

A "The Netherlands" szerintem minden előfordulásban nagy T betűvel kell kezdeni, mert Hollandiát a szótárban sem N betűnél, hanem a T-nél találjuk meg (The Netherlands). Szóval a the nem a határozott névelő, hanem a név része... Legalábbis a briteknél.

6 Sigmoid 2013. június 25. 18:10

"például ilyen a javak"

A javak nagyon érdekes szó. Nekem az a benyomásom, hogy közgazdasági szaknyelvben a "jószág" többes számaként használatos.

5 Dani11 2013. június 25. 15:32

"(ami az állítmány alakján figyelhető meg):" a "The best place for a scale is a hard, flat surface" mondatban nem az állítmány árulja el a "scale" egyes számát (hiszen az a "the best place"-hez csatlakozik) hanem egyszerűena főnév egyes száma és az "a" névelő előtte.

4 Olman 2013. június 25. 14:51

"csakúgy, mint a cattle ’szarvasmarha’."

Gyűjtőfogalomként a cattle lehet 'jószág' is, azaz "any kind of livestock".

3 Roland2 2013. június 25. 12:37

@Roland2: Mármint egy db 'bra' -ról, ha esetleg félreérthető lenne.

2 Roland2 2013. június 25. 12:35

"Azt ne feledjük, hogy csak azoknak a ruhadarabnak a neve áll mindig többes számban, amiket páros testrészen viselünk, és a két fél elválaszthatatlan egymástól. " Na és a bra ( melltartó ) ? A cici is páros testrész, de alapesetben - ha csak 1 db-ról beszélnek - nincs többesszáma, hasonlóan a pantyhose-hoz ( ha jól tudom..)

1 El Vaquero 2013. június 25. 12:02

A clothes szónak van még egy kiejtése: /kləʊz/, amikor is a th ejtése kiesik. Ez a leggyakoribb a köznapi beszédben az összes angolul beszélő országban. A cloths-ból viszont nem eshet ki a th ejtésben.

A másik a police típusú csoportfőnevek kérdése: jól írja a cikk, attól függ, hogy mit akarunk kifejezni. A szakirodalom mégis azt mondja, hogy ilyenkor alapból a többes szám használata inkább brit, míg az egyes szám használata inkább amerikai vonás, bár használják néha keresztben is, attól függően, mennyire akarják a csoport egységét kifejezni, vagy mennyire nem.

Egyébként meg jó ez a cikksorozat, több ilyen kéne.

Információ
X