nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
A birtokos esete az angollal

Az angol „birtokos esetről” lesz szó. Az előfordulásainak egy részében nem is birtokos az, ami ebben az esetben áll, ráadásul egyáltalán nem is eset a birtokos eset. Kiderül, hogy a magyarban nem hogy birtokos eset nincs, de még olyan egyszerű ige sincs, amelyik a birtoklást fejezné ki.

Szigetvári Péter | 2014. május 27.
|  

A birtoklás fontos emberi viszony, sok nyelvben van egy olyan eset, amit „birtokos” esetnek nevezünk, bár nem kizárólag a birtokos állhat ebben az esetben. Érdekes viszont, hogy a magyarban nincsen ilyen eset, a birtokosok vagy alanyesetben (Józsi kutyája) vagy részes esetben (Józsinak a kutyája) állnak, külön jele a birtoknak van (-ja). Más nyelvekben is többféleképpen fejezhetjük ki ezt a viszonyt, ebben a cikkben az angolt vizsgáljuk.

A birtoklás vágya
A birtoklás vágya
(Forrás: iStockphoto)

A birtoklás kifejezése

A magyarban nem csak birtokos eset nincs, de nincsen birtoklást kifejező ige se (mint az angol have vagy a francia avoir), a létigét (van) használjuk helyette: Józsinak van kutyája.

Azt, hogy valakinek vagy valaminek a valakije vagy valamije többféleképpen fejezhetjük ki. Egy teljes mondattal mondhatjuk azt, hogy Joe has a car ’Józsinak van autója’ vagy the ship has a name ’a hajónak van neve’. Főnévi csoportokat is használhatunk: Joe’s car vagy the ship’s name, de ez utóbbi mellett azt is mondhatjuk, hogy the name of the ship ’a hajó neve’. Angolul tanulókban sokszor felmerül a kérdés, hogy a két szerkezet közül mikor melyiket használjuk inkább. Míg a hajó nevénél mindkét megoldás elfogadható, a ’Józsi autójá’-ra nem elterjedt a the car of Joe szerkezet.

Az s toldalékkal képzett birtokos eset az egyik óangol (angolszász) birtokos esetrag általánosításával keletkezett. Az of elöljárószó, ejtése [öv], vagy ha ritkán hangsúly esik rá, [ov], azaz nincs benne [f]!

A the ship’s name-féle szerkezetet s-es vagy szász birtokosnak nevezik, a the name of the ship szerkezet az of-os birtokos. Megtévesztő, hogy az of the ship-et is birtokos esetnek nevezik a nyelvtankönyvek, hiszen ez nem névszói eset, hanem egy elöljáró (of) és az azt követő főnévi csoport (the ship). Mielőtt azonban a két szerkezet közötti választás okairól szó esne nézzük, mi mindent fejezhet ki ez a többféleképpen is kifejezhető „birtokos” eset. Amikor lehet, a birtokos szerkezetet egy mondatnak fogjuk megfeleltetni. Magyar példákat adunk, kivéve ott, ahol ilyen nincs, a birtokos eset használati köre ugyanis eltér a magyarban és az angolban, az utóbbiban valamivel tágabb.

Mit jelent a „birtokos” eset?

A birtokos eset nem meglepő módon birtoklást is kifejezhet. Nyelvtankönyvek ezt szokták genitivus possessivusnak nevezni. A latin genitivus ’birtokos eset’ ugyanis szó szerint ’származási eset’-et jelent, amikor birtoklást fejez ki, akkor nevezzük possessivusnak, azaz ’birtokos’-nak.

az elnök doktorátusa → az elnöknek van doktorátusa

És akinek nincs
És akinek nincs
(Forrás: Wikimedia Commons / Európai Bizottság, Dudás Szabolcs / CC BY 2.0)

Egy másik használata az alanyt vagy a tárgyat fejezi ki, ennek latin neve a genitivus subjectivus, illetve objectivus. Ezekre példák az alábbiak.

a szirének éneklése → a szirének énekelnek

a dalok éneklése → dalokat énekelnek

Vegyük észre, hogy a fenti esetekben a világ ismeretére támaszkodva tudjuk csak értelmezni a birtokos szerkezeteket: tudjuk, hogy inkább a szirének énekelnek, minthogy „őket” énekeljék, és hogy a dalokat éneklik, nem dalok énekelnek. Más esetekben viszont mindkét értelmezés előfordulhat. Erre klasszikus példa a következő.

az anya szeretete → az anya szeret

az anya szeretete → az anyát szeretik

A birtokos eset latin nevéhez, a ’származási’ esethez leginkább a genitivus auctoris illik, ami valaminek a szerzőjét, eredetét jelöli meg.

a lovag meséje → a lovag elmondott egy mesét

A lovag meséjének első oldala
A lovag meséjének első oldala
(Forrás: Wikimedia Commons)

A magyarban inkább jelzőkkel fejezzük ki azt, amit az angolban esetleg birtokos szerkezettel, ez a genitivus qualitatis.

a girls’ school ’lányiskola’

women’s shoes ’női cipő’

a midsummernight’s dream ’szentivánéji álom’

A magyarban szintén nem birtokos szerkezetet, hanem jelzőt használunk a mennyiség kifejezésére:

a two days’ holiday ’kétnapos ünnep’

Ugyanezt így is lehet mondani, erre alább visszatérünk:

a two-day holiday ’kétnapos ünnep’

Az ehhez hasonló, valaminek egy részét kifejező genitivus partitivus már lehet birtokos szerkezet a magyarban is.

seventeen moments of spring ’a tavasz tizenhét pillanata’

Végül megemlítjük a genitivus explicativus vagy genitivus appositionis nevű jelenséget, amit nemrég egy kommentben is említett egy olvasónk. Itt a „birtokos” és a „birtok” ugyanarra vonatkozik, a kettő közé egyenlőségjelet tehetünk.

Szeged városa → Szeged város

Az itt vázolt kategóriák egyáltalán nem következetesek, a nyelvtani hagyomány azért használja őket, hogy egy-egy birtokos szerkezet jelentését egyértelműsítse: az anya szeretete ha genitivus subjectivus, akkor az anya szeret, ha objectivus, akkor őt szeretik. Az angol cow’s milk ’tehéntej’ viszont ugyanazt jelentve lehet genitivus qualitatis, a tejnek egy fajtája, vagy auctoris, a tehéntől származik, vagy akár subjectivus, mert a tehén adja, a két utóbbi esetben a magyar megfelelője ’a tehén teje’.

Mikor melyik?

A kétféle angol birtokos szerkezet közötti választásnak több szempontja van. A genitivus explicativus például csak kivételes esetben fordul elő az s-es szerkezettel, ehhez alkalmasint jelző kell a ’város’ elé (Dublin’s fair city ’Dublin szép városa’), leggyakrabban itt az of-os birtokost találjuk (the city of Szeged ’Szeged városa’) vagy a két csupasz főnév egymás mellé tételét (London town ’London város’, New York City ’New York város’).

A genitivus partitivusra és a mennyiségjelölő esetekre is az of-os szerkezet a jellemző, az idő mennyiségét kifejezők kivételével: az a two days’ holiday ’kétnapos ünnep’ mellett másféle mennyiségeknél már nem lehet s: a tail of two metres ’egy kétméteres farok’, an elephant of five tons ’egy öttonnás elefánt’. Viszont mindezeket így is mondhatjuk: a two-day holiday, a two-metre tail, a five-ton elephant.

Az utóbbi szerkezetekben az a furcsa, hogy a mértékegységet jelölő szó (day, metre, ton) egyes számban van, jóllehet egynél nagyobb számnév előzi meg. Ez csak ebben a helyzetben fordulhat elő az angolban, és eredetileg ez is birtokos szerkezet volt, az óangol többes birtokos eset a ragja tűnt el nyomtalanul ezeknek a szavaknak a végéről, ezért ma látszólag – vagy valójában? – egyes számúak. Tehát a mai angol two days’ többes szám birtokos esetű alak óangol megfelelője a twa daga, és ennek folyománya a mai two-day ’kétnapos’ és társai.

Öttonnás elefánt
Öttonnás elefánt
(Forrás: Wikimedia Commons / Mister-E / CC BY 2.0)

Egy kis jelentéstan

Van, akit zavar, hogy a magyarban az aki és az ami közötti választás az emberszerűségi skálán lejjebb csúszik: ma már olyan kifejezésekre is használhatjuk az aki-t, amelyekre régebben nem, pl. a csapat, aki előbb rúg gólt.

A világ nyelveiben szinte mindenhol létezik egy „emberszerűségi skála”, ami a kifejezéseket aszerint rangsorolja, hogy azok tulajdonságai mennyire állnak közel a beszélőhöz, aki nyilván egy ember. Ennek a skálának a tetején ezért vannak az emberek, az emberek csoportjai, lejjebb az állatok, aztán a növények, majd a természeti jelenségek, végül a konkrét tárgyak és az elvont fogalmak. De ennél finomabb osztások is vannak, pl. az első és második személy feljebb van, mint a harmadik, az egyes szám, mint a többes szám.

Aki vagy ami?
Aki vagy ami?
(Forrás: Wikimedia Commons / Humanrobo / CC BY-SA 3.0)
Olyan van, hogy a picture of me, de ez csak azt jelentheti, hogy ’egy engem ábrázoló kép’, azt nem, hogy ’az én birtokomban levő’ vagy ’általam készített kép’.

Az olyan birtokosok, amelyek ezen a skálán feljebb vannak, inkább az s-es, a lejjebb levők inkább az of-os szerkezetet választják. Az első és második személyű birtokost például egyáltalán nem lehet of-val szerkeszteni: a the car of me kifejezést nem használhatjuk, csak a my cart ’az én autóm’.

Ugyanez az oka, hogy a ’valakinek az árnyéka’ lehet someone’s shadow, a ’valaminek az árnyéka’ csak the shadow of something lehet, something’s shadow semmiképp. Más esetekben nem ilyen kategorikus a választás: a the girl’s face és a the face of the girl ’a lány arca’ egyaránt használatos, de az első jobb, míg a the clock’s face és a the face of the clock ’az óra számlapja’ közül inkább az utóbbit preferálják az angol anyanyelvűek.

Egy kis mondattan

A kétfajta birtokos szerkezetet az is megkülönbözteti egymástól, hogy az s-esben a birtokot és a birtokost kifejező főnévi csoport korlátozottabb, mint az of-osban. Egy angol főnévi csoport jellemzően négy részből állhat. Egy determinánssal (D) kezdődik (pl. the ’a(z)’, this ’ez’, my ’az én…’). Ezt bővítmény nélküli jelzők (M) követhetik, majd a főnévi csoport feje, egy főnév (F). Ez után állhat egy bővítmény, melléknévi csoport (MCs), alárendelt mondat (Mo) vagy elöljárós csoport (ECs). Néhány példa:

[ [the]D [proud]M [elephant]F [in the garden]ECs ]FCs

’a kertben levő büszke elefánt’

[ [a]D [father]F [proud of his daughter]MCs ]FCs

’egy a lányára büszke apa’

[ [a]D [father]F [who is proud of his daughter]Mo ]FCs

’egy apa, aki büszke a lányára’

Lányára büszke apa
Lányára büszke apa
(Forrás: Wikimedia Commons / Zitsman Carl, U.S. Fish and Wildlife Service)

Az of-os szerkezetben két teljes főnévi csoportot találunk: FCs of FCs alakban, mindkettőben determinánssal: some friends of my uncle ’a nagybátyám néhány barátja’. Az s-es szerkezetben a birtokos a determináns helyére kerül, ezért tehát ott más determináns nem állhat. Az s toldalékkal ellátott birtokos maga a determináns, ami határozottá teszi az egész főnévi csoportot.

[Joe’s]D [friend]F ’Józsi barátja’

Azt, hogy ’Józsi egy barátja’ vagy ’Józsinak ez a barátja’ nem lehet így szerkeszteni, mert az angolban a determináns helyére vagy a Joe’s vagy az a ’egy’ vagy this ’ez’ kerülhet, ezek közül kettő egyszerre nem. Ezért ezeket így mondjuk:

[a]D [friend]F [of Joe’s]ECs ’Józsi egy barátja’

[this]D [friend]F [of Joe’s]ECs ’Józsinak ez a barátja’

Vjacseszlav Molotov, Józsi egyik barátja
Vjacseszlav Molotov, Józsi egyik barátja
(Forrás: Wikimedia Commons / Runiverse)

Felmerül a kérdés, minek itt a Joe után még egy ’s, amikor már ott van előtte az of, azaz miért kell itt a birtokosságot kétszer is jelölni. A következő példák adják a megfejtést:

a friend of mine ’egy barátom’

this friend of mine ’ez a barátom’

Hasonló kihagyásos szerkezetekkel boltok, kocsmák, cégek nevében is sokszor találkozunk: Harrods (department store) ’Harrod áruháza’, Lloyd’s (Coffee House) ’Lloyd kávéháza’, McDonald’s (restaurant) ’McDonald étterme’.

A mine ’enyém’ egy teljes főnévi csoport helyén áll, szemben a my ’az én…’-nel, ami determináns. Példáinkban tehát a mine a my friends kifejezést képviseli. Ezért joggal vonhatjuk le a következtetést, hogy az a friend of Joe’s az a friend of Joe’s friends-ből rövidítéssel, az ismétlés elhagyásával jön létre. Ez a szerkezet csak egyszerre határozott és személyes birtokossal jó, tehát nem használunk ilyeneket: a friend of a boy’s ’egy fiúnak egy barátja’ (mert az a boy nem határozott), vagy a friend of the team’s ’a csapat egy barátja’ (mert a the team nem személy).

És egy kis alaktan

Említettük, hogy az s-es birtokos egy óangol birtokos esetrag folytatója. A mai angolban azonban nem esetragként viselkedik az ’s, nem a főnévi csoport fejeként szolgáló főnévhez, hanem a főnévi csoport végéhez járul. Sokszor egybeesik a főnév és a főnévi csoport vége, mivel a főnévi csoport végén a fej-főnév áll: az eddigi esetek mind ilyenek voltak. A someone’s shadow ’valaki árnyéka’ mellett viszont azt is mondhatjuk, hogy someone else’s shadow ’valaki más árnyéka’, az an hour’s journey ’egy órás út’ mellett van an hour and a half’s journey ’egy másfél órás út’ is.

A standard angolban ilyen szerkezet néhány of-os elöljárós csoporttal módosított főnévi csoportban is előfordul: the king of England’s crown ’Anglia királyának a koronája’, the teacher of music’s office ’az énektanár irodája’. Ezekben nem a toldalékot hordozó England ’Anglia’ vagy music ’zene’ a birtokos, hanem a főnévi csoport feje, a king ’király’, illetve teacher ’tanár’.

Az a bizonyos korona néha egy kiránynőé
Az a bizonyos korona néha egy kiránynőé
(Forrás: Wikimedia Commons / Alexander Bassano)

Sokan kiterjesztik az ilyen szerkezeteket másfajta főnévi csoportokra is: a man that I know’s son ’egy olyan ember fia, akit ismerek’, the man I was talking about’s son ’annak az embernek a fia, akiről beszéltem’. Mások ilyenkor az of-os birtokost használják: the son of a man that I know, the son of the man I was talking about. Mindenesetre ezek a szerkezetek alátámasztják, hogy a mai angolban az ’s-t nem tekinthetjük esetragnak, hanem klitikumnak, ami bármilyen szófajú szóhoz csatlakozhat, ha az egy főnévi csoport végén áll.

Forrás

Randolph Quirk – Sidney Greenbaum, A University Grammar of English, Longman, 1973.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS) Az összes hozzászólás megjelenítése
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
18 hun 2014. május 28. 16:10

hát. eszet nem osztanak egyformán

17 Nem tudtam jó nevet kitalálni 2014. május 28. 16:05

@hun: Ez nagyon noszensz volt

16 hun 2014. május 28. 15:47

@Avatar: akkor minek beszélsz magyarul?

15 szigetva 2014. május 28. 10:21

@challengeofusenglish: De úgy is jó, csak abban nem double genitive van, pedig itt épp az volt terítéken.

14 challengeofusenglish 2014. május 28. 09:59

Nagyon jó cikk! Gratula!

Csak egy kérdésem van:

’Józsi egy barátja’

Ez nem jó úgy, hogy 'one of Joe's friends'?

Persze az 'a friend of Joe's' helyességét nem vitatom. Tudom, hogy helyes, de valahogy mégsem szeretek ilyet használni, amikor a végén ilyen "Joe's" szerű dolgok vannak.

Hangsúlyozom: nem vitatkozom Szigetva-val, hogy is mernék? :)

13 Avatar 2014. május 28. 07:16

Kedves hun, szörnyen unalmasak ezek fiktív nyelvű beírásaid.

12 Janika 2014. május 27. 22:03

@mederi: ilyesmi kiemelős szerkezet az angolban sem ördögtől való:

Love the dog (which) you have.

11 mederi 2014. május 27. 21:17

-Szerintem a magyarban fontos az, hogy a mondatban milyen szerepe van egy birtokos szerkezetnek.

Ha "egyedi az alany" pl. egy "kutya", amelynek (mellékesen) tulajdonosa Józsi, akkor igaz, hogy

"a birtokos vagy alanyesetben (Józsi kutyája) vagy részes esetben (Józsinak a kutyája) áll," .

Ha azt mondom, hogy "A kutya, amelyik Józsi(j)é...", akkor kiemeltem a többi kutya közül Józsiét, és a kutya került alany esetbe, és Józsi birtokos esetbe.

-Birtokviszonyban szerintem a magyar is különbséget tesz aközött, hogy milyen szintű a kapcsolat.

Pl.

az ember(-nek az) esze /emberi ész

a virág(-nak a) szirma / virág szirom --- virágszirom (nem virági szirom).

10 hun 2014. május 27. 19:22

imtin/emtin tijint jüvint mibinkh/mivinkh tibitekh jübekh

enyim tied övé mienk tietek övék

enyimé tiedé övéje mienké tieteké övéké

mim mit üüje nüei nütekh nükh

az én… a te… az ő… a mi… a ti… az ők…

Személyes birtokló eset:

kunam könyvem

kunat könyved

kunü/kunaje könyve

kunankh könyvünk

kunatekh könyvetek

kunekh könyvük

Személyes birtokos eset:

enyimének tiedének övének mienknek tietekének övékének

kunamnü könyvemnek a

kunatnü könyvednek a

kunajenü könyvének a

kunankhnü könyvünknek a

kunatekhnü könyveteknek a

kunekhnü könyvüknek a

Többesszám birtokos eset:

enyiméinek tiedéinek övéinek mienkéinek tietekéinek övékéinek

kunüeimnü könyveimnek a

kunüeitnü könyveidnek a

kunüeinü könyveinek a

kunüeinkhnü könyveinknek a

kunüeitekhnü könyveiteknek a

kunüeikhnü könyveiknek a

Személyes származtató eset:

enyimétől tiedétől övéjétől mienkétől tietekétől övékétől

kunamov könyvemtől származó

kunatov könyvedtől származó

kunajejov könyvétől származó

kunankhov könyvünktől származó

kunatekhov könyvetektől származó

kunekhov könyvüktől származó

Többesszám származtató eset:

enyiméitől tiedéitől övéitől mienkéitől tietekéitől övéikétől/övéiktől

kunüeimov könyveimtől származó

kunüeitov könyveidtől származó

kunüeijov könyveitől származó

kunüeinkhov könyveinktől származó

kunüeitekhov könyveitektől származó

kunüeikhov könyveiktől származó

9 El Vaquero 2014. május 27. 19:14

Mielőtt valaki szólna, hogy még oda is van írva, hogy vicc, csak úgy mondom, hogy a poént nem értettem. Szerintem olyan vicc lesz ez, amin csak te röhögsz.

8 El Vaquero 2014. május 27. 19:12

@mederi: ezt a gondolatod nem tudom követni. Ha már mindenképp párhuzamot vonunk, és erőltetett magyar fordítást keresünk, akkor a ’Joe bír egy autót’ lenne a legjobb alternatíva, mondjuk mindig is hülyeségnek és károsnak tartottam a tükörfordításos módszert.

7 mederi 2014. május 27. 18:51

Vicc!:)

Állítás:

"Joe has a car " magyar mondat összevonásból keletkezett:

Imígyen:

Joe hoz (/ -hez/ -höz) autó(t), mert nek-i-je(-ja) van.

JOE(-nek/ -nak van, (valami-)) HEZ(/ -hoz/ -höz) E(gy) autóCAR(-ja/-je).

Ez elég ősközösséginek hat szerintem, kivéve az autót, ami káár..:) Akkóó még nem vóót birtoka senkinek(-nak) se(m), csak része..:)

6 El Vaquero 2014. május 27. 15:28

@szigetva: leírva nem vettem észre, de így visszaolvasva sem tűnt volna fel, ha nem írod az osztja alakot, ami valóban jobbnak tűnik. Lehet én megyek itt át szép észrevétlenül vidéki parasztba, he, komám, kend, kérem alássan, dűlafa. Megyek is, aztán benyomok gyorsan egy doboz hagymás-szalonnás jégkrémet, persze azért megadom a módját, kiszedem kehelybe, és a kedvenc, nadrágomban áttörölt bicskámmal kanalazgatom.

5 Sultanus Constantinus 2014. május 27. 13:53

@El Vaquero: Ez a "me" alanyi funkcióban megvan az olaszban, franciában is, és ha jól tudom, a latin ablativusra vezethető vissza. Az ablativus éa a tárgyeset is a latinban inkább egyfajta függő eset volt (mintsem konkrétan tárgyat vagy határozót jelölt), amelyet elég sok mindenre használtak. Ebben az értelemben pl. a "me" talán úgy lenne fordítható, hogy 'magam'. Szerintem az angol használatra a francia hathatott.

4 Sultanus Constantinus 2014. május 27. 13:47

@szigetva: "A my~mine különbség az óangolban nem létezett, ott csak mine volt, aztán egy ideig alternáltak: my+C, mine+V, mára elváltak (pont mint a magyar "az" mutató névmás, és "a" névelő)."

Ezzel teljesen analóg, ami a spanyolban is történt: eredetileg csak mío, mía volt (el mío amigo, la mía casa), majd a végéről lekopott a magánhangzó (el mi amigo, la mi casa -- bizonyos tájszólásokban máig így használják), végül a névelőt is elhagyták (mi amigo, mi casa). De ez csak akkor történt meg, ha a birtokos megelőzte a birtokot, fordítva nem (el amigo mío, la casa mía).

"Dehisz a latinban is a masc. nom~acc. különbözik általában, a neutr. nom~acc. sose. Az orosz is ilyen."

Ez igaz, bár annyira nincs szoros összefüggésben az ember--állat--dolog skálával. A spanyolban az "a" elöljáró jelöli a tárgyat bizonyos esetekben (itt van róla egy részletes magyarázat is: elmexicano2010.blogspot.com/2014/04/megvenni-az-eso-es-napot.html) .

Az összes hozzászólás megjelenítése
Információ
X