nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Magyar–angol: a visszavágó

Három elektronikus angol–magyar szótár közül melyik a legkirályabb? Melyik a legkönnyebben kezelhető? Melyik válik be kezdőknek, középhaladóknak vagy profiknak? Szótártesztünk második részében magyar oldalról indulunk.

Wenszky Nóra | 2011. november 29.
|  

Cikkünk első részében három, elektronikus angol–magyar szótárt teszteltünk egy angol mondat és három ritkább angol szó lefordításával. Az első összecsapásból a MobiMouse Lázár–Varga egyetemes szótár került ki győztesen, második helyen az Akadémiai MobiMouse (AMM) végzett néha túl bonyolult szócikkei miatt, a harmadik helyre pedig a SZTAKI-szótár került hibás ekvivalensei és a strukturált szócikkek hiánya miatt.

Magyar–angol: a visszavágó
Forrás: Novák Attila

Emlékeztetőül felsoroljuk a szótárak működésében feltárt legfontosabb különbségeket. A MobiMouse felülettel működő Lázár–Varga- és az AMM-szótár több szempontból is hasonlít. Egyrészt, mint alább részletesen bemutatjuk, a keresőbe ragozott szavakat írva is megtalálja a program a szótári alakot. Másrészt a címszóhoz a célnyelven egy strukturált szócikk tartozik. A szócikken belül aljelentéseket találunk. Ezeket a megadott magyar nyelvű szinonimákkal, magyarázatokkal vagy stílusjelölések segítségével tudjuk elkülöníteni egymástól. Így például kiderül, hogy a fordít – turn megfelelés mellett turn over is lehet megfelelő fordítás– ha (papír)lapot fordítunk. Ha azonban például másik nyelvre akarunk fordítani, akkor a translate a jó megfelelő. A Lázár–Varga-szótár szócikkei áttekinthetőbben vannak tördelve és kevésbé komplexek, mint az AMM szócikkei, így sokkal könnyebb benne keresni.

A SZTAKI-szótár ezzel szemben nem rendelkezik ilyen kifinomult keresővel. A szótár adatbázisa angol–magyar szópárokból áll, strukturált szócikkek nincsenek. Ha a keresett szónak több fordítása is van, ezek ábécérendben vannak felsorolva. Azt, hogy pontosan mit jelent egy adott ekvivalens – tehát például a fordít szó esetében ’lapoz’ vagy ’egyik nyelvről a másikra fordít’ – a szótár nem adja meg. Az egy forrásnyelvi szóhoz tartozó összes lehetséges jelentés egyszerű listát alkot, még a szófajok sem különülnek el. A listán belül a választást semmilyen információ nem segíti. A helyzetet bonyolítja, hogy ez a találati lista két részből áll: alapszótárból és kibővített szótárból. Az alapszótár listáját követi a kibővített szótár találati listája, ám a kettő között sok az átfedés.

Szótáraink összecsapásának a visszavágóját magyar–angol irányban rendezzük. Szótárhasználat szempontjából ez azonban – a focival ellentétben – nem a hazai pálya, hisz idegen nyelvre kell fordítani. Így a fordítás eredményének megítélésében az anyanyelvi intuíció nem segíti a szótárhasználót.

Kezdőrúgás

Vidd magaddal a feleséged! Ezt a példamondatot választottuk tesztünk első fordulójához, a valaha népszerű, magyar anyanyelvűek számára írott Czobor–Horlai Angol I. tankönyv 5. leckéjének fordítási feladatából. Ennek angol megfelelője: Take your wife along (ez a kifejezés szerepelt a tankönyv 5. leckéjében) vagy Take your wife with you.

+
+

Ha begépeljük a vidd magaddal kifejezést a szótárak keresőibe, a MobiMouse szótárprogramba beépített magyar morfológiai elemző sikeresen megtalálja magával visz szótári alakot. Mind a Lázár–Varga-szótárban, mind az AMM-ben két találat van: a visz és a maga szócikkekben szerepel ez a kifejezés. A fordítások is lényegében azonosak: take smb/smth with one, take smb/smth along. Ám mindkét szótárnál előfordul az a hiba, hogy a maga és visz szócikkeknél nem egyformán adják meg, hogy élő vagy élettelen vonzatot kíván-e a kifejezés. A Lázár-Vargában a visz szócikke szerint a magával visz mindkét angol megfelelőjéhez kapcsolhatunk tárgyat és élőlényt is (valakit/valamit). A maga szócikkben szereplő magával visz valamit kifejezésben angol megfelelői között viszont – bár a magyar kifejezésben egyértelműen élettelen a tárgy – a take smb with one ’magával visz valakit’ is szerepel. Az AMM-szótárban a maga szócikk magával visz soránál vkit – take sy with one, vmit – take smth along van, míg a visz címszónál mindkét kifejezéshez csak élő vonzatot (valakit) adnak meg. Szerencsésebb lenne mindenütt mindkét vonzatot megadni.

A SZTAKI-szótár a vidd magaddal kifejezést nem ismeri fel. A magával visz szótári alakra öt találatot kapunk, amiből kettő valójában kétszer szerepel. Az alapszótár ekvivalensei ugyanis csupán abban különböznek az ún. kibővített szótár találataitól, hogy előttük szerepel a to elöljárószó (ez a magyar -ni-nek felel meg, mely főnévi igenevet képez az igéből). Így valójában csupán három fordítást kapunk: make away with, take along, take away. A make away with kifejezés igazi jelentése: ’eltesz láb alól, eltüntet, ellop’. A take away pedig személyekkel használva azt jelenti, hogy 'akarata ellenére elszállítani, pl. börtönbe vagy elmegyógyintézetbe'. Így a három megadott fordítás közül csak egy jó.

Tesztmondatunk másik kikeresendő szava a feleség. A Lázár–Varga-szótárban egy fordítást találunk erre a szóra, a wife-ot, s egy jelzést, hogy ennek rendhagyó a többesszáma. Maga a rendhagyó alak (wives) azonban itt nem jelenik meg: ezt csak angol–magyar irányba keresve találjuk meg. Az AMM-szótár a feleségre több fordítást is megad. Elsőként az általánosan használható wife-ot, ám semmi nem utal rá, hogy a szó többesszámú alakja rendhagyó . Ezen kívül különböző magyarázatokkal és stílusminősítésekkel a spouse, consort, better half és a missus szerepel, minősítés nélkül pedig a lady. Itt azonban egy vesszőhiba miatt nem a megfelelő helyre került a magyarázat: a minősítés nélküli szónak a spouse-nak (’házastárs’) kellene lennie, míg a [főúré] magyarázatnak a lady szóra kellene vonatkoznia.

A SZTAKI-szótárban a feleség szóra – annak ellenére, hogy az „Ékezet nem számít” opció nem volt bekapcsolva – először a féleség magyar szó jön ki, majd a feleség szó következik. Ennek első fordítása a borda alapjelentésű rib, mely bizalmas szituációban valóban használható feleség értelemben. A második fordítás a wife szó, melyhez a rendhagyó többesszámot is megadja a szótár. A kibővített szótárban a missis ekvivalens is szerepel, melyet csak bizonyos stílusú (amerikai feketék bizalmas beszélgetése) szövegekben lehet használni. Ám a szótár semmi támpontot nem ad arra nézvést, hogy a három fordítás közül melyik milyen szituációban használatos.

Magyar–angol: a visszavágó

A kezdőrúgás után az AMM és a Lázár–Varga-szótár fej-fej mellett halad. Mindkét szótárban találtunk kisebb pontatlanságokat. Az AMM több stílusréteget fog át, mint a Lázár–Varga, viszont nem hívja fel a figyelmet az angol szó rendhagyóságára. A SZTAKI-szótár jelentősen lemaradt a hibás fordítások miatt és azért, mert a fordítások közötti választást semmilyen módon nem segíti.

Középcsatárok összecsapása

A középhaladóknak való magyar mondatot a Rénhírek egyik korábbi cikkéből vettük, némi egyszerűsítéssel: Ennek ellenére, a rendőrség nem hivatalos becslése szerint Finnországban mintegy 50 ezer külföldön regisztrált autót használnak. Ennek a mondatnak egy lehetséges jó angol fordítása: Nevertheless, there are around 50000 foreign-registered cars in use in Finland according to the unofficial estimates of the police.

Első körben kikerestük a szavakat és ezek lehetséges fordításait a három szótárban. A válogatáshoz csak a szótárak magyar nyelvű információira támaszkodtunk. Tehát például az AMM szótárból a becslés szó appraisal/assessment of ekvivalensét nem vettük lehetséges fordításnak, hisz ezt a [káré] magyarázat alapján kizárhattuk: ebben a mondatban nem kárbecslésről van szó. Ezen kívül azokat a fordításokat sem vettük figyelembe, amelyek csak egy bizonyos dialektusban vagy más stílusrétegben használhatóak – amennyiben ezt a szótár jelezte.

Az ily módon lehetséges fordításnak ítélt ekvivalensek közül aztán a második körben kiválasztottuk azokat, melyek jelentésben és stílusban valóban megfelelő fordításnak bizonyulnának. Azaz a második körben már az angol nyelvtudás alapján szelektáltunk, így ez a forduló már a cikkíró angol nyelvi intuícióját tükrözi.

Magyar–angol irányban a nyelvtani szavakat (mintegy, szerint) kivéve a SZTAKI-szótár adta meg szavanként a legtöbb ekvivalenst és legkevesebbet a Lázár–Varga, annak ellenére, hogy a SZTAKI-szótár rendelkezik a legkisebb adatbázissal. Ennek az az oka, hogy az AMM- és a Lázár–Varga-szótárban sok magyar nyelvű magyarázat segíti a választást, míg a SZTAKI-szótárban semmi. Tehát míg a becslés szó ekvivalensei közül az AMM-ben az appraisal fordítást kizárhattuk a magyarázat segítségével, a SZTAKI-ban ezt az első körben lehetséges fordításnak kellett tekintenünk.

Az ennek ellenére kifejezést az AMM szótárban nem találtuk meg. A Lázár–Vargában a nem hivatalos hibás magyar helyesírással is szerepel címszóként (nem-hivatalos), és a két címszónál nem pontosan ugyanazok a megfelelők szerepelnek, bár mindegyik helyes.

A külföldön regisztrált ’foreign-registered’ kifejezés egyik szótárban sem volt benne. Bár a külföldön – abroad és a regisztrál – register szócikkek segítségével összeállítható registered abroad kifejezés is használható, a foreign-registered egy nagyságrenddel gyakoribb a Google adatbázisában. Ennek ellenére az alábbi ábrák elkészítéséhez az abroad és register ekvivalenseket is jónak számoltuk, hisz az így létrejövő fordítás pontosan érthető és stílusban is megfelelő.

A fenti ábrán az oszlopok magassága azt mutatja, hogy a példamondat szavaihoz csupán a magyar nyelvű információ alapján (tehát az első körben) hány fordítást találtunk összesen. A SZTAKI-szótárban némelyik fordítás kétszer is szerepelt (pl. a használ szónál use és to use alak is), ezeket csak egy találatnak számítottuk. A fordítások közül piros szín mutatja a hibás ekvivalensek számát (AMM szerint – plotted ’megszerkesztve’, SZTAKI szerint – flame ’láng’, szerint – in ’-ban’, szerint – accordance with helyesen in accordance with, szerint – pursuance ’véghezvitel’, nem hivatalos – non-legal ’törvénytelen’, mintegy – at is were helyesen: as it were, külföldön – oversea helyesen overseas lenne, de ennek is ’tengerentúl’ a jelentése, használ – uses ez egy szabályosan ragozott alak, helyesen use). Sárga szín jelzi azokat a fordításokat, amelyek más szövegben megállnák a helyüket, itt azonban valami miatt nem jól használhatók. Például az all the same nem illene egy ilyen újsághír stílusához. Zöld szín mutatja azoknak a fordításoknak a számát, amik jól használhatók példamondatunk lefordításához.

Eredményeink azt mutatják, hogy ennek a példamondatnak a lefordításához legjobban a Lázár–Varga-szótár használható, mert ebben minden szóra találtunk jól használható megfelelőt és itt az összes fordításnak majdnem fele alkalmazható volt a példamondat fordításához. Ebben szótárban teljesen rossz fordítást – azaz olyat, ami semmilyen szituációban nem használható az adott magyar szó lefordítására – nem találtunk. Az AMM esetében egy kifejezést nem találtunk meg, és egy zárójelezési hiba miatt rossz ekvivalens is szerepelt: a szerint helyesen [plotted] against sg lett volna a plotted (against sg) helyett. Valamint a sok más stílusú megfelelő miatt az ekvivalenseknek csupán 30%-át találtuk használhatónak. A SZTAKI-szótár számos fordítása közül több mint 16% teljesen hibásnak bizonyult, és itt volt a legkisebb a jó fordítások aránya.

Profiknak

Hasonlóan az angol–magyar összecsapáshoz, végül három ritkább szót is kikerestünk a versengő szótárakból. Mivel mindhárom szótárban szerepelnek szleng kifejezések, egyik választottunk a király szó melléknévi, ’nagyszerű’ jelentése.

Magyar–angol: a visszavágó

Az AMM-szótárban nem szerepel melléknévi formában a király. A Lázár–Vargában külön szócikket szenteltek ennek a jelentésnek és jó fordításokat adtak. A SZTAKI-szótárban a öt angol megfelelő között (a king kétszer szerepel) vegyesen találhatók főnevek és melléknevek, mindenféle jelzés nélkül. Ezek közül a kingkirály főnév, a cool pedig a ’nagyszerű’ jelentésű jó megfelelő. A chill szó számos angol egynyelvű szótár tanúsága szerint szlengkifejezésként sem jelenti azt, hogy ’nagyszerű’. A royalty valódi jelentése ’királyi család tagja, királyi méltóság’. A mudi szó pedig minden forrás szerint csupán egy magyar kutyafajtát jelöl.

Második tesztszavunk a hírekben gyakran szereplő alkotmánybíróság. Ezt mindhárom szótárban egyformán megtaláltuk: constitutional court.

Harmadik jelöltünk egy szaknyelvi kifejezés, a talajvízszint. Ennek angol megfelelői a magyaroknak némiképp meglepő water table (szó szerint: vízasztal) vagy ennek bővített formája a groundwater table, illetve a groundwater level (szó szerint: talajvízszint). Mivel az angolban az egybeírási szabályok nem olyan szigorúak, mint a magyarban, a szótárak ekvivalensei közül a külön-, egybe- és kötőjellel írt verziókat is jónak tekintjük most, ha jók a kifejezést alkotó szavak. Ettől függetlenül a fent szereplő helyesírási változatok a leggyakoribbak.

A SZTAKI-szótárban csak akkor jön ki a talajvízszint szó, ha nem a „teljes egyezés” opciót állítjuk be, mert szokatlan módon a sorban egy (növ) – feltehetően ’növénytan’ jelentésű – minősítés is szerepel. Megfelelőként a jó ground water table szerepel. A Lázár–Vargában az első ekvivalens a water table, majd másodikként a water level(s)vízszint szerepel, ami azonban tágabb jelentésű, mint a címszó.

Az AMM szótárban az első ekvivalens a ’föld alatti vízszint’ jelentésű underground water-level, ami nem a legszerencsésebb fordítás, szakkifejezésként nem használható. Ezután következik csak a (ground) water-table/level/plane komplex kifejezés, melyben a ground szó szabadon választottként szerepel. Így azonban a jó water-table, ground water-table és ground water-level mellett a magyar szó jelentésénél jóval tágabb jelentésű water-level ’vízszint’, valamint a ’vízről felszállni tudó repülőgép’ jelentésű water plane, illetve az igen csekély gyakorisággal használt ground water-plane is fordításként szerepel, holott ezek nem jók.

Eredményhirdetés

Az összes versengő szótárban találtunk a vizsgált szavak számához képest jelentős számú hibát. Az AMM-szótár komplikált szócikkeiben többször megbújt egy-egy ismétlés, hibás zárójelezés vagy teljesen hibás ekvivalens, és a vonzatok sem mindig voltak jók. A Lázár–Varga-szótárban – ritkán ugyan –, de helyesírási hibát, hibás vonzatot és egy bővebb jelentéssel rendelkező ekvivalenst találtunk. A SZTAKI-szótárban az ábécérendben között ekvivalensek között elég gyakran találtunk rossz fordítást. Úgy tűnik, a hibás ekvivalensek a szótár készülő új verziójában is megmaradnak, legalábbis a király címszó tanúsága szerint – annak ellenére, hogy az új verzióban már strukturált címszavak lesznek. A keresőfelület beállításai sem bizonyultak megbízhatónak.

Szótáraink összecsapásából a folyamatosan javított, havonta új frissítéssel rendelkező Lázár–Varga egyetemes szótár került ki győztesen, mert ebben találtuk meg legtöbbször és legkönnyebben a minket érdeklő fordításokat. Második helyen az Akadémiai MobiMouse végzett, mely ugyan általában, de nem mindig, megadta a jó megfelelőket, de nehezen áttekinthető szócikkeibe többször hiba csúszott. Nagyobb szókincse miatt azonban szélesebb stílusrétegből adja meg a fordításokat, mint a Lázár–Varga. A verseny vesztese a SZTAKI-szótár. Ebben igen magas volt a teljesen hibás fordítások száma és a célnyelvi találatok közötti választást még szófaji információ sem segítette. Mivel ebben a szótárban nincs morfológiai elemző, a ragozott magyar alakokat nem találja meg. Ám ez volt az egyetlen szótár, amiben a rendhagyó többesszámú alakokat ki is írják – igaz, anélkül, hogy bármi jelzés utalt volna rá, hogy a wives szó a wife többesszáma, nem pedig egy ugyanúgy használható változat.

Összefoglalva a Lázár–Varga-szótárat minden szinten mindenkinek ajánljuk széles és folyamatosan bővülő szókincse, könnyű kereshetősége és a kisebb hibák ellenére tapasztalt pontossága miatt. Az Akadémia MobiMouse-ban több hibát és néhány hiányt találtunk és a szócikkek is bonyolultabbak, de nagyobb a szókincs. Ritkább szavaknál – mint láttuk – azonban itt sem árt az óvatosság. Ez a szótárt – az előzővel ellentétben – nem javítják. A SZTAKI-szótárat jelenlegi formájában – ingyenességének dacára – senkinek nem ajánljuk. A kezdők nem tudnak választani az ömlesztve felsorolt, gyakran hibás ekvivalensek között, a haladók pedig néhány mosolyogtató tévedést felfedezve maguktól odébb állnak.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
Még nincs hozzászólás, legyen Ön az első!
Információ
X