nyest.hu
Kövessen, kérem!

Nem lát minket a Facebookon?

Kenyérpirítón szeretné?

Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
alva vala
A tökéletes múlt

Hogyan mondjuk angolul, hogy „Mária aludt”: „Mary slept”, „Mary was sleeping”, „Mary has slept” vagy „Mary had slept”? Mikor melyiket használják az angol anyanyelvűek? Megnyugodhatunk, ez nem csak nekünk magyaroknak nehéz, az anyanyelvűek sem mindig ugyanúgy járnak el: változik a nyelv.

Szigetvári Péter | 2014. április 8.
|  

Az angol igeidők általában nehézséget jelentenek a magyar anyanyelvű tanulóknak. A mai magyarban alakilag egyféle múlt idő van. Ezt használjuk ezekben a mondatokban: Mária tíztől hétig aludt, Mária egészen mostanáig aludt, Mária a múlt héten sokat aludt, Mária tíz óta aludt. Igekötőkkel finomíthatjuk a múltbeliség különböző részleteit. Például az esemény kezdetét tudjuk így jelezni: a tegnap tízkor Mária aludt mondat nem zárja ki, hogy háromnegyed tízkor is aludt, a tegnap tízkor Mária elaludt esetében viszont ez nem valószínű, hiszen itt az igekötő jelzi, hogy tízkor kezdte az alvást, előtte nem aludt. Más esetekben az esemény befejezett voltát jelezheti igekötő: a tegnap olvastam a könyvet nem utal arra, hogy be is fejeztem-e, a tegnap el-/kiolvastam a könyvet viszont igen. Ezt mutatja, hogy a tegnap elolvasgattam a könyvet mondat furcsának hat, mivel a -gat- jelentése ellentétes a befejezettséggel.

Mária aludt
Mária aludt
(Forrás: Wikimedia Commons / Caravaggio)

Cikkünk feltételezi, hogy az olvasó ismeri az angol igealakokat, ezért az egyes alakok felépítését nem magyarázzuk.

Ilyen múlt, olyan múlt

A magyarban is léteztek ilyen összetett igealakok: aludt vala, aludt volt, de mára ezek elavultak. Egyedül a feltételes mód múlt ideje maradt ilyen: aludt volna.

Az angolban egynél jóval több igealaknak felel meg a magyar múlt idő. A következő mondatokban például a sleep ’alszik’ igének négy különböző alakja szerepel, ezeknek a magyar megfelelője minden esetben az aludt.

 1. Mary slept with Joseph
  ’Mária Józseffel aludt
 2. Mary was sleeping when Joseph came home
  ’Mária (épp) aludt, amikor József hazaért’
 3. Mary has slept with Joseph
  ’Mária aludt (már) Józseffel’
 4. Mary had slept with Joseph before their son was born
  ’Mária aludt Józseffel a fiuk születése előtt’
Együtt aludtak
Együtt aludtak
(Forrás: buzzfeed.com)

Láthatjuk, hogy a magyar megfelelőkben az épp vagy a már segítségével közelíthetjük az angol mondatok jelentését. Az éppel azt jelezhetjük, hogy az egyik esemény egyidejűleg folyt a másikkal.

Szemléljük az eseményeket

Előfordul, hogy az angolban használunk külön igét, a magyarban pedig más vonzatot: Mary looked at me ’Mária rámnézett’, Mary watched me ’Mária engem nézett’.

Egy-egy esemény lehet pillanatnyi és tarthat hosszabb ideig is, esetleg azért, mert többször ismétlődik. A magyarban ezt kifejezhetjük külön igékkel: pl. Mária meghalt vagy Mária haldoklott. Az angolban ugyanazt az igét használjuk mindkét esetben, a különbséget a nyelvtani eszközökkel, az ige különböző alakjaival fejezzük ki: Mary died, illetve Mary was dying. Az első igeidőt egyszerű, a másodikat folyamatos múlt időnek nevezzük. Ez utóbbi esetben a múlt az ige ideje, a folyamatos pedig a szemlélete (latin szóval aspektusa). Folyamatos igealakot használhatunk akkor is, ha az esemény rendszeresen ismétlődik: Mary was sleeping with Joseph every night ’Mária minden éjjel Józseffel aludt’.

A latinos hagyomány a befejezett szemléletet perfektnek nevezi, azaz ’végigcsináltnak’. Ami végig van csinálva, az be van fejezve, és egyben ’tökéletes’ is. A folyamatos szemlélet viszont imperfekt, azaz ’befejezetlen, tökéletlen’. Angolul azonban ez utóbbi esetben a continuoust (nem az imperfectet) használjuk.

Másfelől szemlélhetünk egy eseményt befejezettként is. Befejezett szemléletű igét többféle esetben használhatunk az angolban. Jelenthet előidejűséget: egy befejezett jelen idejű ige által leírt esemény előbb történt, mint egy egyszerű jelen idejű ige által leírt, és ugyanígy egy befejezett múlt idejű ige egy egyszerű múlt idejű igéhez képest jelzi ezt. Pl. Mary told me that she had slept well ’Mária elmondta, hogy jól aludt’: itt az alvása már nyilván befejeződött, mikor Mária erről nekem beszélt. Az alábbiakban azonban kiderül, hogy a befejezett igealakokkal más jelentéseket is kifejezhetünk. Az igei szemléletmódokról korábban részletesebben is írtunk.

Mária jól aludt
Mária jól aludt
(Forrás: iStockPhoto)

A jelen, ami múlt

Más nyelvekben is használatos a befejezett jelen a múltra. A franciában szinte teljesen átvette az egyszerű múltnak nevezett igeidő szerepét: a Marie dormit (egyszerű múlt) archaikussá vált, ma csak a Marie a dormi (befejezett jelen) formát használjuk ’Mária aludt’ értelemben. Az utóbbit a francia nyelvtanok összetett múltnak nevezik.

A has slept formailag jelen idejű, mivel a has (have+s) egyszerű jelen idejű igealak. Elsősorban azonban múlt idejű események leírásakor használjuk, az egyszerű múlt időhöz hasonlóan. A befejezett jelen idejű igékre jellemző, hogy az általuk leírt esemény hatása, eredménye a jelenben is fennáll. A befejezett jelen idejű Mary has lost her job ’Mária elvesztette az állását’ mondat azt is állítja, hogy Máriának még most sincs állása. Ezzel szemben az egyszerű múlt idejű Mary lost her job jelentheti azt, hogy Mária tavaly elvesztette az állását, de azóta már szerzett újat. Bizonyos esetekben a befejezett jelen időnek a magyarban jelen idő felel meg: Mary has lived in Nazareth for thirty years ’Mária harminc éve él Názáretben’, de Mary lived in Nazareth for thirty years ’Mária harminc évet élt Názáretben’.

A befejezett jelen idővel együtt nem használhatunk a múltra vonatkozó időhatározókat, a egyszerű múlttal együtt pedig a jelenre vonatkozóakat. Az mondhatjuk, hogy Mary has by now woken up ’Mária mostanra felébredt’, azt viszont nem, hogy Mary by now woke up. Ugyanígy jó az, hogy Mary woke up at 5am ’Mária hajnali 5-kor ébredt’, viszont az nem, hogy Mary has woken up at 5am. Ezt a különbséget sok angolul tanuló összemossa, de gyakran az anyanyelvi beszélők is így tesznek.

Van olyan eset is, amikor a két igeidő minden beszélő számára egybeesik. Segédigék után csak nem-finit igealakokat használhatunk. A nem-finit igealakoknak nincsen igeidejük és számban-személyben sem tudnak egyezni az alannyal. A Mary may lose her job ’Lehet, hogy Mária elveszti az állását’ mondatban a may ’lehet’ segédige utáni lose ’elveszt’ igének nincsen ideje és az alannyal (Mary) sincs egyeztetve, hiszen akkor loses lenne. Ha azt szeretnénk kifejezni, hogy a lose ige által jelölt esemény a múltban történt, akkor erre csak egy módunk van: Mary may have lost her job ’Lehet, hogy Mária elvesztette az állását’. Mivel múlt idejűvé nem tudjuk tenni a nem-finit igealakot, csak befejezetté (have lost) tehetjük. Ebben az esetben tehát szükségszerűen megszűnik a különbség az egyszerű múlt és a befejezett jelen között. (Figyeljük meg, hogy itt a have is nem-finit alak: nincsen egyeztetve az alannyal, nem has.)

Lehet, hogy Mária elvesztette az állását?
Lehet, hogy Mária elvesztette az állását?
(Forrás: courses.cs.washington.edu)

A múlt, ami még múltabb

Az angolban a múlt idejű igealakot nem csak elmúlt, hanem feltételezett, akár a jövőben bekövetkező eseményekre is lehet használni: Joseph would be sad if Mary lost her job ’József szomorú lenne, ha Mária elvesztené az állását’. Itt tehát a lost nem azért van múlt időben, mert a múltban történt eseményre utal, hanem mert az állás elvesztését csak feltételezzük. Ha ezt a mondatot múlt időbe tesszük, akkor egy nem-finit igét (be) és egy már eleve múlt idejűt (lost) kell múlttá, illetve még múltabbá tenni. A nem-finit igét a már ismertetett módon tudjuk kezelni: befejezetté tesszük. A második igével (lost) is ugyanígy kell eljárnunk, az eredmény tehát: Joseph would have been sad if Mary had lost her job ’József szomorú lett volna, ha Mária elvesztette volna az állását’. Azaz a befejezett múlt idő a feltételes múlt kifejezésére használható.

Mint fentebb már említettük, ugyanígy befejezett múlt idejű igei szerkezetet találunk akkor, ha azt akarjuk jelezni, hogy egy esemény egy másik eseménynél korábban következett be: Mary told me she had slept well ’Mária mondta, hogy jól aludt’, Mary left after she had had breakfast ’Mária elment, miután megreggelizett’.

Mária reggelizik
Mária reggelizik
(Forrás: Wikimedia Commons / Giovanni Ambrogio de Predis)

A múlté lesz a befejezett múlt?

Sokakban felmerült az érzés, hogy a befejezett igeszemlélet visszaszorulóban van az angolban. Az ilyen érzéseket azonban nem könnyű igazolni, viszont könnyű abba a hibába esni, hogy a valóság általunk érzékelt szeletét hisszük a teljes valóságnak. Kutatók beszélt nyelvi korpuszokat (adathalmazokat) vizsgáltak a múlt század 60-as és 90-es éveiből, hogy igazolják vagy cáfolják ezt az érzést. Azt találták, hogy a befejezett múlt idő használata bizonyos szerepeiben mintha valóban csökkenne, a befejezett jelen időé viszont mintha éppen nőne – legalábbis az angliai angolban, az amerikai változatokban mindkét befejezett igeidő szerepének csökkenését figyelték meg már a 19. század óta. A bizonytalan eredmények annak köszönhetőek, hogy nem világos, mihez kell mérni egy igealak előfordulásait: az összes szóhoz, csak az igékhez, vagy csak a múlt idejű igékhez.

Egy másik bizonytalansági tényező az, hogy az angol beszélt nyelvben a befejezettséget jelölő have segédige múlt idejű alakja, a had átsorolódik feltételes segédigévé. Az if Mary had slept ’ha Mária aludt volna’ mellett használhatjuk az emelkedettebb stílusú had Mary slept szerkezetet is. Ezt múlt időbe téve, a Mary would have slept és would Mary have slept mintájára jön létre a had Mary have slept szerkezet, ami a szokottabb szórenddel if Mary had have slept lesz. A had és a would azonosítását hangtani okok is elősegítik: az előbbi a [hed] > [öd] > [d], az utóbbi a [wud] > [wöd] > [d] útvonalon gyengül, míg végül hangtanilag azonossá válnak. Ezt a helyesírás is tükrözheti: a Mary’d alak egyaránt megfelel a Mary had és a Mary would szerkezeteknek. Ezért az adatokból még azt sem egyszerű kiszűrni, hogy mi a segédige, és hogy ha a had az, akkor vajon befejezettséget vagy feltételességet jelöl-e az adott helyen.

Források

Jill Bowie – Sean Wallis – Bas Aarts, The perfect in spoken British English

Rodney Huddleston – Geoffrey K. Pullum, A Student’s Introduction to English Grammar, Cambrdige University Press, 2005.

A had feltételes segédigévé válására Mark Newson hívta fel a szerző figyelmét.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS) Az összes hozzászólás megjelenítése
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
18 hhgygy 2014. április 15. 11:26

James while John had had had had had had had had had had had a better effect on the teacher

17 gymakara 2014. április 11. 16:49

@gymakara: Kár, hogy nem hagyja a rendszer utólag szerkeszteni a hozzászólást. mert még mindig nem jó!

Persze, hogy nem "have bween X-ing", hanem "have been X-ing".

Sorry.

16 gymakara 2014. április 11. 16:46

@gymakara: Bocs, javítás:

Nem "(did schleep)", hanem did sleep, és nem "habe been X-ing", hanem természetesen "have bween X-ing"

15 gymakara 2014. április 11. 16:08

Közelítsünk a felvetett kérdéshez a fogalom tartalma oldaláról!

Vegyük észre, hogy az angol és a magyar ige FOGALOM tartalma teljesen más. Az itt tárgyalt példában az "aludni" ige magába foglalja az angol 1. do sleep_(did schleep=slept), 2. be sleeping, 3. have slept, 4. have been sleeping (szerintem külön) igék tartalmazta halmazokat - vagyis négy, különböző jelentéstartalmú angol fogalmat.

Persze jobb, ha az aludni szó specifikumaitól eltekintünk, és helyette inkább a négy angol igei kifejezést - szerintem igei fogalmat - az 1. do X. 2. be X-ing, 3. have X-ed, és 4. habe been X-ing más-más fogalomkörét tekintjük, hogy innentől egyszerű legyen vele a dolgunk.

Mind a négynek összesen csak három igeideje lehet, úgy mint múlt, jelen, jövő.

Ezek attól függően, hogy

a cselekvő tettéről beszélünk-e, azaz cselekvő formában használjuk-e e verziókat, 12 kombinációt,

ha pedig nem a cselekvő tettéről, hanem másról, tárgyáról, részeséről, stb. beszélünk - szenvedő alakban ugyancsak 12 kombinációt,- vagyis összesen 24 kifejezés-kombinációt kapunk - oszt annyit, ha annyit.

Kit érdekel ez?

Számomra teljesen érthetetlen, hogy mi a csudáért ezt a magyar ésszel jól felfogható, egyszerű dolgot a Tenses-tudálékoskodással megkutyulni, és az egésszel a szegény nyelvtanulókat tökéletesen összezavarni.

Ha a brit elme is csak hét - plusz-mínusz kettő - dolgot képes áttekinteni, akkor bizonyos, hogy e 12 illetve 24 Tenses-kombinációnak semmi köze nem lehet a nyelvhasználó ember gondolkodásához.

14 szigetva 2014. április 10. 08:38

@Untermensch4: Mivel elavultak, az anyanyelvi beszélőknek már nincsen intuíciójuk róluk, ezért semmilyen könnyebbséget nem jelentenek. (Maximum annyit, hogy „a magyarban is volt ilyen, tehát ez nem valami nyugati métely”.)

13 Untermensch4 2014. április 10. 00:38

"A magyarban is léteztek ilyen összetett igealakok: aludt vala, aludt volt, de mára ezek elavultak. Egyedül a feltételes mód múlt ideje maradt ilyen: aludt volna."

ezek az elavult alakok érdekelnének. micsoda könnyebbséggel tanítandhatják az angolt velük!? akár még a smittpálellenőrzőbe való bekerülésükről is lehet szó

12 elfogyaszt 2014. április 9. 17:43

Csábító ez az angol perfect-continuous séma, de ahogy látom, nem érdemes belefaragni a spanyol igeidőszemléletet. Hasonló a helyzet a szláv nyelvek aorisztoszával és imperfektjével; első ránézésre ebbe a sémába illene, aztán mégsem.

Na még egy zárójeles eszembe jutott erről: valahol azt olvastam, hogy a szerb nyelvben a kipusztulóban levő aorisztosz a mobiltelefonok és az sms-nyelv használata miatt egyfajta reneszánszát éli (gyorsabb beírni, mint a közhasználatú összetett múltidőt).

11 Sultanus Constantinus 2014. április 8. 21:34

@Pesta: Ha hasznodra válik, akkor élj az ingyen lehetőséggel. ;)

Sajnos tudom, hogy rajtam kívül itt senkit nem érdekel a spanyol, gondolom ezért sincsenek cikkek sem róla (kivétel, amelyeket én írtam még régen). Pedig kár, mert szívesen elbeszélgetnék róla bárkivel, akit érdekel és valamennyire ért is hozzá.

10 szigetva 2014. április 8. 19:28
9 El Vaquero 2014. április 8. 19:06

@Pesta: érzik azért, mert ha nem éreznék, akkor speciális esetben sem tudnák jól használni, holott tudják.

A "you was"-t eddig csak egy helyen hallottam, a Columbo How to Dial a Murder részében mondta a hadnagy a gyanúsítottnak: „They told me you was busy”.

A Joey s02e06-ban, a Joey and the ESL című részben pedig Joey „If I was”-ját javították ki:

www.youtube.com/watch?v=TnWmWalfbwA#t=151

Vitatkoztam erről angol anyanyelvűekkel, lázadoztak először, hogy így helytelen, aztán engedtek annyit az álláspontjukból, hogy was-zal sem helytelen, csak informális.

8 Pesta 2014. április 8. 16:55

A folyamatos spanyolnak köszönhetően nemsokára perfekt leszek.

(bocs, nem tudtam kihagyni :D)

7 Pesta 2014. április 8. 16:52

@El Vaquero: én inkább azt hallom, hogy sokszor a köznapi angolban se „érzik" a különbséget a perfekt jelen és a szimpla múlt között - avagy mivel sok helyzetben mindkettő használható, ezért gyakran felcserélődik. De ez olyan dolog, hogy pl. múlt időben a köznyelvben a were helyét átvette a was (I was, you was, he/she/it was, we was, you(s) was, they was), teljesen felcserélhető a kettő, az utókérdések rendre így hangozhatnak: He was here, weren't he?

6 Sultanus Constantinus 2014. április 8. 15:09

@szigetva: A spanyolban sem igeidők hivatalosan az estuvo/estaba durmiendo, csak progresszivitást kifejező körülírások. Egyébként én is leginkább azon a véleményen vagyok, hogy a "M was sleeping"-nek mindhárom megfelelője a spanyolban. Talán annyi különbséggel, hogy a "dormía" nem csak "was sleeping" hanem "used to sleep" is. A két körülírás csak árnyalatok. Alaktanilag a "was sleeping"-nek az "estuvo durmiendo" felelne meg, az "estaba durmiendo" pedig *was being sleeping lenne.

5 szigetva 2014. április 8. 15:02

@Sultanus Constantinus: „egy zárt időintervallumon belül folyamatosan aludt”: ez a „was sleeping”. De ha az a tét, hogy a spanyolban több igeidő van, akkor legyen úgy. Az ilyen (segéd)igés szerkezetekből szerintem bármennyit lehet gyártani, ezek sokszor nem is lexikalizáltak (pl. M aludni kezd, M aludni fog, M aludni készül, M aludni akarna stb.).

4 Sultanus Constantinus 2014. április 8. 14:32

@szigetva: Na de várj, szerintem ezek nem ugyanazt jelentik. A "Mary has been sleeping" az 'Mária azóta is alszik', ez spanyolul "María sigue durmiendo" lenne, a "Mary had been sleeping" pedig "María había estado durmiendo".

Az "estuvo durmiendo" azt fejezi ki, hogy egy zárt időintervallumon belül folyamatosan aludt; az "estaba durmiendo" pedig tkp. annak felel meg, hogy "dormía", csak konkrétabb, pontosabb időpontot jelöl meg.

Az összes hozzászólás megjelenítése
Információ
X