nyest.hu
Kövessen, kérem!
Legutolsó hozzászólások
A nyelvész majd megmondja
A legnépszerűbb anyagok
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Eszközök és lehetőségek a digitális és a hagyományos nyelvtanórán

Nyakunkon az iskolakezdés, Damoklész kardja vészjóslóan lóg a közoktatás felett, a bizonytalanság meglehetősen nagy. Ami biztos, hogy a tanév valamilyen formában elkezdődik szeptembertől és lesznek nyelvtanórák is, amikhez összegyűjtöttünk néhány jól használható segédanyagot, eszközt, melyek digitális és nem digitális nyelvtanórákhoz egyaránt kapaszkodókat adnak.

Jánk István | 2020. szeptember 1.
|  

A magyar nyelv és irodalom tantárgy esetében általában az utóbbi, az irodalmi rész dominál mind az elméleti kidolgozottság, mind a gyakorlati megvalósulás terén. Ha megnézzük a különböző kutatások eredményeit vagy ha csak pusztán a saját iskolai éveinkre gondolunk vissza, akkor azt látjuk, hogy mind a mai napig sokkal több irodalomóra van, mint nyelvtan. Ha egyáltalán van nyelvtan, mert az sem ritka, hogy azt a pedagógusok nagyvonalúan elsiklanak felette. Ennek egyik lehetséges oka – a felelőtlenségük mellett –, hogy csak kevés olyan eszköz áll a magyartanár rendelkezésére, ami valóban segítené a munkáját.

Éppen ezért most azokra az eszközökre fókuszálunk, amelyek segítséget nyújthatnak a nyelvtanórák megtervezésében és kivitelezésében. Olyan digitális és nyomtatott segédanyagokat gyűjtöttük össze, amelyek a modern nyelvészeti, pedagógiai és oktatásnyelvészeti alapelvekkel összhangban adnak kapaszkodókat a magyartanárok számára.

Nyomtatott segédanyagok

Magyarországon a 2013-tól hatályba lépett, úgynevezett tankönyvtörvény (2013. évi CCXXXII. Törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról) értelmében a tankönyvellátást államosították. Az állam két kiadót (Apáczai Kiadó és Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) vásárolt fel (a többit tulajdonképpen ellehetetlenítette), valamint ezzel párhuzamosan létrehozta az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) közreműködésével a kísérleti tankönyveket, valamint az azokhoz tartozó digitális tananyagokat. Ezek minőségüket, szakmaiságukat tekintve erősen megkérdőjelezhetőek mind a magyar nyelv és irodalom, mind más tantárgyak esetében. Tehát azok a segédanyagok, amik mindenki számára elérhetőek és kötelezően választhatóak, nem segítik kellőképpen a pedagógusok munkáját, sem a tanulók fejlődését.

De nem csak megfelelő tankönyvek és munkafüzetek terén szenvednek hiányt a pedagógusok. A magyar nyelvtudomány és anyanyelv-pedagógia mindeddig adós maradt egy friss szemléletű, modern, a nyelv- és neveléstudomány újabb eredményeit integráló módszertani segédlettel. Ilyen jellegű írásmű közel 20 éve nem jelent meg magyar vonatkozásban. Persze, az igazsághoz hozzátartozik, hogy van néhány üdítő kivétel az oktatási segédanyagok területén.

FELADATBANK

Kádár Edit egyelőre kétkötetes feladatbankja az egyik ilyen, amely romániai magyar környezetre íródott ugyan, de kiválóan használható idehaza is.

„A nyelvre vonatkozó ismeretanyag nem átadandó a tanulóknak, hanem kibontandó belőlük” – Szende Aladár ma is aktuális gondolatai talán nem is kerülhettek volna jobb helyre, mint egy olyan feladatgyűjtemény, s egyben tanári segédlet elejére, ami maga is ezt az elvet követi. A Feladatbank anyanyelvi tanórák tervezéséhez az V–VIII. osztályban c. négyrészesre tervezett sorozat első két kötete nem csupán mottóként használja az idézett sorokat, hanem elkötelezett híve is annak.

Feladatbank anyanyelvi tanórák tervezéséhez
Feladatbank anyanyelvi tanórák tervezéséhez

MAGYAR NYELVTAN – A NYELVI JEL

Hasonlóan friss anyag a Kugler Nóra főszerkesztésében megjelent gyakorlatgyűjtemény és tanári kézikönyv. A két kötet egyike a felsőbb évfolyamnak szánt Magyar nyelvtan – a nyelvi jel. Funkcionális Szemléletű gyakorlatok 9–12. évfolyam számára címet viseli, míg a másik a Magyar nyelvtan – a nyelvi jel. Tanári kézikönyv címet. A feladatgyűjtemény mintegy munkafüzetként funkcionál(hat), míg a tanári kézikönyv ezt kiegészítve nyújt segítséget a pedagógus számára: az egyes feladatokhoz tartozó lehetséges megoldásokon túl minden esetben meghatározza a téma relevanciáját, az ide tartozó nyelvészeti alapismereteket, végezetül fölvázolja a kulcsfogalmakat, szükséges eszközöket, lehetséges munkaformákat, módszereket stb.

LEHETETLENT LEHETNI, NYELVJÁRÁSTANI MUNKAFÜZET

Két, a fentieknél valamivel rövidebb és specifikusabb munkát is érdemes megemlíteni a nyelvtan vonatkozásában. A korábbi Beregszászi Anikó 2012-es Lehetetlent lehetni című útmutatója és feladatgyűjteménye, az újabb Parapatics Andrea Nyelvjárástani munkafüzete. Mindkét kötet elsősorban a nyelvjárásokkal, illetve az azokkal kapcsolatos attitűdökkel foglalkozik, s abban próbálnak meg segíteni, hogy egy jóval toleránsabb nyelvszemléletet közvetítsünk és használjunk az iskolában.

NYELVTANI GYAKORLÓKÖNYV

Nem kihagyható a sorból Cs. Nagy Lajos több évfolyamot (3-8.) és témakört lefedő nyelvtani gyakorlókönyv-sorozata. A kilencvenes évektől kezdődően megjelenő, több száz feladatot és azok megoldásait tartalmazó kötetek legújabb példányai idén jelentek meg, így friss támaszt nyújtanak a magyar nyelvtant tanítók számára. A főbb témakörök pedig a helyesírás, a szófajtan, valamint a mondattan.

Digitális eszközök

A tankönyvek, munkafüzetek és a magyartanárokat segítő módszertani kötet mellett további hiányosság jelentkezik a digitális tananyagok területén. Bár számos remek honlap, tanulástámogató rendszer és digitális feladat elérhető az anyanyelvi neveléshez, azonban nincs egy komplex, rendszerezett, tanuló- és tanárbarát felület, ami nyugodt szívvel használható ilyen téren. Ehhez hozzáadódik egyfajta módszertani és iskolai hiányosság, összességében nagyon kevés a jó minőségű digitális tananyag a magyarórákhoz, s talán még kevesebb az ezt használni képes magyartanár.

Kicsit távolabbról megközelítve a nyelvtantanítás témakörét, érdemes egy nyelvpedagógiából ismert fogalommal kezdeni. Az autentikusság az idegen nyelvek tanításában egyrészt a valódi, létező szövegekre utal, olyasfélékre, amelyekkel jó eséllyel találkozhat a nyelvtanuló a célnyelven.

Az autentikusság másik jelentése a hitelesség, eredetiség, ami ez esetben azt is jelenti, hogy anyanyelvi beszélőtől származik a beszéd. Ez nemcsak az idegen nyelveknél lehet fontos, hanem az anyanyelveknél is, többek között a nyelvjárások tanításánál.

NYELVJÁRÁSI HANGOSKÖNYVEK

Több olyan nyelvjárási hangoskönyv létezik magyar vonatkozásban, amely autentikus nyelvjárási szövegeket tartalmaz a legkülönfélébb régiókból és nyelvjárásokból, lejegyzésekkel és forrásmegjelöléssel. Ezek a teljesség igénye nélkül: Szlovákiai Magyar Nyelvjárási Hangoskönyv, Magyar Nyelvjárási hangoskönyv, Romániai magyar hangoskönvv, Magyar nyelvjárások. Ha a nyelvjárásokat, valamint az ahhoz kapcsolódó témaköröket az említett hanganyagok nélkül tanítjuk, akkor a tanítás folyamat teljesen értelmét veszti. Ez esetben ugyanis a nyelvjárások csupán életidegen, a gyerek tudásához szervetlenül kapcsolódó elméleti képződményként kerülnek átadásra, annak ellenére, hogy nagyon is élők és a kultúránk részei, ahogy a különféle hagyományok vagy szokások is.

Ha népszokásokat ápoljuk és óvjuk, akkor a nyelvjárásokat miért nem?
Ha népszokásokat ápoljuk és óvjuk, akkor a nyelvjárásokat miért nem?

#SCHOOL - AZ ÁTFOGÓ MAGYAR KERETRENDSZER

A digitális lehetőségek közül bátran ajánlható a #school felülete, amely egy komplex oktatástámogató rendszer. Azért kiemelkedő a többi közül, mert egyrészt magyar fejlesztés, másrészt integrálja az összes lényegesebb tanulástámogató eszközt. Bele van építve például videóchat, videóüzenet, interaktív játékok, feladat- és tesztkészítő alkalmazás, értékelőrendszer, és még számos lehetőség. Tény, hogy először az oldal használatát kell elsajátítani, nem egy készen kapott dologról van szó, ám a koronavírus által kialakult helyzetben sokat emlegetett távoktatás valahol itt kezdődik.

Az előbbit kiegészítheti több olyan oldal, amelyek egyedi megoldásokat, speciális funkciót biztosítanak a pedagógusok számára. A következőkben bemutatott eszközök ugyan nem kifejezetten a nyelvtanórát segítik, annál általánosabbak, de nagy hasznát vehetik a magyartanárok a munkájuk során.

KNIGHTLAB

Az idővonal- vagy timeline-készítők funkciója az információk lineáris elrendezése, időrendbe szervezése, szerkesztése, illusztrálása, valamint az ok-okozati összefüggések megértésének elősegítése. Tévhit, hogy csak történelemórára, korszakok időszakok, események szemléltetésére alkalmas, annál jóval sokrétűbb. A Knightlab felületén például sok példát láthatunk erre, méghozzá használati útmutatóval és ingyenesen.

GOCONQR, WORDART

A fogalomtérképeket valószínűleg senkinek sem kell külön bemutatni, ám annak digitális változatát bizonyára kevesebben ismerik. Az alapvető funkciót, a fogalmak, gondolatok, folyamatok bonyolult hálózatának, szemantikai kapcsolatainak ábrázolását ez esetben kiegészíti egy interaktívan és kooperatív lehetőség, illetve egy gyakorlatilag végtelen javítási és felülírási lehetőség. Míg a papír és ceruza használatán alapú fogalomtérképnél egy idő után elfogy a felület, itt ez a veszély nem áll fenn. Több ingyenes változat is elérhető az interneten például a GoConqr oldala. A fogalomtérképek kapcsán megjegyzendő, hogy részben hasonló funkciót tölthet be egy-egy szókép- vagy szófelhőkészítő, például a Wordart, ami egyszerűen szerkeszthető és különféle alakzatokat képes megjeleníteni általunk beírt szavakból.

A nyest.hu a Wordartban
A nyest.hu a Wordartban

QR-KÓDOK A FELADATOK KÖZÖTT

A QR-kódok mintha kissé veszítettek volna népszerűségükből, ám hozzáadott értékük a tanulási folyamathoz megkérdőjelezhetetlen. Egyfelől nem olyan frusztrálóak, mint egy hosszú link, másfelől megtörik a megszokott rutint, s önmagukban is képesek motiválni a kindertojásjellegük miatt. Ráadásul nagyon egyszerű elkészíteni őket, elég egy online generátor hozzájuk.

KÉSZ FELADATOK NYELVTANÓRÁKRA

Természetesen kész feladatokat is lehet találni az interneten, kifejezetten nyelvtanórához is, bár ezek sok esetben ad hoc módon jelennek meg. A tanárszakos hallgatók körében az egyik legnépszerűbb felület, melyen kész feladatok, játékok találhatók a Learningapps. E sorok szerzője ugyan nem igazán kedveli az oldalt, de az egyszerű és játékos feladatkészítő mivoltja végett megemlítendő. Ugyanígy az OkosDoboz, a Sulinet Tudásbázis, illetve angolul tudóknak a Read Write Think, valamint SMART exchange oldalak mind-mind tartalmaznak digitális nyelvtani feladatokat, bár ezek minősége rendkívül széles skálán mozog.

 A fentiekben összegyűjtött és ismertetett anyagok, eszközök listájának összeállítása személyes tapasztalatokra épül, így nem biztos, hogy hiánytalanul felsorakoztatja az jelenleg elérhető nyelvtani anyagokat. A kiegészítésre nyitottak vagyunk, sőt kifejezetten örülünk neki. A cél a magyartanári munka segítése, támogatása, a nyelvi nevelés hatékonyabbá tétele érdekében.

Követem a cikkhozzászólásokat (RSS)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
Még nincs hozzászólás, legyen Ön az első!
Információ
X