nyest.hu
Kövessen, kérem!

Nem lát minket a Facebookon?

Kenyérpirítón szeretné?

A nyelvész majd megmondja
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
távtanfolyam, cseh nyelv, cseh nyelvtan. Idegennyelv-beszállító.
PI , 2018. május 25. 19:36
ország, állam, kontinens nemzetiség melléknév, határozószó nyelv
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     

Szerző: Cseh-ce≡ Cseh-mester (vicces kínai elnevezés)

ANYAG KEZDETE:

Szójegyzék még nincs. Szótár még nincs.

Hangtan (teljes) leírása még nincs. A csehben é hang nincs.

Mássalhangzók csoportosítása:

kemények: k, g, h, ch, r, d, t, n  (torokhangok+r+d, t, n)

lágyak:       č, š, ř, ž, ď, ť, ň, c, j (összes "hácsekos"+c, j)

semlegesek:  b, f, m, p, v, l, s, z (ajakhangok+l, s, z)

A SZÓHANGSÚLY

Olvassa el a magyar kiejtés szerint!

pán (úr), jeden den (egy nap), pokoj je blízko (a szoba közel van),  to je okno (az egy ablak), mám pero (van egy tollam), ten kluk (ez a fiú), dám vám vodu (adok nektek vizet), kolik minut (hány perc)

KIEJTÉSI GYAKORLATOK:

1. Gyakorolja az a  hang kiejtését!

maso, kakao, kalhoty, ruka, tady, papír, tužka, Praha, mapa, hlava, sahá, táta, napravo, ananas, marmeláda, pomáhat, aparát

2. Gyakorolja az e/é  hang kiejtését!

ven, les, pečeš, lépe, mele, mléko, zem, krém, jeden, celé, mladé, milé, léto, drahé, železné, nesené

3. Gyakorolja az o/ó  hang kiejtését!

voda, móda, ona, gól, okolo, bonbón, čelo, salón, citrón, ocel, šanpón, noha, vagón

4. Gyakorolja az ou kettőshangzó kiejtését!

bouda, vezou, houba, koupit, mouka, jsou, jednou, louka, na shladanou, doufat, koukat, dlouho, kousek

5. Gyakorolja a ř mássalhangzó kiejtését!

řeka, moře, příklad, březen, hořký, vařit, kouř, řemeslo, kořen, kuře, křik, zavře, přece, říkat, pekař, pepř, dobře, třiatřicet stříbrných křepelek přeletělo přes tři sta třiatřicet stříbrných střech

6. Gyakorolja a ch (zöngétlen torokhang) és a h (zöngés) hang megkülönböztető ejtését!

hodit—chodit, hlad—chlad, hanba—chata, hlas—chlapec, hodina—chodidlo, máchá—sahá, hudba—chudý, dech—dehet, horko—chovat, chválit—hvězda, chyba—hýbá, mohl—chleba

7. Gyakorolja a szótagképző l és r ejtését!

vlk, plnýsmysl, jablko, mlha, vlna, vedl, pletl, mohl, krk, brzo, strčit, prší, zrcadlo, Brno, srpen, kopr, zmrzlina, strč prst skrz krk!

8. Gyakorolja az i/í-vel és y/ý-vel írt szavak ejtését!

tíha, týden, cítit, tygr, pití, tykev, tichý, tady, dílo, dým, lidi, dýchat, divoký, nikdo, nyní, honí, masný, peníze, slušný, moderní; ! diplom, dialog, titan, nikotin, cynik, kritika !

9. Gyakorolja a ě-es szavak ejtését!

děti, běži, tělo, někdo, obědvat, opět, dělo, věž, vědec, těsný, město, měsíc, mě, soukromě, země


NYELVTANI ANYAG:

1.0        A személyes névmások és a létige jelen időben

A cseh mondatban, ha nem tartalmaz más igét, mindig kötelező a být (lenni) ige megfelelő alakjainak használata, még a magyartól eltérően a 3. személyben is:

 

   Já jsem
 učitel.  (Én tanár vagyok.)
 
   Ty jsi  taky učitel?
 (Te is tanár vagy?)
 
(Pavel)
 On je  student.  (Ő diák.)  hímnem
 (Eva)  Ona je
 studentka.  (Ő diáklány.)  nőnem
 (pero)  Ono je
 tam.  (Ő/az ott van.)
 semlegesnem
   My jsme
 tady.  (Mi itt vagyunk.)
 
 *  Vy jste
 dole.  (Ti lent vagytok.)
  

*= Pozor! Ez az alak magázást is kifejez: Ön lent van. Önök lent vannak.

(Pavel a Petr)

Oni jsou
 doma. (Ők otthon vannak.)
hímnem

(Anna a Eva)

Ony jsou
taky doma.
(Ők is otthon vannak.)
nőnem

(pero a pero)

Ona jsou
tam.
(Ők/azok ott vannak.)
semlegesnem
 

A létige tagadó alakjait a ne szócskával képezzük, amelyet mindig (más igéknél is) egybeírunk az utána következő igével:

Já nejsem student.       
(Nem vagyok diák.)
Ty nejsi doma?
(Nem vagy otthon?)
My nejsme tam.
(Nem vagyunk ott.)
Vy nejste dole.

(Ti nem vagytok lent. Ön nincs lent.

Önök nincsenek lent.)

Oni nejsou doma.
(Ők nincsenek otthon.)
 

Pozor! Egyes szám 3. személyében: není (ő nem ..., nincs ...)

To není kniha, to je sešit.
(Ez nem könyv, ez füzet.)
Pavel není tady, je dole.
(Pavel nincs itt, lent van.)
 

Pozor! Ha  a mondat alanya két vagy több szóból áll, az állítmányt többes számba kell tenni:

Kniha a sešit jsou tady.
(A könyv és a füzet itt van.)
 

1.1   A nyelvtani nem

Minden cseh főnév a három nyelvtani nem egyikéhez tartozik. Pozor! A nyelvtani nem néha nem egyezik meg a valódi nemmel, viszont a tárgyaknak is van nyelvtani nemük. A szavak nyelvtani nemét minden főnévnél meg kell tanulni, mivel az meghatározza a szó ragozási típusát és a vele álló melléknév, névmás stb. alakjait.

 

Hímnemű főnevek előtt a mutató névmás ten (ez/az), a melléknév pedig ý-re végződik. A mássalhangzóra végződő főnevek nagy többsége hímnemű:

 
Ten student je pilný.
(Ez a diák szorgalmas.)
Ten strom je vysoký a starý.
(Ez a fa magas és öreg.)
 

Nőnemű főnevek előtt a mutató névmás ta, a melléknév pedig á-ra végződik. Nőnemű az a-ra végződő főnevek nagy többsége:

   
Ta žena je krásná.
(Az a nő szép.)
Ta kniha je nová.
(Az a könyv új.)
 

  Pozor! A férfit jelölő a végűek természetesen hímneműek:

 
Tady je nový kolega.
(Itt az új kolléga.)
 

Semlegesnemű főnevek előtt a mutató névmás to, a melléknév pedig é-re végződik. Minden o-ra végződő főnév semleges:

 
To pero je dobré.
(Ez a toll jó.)
To město je krásné.
(Ez a város szép.)
 

Az í-re végződő főnevek is semlegesneműek (kivéve: paní [nn]—asszony, Jiří [hn]—Gyuri):

 
To nádraží je velké.
(Az a pályaudvar nagy.)
 

Pozor! A fenti, aránylag egyszerű esetek után, a következő végződések nem utalnak egyértelműen a főnév nemére, ezért azt a szóval együtt kell megtanulni.

A lágy és semleges mássalhangzóra végződő főnevek egy része nőnemű. Nőneműek továbbá az -ost képzőre végződő szavak.

 
Ta píseň je krásná.
(Ez a dal szép.)
Ta věc je kniha.
(Ez a dolog egy könyv.)
 

Az e-re végződő főnevek többsége nőnemű, de vannak közöttük semlegesneműek is:

 
Ta ulice je dlouhá.
(Az az utca hosszú).
To moře je teplé.
(Ez a tenger meleg.)

MEGJEGYZÉS: A fenti melléknevek: kemények.

 

1.2   A cseh főnevek ragozási típusai

A cseh főnévragozás során egyes esetekben különbséget teszünk a hímnemű főnevek két osztálya között: vannak élőlényt jelölő (embert, állatot) és élettelen tárgyakat (elvont fogalmakat,intézményeket stb.) jelölő főnevek. A növényt jelölő főnevek élettelennek számítanak. Ez a megkülönböztetés csak hímnemű főnevek esetében lényeges.

A főnévragozásban a tő végződése (lágysága—keménysége) alapján a következő fő típusokat különböztetjük meg:

 
    Kemény (típus)
Lágy (típus)

Hímnemű

élő (osztály )

élettelen (osztály)

(ten nový)

PÁN (úr)

HRAD (vár)

MUŽ (férfi)

STROJ (gép)

Nőnemű (ta nová) ŽENA (nő)

ULICE (utca)

PÍSEŇ (dal)

VĚC (tárgy, dolog)

země

-ost végződésű főnevek

Semlegesnemű (to nové) MĚSTO (város)

MOŘE (tenger)

NÁDRAŽÍ (pályaudvar)

 

E mintaszavakat ajánlatos megjegyezni, mert a továbbiakban ezekkel fogunk utalni kétes esetekben a főnév ragozási típusaira.

 

1.3   A lágy melléknevek

Az eddig megismert, ún. kemény mellékneveken kívül lágy melléknevek is nagy számban fordulnak elő a cseh nyelvben. Ezek végződésében csak magánhangzó állhat, ez felel meg a kemény melléknevek bármely magánhangzójának:

 
ten mladý muž—ten moderní muž
(ez a modern férfi)
ta mladá žena—ta moderní žena
(ez a modern nő)
to mladé děvče—to moderní děvče (ez a modern leány—sn)
 

Tehát a lágy mellékneveknek alanyesetben (egyes és többes számban egyaránt) csak egy alakjuk van.

 

1.4    A mutató névmások

Amint az előző példákban láttuk, a csehben nincs határozott és határozatlan névelő: kniha—könyv, egy könyv, a könyv.

A ten/ta/to mutató névmás magyar fordítása a szituációtól függően "ez" vagy "az", amennyiben (pl. szembeállításkor) szükség van a megkülönböztetésre, a cseh összetett alakokat használ:

 
tento/tato/toto ez,emez
tenhle/tahle/tohle ez,emez
tamten/tamta/tamto az,amaz
 
Tato kniha je nová, a tamta je stará. (Ez a könyv új, az pedig régi.)
Tahle žena už není mladá, ale tamta je ještě krásná. (Ez a nő már nem fiatal, de az —ott— még szép.)
 
 Co je to? To je kniha.
 (Mi ez? Ez —egy— könyv.)
 Jaká je to kniha? Je to dobrá kniha.
 (Milyen könyv ez? Ez —egy— jó könyv.
 

Az ilyen típusú mondatokban a "to" mutató névmás alanyként szerepel, és nem változik nemenként, vö.:

 
Jaká je to kniha?

(Milyen könyv ez/az?),

a válasz rá:

To je dobrá kniha. (Ez/az —egy— jó könyv.)
 
De: Jaká je ta kniha?

(Milyen ez/az a könyv?),

a válasz rá:

Ta kniha je dobrá. (Ez/az a könyv jó.)

MEGJEGYZÉS: kdo, co, kde, jaký, jaká, jaké: kérdő névmások

 

2.1   A cseh vezetéknevek

 

A cseh vezetéknevek rögtön elárulják, hogy viselőjük férfi vagy nő:

 
  pan Novák (Novák úr)
felesége: paní Nováková (Novákné asszony)
leánya: slečna Nováková (Novák kisasszony)
 

A melléknév alakú vezetéknevek szintén árulkodnak:

 
učitel Novotný učitelka Novotná
student Kopecký studentka Kopecká
 

2.2    A megszólító eset

 

Megszólításban (amikor a magyarban néha birtokos személyragot használunk: uram, asszonyom), a cseh ún. megszólító esetbe teszi a főnevet és a titulust.

 

Az esetvégződés hímnemű főneveknél, kemény típusoknál                   -e

                                                    (pane Navrátile!, Pavle!)

                                                    Pozor! k, h, ch, g után                     -u

                                                    (soudruhu Nováku!, Františku!)

                                                          lágy típusoknál                               -i

                                                    (Miloši!, Ondřeji!, učiteli!)

Az összes a-ra végződő (nőnemű vagy hímnemű) főnév -o                   -o

végződést kap: slečno Evo! pane kolego! milá Jano!

 

Minden másféle magánhangzóra végződő főnév, valamint az összes melléknév változatlan marad: Dobrý den, milá paní Nováková!

 

Pozor! Ha a szóvégi "r" előtt mássalhangzó áll, az "r" meglágyul:

 
(Petr) Nazdar, Petře!, de
(doktor) Dobrý den, pane doktore!
 

Pozor! Az -es, -el, -en stb. végű főnevek a ragozás során elveszítik az "e" hangot:

 
(Karel, Pavel) Ahoj Karle! Na shledanou, Pavle!
(chlapec) chlapče! (-ec végűek lágyulnak is!)
de (učitel) pane učiteli! (-tel végűeknél megmarad!)
 

2.3   A birtokos névmások és használatuk

 

Az 1. és 2. személyű birtokos névmások igazodnak a jelzett főnév neméhez, egyes szám 3. személyben a birtokos névmás a birtokló nemét tükrözi, többes számban pedig csak egy alak létezik:

 
(já) můj klobouk, moje kniha, moje pero
(ty) tvůj klobouk, tvoje kniha, tvoje pero
(on) jeho klobouk/kniha/pero
(ona) její klobouk/kniha/pero
(ono) jeho klobouk/kniha/pero
(my) náš klobouk, naše kniha, naše pero
(vy) váš klobouk, vaše kniha, vaše pero
(oni, ony, ona) jejich klobouk/kniha/pero (övék, az ő ...-juk)
 

A jeho és jejich alakokat nem ragozzák, a její ragozása a lágy típusú melléknevek mintájára történik, a többi birtokos névmásnak sajátos ragozása van.

 

Főleg az irodalmi nyelvben gyakran szerepel a következő birtokos névmások kemény alakja is. A beszélt nyelvben a hosszabb alakokat használják gyakrabban:

 
(ta) moje kniha — má kniha
(to) moje pero — mé pero
(ta) tvoje kniha — tvá kniha
(to) tvoje pero — tvé pero
 

A birtokos névmásokat a mondatban elfoglalt helyük alapján többféleképpen fordíthatjuk:

 
Čí je ten klobouk? (Kié ez a kalap? vagy Kinek a kalapja ez?)
To je můj klobouk. (Ez az én kalapom.)
Ten klobouk je můj. (Ez a kalap az enyém.)
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
Még nincs hozzászólás, legyen Ön az első!
Információ
X