nyest.hu
Kövessen, kérem!
A nyelvész majd megmondja
Írjon! Nekünk!
nyest.hu
nyest.hu
 
Cseh nyelvóra,Idegennyelv-beszállító
PI , 2018. október 30. 18:44

d) A -ský, -cký képzős mellékneveknél az egész képző meglágyul ha hímnemű élőlényt jelölő főnévvel állnak többes számú alanyesetben:

-ský→ -ští, -cký→ -čtí.

ten český učitel —ti čeští učitelé
ten maďarský student —ti maďarští studenti
ten německý host —ti němečtí hosté
 

e) Rendhagyó többes számok:

 
člověk (ember): Ti sympatičtí lidé jsou moji známí.
  (Ezek a szimpatikus emberek az ismerőseim.)
přítel (barát): Všichni moji přátelé jsou studenti.
  (Minden barátom diák.)

to dítě (gyerek, egyes számban semleges nemű, többes számban nőnemű: věc-típusú!):

Ty děti jsou veselé.
  (Ezek a gyerekek vidámak.)
host (vendég): Naši milí hosté už jsou tady.
  (A kedves vendégeink már itt vannak.)
 

5.2 Elöljárós eset (2)

 

Elöljárós esetben a kemény tövű főnevek a következő végződéseket veszik fel:

 
semleges mássalhangzó után: -e (na stole, ve škole, na obraze)
d, t, n és ajakhangok után: (v Brně, v autě, v Europě)
 

Pozor! A torokhangokra (k, h, ch) és r-re végződő főneveknél a végződés a szó nemétől függ:

 
hím- és semleges neműek: -u (v parku, v Československu, v míru (békében))
 

Egyes hím- és semlegesnemű főnevek (főként az átvett idegen szavak) -e helyett szintén -u végződést kapnak: v hotelu, v rádiu; gyakran mindkét féle végződés lehetséges: v autobusu, v autobuse.

 
Nőneműek lágyulás után: -e (a lágyulások megegyeznek a többes számnál leírtakkal)

k→c,

h→z,

ch→š,

r→ř

taška: V tašce mám zajímavé knihy.

Praha: V Praze žijí Pražané.

střecha (tető): Na střeše je komín (kémény).

Věra: Mluvíme o Věře. (Veráról beszélünk.)

 

5.3 Jelen idejű igeragozás (2)

 

A már megismert á és i típusú igeragozás mellett a harmadikhoz, az e-típusúhoz, leggyakrabban az egyszótagú igék tartoznak. Ezek jelenidejű töve mindig megváltozik a főnévi igenévhez képest, ezért azt is meg kell tanulni:

  číst (čt-) jít (jd-) psát (píš-)  
(já) čtu jdu píšu -u
(ty) čteš jdeš píšeš -eš
(on) čte jde píše -e
(my) čteme jdeme píšeme -eme
(vy) čtete jdete píšete -ete
(oni) čtou jdou píšou /píší -ou
 

Az e típusú ragozás egyik változata a je típus. Főként a főnévi igenévben -ovat végződésű igék tartoznak ide. Jelen időben az -ovat-ból -uj lesz, ehhez járulnak a fenti személyragok, amelyek az irodalmi nyelvben eltérhetnek a beszélt nyelvi alakoktól:

děkovat (děkuj-)

(já) děkuju, irodalmi nyelvben: děkuji

tovább nincs eltérés: děkuješ, děkuje, děkujeme, děkujete

de (oni) děkujou, irodalmi nyelvben: děkují
 
Nem -ovat végű je típusú igék: pít (inni)piju, piješ, pije
  mýt (mosni)myju, myješ, myje

Az -i, -í végződés a választékos nyelvben néhány más, lágy mássalhangzóra végződő tövű igénél is elfordul, pl. oni píší.

 

5.4  A vědět és umět igék használata

 

znát =(ige, folyamatos ige) ismer

A magyar "tudni" igének két cseh ige felel meg: a vědět (vím, víš, oni vědí) után többnyire mellékmondat áll, amíg az umět (umím, umíš, oni umějí) után általában főnévi igenév áll. A  vědět értesültséget, az umět pedig valamilyen cselekvésre való képességet fejez ki:

Nevíte, kde je Hlavní ulice? Karle, nevíš, kolik je hodin? Naše děti už umějí číst a psát. Umíte česky? (=Umíte mluvit česky?)

 

5.5  A chtít ige és ragozása

 

A chtít (akarni) ige ragozása lényegében e típusú:

(já) chci, chceš, chce, chceme, chcete, (oni) chtějí.

 

Pozor! A chtít igét csehben akkor is használják, amikor magyarban az udvariasabb "kérek"-et részesítenék előnyben:

Nechcete ty noviny? (Nem kéri ezt az újságot?)

 

5.6  Határozók képzése melléknevekből

 

A határozók képzése általában a tőhöz járuló -e (-ě) képzővel történik, amely előtt a kemény mássalhangzók a már megismert módon meglágyulnak:

dobrý —dobře veliký —velice rychlý —rychle
(jó —jól) (nagy —nagyon) (gyors —gyorsan)
pěkný —pěkně krátký —krátce moderní —moderně
(szép —szépen) (rövid —röviden) (modern —modernül)
 

5.7  Egyes országok és lakosaik neve

 
Ország Melléknév Hímnemű lakos Nőnemű lakos  
Anglie anglický Angličan Angličanka  
(Velká Británie)        
Bulharsko bulharský Bulhar Bulharka  
Československo československý      
(Československá socialistická republika= ČSSR        
Čechy (v Čechách) český Čech Češká (cseh)
Morava (na Moravě) moravský Moravan Moravanka (morva)
Slovensko (na Slovensku) slovenský Slovák Slovanka (szlovák)
Finsko finský Fin Finka  
Francie francouzský Francouz Francouzka  
Itálie italský Ital Italka (olasz)
Jugoslávie        
Srbsko srbský Srb Srbka (szerb)
Charvátsko charvátský Charvát Charvátka (horvát)
Maďarsko maďarský Maďar Maďarka  
(Maďarská lidová republika=MLR)       (MNK)
Německo německý Němec Němka  
(Německá demokratická republika=NDR)       (NDK)
(Německá spolková republika=NSR)       (NSZK)
Norsko norský Nor Norka (norvég)
Polsko polský Polák Polka (lengyel)
Rakousko rakouský Rakušan Rakušanka (osztrák)
Rusko ruský Rus Ruska  
(Sovětský svaz=SSSR)        
Řecko řecký Řek Řekyně (görög)
Spojené státy (americké)       (USA)
  americký Američan Američanka  
Španělsko španělský Španěl Španělka  
Švédsko švédský Švéd Švédka
 
Švýcarsko švýcarský
Švýcar
Švýcarka
(svájci)
 

5.8  A visszaható igék (2)

 

A "si" szócska a visszaható névmás hangsúlytalan részeshatározó esete, csak igével fordul elő, és azt jelenti, hogy a cselekvés az alany részére történik. Jelentése tulajdonképpen magamnak, magadnak, magának, egymásnak stb. Akkor használjuk, ha az igével kifejezett cselekvés valóban az alany javát szolgálja, de ezt nem akarjuk különösképpen kiemelni:

  Uvařím pro matku kávu. (Főzök anyának egy kávét.)
De: Uvařím si kávu. (Főzök —magamnak— egy kávét.)
  Kupuju pro sestru šaty. (Egy ruhát veszek a húgomnak.)
De: Co si kupuješ? (Mit veszel —magadnak—?)
  Oni si vždycky pomáhají. (Mindig segítenek egymásnak.)
  My si rozumíme, že ano? (Értjük egymást, ugye?)
 

A "si" szócska biztos használatát csak gyakorlat útján sajátíthatjuk el, mivel, a "se"-től eltérően, általában nem képez új szótári alakot. Vannak azonban igék, amelyek szinte kizárólag csak a "si"-vel fordulnak elő, pl. myslet si (gondolni). A "si" szócska mondatban a "se"-hez hasonlóan a második (hangsúlytalan) helyet foglalja el (vö. 4.7. pont):

 
Co si myslíš? (Mit gondolsz?)
Koupíš si ty nové šaty? (Megveszed azt az új ruhát?)
Eva a Jana si pomáhají. (Éva és Jana segítenek egymásnak.)
 

6.1  Egyes számú birtokos eset

 

a) A birtokos eset (kérdőszava: koho, čeho) a cseh nyelvben az egyik leggyakrabban használt eset. Nagyon sok elöljáró jár birtokos esettel (pl. bez nélkül, do -ba, -be, z -ból, -ből).

A főnevek végződése birtokos esetben:

-a (PÁN típus) bez pána, bez Karla, bez doktora
-a (MĚSTO típus) do Československa, do města, z okna
-u (HRAD típus)
megj. lejjebb!, z hradu, do domu, do autobusu
-y (ŽENA típus) bez ženy, do Prahy, bez kolegy(!, [hn])
-e
(MUŽ, STROJ típus)
bez muže, do stroje, do čaje
-e (PÍSEŇ, ULICE típus) do ulice, bez písně
-e (MOŘE típus) do moře

(NÁDRAŽÍ típus) z nádraží, bez cvičení
-i
(VĚC típus)
bez věci, bez starosti

Pozor! Néhány HRAD típusú főnév -u helyett -a végződést vesz fel. Mivel általános szabály nincs, a szótárakban szerepel a szó egyes számú birtokos végződése is. A legfontosabb ilyen főnevek a következők:

—a hét napjai: do pondělka, do úterka, do čtvrtka, do dneška (máig), kivéve: do pátku

—a hónapok nevei: do ledna, do února, kivéve: do listopadu

—helységnevek, főként az -ov, -ín, -ýn végűek: z Berlína, Londýna

—egyéb (főként egy-két szótagú) főnevek: národ, oběd, večer, jazyk, chléb — bez chleba, sýr (sajt), les (erdő), dvůr — do dvora (udvar).

Pozor! Rendhagyó módon -e végződést kap a den (nap) és týden (hét) hímnemű főnév: konec týdne (a hétt vége), od toho dne (attól a naptól). A paní főnév egyes számban nem változik, így a birtokos esetben is paní marad: dcera tamté paní (annak a hölgynek a lánya).

b) A melléknevek, birtokos és mutató névmások végződése birtokos esetben a következő:

hím- és semlegesnemben: -oho -ého/-eho -ého/-ího  
do toho mého nového domu
do jednoho našeho moderního města
nőnemben: -é/-í -é/-í  
do nové školy
do jedné naší moderní země
 

6.2  A birtokos szerkezet

 

A "valakinek a valamije" típusú birtokos szerkezetben, a magyartól eltérően, a cseh első helyre teszi a "birtokot", azt követi a birtokos esetben álló "birtokos":

Náš malý Pavel má novou tašku. →taška našeho malého Pavla
(Palinknak új táskája van.)  (a mi kis Palink táskája)
Ta dívka má novou adresu. →nová adresa té dívky
(A lánynak új címe van.)  (a lány új címe)
Náš dům ma červenou střechu. →červená střecha našeho domu
(Házunknak piros teteje van.)  (a házunk piros teteje)
 

6. 3  Birtokos esettel járó elöljárók

 
OD —DO
(-tól -ig)

Čekám tady od čtvrt na dvě. Pracujeme od rána do večera. od kdy (mióta)

Z—DO (-ból -ba) Jedeme z Maďarska do Československa.
PODLE (szerint) Znám Evu jen podle fotografie. (Csak fényképről ismerem Évát.)
U (-nál,-nél)
Kdo je u telefonu?
VEDLE (mellett) Eva sedí vedle Anny.
BLÍZKO (közel) Novákovi bylí blízko Prahy. (Novákék Prága közelében laknak.)
BEZ (nélkül) Bez práce nejsou koláče. (Munka nélkül nincs kalács. Közmondás.)
 

6. 4  Birtokos eset használata mennyiséget jelentő szavak után

 

Birtokos esetbe kerül a főnév mértékegységek és mennyiséget jelölő főnevek után is:

KILO: (jedno) kilo, dvě kila, pět kilo bíleho chleba

DEKO: (jedno) deko, dvě deka, deset deka černé kávy

METR, LIRT: metr krásné látky, litr červeného vína

KUS (darab), KOUSEK (kis darab): kousek čokolády, dortu

PŮL (fél+mértékegység): půl kila, půl metru, půl hodiny

KOLIK, TOLIK (mennyi, ennyi): kolik vína, kolik času. Dnes nemám tolik práce jako včera. (Ma nincs annyi munkám, mint tegnap.)

HODNĚ, MNOHO, MOC (sok): V kávě je mnoho cukru. Nemá moc času.

MÁLO (kevés), TROCHU (egy kevés, egy kicsi): Nechceš trochu čokolády?

DOST (elég): Nemusíme pospíchat, máme ještě dost času.

VÍCE (több), MÉNĚ (kevesebb): Pije více mléka a méně vína. (Több tejet és kevesebb bort iszik.)

Egyes közneveket is használhatunk mennyiségjelölőként: láhev francouzského koňaku, sklenice kávy (egy pohár kávé), talíř teplé polévky (egy tányér meleg leves) stb.

A CO, NIC, NĚCO (valami) után álló melléknév is birtokos esetbe kerül: Co je nového? (Mi újság?)-Nic dobrého. (Semmi jó.) Vidíš něco zajímavého? (Látsz valami érdekeset?)

 

6.5  A sorszámnevek (2)

 

Tíztől felfelé a sorszámneveket szabályosan képezzük:

11. jedenáctý 20. dvacátý
12. dvanáctý 30. třicátý
14. čtrnáctý 50. padesátý
15. patnáctý 60. šedesátý
16. šestnáctý 70. sedmdesátý
17. sedmnáctý 80. osmdesátý
18. osmnáctý 90. devadesátý
19. devatenáctý 100. stý
 

Az összetett sorszámnevek minden tagját ragozzuk:

dvacátá pátá stránka —a huszonötödik oldal
čtu dvacátou pátou stránku —a huszonötödik oldalt olvasom
do dvacáté páté stránky —a huszonötödik oldalig

stb.

 

6.6.  A hónapok nevei

 

január

leden do ledna v lednu
február únor do února v únoru
március březen do března v březnu
április duben do dubna v dubnu
május květen do května v květnu
június červen do června v červnu
július červenec [HN]
do července v červenci
augusztus srpen do srpna v srpnu
szeptember září [SN]
do září v září
október říjen do října v říjnu
november listopad do listopadu v listopadu
december prosinec [HN]
do prosince v prosinci
 

6.7 Dátumok megadása

 

Dátumok  megadásakor is a birtokos esetet használjuk:

Kolikátého je dneska? (Hányadika van ma?)

Dnes je dvacátého třetího ledna. (Ma január 23-a van.)

V sobotu je pátého prosince. (Szombaton december 25-e van.)

Kdy je svátek práce?—Prvnáho máje. (Május 1-jén, csak ebben az esetben "máj" (költ., [HN]), különben mindig "květen"!)

 

6.8 A PÁN típusú főnevek egyes számú tárgyesete

 

Az élő hímnemű főnevek és a velük álló melléknevek tárgyesete megegyezik a birtokos esetükkel:

Navrátilovi mají dvě děti: dceru Janu a syna Milana.

Našeho milého dědečka mají všichni rádi.

 

6.9  A melléknév alakú főnevek

 

A melléknév alakú főnevek nagy többsége személyt jelöl és nemenként változik:

příbuzný—rokon (férfi) známý—ismerős (férfi)
příbuzná—rokon (nő) známá—ismerős (nő)
Čekám na jednoho známého. (Egy ismerőst várok.)
Vidím tu tvou krásnou příbuznou. (Itt látom a szép rokonodat.)
 

A lágy melléknevekről alanyesetben nem derül ki a nemük: ten/ta průvodčí (kalauz férfi/nő), de pl. tárgyesetben már igen:

Vidíš toho průvodčího? (Látod azt a kalauzt?— férfit)
Vidíš tu průvodčí? (Látod azt a kalauznőt?)
 

Azok a melléknév alakú főnevek, amelyek nem személyt jelölnek, általában semlegesneműek: spropitné (borravaló), vstupné (belépődíj), drobné (aprópénz).

 

ISMÉTLÉS: Elöljárószavak: u, na, pro, z, od, do, podle, blízko, v, vedle, bez

7.1 A felszólító mód

a) Az ige felszólító módját a jelen idejű tőből képezzük, úgy, hogy a többes szám 3. személyű alak utolsó magánhangzóját vagy diftongusát elhagyjuk. Ha a tő d, t, n-re végződik, ezek meglágyulnak. A tővégi -aj-ból -ej lesz.

oni T/3 mluví uklízejí studují nesou berou
  mluv! uklízej! studuj! nes! ber!
oni T/3 sedí platí jedou poradí zůstanou
  seď! plať! jeď! poraď! zůstaň!
oni T/3 dělají obědvají čekají říkají dají
  dělej! obědvej! čekej! říkej! dej!

Ha az ige tövében hosszú magánhangzó áll, felszólító módban lerövidül, ou diftongusból pedig u lesz:

oni T/3 píšou vrátí se ukážou kupí kouří
  piš! vrať se! ukaž! kup! kuř!

Ha az utolsó magánhangzótól megfosztott (T/3) tő nem tartalmaz magánhangzót vagy két mássalhangzóra végződik, a felszólító módban -i végződést kap:

oni T/3 čtou jdou spí vezmou sednou si
  čti! jdi! spi! vezmi! sedni si!

Pozor! A szótagképző r, l magánhangzónak számít:

oni drží—drž! (tartsd!), oni mlčí—mlč! (hallgass!=ne beszélj;maradj csendben)

b) A fent képzett felszólító alakok egyes számú 2. személyűek, tehát tegező alakok. Többes szám 1. személyben -me, 2. személyben—magázáshoz is— pedig -te végződést vesznek fel. Ezek előtt az esetleges -i végződésből -e (d, t, n és ajakhangok után -ě) lesz:

oni T/3 mluví mluv! (beszélj!)
      mluvte! (beszéljetek! beszéljen! beszéljenek!)
      mluvme! (beszéljünk!)
oni T/3 čtou čti! (olvass!)
      čtěte! (olvassatok! olvasson! olvassanak!)
      čtěme! (olvassunk!)
         
         
         
Címkék: cseh, tanfolyam
Hozzászóláshoz lépjen be vagy regisztráljon.
Még nincs hozzászólás, legyen Ön az első!
Információ
X